ul. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604

85-092 Bydgoszcz

telefon: 52 323 67 38

email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_administracji

ul. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604

85-092 Bydgoszcz

telefon: 52 323 67 38

email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_administracji

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Administracja

  Kierunek administracja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to nowoczesna, interdyscyplinarna forma szkolenia wykorzystująca zagadnienia z zakresu prawa i nauk ekonomicznych. Administracja to kierunek dla osób interesujących się prawem, które chcą nabyć umiejętność posługiwania się i interpretacji różnych przepisów. Dzięki studiom odnajdziesz się - jako przyszły menedżer - w gąszczu przepisów, będziesz je rozumieć i prawidłowo stosować. W trakcie nauki na UKW dowiesz się wszystkiego o przepisach prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy, w jaki sposób chronić własność intelektualną, jak skutecznie zarządzać w administracji publicznej. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na kierunku administracja na studiach II stopnia, zdobywając tytuł magistra.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Administracja, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ekonomia

  Jeśli interesujesz się sprawami związanymi z gospodarką państwa, inflacją i problemami bezrobocia, równowagą i wzrostem gospodarczym, rozpocznij studia na kierunku ekonomia. Studiując ten kierunek poznasz prawidłowości funkcjonowania gospodarki, dowiesz się, jaki wpływ na nasze życie wywierają stopy procentowe oraz nauczysz się przewidywać wzrost lub spadek wartości akcji na giełdzie. Poznasz zagadnienia dotyczące m.in. makro i mikroekonomii, bankowości, prawa pracy, marketingu przedsiębiorstw, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości zarządczej, ekonomii społecznej, finansów międzynarodowych oraz systemu i prawa podatkowego. Opanowanie zasad rządzących szeroko rozumianymi finansami pozwoli Ci zdobyć pożądane umiejętności i prestiżowy zawód.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeżeli kandydat zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości , to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Filozofia

  Jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Studia gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiające odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Na studiach poszukamy odpowiedzi na pytania: na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość. czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga?Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują także w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię, filozofię lub przedmiot język łaciński i kultura antyczna na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia, w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

  Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen(punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  W przypadku absolwentów studiów licencjackich (kierunek geografia) o przyjęciu na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

   

   

 • PRAWO W BIZNESIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia prawo w biznesie to propozycja dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu. Dodatkowo prawo w biznesie świetnie przygotuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz przedmiotów prawniczych wyraźnie ukierunkowanych na płaszczyznę biznesową, proponujemy także kursy ekonomiczne i z zakresu innych nauk, zapewniając interdyscyplinarne przygotowanie. Są to studia zbliżone, ale jednocześnie odmienne od klasycznych studiów prawniczych. Ich siła tkwi w specjalistycznym charakterze, ukierunkowanym na organizowanie, prowadzenie i obsługę szeroko pojętego biznesu. Prawo w biznesie obejmuje wszystkie ważne przedmioty prawnicze odpowiadające dyscyplinom i subdyscyplinom prawa. Jednocześnie proponowane studia to przedmioty spoza prawa o szczególnej praktycznej przydatności, ale mieszczące się w naukach społecznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo w biznesie brana jest średnia ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

   

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Socjologia

  UKW otwiera przed Tobą okno na świat - co można przez to rozumieć? Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Wybierając ten kierunek, pamiętaj o tym, że przyszły socjolog powinien przejawiać zainteresowanie zachowaniem ludzi i światem społecznym. Powinien być dobrym obserwatorem, który chce lepiej zrozumieć stosunki międzyludzkie i problemy społeczne. W pracy na stanowisku socjologa wymagane są także umiejętności społeczne, w tym szczególnie łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność. Działania marketingowe, bez których nie funkcjonuje żadna firma, to obszar dla socjologów. Analityczny umysł, umiejętność prowadzenia badań społecznych i wyciągania trafnych wniosków to podstawowe cechy najlepszych marketingowców.Kończąc socjologię na UKW będziesz mógł podjąć pracę w ośrodkach badań społecznych w całym kraju a także w placówkach kulturalnych, agencjach reklamowych i PR a także w środkach masowego przekazu. To kierunek umożliwiający szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Socjologowie UKW fantastycznie odnajdują się również w pracy w biznesie.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia, jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów maturalnych, jeśli kandydant zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. 

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

ada Ocena

ybrałam Ekonomię na UKW bo w klasie maturalnej przyszedł mi do głowy pomysł na własny biznes. Studia mają nauczyć mnie mechanizmów, dzięki którym zrealizowanie tego pomysłu będzie możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, wybrałam bardzo ważny i ceniony kierunek na ważnej i cenionej uczelni