• ADMINISTRACJA OBRONY NARODOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cele

  Celem studiów jest rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru bezpieczeństwa narodowego do poziomu, który umożliwi sprawniejsze kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia – w tym do organizacji i kierowania działaniami w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz innych resortów związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz obroną narodową.  

  Wzmocni praktyczne umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, planowania, wdrażania i zarządzania  specjalistycznymi systemami bezpieczeństwa narodowego oraz praktycznymi i teoretycznymi aspektami współczesnej obrony narodowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI RP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Cele
  Podyplomowe studia Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni RP stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną, a zarazem odpowiedź na pojawiające się wyzwania, przed którymi stają współczesne organizacje, oraz na rosnące zapotrzebowanie na menadżerów, rozumiejących współczesne otoczenie informacyjne oraz cyberprzestrzeń. Celem kształcenia na tym kierunku jest ukształtowanie myślenia o bezpieczeństwie w kategoriach systemowych, jako zasadzie nadrzędnej działania we współczesnym świecie w warunkach niepewności i ryzyka.

  Sylwetka Absolwenta
  Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

  Studia podyplomowe Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości.

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie ekonomiki obronności, bezpieczeństwa gospodarczego, instrumentów operacjonalizacji bezpieczeństwa ekonomicznego.

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

  • Podstawy bezpieczeństwa państwa
  • Teoria bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
  • Przedmiotowe bezpieczeństwo ekonomiczne, cz. I
  • Przedmiotowe bezpieczeństwo ekonomiczne, cz. II
  • Narzędzia operacjonalizacji bezpieczeństwa ekonomicznego
  • Logistyczno-wojskowe problemy zarządzania kryzysowego,
  • - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa będzie specjalistą, posiadającym unikatowe umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu ekonomik branżowych (obronności i wojskowej), analizowania stanu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i podmiotów gospodarczych, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, które dadzą mu podstawę do ubiegania się o stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach realizujących zadania na rzecz systemu obronności państwa.

  Wymagane dokumenty
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Kontakt:
  Instytut Logistyki:
  dr Stefan KURINIA, s.kurinia@akademia.mil.pl, tel. 261-813-294
  Dziekanat:
  dr Józef KISIEL, j.kisiel@akademia.mil.pl, tel. 261-813-568

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Na studia podyplomowe bezpieczeństwo narodowe przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

  Przebieg studiów
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów obejmuje następujące moduły:

  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • zarzadzanie kryzysowe,
  • przygotowania obronne,
  • strategia bezpieczeństwa narodowego.


  Sylwetka Absolwenta
  Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Na studia podyplomowe bezpieczeństwo wewnętrzne przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia, których problematyka jest zbieżna z tematyką tych studiów.  Preferowani są absolwenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, administracja, ekonomia, historia, pedagogika, prawo, zarządzanie.

  Przebieg studiów
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zawiera moduły dot. m.in.:

  • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni,
  • służ specjalnych RP,
  • strategii i programów bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • patologii i przestępczości nieletnich,
  • zwalczania przestępczości,
  • kryminologii i kryminalistyki,
  • zadań administracji w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • prawa,
  • instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o pracę w organach administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DZIAŁANIA ANALITYCZNO - INFORMACYJNE W WYMIARZE BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).Kandydaci powinni być zatrudnieni w szeroko rozumianym resorcie obrony narodowej lub instytucjach związanych z obronnością Państwa oraz posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, których problematyka jest zbieżna z tematyką studiów. Preferowani są absolwenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, studia technicznei inżynierskie.

  Cele
  Celem kształcenia w ramach niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Działań Analityczno-informacyjnych w Wymiarze Bezpieczeństwa jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie predyspozycji jego absolwentów do identyfikowania oraz oceny współczesnych zagrożeń i szans, zarówno w wymiarach międzynarodowym, regionalnym, jak i narodowym.

  Mają one także przygotować do efektywnej realizacji działań analityczno-informacyjnych na trzech najważniejszych poziomach: politycznym, strategicznym i operacyjnym - z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czas trwania studiów podyplomowych
  Dwa semestry  

  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla studentów lub absolwentów studiów nauczycielskich, którzy chcą uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – Edukacji dla Bezpieczeństwa. Studia zaplanowane są na dwa semestry (zimowy i letni). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.
  Początek studiów – 17 listopad 2018 r.
  koniec studiów – czerwiec 2019 r.

