ul. Szamarzewskiego 89,

60-568 Poznań,

tel. +48 61 829 21 00, tel. +48 61 829 22 55,

fax +48 61 829 21 02

e-mail: wns@amu.edu.pl

http://wns.amu.edu.pl/

ul. Szamarzewskiego 89,

60-568 Poznań,

tel. +48 61 829 21 00, tel. +48 61 829 22 55,

fax +48 61 829 21 02

e-mail: wns@amu.edu.pl

http://wns.amu.edu.pl/

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Filozofia
  • I i II STOPNIA

  Pytania o kondycję człowieczeństwa, o istotę otaczającej nas rzeczywistości, o sens i znaczenie obserwowanych fenomenów społecznych są zawsze aktualne. Umiejętność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porządkować a także tłumaczyć świat. Wiedząc, o co pytać, wiemy, dokąd zmierzamy.

  Studia filozoficzne wyposażą Cię w narzędzia pozwalające sprawnie formułować najtrudniejsze nawet swoje myśli, zrozumieć myśli innych, przekonać tych innych do myśli swoich. Umiejętność logicznego, analitycznego myślenia, zdolność interpretacji fenomenów kultury, świadomość wyzwań współczesnego świata, otwartość na dialog – to wyznaczniki nowoczesnego humanisty a także elastycznego i dynamicznego pracownika.

  FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ: ETYKA

  • I i II STOPNIA

  Można wybrać tę specjalność po ukończeniu I roku filozofii.

  Najnowszy i jeden z najbardziej rozwojowych kierunków studiów. Stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

  Rozwój biotechnologii, degradacja środowiska, narastające dysproporcje w dystrybucji dóbr materialnych zmieniają świat tak dynamicznie, że już dzisiaj przestajemy rozumieć teraźniejszość. Etyki w formie wiedzy, norm, a także refleksji potrzeba we wszystkich sferach życia prywatnego i społecznego. Szkolnictwo potrzebuje wsparcia, którego dostarczą kształceni przez nas nauczyciele.

  To nowy zawód z wielkimi perspektywami. Uczelnia będzie wspierać absolwentów etyki przy zatrudnianiu w szkołach. Zawsze możesz jednak zostać po prostu ekspertem etyki: tyle problemów biomedycznych, politycznych i gospodarczych czeka na rozwiązanie!

  Więcej informacji: http://filozofia.amu.edu.pl/studia/etyka/


  FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ:  KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  • I i II STOPNIA

  Komunikacja międzyludzka jest podstawowym zjawiskiem społecznym określającym relacje między jednostkami jak i całymi zbiorowościami ludzkimi. Nie można sobie wyobrazić społeczeństwa, kultury, polityki, nauki, religii czy zwykłych, codziennych interakcji międzyludzkich bez komunikacji. Natomiast we współczesnym świecie, w którym kluczową rolę odgrywa informacja, nauka o komunikacji należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy.

  Studia w ramach specjalności Komunikacja społeczna umożliwiają połączenie filozofii ze zdobywaniem wiedzy na temat: języka, mediów, informacji, retoryki, znaków i symboli, dialogu, edycji i interpretacji tekstów, czyli wszystkiego tego, na co składa się problematyka komunikacyjna.

  Specjalność oferuje wiedzę z zakresu filozofii, ale połączoną z kompetencjami praktycznymi. W programie studiów znajdują się przedmioty nakierunkowane bezpośrednio na komunikację (m.in. socjologia komunikacji, psychologia komunikacji, medioznawstwo, retoryka z erystyką, teoria negocjacji, infobrokerstwo). Również przedmioty filozoficzne są zaprojektowane z myślą o specjalności (m.in. filozofia języka, antropologia komunikacji, hermeneutyka). Wiedza ta w połączeniu z kompetencjami umożliwia wejście na rynek pracy w zakresie m.in. PR i marketingu, mediów, HR.

  Więcej informacji: http://filozofia.amu.edu.pl/studia/komunikacja-spoleczna/

  FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ:  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

  • I STOPNIA

  Najnowszy i jeden z najbardziej rozwojowych kierunków studiów. Stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

  Rozwój biotechnologii, degradacja środowiska, narastające dysproporcje w dystrybucji dóbr materialnych zmieniają świat tak dynamicznie, że już dzisiaj przestajemy rozumieć teraźniejszość. Etyki w formie wiedzy, norm, a także refleksji potrzeba we wszystkich sferach życia prywatnego i społecznego. Szkolnictwo potrzebuje wsparcia, którego dostarczą kształceni przez nas nauczyciele.

