• ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie infobrokerstwa, zarządzania dokumentacją i archiwistyki.

  • Zapoznają studentów z różnymi źródłami informacji, począwszy od tradycyjnych, takich jak: bibliografie, katalogi, poprzez bazy danych na nośnikach elektronicznych zamieszczanych w Internecie.
  • Dostarczają umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy infobrokerskiej.
  • Przygotowują do podjęcia pracy w dowolnej instytucji, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji oraz monitorowaniem mediów.
  • Pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną jak również zasobami informacyjnymi we współczesnym świecie.
  • Wyposażą w umiejętność poruszania się w procedurach biurowych (podstawowe zagadnienia organizacji pracy, historii administracji, systemów kancelaryjnych, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji i ochrony danych).
  • Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno jako archiwista zakładowy i infobroker, jak i na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności kancelaryjnych w urzędzie administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach gromadzących i przetwarzających dane i dokumentację w administracji, firmach, sektorze nauki, kultury i oświaty, w tym również jako koordynator czynności kancelaryjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archiwistyka, zarzadzanie dokumentacją i infobrokerstwo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Etyka – Mediacje i negocjacje to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia w ramach nauczania etyki oraz prowadzenia mediacji i negocjacji. Studenci uzyskują wiedzę o głównych koncepcjach etycznych, znają normy moralne i wartości w ramach obowiązujących kodeksów etycznych i umieją je wykorzystać w pracy nauczyciela etyki. Jako mediatorzy i negocjatorzy potrafią analizować i wyjaśniać przyczyny konfliktów oraz wybierać właściwe techniki i procedury stosowane w mediacjach w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Potrafią spisywać umowy i konstruować ugody mediacyjne. Studenci dzięki szerokiej ofercie praktyk zawodowych w trakcie trwanie studiów zdobywają doświadczenie zawodowe, tak poszukiwane na rynku pracy. Duża liczba zajęć warsztatowych z działającymi na rynku zawodowymi mediatorami pozwala na rzetelne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etyka - mediacje i negocjacje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etyka - mediacje i negocjacje jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia filozoficzne dają to, co najcenniejsze - rozumienie świata i siebie. Kształcą umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Uczą kreatywności i elastyczności myślowej. Rozwijają umiejętności radzenia sobie z nowymi, niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Studenci filozofii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu znajdują pracę i często zajmują kierownicze stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią w sposób niestandardowy i całościowy patrzeć na napotkane problemy. Kierunek ma charakter elitarny. Studia skierowane są do osób ciekawych świata, chcących świadomie i szeroko ukształtować swoje horyzonty myślowe. Są świetną opcją dla osób studiujących lub zamierzających podjąć drugi kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem znaleźć głębsze podstawy i lepsze rozumienie wiedzy pozyskanej w ramach danej dziedziny.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zasadnicze cele kształcenia:
  • Przekazywanie podstawowej wiedzy o dziejach ojczystych i powszechnych;
  • Ogólne wykształcenie humanistyczne i z zakresu nauk społecznych;
  • Wykształcenie umiejętności wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych;
  • Wykształcenie umiejętności analizy wszelkich wytworów życia społeczno‑politycznego;
  • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych;
  • Wykształcenie odpowiedzialności za uczestnictwo w życiu publicznym oraz umiejętności odnajdowania się w różnorodnych jego przejawach instytucjonalnych i niesformalizowanych;
  • Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie;Przygotowanie absolwenta do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.
  Kwalifikacje zawodowe absolwentów:
  • historyk nauczający przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej;
  • historyk w archiwach państwowych, zakładowych, muzeach regionalnych;
  • historyk w instytucjach politycznych i państwowych;
  • historyk w mediach, prasie, radio, telewizji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kognitywistyka jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie dziedzin nauki. Ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. Obejmuje wiedzę z zakresu takich dyscyplin i subdyscyplin jak: filozofia umysłu, psychologia poznawcza, językoznawstwo kognitywne, neuronauki, nauki o sztucznej inteligencji. Studia kognitywistyczne dostarczają nie tylko wiedzy w tym zakresie, ale umożliwiają też zdobycie wielu umiejętności i kompetencji (miękkich i twardych), co czyni z kognitywisty atrakcyjnego pracownika na zmieniającym się rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród:  matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku polityka społeczna jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie polityki społecznej. Studia umożliwiają podjęcie pracy  w instytucjach administracji publicznej, samorządowej, w sektorze organizacji pozarządowych, w regionalnych ośrodkach polityki społecznej (ROPS), w instytucjach  pomocy społecznej, w powiatowych urzędach pracy (PUP), w branży ubezpieczeniowej (np. ZUS, KRUS, komercyjne firmy ubezpieczeniowe