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie merytorycznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB CHCĄCYCH UZYSKAĆ UPRAWNIENIA NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czas trwania studiów podyplomowych 
  Trzy semestry 

  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, obronność, wojskoznawstwo lub kierunki pokrewne, którzy chcą uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
  Studia zaplanowane są na trzy semestry (zimowy, letni i zimowy). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GLOBAL AFFAIRS AND DIPLOMACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Szanowni Państwo! Wychodząc naprzeciw współczesnej nauce o sprawach międzynarodowych i dynamicznie rozwijającej się sytuacji geopolitycznej na świecie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z Wydziałem Centrum Bezpieczeństwa i Nauk Pozyskiwania Informacji (BUCSIS) Uniwersytetu Buckingham w Wielkiej Brytanii przygotował specjalną ofertę dydaktyczną w postaci rocznych studiów podyplomowych z zakresu Global Affairs and Diplomacy.

   

  Czytaj dalejZwiń

 • HISTORIA SŁUŻB SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych (Wydział Wojskowy).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Cele
  Studia podyplomowe „Historia Służb Specjalnych” mają uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Tematyka związana z funkcjonowaniem służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularności w debacie publicznej, równocześnie jednak brakuje rzetelnych źródeł wiedzy i informacji, a prezentowane opinie często nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Prowadzi to do sytuacji, w której społeczną percepcję służb specjalnych kształtuje kultura masowa oraz media.

  Adresaci
  Studia podyplomowe  „Historia Służb Specjalnych” przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

  Przebieg studiów
  Studia trwają dwa semestry i obejmują jeden rok akademicki. Zajęcia odbywają się w tygodniu według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 240. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego pod koniec II semestru i złożenie pracy dyplomowej.

  Program studiów Historia Służb Specjalnych pozwala na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Co zrozumiałe, szczególną uwagę poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale w programie nauczania uwzględnione są również aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania.

  Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim przez pracowników Katedry Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Wydziału Wojskowego ASzWoj. Grono wykładowców tworzą m.in.: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Grzegorz Kuczyński, dr Konrad Paduszek, (dr in spe) Bolesław Piasecki, dr Paweł Piotrowski, dr Dariusz Rogut, dr Dominik Smyrgała i inni.

  Wśród przedmiotów realizowanych podczas studiów znajdują się:

  • Wprowadzenie do historii służb specjalnych
  • Historia służb wywiadowczych II RP i podziemia niepodległościowego
  • Aparat represji III Rzeszy i ZSRR
  • Historia sowieckich i rosyjskich służb specjalnych
  • Służby specjalne i aparat represji PRL
  • Historia służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • Globalna rywalizacja służb specjalnych w okresie Zimnej Wojny
  • Służby specjalne III RP
  • Służby specjalne po zakończeniu Zimnej Wojny

  Proces kształcenia kończy się uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej oraz jej obroną. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Historia Służb Specjalnych”.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGISTYKA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Logistyka systemów gospodarczych

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

  Studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych, mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Na studia podyplomowe Logistyka systemów gospodarczych  przyjmowani są absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się organizacją, budowaniem i wdrażaniem systemów logistycznych, współdziałaniem pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach łańcuchów logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania. Preferowane kierunki ukończonych studiów to: logistyka, zarządzanie, ekonomia, jednakże aplikować mogą także absolwenci innych kierunków kształcenia.

  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych opracowują pracę dyplomową.

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

  • Logistyka przedsiębiorstwa;
  • Rynek usług logistycznych;
  • Metody ilościowe w logistyce;
  • Zarządzanie strategiczne;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Logistyka międzynarodowa,
  • -  łącznie 180 godzin pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Logistyka systemów gospodarczych jest przygotowany do wykonywania zadań menedżera logistyki zajmującego wyższe, logistyczne stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym charakterze działalności gospodarczej, w tym prowadzących działalność międzynarodową. Tym samym jest zdolny do realizacji funkcji zarządczych w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, przy czym posiada umiejętności wykorzystania metod ilościowych do opracowania strategii logistycznej przedsiębiorstwa i pomiaru efektów procesów logistycznych.