  To nowy zawód z wielkimi perspektywami. Uczelnia będzie wspierać absolwentów etyki przy zatrudnianiu w szkołach. Zawsze możesz jednak zostać po prostu ekspertem etyki: tyle problemów biomedycznych, politycznych i gospodarczych czeka na rozwiązanie!

  Więcej informacji: http://filozofia.amu.edu.pl/zarzadzanie-wiedza/

  FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ:  ŻYCIE PUBLICZNE

  • I i II STOPNIA

  Można wybrać tę specjalność po ukończeniu I roku filozofii.

  W jaki sposób zachęcić obywateli do aktywnego działania? Czy decyzje polityczne odzwierciedlają nasze systemy wartości? Dlaczego jakość debaty publicznej jest wciąż tak dramatycznie niska? Co można zrobić, żeby to zmienić?

  Studia w ramach specjalności Życie Publiczne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej w każdym z jej wymiarów (politycznym, ekonomicznym, prawnym, kulturalnym, etycznym), a także dają szansę na zdobycie praktycznych kompetencji umożliwiających sprawne działanie i realizację celów zawodowych w instytucjach publicznych i prywatnych (trzeci sektor, NGO). Poprzez zorientowanie programu studiów na praktykę, studenci uczą się, jak dokonać zmian w złożonych kwestiach publiczno-społecznych. Zakładamy, że problemy społeczne usytuowane są na granicy nauk, dlatego oferujemy multidyscyplinarne podejście do ich rozwiązania.

  Więcej informacji: http://filozofia.amu.edu.pl/studia/zycie-publiczne/

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.

  Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION MA STUDIES Stopień: II REKRUTACJA

  Courses focus on intercultural communication, similarities and differences among various patterns and theories which are relevant to their understanding. 

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Kognitywistyka

  To multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych, która zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja.

  Źródłem inspiracji i bazą dla rozwoju kognitywistyki są, przede wszystkim, psychologia, biologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, językoznawstwo, logika i filozofia. Jednakże z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter kognitywistyka, czerpiąc z ich dorobku, analizuje problemy z wielu różnych perspektyw i posługuje się znacznie szerszym wachlarzem metod.

  Studia z kognitywistyki w Instytucie Psychologii zostały zaprojektowane tak, aby ich absolwent dysponował nowoczesnym wykształceniem, łączącym elementy nauk humanistycznych i społecznych z wiedzą informatyczną i przyrodniczą, a jednocześnie wykraczającym poza tradycyjne podziały między naukami.

  Nasi studenci są przygotowywani zarówno do pracy naukowo-badawczej, jak i do pracy w instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego – od administracji publicznej po przemysł. Wiedza kognitywistyczna przydaje się wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania związane z zagadnieniami stymulowania rozwoju poznawczego, projektowania rozwiązań w zakresie komunikowania społecznego, czy też usprawnień w komunikacji w systemie człowiek – komputer. Absolwent kognitywistyki jest w stanie zarówno korzystać z wiedzy i umiejętności z dziedziny poszczególnych dyscyplin bazowych, jak i  rozwiązywać problemy multidyscyplinarne, wymagające na przykład wiązania wiedzy psychologicznej z informatyką i teoriami sztucznej inteligencji czy biologii z językoznawstwem i filozofią.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. regionalny – kaszubski
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku KOGNITYWISTYKA jest: ocena na dyplomie, złożenie projektu pracy magisterskiej w postaci ramowego konspektu i wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Kulturoznawstwo
  • I i II STOPNIA

  Poznańskie Kulturoznawstwo należy najlepszych ośrodków badań nad kulturą w Polsce. 

  Program studiów kulturoznawczych…

  …skonstruowany jest tak, aby przekazać studentom wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, obejmującą:

  • główne tradycje, szkoły i kierunki w humanistyce i naukach społecznych, skoncentrowane na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą

  • historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia i media cyfrowe, teatr i performans)

  • komunikację międzykulturową

  • komunikację medialną

  • kulturę gospodarczą

  • kultury miejskie

  … zawiera przedmioty fakultatywne – wybierane przez studenta zebrane  w 4 zestawach tematycznych:

  • kultura popularna

  • krytyka artystyczna

  • animacja kultury

  • kultura partycypacji i aktywizmu

  Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z:

  • organizacją i zarządzaniem w kulturze

  • marketingiem kulturalnym

  • animacją społeczno-kulturalną

  • edukacją kulturalną

  • publicystyką kulturalną i krytyką artystyczną

  Wykłady prowadzone przez znanych polskich specjalistów w dziedzinie kulturoznawstwa uzupełnione są także zajęciami praktycznymi (konwersatoria, warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe).

