• AGROLEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku Agroleśnictwo przygotowują do wykonywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym dotyczących systemów agroleśnych. Studia na tym kierunku dają możliwość zatrudnienia zarówno w sektorze rolniczym, jak i leśnym, w administracji rządowej i samorządowej, a także w doradztwie na stanowiskach związanych z innowacyjnym użytkowaniem terenów leśnych i rolniczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agroleśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, fizyka, geografia, matematyka
  • Język obcy 
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura krajobrazu
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych wystarczającą do samodzielnego kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do wykonywania oceny szaty roślinnej, prac inwentaryzacyjnych, projektów zagospodarowania terenów zieleni, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w tych obiektach. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz różnych przedsiębiorstwach opracowujących projekty i wykonujących prace w wyżej przedstawionym zakresie. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią, geografia, fizyka

  Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297). W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku Architektura 

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO - SPOŻYWCZYM Stopień: I REKRUTACJA

  Na kierunku Logistyka w sektorze  rolno-spożywczym kształcimy  specjalistów w zakresie obrotu surowcami i produktami. Absolwent zostanie wyposażony  w wiedzę, umiejętności i szereg kompetencji, które spełnią wymogi  rynku pracy w tej dziedzinie. Oryginalność kierunku wynika z rozbudowanego zakresu przedmiotów o charakterze wiedzy inżynierskiej i specjalistycznej, związanej z inżynierią produkcji, zarządzaniem w łańcuchu dostaw surowców i żywności, przechowalnictwem, infrastrukturą i technologią magazynowania czy projektowaniem obiektów przechowalniczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka w sektorze rolno - spożywczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, fizyka, geografia, matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Umie wykorzystać nabytą wiedzę w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawowe przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, administracji i instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności zdobywania, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji na temat zagadnień związanych z wykonywanym zawodem. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną na studiach I stopnia na kierunku ochrona środowiska lub kierunku pokrewnym studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich, na których większość efektów kształcenia jest zgodna z założonymi dla kierunku ochrona środowiska.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami będzie dysponował wiedzą z zakresu nauk rolniczych i ścisłych na poziomie niezbędnym do samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich dotyczących projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów, instalacji oraz obiektów przeznaczonych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Absolwent potrafi ocenić skalę zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskania, a także oszacować ilość powstających w regionie odpadów oraz opracować koncepcję ich segregacji, zagospodarowania i utylizacji.
  Bardzo dobrze wyposażona baza Kampusu w Zalesiu daje studentom możliwość korzystania ze specjalistycznej aparatury badawczej, dzięki czemu nabędą niezbędnych na rynku pracy umiejętności praktycznych. Integralną częścią planu studiów są specjalistyczne praktyki zawodowe. Są one podzielone na dwie części - pierwsza z nich, w zakresie odnawialnych źródeł energii, może być realizowana w takich firmach jak TAURON Wytwarzanie S.A., Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej czy PGE Energia Odnawialna S.A., zaś druga – dotycząca gospodarki odpadami, może być realizowana w PGE GiEK S.A., w oddziałach elektrociepłowni lub przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.
  Absolwenci studiów I stopnia, dzięki podstawom teoretycznym i umiejętnościom praktycznym, będą przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub na kierunkach pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka z astronomią, biologia, geografia, chemia, matematyka, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Rolnictwo
  Absolwent jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wykazuje się znajomością ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Posiada informacje związane z agrobiznesem, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, usługach i doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy 
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest średnia arytemetyczna ocen uzyskanych z egzaminów.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Absolwent tego kierunku studiów posiada ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk technologicznych, żywieniowych, technicznych i ekonomicznych oraz z chemii żywności niezbędne do organizacji produkcji łącznie z doborem maszyn i urządzeń. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją w różnych branżach przemysłu spożywczego, żywieniem zbiorowym oraz doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego i żywienia człowieka.
  Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu aprzedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, matematyka, biologia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen. 

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Ochroniarka środowiska urz Ocena

Ja nie mogę tej uczelni...Nie polecam ochrony środowiska! Sam stres i siwe włosy. Przedmioty powtarzają się pod innymi nazwami. Nic konkretnego.

anieszka Ocena

https://www.facebook.com/events/252704181753443/ tutaj znajduje się wydarzenie dotyczące rekrutacji na kierunki Rolnictwo, Biologia, Architektura Krajobrazu, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Odnawialne Źródła Energii, macie jakieś pytania? Dołączcie! Prowadzą je studenci więc nie ma strachu! :) https://www.facebook.com/wbrurz/