  Wymagane dokumenty
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody 
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DEFENSE & SECURITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Master of Business Administration DEFENSE&SECURITY

  Rodzaj studiów: niestacjonarne studia podyplomowe MBA D&S

  Odpowiedzialny: Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj wraz uczelniami partnerskimi/zagranicznymi

  Język studiów: angielski i polski

  Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie

  Poziom kwalifikacji: kwalifikacja pełna na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji

  Forma studiów: wykłady, ćwiczenia, seminaria

  Adresaci: Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), tj. posiadają pełne kwalifikacje na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

  Studia skierowane są dla:

  • przemysłu zbrojeniowego
  • instytucji badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
  • służb mundurowych: wojska polskiego, policji, straży granicznej

  Przebieg studiów: Studia realizowane są w systemie zjazdowym (piątek-sobota-niedziela) przez cztery semestry. Wymiar godzinowy to ok. 530 godz. lekcyjnych.

  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać zakładane efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

  Moduł I: Ogólnobiznesowy (200 godz.)

  Moduł II: Obronność i bezpieczeństwo (150 godz.)

  Moduły specjalnościowe/do wyboru (100 godz.):

  Moduł III: Zarzadzanie jakością produkcji produktu obronnego

  Moduł III: Zarządzanie innowacyjnymi technologiami obronnymi

  Moduł III: Przywództwo w organizacji militarnej

  Moduł IV: Projekt dyplomowy (80 godz.)

  Moduły obejmują m.in. następujące przedmioty:

  • moduł I: rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, marketing, kontrola zarządcza, zarządzanie zmianą, negocjacje/dyplomacja
  • moduł II: zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, zarządzanie systemem obronnym państwa, zarządzanie ryzykiem infrastruktury krytycznej, zarządzanie projektem/programem/portfelem produktów obronnych, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa
  • moduł III: nowoczesne metody zarządzania produkcją, zarządzanie procesem produkcji, system zapewniania jakości w resorcie obrony narodowej, zarządzanie przełomowymi technologiami/transfer technologii/polityka offsetowa, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami w technice agile, wdrażanie projektów, kierowanie zespołem, psychologia osiągnięć
  • moduł IV: wystąpienia publiczne, spotkania z praktykami, seminarium dyplomowe

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów:

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia
  • złożenie pracy dyplomowej/wdrożeniowej
  • wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Sylwetka Absolwenta: Absolwent studiów MBA D&S będzie wykazywał się wiedzą z teorii, metod, narzędzi wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu i jakości implementowanych na potrzeby podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa (przemysłu obronnego, instytucji badawczo-rozwojowych, formacji militarnych).

  Absolwent nabędzie umiejętności: wyznaczania założeń strategicznych, analizy środowiska podmiotu i otoczenia, budowania strategii organizacji na poziomie: ogólnym, domen i funkcjonalnym, podejmowania decyzji i implementacji strategii (zarządzania).

  Interdyscyplinarny program studiów; innowacyjne formy prowadzenia zajęć przez międzynarodowe środowisko akademickie oraz praktyków m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Węgier; praca w zespołach, w których uczestnicy wnoszącą różne perspektywy postrzegania problemów zarządczych, przyczyni się do rozszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania podmiotami realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

  Tak opracowany program studiów MBA D&S zapewni przygotowanie dyplomantów do pełnienia ról: przywódcy, lidera, menedżera, eksperta, zarówno w ujęciu ogólnym, jak również w aspekcie zarządzania produkcją, nowymi technologiami, kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, instytucjach badawczo-rozwojowych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w podmiotach resortu obrony narodowej, w siłach zbrojnych i innych formacjach militarnych.

  Wymagane dokumenty: Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe 
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody 
  • odpis ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI WOJSKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Międzynarodowe stosunki wojskowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Cele
  Istotą tych studiów jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach narodowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicznymi oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • OBSŁUGA CELNA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

  Studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie licencji agenta celnego w specjalności obsługa celna.

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, w tym praca na komputerze i opracowanie dokumentów, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, handlu zagranicznego, transportu i spedycji międzynarodowej.

  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

  • Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą;
  • Handel zagraniczny - wybrane zagadnienia;
  • Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw;
  • Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego
  • Spedycja – regulacje i dokumenty;
  • Transport – wybrane technologie;
  • Wspólnotowa taryfa celna;
  • Zgłoszenia celne;
  • Uproszczenia celne w handlu zagranicznym;
  • Podatek akcyzowy,
  • - łącznie 150 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE – państwa trzecie. Absolwent może uzyskać wpis na listę agentów celnych, ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku menedżer logistyki, podejmować badania naukowe w zakresie: logistyki, transportu i spedycji, obsługi celnej handlu międzynarodowego.

  Wymagane dokumenty
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody 
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (Wydział Wojskowy).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia.

  Cele
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i różnorodnymi obszarami działalności organizacji w tym zakresie.

