• ARCHITEKTURA INFORMACJI Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w zawodach: architekta informacji, projektanta grafiki i multimediów, specjalisty od użyteczności, specjalisty od zarządzania informacją. Istotnym celem studiów jest rozwinięcie kreatywności niezbędnej do intensywnej działalności projektowej także w formie działalności gospodarczej. Kierunek Architektura informacji przygotowuje do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, organizacjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach, mediach instytucjach kulturalnych, placówkach naukowych i oświatowych oraz innych, zajmujących się planowaniem i projektowaniem przestrzeni i systemów informacyjnych, badaniem i analizą ich jakości, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Filologia to studia dla prawdziwych humanistów, dla których nauka języka jest pasją. Wybór języków, których uczyć możesz się nastudiach filologicznych, jest naprawdę szeroki – od tych najpopularniejszych (jak język polski, angielski, rosyjski czy niemiecki) po te niszowe (fiński, duński, arabski, japoński, chiński). Podczas studiów dokładnie poznasz gramatykę, leksykę, fonetykę i historię danego języka oraz kulturę i tradycję narodu, który się nim posługuje. Wiele czasu poświęcisz również na odkrywanie literatury – od tej najstarszej po tę współczesną, od poezji przez dramat po prozę. Listy lektur są obszerne, a książki grube - przygotuj się więc na długie godziny spędzone w bibliotekach. 

  Wyróżniamy specjanolści: 

  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
  • Filologia hiszpańska
  • Filologia romańska 
  • Filologia romańska z językiem angielskim
  • Filologia romańska z językiem rosyjskim
  • Filologia rosyjska
  • Filologia rosyjska z językiem angielskim
  • Filologia rosyjska z językiem francuskim
  • Filologia włoska
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy ( w zależności od specjalności)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku. Absolwent zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Absolwent rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy. Ma świadomość roli języka i literatury w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju. Respektuje normy etyki zawodowej. Celem studiów na kierunku filologia polska jest uzyskanie wykształcenia polonistycznego i kwalifikacji zawodowych w zależności od wyboru specjalności. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Głównym celem studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

  Program kształcenia obejmuje samodzielną pracę badawczą pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz realizację zorganizowanego procesu studiów, na który się składają przedmioty obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyka zawodowa.

  Absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo posiada:

  – wiedzę z zakresu językoznawstwa polskiego i obcego (o charakterze podstawowym i szczegółowym dla dziedziny i dyscypliny/subdyscypliny),

  – umiejętności związane z metodologią prowadzenia badań naukowych i metodyką nauczania akademickich przedmiotów językoznawczych,

  – kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowo-badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Językoznawstwo jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest zdobycie uporządkowanej, prowadzącej do specjalizacji wiedzy z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o mediach, ich historii, budowie, funkcjach, celach organizowania i funkcjonowaniu instytucji, związanych z działalnością medialną oraz zintegrowanie tej wiedzy z perspektywami, właściwymi dla filozofii, psychologii, socjologii, antropologii, historii, historii sztuki, teatrologii i filmoznawstwa. Studia mają też za cel wykształcenie umiejętności wykorzystywania specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym zwłaszcza przekazów medialnych), a także zdobycie umiejętności korzystania z metodologii badań i głównych teorii w obszarze kulturoznawstwa i wiedzy o mediach dla rozwiązywania złożonych problemów badawczych. Celem studiów jest także rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze i efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju, Europy. Uzyskany tytuł magistra daje możliwość pracy w obszarze krytyki filmowej, teatralnej i telewizyjnej, w charakterze menedżera kultury, a także podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych i ubiegania się o przyjęcia na studia trzeciego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz  w przypadku większej ilości kandydatów średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.

  Postępowanie kwalifikacyjne ma tryb konkursowy.

  Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej – literaturoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem:

  • profilu zainteresowań naukowych kandydata
  • projektów problemowo-badawczych kandydata
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Literaturoznawstwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia jest uzyskanie kwalifikacji:

  • do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych i innych placówkach oświatowych; (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2012 rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400, § 21.2));
    
  • do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2012 poz. 426, § 14.4.4)).

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Przeprowadzona będzie również rozmowa kwalifikacyjna. 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe posiada przygotowanie do pracy w instytucjach gromadzących, opracowujących, zarządzających i udostępniających informacje. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. informacji, menedżera systemów informacyjnych, zarządzającego zawartością/treścią systemów informacyjnych takich jak: serwisy informacyjne firm, instytucji i organizacji udostępniających dane w sieciach lokalnych i Internecie, repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, bazach danych, współczesnych wydawnictwach (książek, czasopism i dokumentów elektronicznych udostępnianych także w formatach mobilnych). Absolwent może również pracować w firmach infobrokerskich w charakterze researchera lub zarządzać projektami (firmowymi, unijnymi, grantami) za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)