• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

  Adresatami studiów są wszystkie osoby posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, menedżerów gospodarki publicznej, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką z zakresu administracji publicznej.

  Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej dostępu do informacji oraz konstrukcji ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową. Poznanie zasad, metod i instrumentów ochrony informacji. Zapoznanie się z problemem odpowiedzialności za naruszenie prawa chroniącego informację.

  Umiejętność rozpoznawania różnych form cyberprzestępczości oraz stosowania właściwych środków ich zwalczania. Prowadzenie kancelarii tajnych oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CERTYFIKOWANY COACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do samodzielnego  prowadzenia sesji coachingowych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, placówkach oświatowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, instytucjach pośrednictwa pracy, jak również prowadząc własną działalność gospodarczą może pracować z klientem indywidualnym. Może ubiegać się o międzynarodową akredytację Coacha ICF na poziomie ACC.

  Absolwent podczas studiów zostanie zapoznany ze specyfiką pracy coacha. Uzyska wiele umiejętności niezbędnych w pracy coacha, w szczególności:

  • przygotowania sesji coachingowej,
  • efektywnego komunikowania się z klientem,
  • diagnozowania potrzeb klienta,
  • ustalania celów w coachingu,
  • efektywnego przeprowadzenia sesji coachingowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi,
  • oceny kompetencji własnych jako coacha,
  • ewaluacji procesu coachingowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE PUBLICZNE Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, co przygotuje ich do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie dodatkowego wykształcenia kierunkowego w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych do podjęcia takiej pracy.

  Adresaci studiów

  Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, PROMOCYJNA I UŻYTKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie.

  Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 168 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii, a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii.

  Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym” są adresowane do osób należących do kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnikami studiów mają być pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów gmin, a także pracownicy jednostek podległych samorządowi województwa, samorządom powiatowym i gminnym.

  Studia mają mieć charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

  Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także, w przeważającej mierze praktycy, doświadczeni w różnych obszarach związanych z zarządzaniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Prowadzenie negocjacji lub mediacji. Konstruowanie ugód mediacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

  • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
  • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
  • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
  • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
  • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
  • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie specjalisty do spraw rachunkowości (samodzielnego księgowego - kod zawodu 241103, Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU. 2018.227). 

  Absolwent otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia w  czterostopniowym procesie edukacji w zawodzie księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Studia umożliwią wykonywanie zawodu specjalisty do spraw rachunkowości, a w szczególności kompetentne, samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. 

  Program studiów (216 godzin) spełnia standardy kształcenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dodatkowo oferowane są zajęcia w pracowni komputerowej w zakresie prowadzenia prac księgowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima. Istnieje też możliwość uczestnictwa w kursie uzupełniającym Accounting in English. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA - ASPEKTY EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE ORAZ PRAWNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin; planowany termin zakończenia studiów – grudzień 2020 r.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PRAWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIZERUNEK I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Studia mają charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się warsztaty, konwersatoria i ćwiczenia.

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania i kształtowania wizerunku, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją praktycy funkcjonujący w różnych obszarach związanych z zarządzaniem i wizerunkiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ W REFORMOWANYM SYSTEMIE EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
  • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się  systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
  • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
  • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
  • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę przygotowującą go  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie także wiedzy z zakresu nauk prawnych.

  Absolwent będzie w stanie prawidłowo zarówno interpretować przepisy jak również stosować ustawową terminologię używaną na gruncie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Dopełnieniem jego umiejętności będzie zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z mediami ich rolą, jak również poznanie nowych technologii informatycznych, co stanowi jeden z kluczowych elementów w prawidłowym zarządzaniu podczas sytuacji kryzysowej występującej na terenie RP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej. Program został opracowany w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

  Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu miękkich kompetencji zarządzania ludźmi oraz wybranych aspektów funkcjonowania administracji publicznej. Studia adresowane są także do osób zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania w różnych obszarach działalności administracji publicznej, planujących przyszłe zatrudnienie w KAS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji lub przedsiębiorstwa oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • współczesnych trendów prowadzenia innowacyjnej instytucji i przedsiębiorstwa; podejmowanie działań ukierunkowanych na generowanie nowej jakości;
  • analizy i diagnozowania potrzeb kadrowych instytucji i przedsiębiorstwa; opracowanie i realizacja programów doskonalenia kadry w perspektywie dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych;
  • planowania, prowadzenia i koordynowania polityki kadrowej z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, psychologicznej, socjologicznej;
  • sprawnego, skutecznego i jasnego komunikowania się, także w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z personelem wewnętrznym i interesariuszami zewnętrznymi przy wykorzystaniu strategii negocjacyjnych;
  • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w zarządzaniu instytucją i przedsiębiorstwem; a także w budowaniu wizerunku instytucji i przedsiębiorstwa oraz w ich promocji;
  • projektowania, prowadzenia, doskonalenia i ewaluacji nowoczesnych instytucji i przedsiębiorstwa;
  • rekrutowania i motywowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik skutecznego myślenia;
  • kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach i przedsiębiorstwach;
  • stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą, administracją i personelem instytucji i przedsiębiorstwa;
  • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.;
  • różnorodnych technik negocjacji zbiorowej i indywidualnej;
  • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZENIE W OCHRONIE ZDROWIA Z ELEMENTAMI PRAWA MEDYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Opinie (1)

kolenchyma Ocena odpowiedz

jest git