  Przebieg studiów
  Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Program obejmuje następujące moduły:

  • Zarządzanie zasobami informacyjnymi (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Systemy i sieci teleinformatyczne (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Działania hybrydowe (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Ochrona informacji niejawnych (wykłady, ćwiczenia 30h).

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalania zasad zaliczenia oraz jego przyjęcia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, zwłaszcza na stanowisku pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TURYSTYKA HISTORYCZNO-MILITARNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Adresaci
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

  Cele
  Celem kształcenia w ramach niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Turystyka Historyczno-militarna jest przygotowanie organizatorów tego rodzaju turystyki. Pozwalają one posiąść podstawowe umiejętności zawodowe z zakresu wiedzy historyczno-militarnej oraz obsługi ruchu turystycznego. Łączą elementy historii wojskowości i geografii powszechnej z metodyką organizacji ruchu turystycznego i prawnymi aspektami tej dziedziny aktywności społecznej.

  Przebieg studiów
  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Pierwszy i drugi semestr kończą się sesją egzaminacyjną. Proces kształcenia kończy się uzyskaniem pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej i jej obroną.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

  Opis kierunku:

  Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie naukowej - nauki o bezpieczeństwie.

  Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony informacji w organizacji. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem lub ochroną informacji niejawnych w sektorze publicznym i prywatnym a także jako przedstawiciele władz odpowiadający za procesy związane z bezpieczeństwem informacji. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie ukończonych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent zna wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy oraz metody i narzędzia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zdobyta wiedza kwalifikuje absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczeniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa.

  Program modułowy:

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje zarządzania; Podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji; Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania; Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji; Audyt systemów informacyjnych; Ochrona infrastruktury krytycznej; Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; Podstawy prawne bezpieczeństwa informacyjnego.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  - podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej akademii)

  - ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania ze strony internetowej akademii);

  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

  - klauzula informacyjna i klauzula zgody 

  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  - oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach 

  - 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE W ŚRODOWISKU ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych (Wydział Wojskowy).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Studia przewidziane są dla żołnierzy i funkcjonariuszy, absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

  Cele
  Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki szeroko rozumianego wspomagania dowodzenia w SZ RP i organizacji zhierarchizowanej. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów działalności organizacji zhierarchizowanej w tym zakresie.

  Przebieg studiów
  Treści programowe obejmują 186 godzin dydaktycznych realizowanych na 10 - 11 zjazdach po 18 godzin każdy, zaliczenia przedmiotów odbywają się podczas ostatnich zajęć w semestrze, względnie podczas dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowa - jeżeli przewidziany jest egzamin z danego przedmiotu i letnia). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Program obejmuje następujące moduły:

  • Dowodzenie (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Rozpoznanie wojskowe i WRE (wykłady, ćwiczenia, 30 godzin);
  • Taktyka wojsk lądowych (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Wojskowe systemy łączności (wykłady, ćwiczenia, 90 godzin);
  • Systemy wspomagania dowodzenia (wykłady, ćwiczenia, 90 godzin).

  Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu, na który przewidziano 6 godzin. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych, po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymuje dyplom ukończenia tych studiów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  Na studia podyplomowe zarzadzanie kryzysowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

  Przebieg studiów
  Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zarzadzanie kryzysowe zawiera następujące moduły:

  • ochrona ludności i ratownictwo,
  • zarzadzanie kryzysowe w NATO i UE,
  • analiza systemowa sytuacji kryzysowych,
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Opis kierunku:

  Studia podyplomowe Zarządzanie lotnictwem są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; dodatkowy (uzupełniający) obszar kształcenia: nauki o bezpieczeństwie. Obejmują teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo, powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.

  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego.

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie lotnictwem będzie w pogłębionym stopniu posiadał i rozumiał uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych oraz systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także sposobów efektywnego ich rozwiązywania.

  Będzie posiadał i rozumiał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obronności oraz zarządzania dotyczącą funkcjonowania organizacji lotniczych i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotnictwa, a także pogłębioną wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa. Posiadając umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w tych organizacjach, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), będzie potrafił formułować i rozwiązywać złożone problemy w trudno przewidywalnych warunkach.

  Będzie także potrafił umiejętnie kierować zespołami oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Ponadto absolwent kierunku studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie lotnictwem będzie przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w systemie funkcjonowania i bezpieczeństwa lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowisku menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w organizacjach lotniczych i systemie bezpieczeństwa w lotnictwie.