  Studia kulturoznawcze przygotowują do pracy w zawodach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną:

  • kurator (sztuki wizualne, performatywne i projekty interdyscyplinarne)

  • animator społeczno-kulturalny

  • edukator kulturalny

  • przedsiębiorca kulturalny

  • publicysta kulturalny i krytyk sztuki

  • pracownik administracji publicznej (w zakresie polityki kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej)

  • a także w zawodach związanych z mediami, reklamą oraz szeroko pojętym sektorem przemysłów kreatywnych

  Program studiów umożliwia osiągnięcie kompetencji społecznych, niezbędnych do współpracy, w tym także międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury. Oferuje umiejętności przydatne w organizacji pracy i animacji różnych grup, realizacji zespołowych projektów kulturalnych, a także proponowania własnych, innowacyjnych pomysłów.

  Kulturoznawstwo II stopnia to nowoczesne modułowe studia dające szerokie spektrum możliwości uczestnictwa, badania i krytyki kultury, a ich zakresy tematyczne to:

  • TEORIA I HISTORIA KULTURY

  To obszar sięgający najgłębiej to tradycji Poznańskiego Kulturoznawstwa. Adresowany jest dla tych osób, które zafascynowane są dyskursami humanistycznymi i ich odmianami. Pozwala zrozumieć dynamikę współczesnej kultury i jej aktualne konteksty. Interdyscyplinarność modułu opiera się na zagadnieniach z zakresu antropologii, psychologii, historii kultury i muzyki. Daje narzędzia dla ujmowania kultury współczesności w nowych
  i szerokich horyzontach odwołując się do jej tradycyjnych i historycznych kontekstów. Jest punktem wyjścia dla rozważań i analizy kultury niezbędnych w pracy dziennikarza, kuratora, pracownika PR czy krytyka artystycznego.

  • KULTURA I SFERA PUBLICZNA

  To obszar adresowany do osób, które zawodowo będą się zajmować animacją kultury, organizacją działań kulturalnych, polityką kulturalną, edukacją kulturalną i artystyczną oraz krytyką artystyczną w tym także dziennikarstwem kulturalnym. Obejmuje zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości i zarządzania, marketingu kulturalnego, kształtowania lokalnych i regionalnych polityk kulturalnych czy strategii rozwoju kultury. Rozwija kompetencje krytyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do pracy we wszystkich sektorach działalności kulturalnej. Niezwykle ważną sferą analiz są działania obywatelskie i animacyjne: różne formy kulturalnego aktywizmu i wspierania określonych społeczności i grup w działaniach kulturalnych, również inspirowane sztuką publiczną i community arts.

  • KULTURA I MEDIA

  Obszar badań dla kulturoznawców, którzy idealnie rozpoznają konteksty kultury popularnej. Daje umiejętność fachowego komentowania dynamiki mediów, rozmaitych aktywności zachodzących na obszarze mediów społecznościowych, Internetu. Adresowany jest dla wszystkich fascynatów kina oraz nowoczesnych form komunikacji. Chcesz uzyskać kompetencje projektanta i animatora rozmaitych medialnych kulturalnych i kulturowych form aktywności? Wybierz Kulturę i media.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku.

  Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O POZNANIU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 • ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - KURS Stopień: REKRUTACJA

  nstytut Socjologii UAM posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu do zawodu „pracownik socjalny” oraz dwudziestoletnie w kształceniu kadr pomocy społecznej na studiach podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej. Instytut Socjologii UAM znajduje się na liście podmiotów które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgoda z dnia 19 lutego 2014 roku DPS-VI-51111-496-19-MJ/14(11). Ukończenie kursu specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy spolecznej jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kurs mogą być przyjęte osoby pracujące lub przygotowujące się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku. Kurs specjalizacyjny odbywa się zgodnie z programem oraz wszystkimi formalnymi zasadami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej z dnia 26 września 2012 roku. Program ten jest adresowany zarówno do kadry kierowniczej państwowej i samorządowej instytucji pomocy społecznej jak i liderów organizacji pozarządowych, oraz innych osób, które chcą poszerzyć wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Praca socjalna

  Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest interdyscyplinarnie zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

  Program studiów oferuje zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne  z  wielu dziedzin  wiedzy:  socjologii,  psychologii,  pedagogiki,  polityki  oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują szeroki wachlarz  przedmiotów  fakultatywnych (np.  Gender  studies, Psychologia konfliktu, Bezpieczeństwo osobiste. Istotnym elementem studiów są praktyki wakacyjne w takich placówkach, jak: ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.

