regulamin

regulamin

18.06.2021

Regulamin strony internetowej otouczelnie.pl

 

Spis treści

 • § 1 Postanowienia ogólne 
 • § 2 Definicje
 • § 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis 
 • § 4 Rejestracja. Konto Użytkownika 
 • § 5 Publikacja Komentarzy 
 • § 6 Postępowanie reklamacyjne 
 • § 7 Odpowiedzialność Administratora 
 • § 10 Wymagania techniczne 
 • § 11 Prawa własności intelektualnej 
 • § 12 Postanowienia końcowe 7

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zwany dalej „Regulaminem”.

 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.otouczelnie.pl prowadzony jest przez Firmę EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66.

 3. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym  www.otouczelnie.pl gromadzi i udostępnia informacje na temat uczelni wyższych i innych placówek edukacyjnych w Polsce (w szczególności zasady rekrutacji, kierunki studiów, ofertę kształcenia), a także o ofertach pracy, praktyk i staży. Serwis umożliwia też publikowanie przez Użytkowników osobistych opinii o placówkach edukacyjnych.

 4. Niniejszy Regulamin określa:

  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.otouczelnie.pl, zwany dalej Serwisem;

  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;

  3. tryb postępowania reklamacyjnego;

  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 5. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 6. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.

 7. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.

 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
   

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca – EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66.

 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;

 3. Konto Pracodawcy / Konto Uczelni / Konto Użytkownika – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora;

 4. Komentarz – krótka opinia na temat treści dostępnych w Serwisie, publikowana przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem Administratora;

 5. Regulamin – niniejszy dokument;

 6. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi;

 7. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;

 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

 

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

  1. Udostępnianiu informacji gromadzonych w Serwisie;

  2. Umożliwianiu wyszukiwania ofert pracy, praktyk i staży;

  3. Umożliwianiu Użytkownikom publikacji Komentarzy;

  4. Prowadzeniu Konta Pracodawcy lub Konta Uczelni.

 4. Umowa o świadczenie Usług polegających na udostępnianiu informacji gromadzonych w Serwisie oraz umożliwianiu wyszukiwania ofert pracy, praktyk i staży zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, do czasu zakończenia korzystania z Serwisu.

 5. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom publikacji Komentarzy zostaje zawarta z chwilą opublikowania Komentarza na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu poprzez usunięcie Komentarza przez Użytkownika lub Administratora.

 6. Umowa o świadczenie Usług polegających na prowadzeniu Konta Użytkownika, Konta Uczelni lub Konta Pracodawcy zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą dokonania Rejestracji i ulega rozwiązaniu poprzez usunięcie Konta przez Użytkownika lub Administratora.

 7. Usługi są świadczone przez Administratora nieodpłatnie.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i wprowadzania zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.

 9. Treści zawarte w Serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem jakichkolwiek działań przez użytkowników na podstawie uzyskanych z Serwisu informacji należy je dodatkowo zweryfikować w jednostce wyszukanej za pomocą Serwisu.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika w związku z korzystaniem ze świadczonej usługi.

 

§ 4 Rejestracja. Konto.

 1. Użytkownik zawiera umowę o prowadzenie Konta Użytkownika, Konta Pracodawcy lub Konta Uczelni poprzez dokonanie Rejestracji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

 2. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.otouczelnie.pl

 3. Do Rejestracji niezbędne jest:

  1. Podanie wymaganych w formularzu danych,

  2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane, jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Serwis. Powyższe nie dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, której brak nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

 4. Rejestracja Użytkownika jest dokonywana w następstwie podania następujących danych:

 5. Adres e-mail,

 6. Hasło użytkownika.

 7. Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które jest przypisywane do jego adresu e-mail.

 8. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta.

 9. Po prawidłowym dokonaniu procedury Rejestracji, Użytkownik otrzymuje możliwość zalogowania się do Serwisu poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z Konta.

 10. W razie utraty hasła do Konta Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy linku dostępnego w zakładce logowania.

 11. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 12. Umowa o prowadzenie Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu – wysłanie go na adres e-mail: kontakt@otouczelnie.pl

 

§ 5 Publikacja Komentarzy

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom publikację w Serwisie Komentarzy zawierających ich osobiste opinie na temat udostępnianych treści.

