• COMPUTER SCIENCE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Computer science
  Computer Science faculty offers 3 semester, 2nd level education which aims at educating a graduate especially proficient in computer science knowledge use as well theoretically as practically. The graduate, who is prepared to undertake a profession in the field of computer science in various industries in the country or abroad. Wide range of subjects to choose from offered to Computer Science faculty students gives possibilities of creating such an educational path, that corresponds to the students’ scientific interests and professional plans. 2nd level graduate faculty:
  • Possesses grounded knowledge and skills in advanced computer science fields;
  • Possesses skills of analytic and synthetic thinking allowing non-standard approaches to various practical problems solving requiring analysis, developing or adapting advanced IT technologies;
  • Possesses the skill of developing IT solutions on the basis of mathematical models and is able to evaluate these solutions, test them and ensure their security;
  • Is aware of importance and results of IT engineer professional activities and understands the meaning of intellectual honesty;
  • Can present advanced IT content in verbal and written forms and rationally discuss them;
  • Possesses the skill of individual knowledge widening and deepening within the frames of current IT trends.
  • Possesses high qualifications and skills in the field of IT, which cause him to be competitive on labor market.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim, powinni posiadać dyplom potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie co najmniej licencjata dla kierunku Informatyka. 

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Informatyka
  Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.
  Absolwenci kierunku Informatyka inżynierska będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako:
  • analitycy systemów informatycznych,
  • projektanci i programiści oprogramowania,
  • członkowie zespołów programistycznych i wdrożeniowych,
  • analitycy danych,
  • specjaliści do spraw integracji oprogramowania,
  • specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia),
  • specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Inżynieria biomedyczna to połączenie wiedzy z pogranicza nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Na kierunku tym będą kształceni specjaliści z zakresu szeroko pojętej informatyki medycznej, która zajmuje się m.in. systemami medycyny obrazowej, medycznymi bazami danych, dedykowanymi systemami diagnostyki medycznej, specjalistycznym oprogramowaniem, komputerowymi sieciami szpitalnymi oraz telemedycyną, a także wieloma innymi działami informatyki wspomagającymi nowoczesną medycynę.  Absolwenci przygotowani są do pracy w:
  • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;
  • w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp.;
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych;
  • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych 
  • i atestacyjnych urządzeń medycznych i systemów informatycznych;
  • administracji medycznej – administrator szpitalnych sieci komputerowych;
  • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych;
  • absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi z zakresu bioinżynierii medycznej i informatyki medycznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, informatyka, fizyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena na dyplomie studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwenci specjalności Nauka o Materiałach oraz Biomateriały posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej, przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie oraz znajomość metodyki badawczej oraz zarządzanie zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów inżynierskich. Absolwenci specjalności Nauka o Materiałach oraz Biomateriały przygotowani są do pracy w:
  • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie;
  • małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania;
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych;
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspierania w technice;
  • w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w inżynierii materiałowej.
  Absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane jest konkurs świadectw dojrzałości. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena z pracy dyplomowej oraz ocena z ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Materials science and engineering
  Materials Engineering is an interdisciplinary field of scientifictechnical research, which analyses the influence of materials chemical and physical structure on their electrical, mechanical, optical, surface, chemical, magnetic and thermal properties as well as on various combinations of those properties. Materials engineering comprises a number of modern physical and chemical research techniques, which may be used to characterise both the structure and properties of materials. These techniques aim at studying the influence of structure on materials properties, in particular those, which are practically used in various technologies. This enables working out methods of obtaining materials featuring precisely defined practical properties. These studies influence not only the planned structure of end products but also help to examine and work out effective methods of their production and processing. Research carried out within the materials engineering leads to working out new materials, although it is commonly applied also to improve those already used.