  Program modułowy:

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Krajowe i międzynarodowe organizacje lotnicze; zarządzanie organizacjami lotniczymi; Prawo i przepisy lotnicze; zarządzanie ruchem lotniczym; Bezpieczeństwo lotów; Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa; zarządzanie handlową działalnością linii lotniczych; Polityka lotnicza, łącznie 206 godz. pracy z nauczycielem i 34 punkty ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  - podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej akademii) 

  - ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania ze strony internetowej akademii) 

  - klauzula informacyjna i klauzula zgody

  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  - oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach 

  - 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W INSTYTUCJACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej).

  Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

  Forma studiów
  wykłady, ćwiczenia, seminaria

  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (sobotnio-niedzielnym), w wymiarze godzinowym ok. 240 godz. lekcyjnych.

  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w trakcie realizacji następujących przedmiotów:

  • Polityka zbrojeniowa
  • Finasowanie projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa
  • Przełomowe technologie i innowacyjne projekty w obronności i bezpieczeństwie
  • Zarzadzanie portfelem / programem / projektem
  • Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami bezpieczeństwa i obronności
  • Dokumentacja projektowa
  • Budowa i zarządzanie zespołem projektowym
  • Uzasadnienie biznesowe projektu
  • Planowanie i budżetowanie projektu
  • Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji
  • Konsultacje projektu dyplomowego

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego, wystąpieniu publicznym na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej/artykule naukowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Sylwetka Absolwenta
  Absolwent studiów podyplomowych będzie wykazywał się znajomością teorii, metod, narzędzi mieszczących się w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych zarządzaniem projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Studia podyplomowe skupiają przedmioty przygotowujące studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresie zarządzania projektami.

  Poszczególne przedmioty dostarczają szczegółową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym, które mają przygotować do zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Foudation (semestr I), Practitioner (semestr II). Zdecydowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu projektami. Uzyskane wykształcenie umożliwi podjęcie pracy w charakterze kierownika projektu realizowanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

  Spodziewane rezultaty to:

  • Podwyższenie skuteczności i efektywności realizacji projektów
  • Ograniczenie wpływu ryzyka projektowego na sukces realizacji projektu
  • Umożliwienie realizacji złożonych projektów i programów
  • Usprawnienie koordynacji międzyprojektowej (np. w zakresie alokacji zasobów)

  Wymagane dokumenty
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Z BRANŻY ZBROJENIOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

  Studia są przyporządkowane do obszaru kształcenia: nauki społeczne; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie.

  Forma studiów
  wykłady, ćwiczenia, seminaria

  Adresaci
  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). Studia te są szczególnie przydatne dla osób posiadających wykształcenie techniczne, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

  Przebieg studiów
  Studia zaprogramowane są na dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdowym (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy-- wystąpienie publiczne), w wymiarze godzinowym ok. 200 godz. lekcyjnych.

  Studia realizowane są według programu pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) w układzie modułowym:

  Moduł I: Zarządzanie przedsiębiorstwem

  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym
  • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie zbrojeniowym
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa zbrojeniowego
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Strategie przedsiębiorstw
  • Kontrola zarządcza
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia osiągnięć

  Moduł II: Uwarunkowania branżowe

  • Polityka zbrojeniowa
  • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego
  • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej
  • Uwarunkowania prawne działania przedsiębiorstw zbrojeniowych

  Moduł III: Projekt dyplomowy

  • Wystąpienia publiczne
  • Seminarium dyplomowe

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej/ artykułu naukowego, wystąpienie publiczne na seminarium/konferencji w zakresie podjętej problematyki w pracy dyplomowej/artykule naukowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wydane przez ASzWoj) oraz certyfikat/zaświadczenie wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON.

  Sylwetka Absolwenta
  Studia podyplomowe skupiają przedmioty przygotowujące studentów do wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej i jej otoczenia. Poszczególne przedmioty dostarczają szczegółową wiedzę popartą doświadczeniem praktycznym, które mają przygotować do zarządzania ww. przedsiębiorstwami. Wykładowcami na studiach są m.in. eksperci z Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON; Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, GK PGZ.

  Zdecydowany kontekst zawodowy studiów pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sprawnym realizowaniu zadań indywidualnie i zespołowo w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej. Studia przygotowują również do pełnienia interdyscyplinarnych ról: eksperta, menadżera, lidera zespołów zadaniowych.