 2. Komentarze mogą w szczególności dotyczyć placówek edukacyjnych, ich jednostek i wydziałów, utrzymywanych kierunków studiów i kursów.

 3. Komentarze mogą być publikowane:

  1. Przez Użytkowników posiadających Konto Pracodawcy lub Konto Uczelni – po zalogowaniu, bez ograniczeń ilościowych;

  2. Przez Użytkowników nieposiadających Konta Pracodawcy lub Konta Uczelni – pod warunkiem wyrażenia zgody na treść Regulaminu, w ilości nieprzekraczającej 2 Komentarzy dziennie.

 4. Użytkownik nieposiadający Konta może podać swoją nazwę - Nick, który służy jego indywidualizacji w Serwisie, jednak nie może zawierać danych osobowych takich jak imię i nazwisko. Podanie Nicku nie jest obowiązkowe. Niepodanie Nicku powoduje opublikowanie opinii pod domyślną nazwą „Gość”. Użytkownik jest świadomy, że podanie w Nicku danych osobowych wbrew postanowieniom Regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu opublikowania Komentarza.

 5. Użytkownicy są zobowiązani do zamieszczania w Serwisie wyłącznie komentarzy, które:

 6. Nie zawierają informacji niezgodnych z prawdą;

 7. Nie mają na celu wprowadzenia odbiorców w błąd;

 8. Nie posługują się wyrażeniami obraźliwymi, wulgarnymi, wyzwiskami, zniewagami;

 9. Nie propagują faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, nie nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 10. Nie naruszają przepisów prawa ani zasad współżycia społecznego;

 11. Nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dobrego imienia czy renomy;

 12. Nie zawierają treści reklamowych;

 13. Nie zawierają danych osobowych w tym imienia i nazwiska

 14. Nie zawierają odnośników do treści niedozwolonych;

 15. Nie zawierają szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, takich jak wirusy.

 16. Administrator ma prawo do odmowy opublikowania Komentarza lub jego usunięcia w wypadku, gdy jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.

 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Użytkownik lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@otouczelnie.pl.

 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

  1. Imię i nazwisko;

  2. Nazwę firmy;

  3. Adres e-mail;

  4. Numer telefonu;

  5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;

  6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

 

§ 7 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie gwarantuje zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek niezapewnienia Użytkownikom takiego dostępu, w szczególności na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.

 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z potrzeby przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 4. Podmioty niezależne od Administratora mogą umieścić w Serwisie reklamy. Reklamy przybierają formę linków lub banerów kierujących do zewnętrznych od Serwisu stron internetowych. Administrator nie jest odpowiedzialny za treści reklam, jak również nie jest odpowiedzialny za następstwa czynności do podjęcia których zachęcają reklamy.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z uzyskania hasła do Konta przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyny uzyskania tego hasła.

 6. Komentarze umieszczane przez Użytkowników w Serwisie stanowią oświadczenia Użytkowników i nie mogą być utożsamiane z poglądami lub oświadczeniami Administratora. Administrator nie jest odpowiedzialny za naruszenia praw osób trzecich dokonane przez publikację Komentarzy.

 

§ 8 Uprawnienia Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika w granicach własnego uznania lub na podstawie przepisów prawa.

 2. Administrator uprawniony jest do:

  1. Zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, w razie naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;

  2. czasowego zawieszenia dostępu Użytkowników do Serwisu ze względów bezpieczeństwa lub innych ważnych powodów niezależnych od niego, na czas konieczny do usunięcia skutków takich okoliczności. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikłą z zawieszenia Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym punkcie, zgodnie z postanowieniami §7.

 

§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw (w szczególności naruszenia dóbr osobistych takich jak cześć, dobre imię) osób trzecich związanych z publikacją Komentarzy.

 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Komentarze opublikowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

§ 10 Wymagania techniczne

 1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:

  1. komputer z dostępem do Internetu;

  2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;

  3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;

  4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

 

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.

 2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W szczególności Użytkownik nie ma prawa do:

  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;

  2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;

  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika jest podstawą odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

 

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji lub składania reklamacji są przetwarzane przez EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66. adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66, która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia reklamacji jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola na formularzu.

