Kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

Egzamin ósmoklasisty

język polski

matematyka

Świadectwo

język polski

matematyka

Konkursy

Twój wynik 0/200 Uwaga! Kalkulator ósmoklasisty spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji do szkół. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Sprawdź, gdzie byś się dostał

Podczas rekrutacji do szkoły średniej liczy się wynik z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie. Pod uwagę brany jest język polski, matematyka oraz jeszcze dwa inne przedmioty. Uzupełnij poniższe pola z wynikami z egzaminu ósmoklasisty oraz twoimi ocenami na świadectwie i sprawdź do jakiej klasy byś się dostał/a w danym roku szkolnym.

Wybierz rok szkolny

Egzamin ósmoklasisty

Świadectwo

Dodatkowe punkty

Jak liczyć punkty do liceum i technikum 2024 - kalkulator i przeliczniki

Każdy ósmoklasista musi wybrać szkołę średnią. W procesie rekrutacji okazuje się, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły i klasy. Żeby to się stało – musi on uzyskać odpowiednią ilość punktów. Wymagane punkty do liceum czy technikum są obliczane na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty, ale też ocen na świadectwie oraz innych aktywności.

Każda szkoła indywidualnie ustala progi punktowe do liceum i technikum, czyli własną punktację, po której osiągnięciu uczniowie są przyjmowani w szeregi uczniów danej szkoły i klasy. Kandydat musi więc wcześniej wiedzieć, ile mniej więcej punktów będzie musiał zdobyć na egzaminie ósmoklasisty, z ocen na świadectwie i innych osiągnięć, by dostać się do konkretnej szkoły.

 

Przeliczanie punktów z egzaminu ósmoklasisty i za świadectwo w 2024 roku

W rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych (licea i technika) zostały określone przeliczniki punktów, a także skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej.

Ustalono, że ósmoklasiści podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów, maksymalnie 100 pkt. z egzaminu ósmoklasisty, 100 pkt za świadectwo w tym 18 pkt. za szczególne osiągnięcia oraz 7 pkt za świadectwo w z wyróżnieniem i 3 punkty za wolontariat.

 

Ile maksymalnie można mieć punktów do szkoły średniej (liceum, technikum)?

W rekrutacji do liceum 2024 można uzyskać 200 punktów:

  • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
  • 100 punktów za świadectwo i dodatkowe konkursy.

 

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty

Podczas rekrutacji do szkoły średniej (ponadpodstawowej) za wyniki z egzaminu ósmoklasisty możemy uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wyniki egazminu ósmoklasisty podawane są w procentach, które mnożymy przez 0,35 lub 0,3 zgodnie z:

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalna liczba punktów: 100

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3   = 30 pkt

 

Jak obliczyć punkty za świadectwo

Podczas rekrutacji do szkoły średniej (ponadpodstawowej) za świadectwo możemy uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do obliczania punktów za świadectwo bierzemy pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły, a także punkty za specjalne osiągnięcia.

Punkty za świadectwo

maksymalna liczba punktów: 100

ocena z języka polskiego

18 pkt

ocena z matematyki

18 pkt

ocena z I przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt

ocena z II przedmiotu branego pod uwagę w rekrutacji

18 pkt

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna (wolontariat)

3 pkt

 

Jak obliczyć punkty za oceny na świadectwie:

  • celujący (6) – 18 punktów,
  • bardzo dobry (5) – 17 punktów,
  • dobry (4) – 14 punktów,
  • dostateczny (3) – 8 punktów,
  • dopuszczający (2) – 2 punkty.
 

Rekrutacja do szkoły średniej (liceum, technikum) - punkty za dodatkowe osiągnięcia

Dodatkowe osiągnięcia, które liczą się w rekrutacji do szkoły średniej: 

  • Śwadectwo z "czerwonym paskiem" – dodatkowe 7 punktów.
  • Osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego  – dodatkowe 3 punkty.

Można też uzyskać dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) w konkursach wiedzy, za osiągnięcia artystyczne i sportowe o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Aby kandydat mógł mieć przyznane dodatkowe punkty, jego osiągnięcie musi zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły. O wpisie decyduje dyrektor szkoły.