  Wymagane dokumenty
  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomow
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa
  • klauzula informacyjna i klauzula zgody
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach
  • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Opis kierunku:

  Studia podyplomowe Zarządzanie w organizacjach publicznych są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.

  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne).

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2018 r., koniec studiów czerwiec 2019 r.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje prace dyplomową.

  Sylwetka absolwenta:

  Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi.

  Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy w różnorodnych organizacjach publicznych, z szczególnym ukierunkowaniem na organizacje związane z bezpieczeństwem i obronnością oraz porządkiem publicznym. Studia zapewniają wszechstronne przygotowanie do pracy, jako specjaliści w dziedzinie zarządzania organizacjami publicznymi, a w szczególności administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi organizacji publicznych, współpracy z różnorodnymi podmiotami zajmującymi się ochroną i porządkiem publicznym oraz zarządzaniem kryzysowym.

  Program modułowy:

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Koncepcje i metody zarządzania; Zarządzanie publiczne; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Komunikacja społeczna i medialna; Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych; System informacyjny organizacji; Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji; Problemy prawne funkcjonowania organizacji publicznych; Finanse publiczne; Zarządzanie majątkiem w organizacji publicznej; Samorząd terytorialny w kontekście polityki rozwoju; Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego; Zarządzanie kryzysowe; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  - podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej akademii) 

  - ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania ze strony internetowej akademii) 

  - klauzula informacyjna i klauzula zgody 

  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  - oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach 

  - 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SZTABACH WOJSKOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rodzaj studiów
  Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie w sztabach wojskowych (Wydział Wojskowy).

  Forma studiów
  Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

  Adresaci
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, (cywilnych i wojskowych), posiadający wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

  Cele
  Celem studiów jest rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania i dowodzenia do poziomu, który umożliwi efektywną realizację zadań na różnorodnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej.

  Przebieg studiów
  Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Ich uruchomienie następuje po zgłoszeniu się min. 15 osób. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Program obejmuje następujące moduły:

  • Procedury sztabowe;
  • Dokumenty w sztabie;
  • Informacyjne przygotowanie pola walki;
  • Metodyka szkolenia operacyjno-taktycznego;
  • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
  • Wspomaganie informatyczne w cyklu decyzyjnym.

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzane jest stosownym świadectwem.

  Sylwetka Absolwenta:
  Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami w instytucjach resortu obrony narodowej różnego szczebla.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Opis kierunku:

  Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi są przyporządkowane do dziedziny nauk społecznych: nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu.

  Przeznaczone są dla absolwentów uczelni (cywilnych i resortowych) posiadających wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pracowników resortu obrony narodowej, firm specjalizujących się w przemyśle obronnym, podmiotów gospodarczych i instytucji, które dostrzegają, że sukces organizacji zależy od pracownika i właściwego zarządzania jego potencjałem.

  Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik, koniec studiów czerwiec kolejnego roku r.

  Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia, oraz złożenie egzaminu końcowego. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.

  Sylwetka absolwenta:

  Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji publicznych i gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie zarządzania funkcją personalną w organizacji.

  Zdobyta w czasie studiów wiedza kwalifikuje uczestnika do pracy w działach personalnych jako specjalistę, doradcę personalnego lub konsultanta w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza ze studiów jest również niezbędna do skutecznego zarzadzania zespołem, dlatego program studiów jest niezbędny do wzmacniania skuteczności osobistej menadżerów.

  Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił: dostosowywać do indywidualnych warunków organizacji metody pozyskiwania, rozwoju, wzmacniania zaangażowania pracowników. Realizacja pełnego programu studiów pozwoli formułować strategię personalną, analizować możliwości implementacji różnych metod i modeli zarządzania kompetencjami, korzystać z różnorodnych metod oceny pracowników oraz tworzyć rozwiązania w zakresie motywowania pracowników.

  Program modułowy:

  Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów: Zarządzanie organizacją; Psychologia zarządzania; Pozyskiwanie i alokacja pracowników; Ocenianie pracowników; Budowanie skutecznych zespołów zadaniowych; Przywództwo i motywowanie pracowników; Modelowanie procesów personalnych; Negocjacje; Zarządzanie kompetencjami; E-szkolenia; Prawo pracy; Współczesne wyzwania zzl; Egzamin końcowy, łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 60 punktów ECTS.

  Wymagane dokumenty:

  Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę)do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  - podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej akademii)

  - ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania ze strony internetowej akademii) 

  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia;

  - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  - oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach 

  - 2 fotografie w wymiarach 35 x 45 mm.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)