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • jeden przedmiot wybrany spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów), (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia socjologiczne w IFiS UP prowadzone są od 2007 roku. Instytut tworzy cenione w kraju grono wykładowców oraz ekspertów i badaczy-praktyków. Program studiów jest dostosowany do wymagań rynku pracy i obejmuje szereg przedmiotów o charakterze stosowanym, co gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie trwania studiów możliwe jest dzięki dużej liczbie zajęć badawczych i warsztatowych już od pierwszego roku studiów licencjackich (przykładowo: Warsztat badacza: badania ilościowe i jakościowe; Sztuka raportowania; Desk research w praktyce), jak też poprzez udział w projektach badawczych oraz stażach i praktykach w renomowanych firmach i instytucjach, z którymi współpracuje Instytut. Na studiach II stopnia, w zależności od wybranej specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach poświęconych zagadnieniom patologii społecznej, współczesnym uzależnieniom, kryminalistyce lub też badaniom i tworzeniu przekazów medialnych, technikom multimedialnym, reklamie i różnym dziedzinom sztuki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich posiada wiedzę, umiejętności i kompetencję społeczną, które sprawiają, iż – jeśli nie zdecyduje się kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia (studia doktoranckie) – może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podjąć każdą pracę umysłową o charakterze urzędniczym, menadżerskim, eksperckim itd., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi. Z tematyką tą związanych jest bardzo wiele miejsc pracy, a liczba ich wciąż wzrasta. Jest tak, ponieważ:

  • stale zwiększa się rola RFN w Unii Europejskiej i świecie, a wraz z nią zainteresowanie tym krajem i zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę o nim (praca dla dziennikarzy, analityków, dyplomatów);
    
  • liczba niemieckich partnerstw, jakie mają polskie województwa, miasta, gminy i powiaty znacznie przekroczyła tysiąc, rozrasta się także współpraca transgraniczna i przygraniczna (praca w urzędach wszystkich szczebli);
    
  • Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, a na terenie Polski zainwestowało bardzo wiele niemieckich przedsiębiorstw (praca dla firm i korporacji);
    
  • pula potencjalnych stanowisk pracy dla absolwenta Niemcoznawstwa relatywnie powiększa się, jeśli wziąć pod uwagę współpracę Polski z Austrią i Szwajcarią.

  Dodatkowo, wiedza i umiejętności , nabyte podczas studiów w Pradze i w ramach współpracy z czeskimi nauczycielami akademickimi i studentami, czynią absolwenta studiów w zakresie niemcoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą kwalifikacje w zakresie:

  • prowadzenia i obsługi ruchu turystycznego,
  • oprowadzania wycieczek miejskich i terenowych,
  • pilotażu wycieczek krajowych i zagranicznych,
  • organizacji imprez turystycznych,
  • promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego,
  • krajoznawstwa i edukacji regionalnej.

  Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz podjęcia pracy w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w administracji samorządowej lub państwowej (jako animatorzy kultury, eksperci od dziedzictwa kulturowego), firmach świadczących usługi przewodnickie, muzeach, skansenach i miejscach pamięci , instytucjach muzealnych – historycznych i etnograficznych, stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, mediach lokalnych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych i Lokalnych Grupach Działania.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia w zakresie:

  • wiedzy humanistycznej i społecznej niezbędnej do zarządzania instytucjami kultury, oświaty i organizacjami pozarządowymi, przydatnej w zdobyciu zatrudnienia w szerokim spektrum zmiennego rynku pracy
  • wiedzy o szeroko rozumianej kulturze i oświacie, ich historii, współczesnym statusie i zachodzących w nich zmianach
  • umiejętności zarządzania projektami, rozumowania, argumentowania i komunikowania, niezbędnych w pracy oraz umiejętności planowania i organizowania działalności zespołowej
  • umiejętności rozwiązywania dylematów zawodowych z zachowaniem zasad szacunku wobec odmiennych poglądów
  • umiejętności popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy poprzez organizację imprez kulturalnych, aktywizację lokalnych społeczności i promocję działań rozwijających sferę kulturowo-oświatową
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Mała małpa Ocena

Uczelnia z perspektywą, studia Ok.

dera Ocena

fajne studia

Załamana studentka Ocena

Komentarz usunięty ze względu na złamanie regulaminu.