Przeliczanie punktów za konkursy ponadwojewódzkie

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
b. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów;
c. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów.
 

Przeliczanie punktów za konkursy ogólnopolskie lub międzynarodowe

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty:
a. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
b. tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 punktów
c. tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego 5 punktów

 

Przeliczanie punktów za konkursy wojewódzkie

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów;
b. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
c. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów;
d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów
e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
f. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty.
 

Przeliczanie punktów za konkursy ponadwojewódzkie lub wojewódzkie

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty:
a. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
b. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego 7 punktów
c. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów;
d. tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego 5 punktów;

 

Przeliczanie punktów za wysokie miejsce w pozostałych konkursach

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym 4 punkty;
b. krajowym 3 punkty;
c. wojewódzkim 2 punkty;
d. powiatowym 1 punkt.
 

Przeliczanie punktów dla osób zwolnionych

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty (dotyczy przypadków określonych w art 44 zw ust 2 i 4 oraz art 44 zz ust 2 ustawy o systemie oświaty)
a. za ocenę celującą po 35 punktów;
b. za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów;
c. za ocenę dobrą po 25 punktów;
d. za ocenę dostateczną po 15 punktów;
e. za ocenę dopuszczającą po 10 punktów.
 
Przeliczanie na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty (dotyczy przypadków określonych w art 44 zw ust 2 i 4 oraz art 44 zz ust 2 ustawy o systemie oświaty
a. za ocenę celującą 30 punktów;
b. za ocenę bardzo dobrą 25 punktów;
c. za ocenę dobrą 20 punktów;
d. za ocenę dostateczną 10 punktów;
e. za ocenę dopuszczającą 5 punktów.

 

Wyszukiwrka liceów i techników

 

Rankingi liceów i techników

 

Progi punktowe do liceów i techników

 

Wyniki matur licea i technika

Terminy rekrutacji 2024 do szkół ponadpodstawowych (licea, technika)

Progi punktowe do liceów i techników w Polsce

Licea Technika
Miasto Progi punktowe
Bielsko-Biała Bielsko-Biała od 50.00 do 173.50 więcej
Bydgoszcz Bydgoszcz od 4.00 do 563.00 więcej
Gdańsk Gdańsk od 114.15 do 176.02 więcej
Gdynia Gdynia od 111.30 do 199.55 więcej
Katowice Katowice od 10.00 do 261.00 więcej
Kraków Kraków od 0.00 do 192.25 więcej
Lublin Lublin od 20.00 do 176.15 więcej
Łódź Łódź od 24.05 do 191.90 więcej
Olsztyn Olsztyn od 95.60 do 177.45 więcej
Opole Opole od 53.00 do 167.85 więcej
Poznań Poznań od 31.00 do 311.25 więcej
Rzeszów Rzeszów od 38.50 do 385.00 więcej
Szczecin Szczecin od 38.40 do 362.00 więcej
Toruń Toruń od 14.00 do 178.90 więcej
Warszawa Warszawa od 40.00 do 580.00 więcej
Wrocław Wrocław od 70.00 do 365.00 więcej
Zielona Góra Zielona Góra od 106.45 do 170.20 więcej
Miasto Progi punktowe
Bielsko-Biała Bielsko-Biała od 52.35 do 143.55 więcej
Bydgoszcz Bydgoszcz od 31.20 do 145.25 więcej
Gdańsk Gdańsk od 30.55 do 171.05 więcej
Katowice Katowice od 19.55 do 160.65 więcej
Kraków Kraków od 0.00 do 178.70 więcej
Lublin Lublin od 32.40 do 123.10 więcej
Łódź Łódź od 22.95 do 158.00 więcej
Olsztyn Olsztyn od 57.55 do 146.90 więcej
Opole Opole od 79.45 do 161.95 więcej
Poznań Poznań od 38.65 do 156.50 więcej
Rzeszów Rzeszów od 32.15 do 135.55 więcej
Szczecin Szczecin od 42.50 do 69.10 więcej
Warszawa Warszawa od 20.50 do 189.09 więcej
Wrocław Wrocław od 20.00 do 161.60 więcej
Zielona Góra Zielona Góra od 91.00 do 146.80 więcej