ul. Grunwaldzka 13

35-068 Rzeszów

tel. +48 17 872 15 07

fax: +48 17 872 15 10

e-mail: dwp_s@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji

 

ul. Grunwaldzka 13

35-068 Rzeszów

tel. +48 17 872 15 07

fax: +48 17 872 15 10

e-mail: dwp_s@univ.rzeszow.pl

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji

 

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Administracja
  Absolwent posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznaje relacje do innych nauk społecznych, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych, potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać działalność organów administracji w obszarze polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedziny nauk administracyjnych, rozwiązuje kazusy, wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy przykładowego stanu faktycznego, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy urzędniczej niskiego oraz średniego szczebla w różnych podmiotach, organach i instytucjach administracji publicznej, podmiotach niepublicznych, firmach prywatnych oraz wykorzystuje wiedzę nabytą podczas praktyk zawodowych w uczelniach rzeszowskich na studiach administracyjnych, służąc pomocą głównym podmiotom decyzyjnym np. w znajdowaniu aktów normatywnych i tworzeniu zarysu projektów dokumentacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Historia
  • język polski lub WOS lub geografia
  • Język obcy

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Prawo
  Absolwent studiów jednolitych magisterskich posiada znajomość systemu źródeł prawa, fachowej terminologii, więzi społecznych kształtujących się na gruncie prawa przydatnych do wykonywania pracy zawodowej, ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych, zarówno w zakresie dogmatycznych jak i niedogmatycznych, dyscyplin prawa (w szczególności: teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa, prawa rzymskiego) oraz dyscyplin pomocniczych. W zależności od dokonanego samodzielnie wyboru ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi prawa, ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i instytucji polskiego i europejskiego systemu prawa, relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim.
  Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia, jakimi posługują się nauki społeczne. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie norm i stosunków prawnych, sprawnie posługuje się normami, regułami oraz instytucjami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawa; w zależności od dokonanego samodzielnie wyboru posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w zakresie wybranych gałęzi prawa. W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent tego kierunku studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Daniel Ocena

Dobra uczelnia.