  Two specialities are taught within degree II education on full-time M.Sc. studies: "Materials Science" and "Biomaterials". Most of European universities provide fields of study in the area of "Materials Science", named: „Materials Science”, „Materials Engineering” or „Materials Science and Engineering”. These fields of study are distinguished by varying specialisations acquired by students in the field of knowledge of structure, properties and applications of specific material types. Graduates obtain the title of Master of Science (M.Sc.-) with an extension informing about the achieved specialisation, e.g.: M.Sc. – Advanced Materials, M.Sc. – Biomaterials, M.Sc. – Materials and Business, … . Using this experience students are offered within the "Materials Science" speciality five specialisation blocks covering various types of materials or related issues: "Nanomaterials", "Materials for medicine", "Functional materials", "Materials recycling" or "Computer modelling of materials". From this point of view a graduate of the second level has skills and advanced knowledge about materials engineering, engineering materials designing, working and processing as well as forming their properties, and also about IT applied to the materials science. For the "Biomaterials" speciality a broadening of individualisation for the education path with a medical attitude was suggested by the introduction of two specialisations: "Intelligent biomaterials" and "Materials testing methods". Graduates possess an advanced knowledge in the field of biomaterials used for implants and artificial organs. They know the structure and operation of implants, artificial organs and tissues as well as the influence of physiological-biological environments on the degree of biomaterials degradation with particular emphasis on toxicological and allergenic issues. They know advanced testing methods allowing a thorough analysis of biomaterials structure and properties. They can use the knowledge about the materials engineering and technology to prepare expert opinions on materials and to design technological processes and studies extending the use and acquisition of new materials for medical applications. The obtained comprehensive knowledge about materials engineering and in particular in the field of biomaterials predestine graduates to start a consultant activities in the area of medicine.
  An interdisciplinary scope of knowledge about team management in research and industrial activities, IT systems and computer-aided engineering work, material selection and manufacturing technology systems operation is a common feature of both specialities. Graduates are prepared to take creative initiatives and decisions related to materials engineering and technologies and to carry out business on their own as well as to work in small and medium size enterprises, with special emphasis on the area combining materials engineering, medicine and veterinary science.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Materials science and engineering przeprowadzany jest konkurs świadectw dojrzałości. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o liczbę punktów będących sumą: oceny z pracy inżynierskiej/licencjackiej oraz oceny z ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Sosnowiec - kierunek Mechatronika
  Absolwenci studiów mechatronicznych posiadają zaawansowaną wiedzę związaną z teoretyczną i praktyczną znajomością elementów mechaniki, elektroniki, informatyki, a także automatyki z teorią sterowania i nowoczesnej, szeroko pojętej, inżynierii materiałowej z zaakcentowaniem szczególnego znaczenia materiałów inteligentnych i funkcjonalnych. Kierunek zapewnia kształcenie wysokiej klasy specjalistów znających problematykę projektowania systemów mikromechatronicznych stosowanych we współczesnych maszynach, pojazdach oraz aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Mechatronika przygotowani są do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem, konstruowaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują ich do pracy w: 
  • przemyśle wysokich technologii (m.in. elektronicznym, lotniczym),
  • przemyśle elektromaszynowym (np. motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowym),
  • stacjach serwisowych i diagnostycznych.
  Absolwenci II stopnia studiów uzyskują umiejętności kierowania interdyscyplinarnymi zespołami realizującymi zadania typowe dla mechatroniki. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących: projektowania, praktycznego zastosowania i eksploatacji urządzeń i elementów mechatronicznych, w szczególności mikromechatronicznych opartych na nowoczesnych materiałach funkcjonalnych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów I i II stopnia pozwolą na kontynuację edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich), jak również na samodzielne poprowadzenie działalności gospodarczej w obszarze szeroko pojętej inżynierii technicznej. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane jest pod uwagę suma punktów procentowych ze wszystkich zdawanych przedmiotów na egzaminie maturalnym.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj.: suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

  W przypadku jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Łukasz Ocena

Uniwersytet Śląski to uczelnia, w której odnajdzie się każdy i każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego czy preferuje nauki ścisłe czy nauki humanistyczne

filip Ocena

Każdy, kto chce zdobywać wiedzę znajdzie na Uniwersytecie Śląskim coś dla siebie. A co równie istotne, będzie zdobywał wiedzę praktyczną, w ciekawy sposób. Wykształcenie zdobyte na tej uczelni to dobry start do kariery zawodowej.

Michał Ocena

Wiadomo, jeśli chcesz być w czołówce to same zajęcia nie wystarczą. Dlatego każdy z nas dokształca się poza uczelnią. Ale to sprawa normalna i oczywista. Ja wybrałem Uniwersytet Śląski bo współpracuje z różnymi, dużymi firmami z branży. To daje szansę na fajne i ciekawe praktyki.