 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 

 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z firmą EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66

 6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z EMERSSON z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 3/5, kod pocztowy: 90-562, NIP: 7282451408; REGON: 101369715; adres korespondencji elektronicznej: kontakt@otouczelnie.pl; telefon kontaktowy: +48 22 203 59 66., w sposób wskazany w punkcie 5 powyżej.

 7. EMERSSON z siedzibą w Łodzi, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 28 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 8. EMERSSON z siedzibą w Łodzi, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

 10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.

 2. W odniesieniu do Użytkowników, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy w wyniku założenia Konta, Administrator wystosuje powiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.

 3. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, a zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do umów o świadczenie Usług zawartych przed tym dniem pod warunkiem, że Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

 5. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://www.otouczelnie.pl/artykul/979/regulamin.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.

 

Komentarze (27)

Agnespoets odpowiedz

Good morning! What do you advise? What is the best game to play where the chances of winning are higher?

Dirk odpowiedz

porn MP4

Agnespoets odpowiedz

Hello, everyone! What do you advise? What is the best slot to play where the chances of winning are higher?

Esbecob odpowiedz

Thanks, +

Thomascag odpowiedz

Thi cong noi that cao cap sang trong, thi cong noi that biet thu, chung cu, van phong

betenbit odpowiedz

very interesting, but nothing sensible

Agnespoets odpowiedz

Hi! What do you advise? What is the best slot to play where the chances of winning are higher?

LarryCap odpowiedz

Hello from Sporthappy.

Agnespoets odpowiedz

Good day! What do you recommend? What is the best slot to play where the chances of winning are higher?

MishaelUtego odpowiedz

Hello.

GarryKed odpowiedz

What's your favorite thing about exploring new ideas or topics?

MishaelUtego odpowiedz

Hello.

JimmyVitte odpowiedz

Good luck :)

Denis odpowiedz

incest

Stefanie odpowiedz

Wonderful article! We are linking to this great content on our website. Keep up the great writing. pozycja strony www - Ferne, Znalezienie Pozycjonowanie Stron Internetowych Firma

Maxine odpowiedz

After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Many thanks! pozycjonowanie stron internetowych piotrków trybunalski Kto jeszcze chce Pozycjonowanie Stron Adwokatów?

Joanneoxype odpowiedz

then there are supplements that have professional hormones, creatine and testosterone boosters.

TiffyEstam odpowiedz

4ghz) as examined; retail fashions have a core i5 processor.

njuxdndw odpowiedz

k-tv.ru

Mandydanna odpowiedz

Раслабся ! and ways to use https://martin-puscher.de/#comment-148849, You can call us at our own

TonyCague odpowiedz

тупа пад сталом!!!! --- Приветик Прохожая!!!! бесплатное казино, казино джекпот и http://skolabreaku.varo.design/top-10-breaking-break-dance-battles/ кэт казино

IdaGrelp odpowiedz

Да, действительно. --- прикольно конечно НО смысл этого чуда free deposit no bonuses, bonuses no deposit casino и http://portland.projectpabst.com/ween/ no deposit casino bonuses mobile

RyanTrize odpowiedz

Браво, отличная идея и своевременно --- В этом что-то есть. Спасибо за помощь в этом вопросе, я тоже считаю, что чем проще тем лучше… мебель эльба купить, куплю мебель березники или http://kitchenhida.com/master/master/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%82%82%e5%a4%a7%e5%88%87%e3%81%aa%e6%96%b9%e3%81%ab%e3%83%bb%e3%83%bb/ купить уличную мебель

SheilaCar odpowiedz

Прикольно!!! Мне все понравились!!!)))) --- Подтверждаю. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM. легенда сериал онлайн, сериал пианино онлайн и https://www.icarbezara.edu.it/logo/ зет сериалы онлайн

Tammypooft odpowiedz

Извиняюсь, но это мне не подходит. .|What do folks have to say about goketo goketo gummies reviews Gummies? Those who've consumed the goketo gummies so far are very

GeorgeThics odpowiedz

Согласен, это замечательное сообщение would look in glam.|You simply need web entry and sex games xxx An up-to-date browser. Consequently, there will all the time be chicks with hot

LindsayFaind odpowiedz

Подтверждаю. И я с этим столкнулся. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. на каком угодно положении устройство, благодаря специфической конфигурации, алмазный диск находится под охраной от вибрации.