  Praca socjalna II stopnia to unikalny kierunek, który łączy praktyczne podejście typowe dla pracy socjalnej z wiedzą akademicką o rzeczywistości społecznej, potrzebach ludzi, rodzin i społeczeństw. Program pozwala poznać podstawowe zagadnienia pracy socjalnej, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru:
  - promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry aktywnych teoretycznie, praktycznie i badawczo naukowców,

  - jednej z trzech specjalności:

  • Asystentura i mediacja socjalna
  • Organizacja usług socjalnych
  • Animacja społeczności lokalnych

  - przedmiotów do wyboru z puli kilkunastu oferowanych przez pracowników Instytutu – m.in. z zakresu uzależnień, migracji i problemów starości.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca Socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII - KURS DOKSZTAŁCAJĄCY Stopień: REKRUTACJA

  Celem nauki jest umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty w rozumieniu § 6.2. Rozporządzenia MEN i S z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Psychologia

  Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.

  Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

  – psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
  – metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
  – biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
  – umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych

  W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. regionalny - kaszubski

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Socjologia

  Przedmiotem zainteresowań socjologii są wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjologia bada między innymi konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Jak bardzo może być to fascynujące, świadczy fakt, że co roku ponad 100 młodych ludzi podejmuje studia na prestiżowych kierunkach socjologia i praca socjalna w Instytucie Socjologii UAM. Jego renomę podkreśla pozycja w rankingu prawie 100 podobnych kierunków na uczelniach publicznych i prywatnych w całej Polsce: poznański Instytut plasuje się w pierwszej trójce.

  Program studiów socjologicznych jest elastyczny i skonstruowany tak, by z jednej strony wyposażyć w kluczową wiedzę o społeczeństwie i szerokie kompetencje do badania i działania społecznego, z drugiej zaś – pozwolić każdemu ze studentów znaleźć własną ścieżkę zainteresowań socjologicznych. Dlatego też już od I semestru zaczyna się pole do wyboru, obejmujące przez całe studia kilkanaście przedmiotów o charakterze monograficznym (jako wykłady fakultatywne i socjologie szczegółowe, obejmujące pełny przekrój zainteresowań współczesnej socjologii, od subkultur młodzieżowych po socjologię starości, od emocji po podróżowanie) i trzy zestawy przedmiotów składających się na moduły tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak:

  • Kultura i media
  • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie
  • Socjologia stosowana w sferze publicznej

  Studia zamyka złożenie pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

  Socjologia magisterska to okazja dla każdego absolwenta studiów I stopnia, niezależnie od ukończonego kierunku, na poznanie niuansów socjologicznego myślenia o świecie społecznym. Studia obejmują rdzenne zagadnienia socjologii, pozwalają poznać metody badań socjologicznych i uzyskanych danych, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru:
  - promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry samodzielnych, aktywnych teoretycznie i badawczo naukowców,

  - jednego z trzech modułów tematycznych:

  • Innowacje społeczne
  • Relacje w organizacjach
  • Zarządzanie lokalne

  - przedmiotów do wyboru z puli kilkunastu oferowanych przez pracowników Instytutu – m.in. z zakresu socjologii kultury popularnej, badań wizualnych czy nierówności społecznych

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Studentka Ocena

Praca dziekanatu i prezentowane podejście do srudenta pozostawia wiele do życzenia...

Licencjat 2018 Ocena

Potwierdzam 15.06.18 poinformowano nas o konieczności zaliczenia praktyki! !!!

Student 2018 Ocena

Karygodne organizacja status uniwersytetu zobowiązuje! Na kierunku filozofii, brak totalny brak organizacji kierunki, plan zajęć wypełniony niczym!Uniwersytet na III roku w czerwcu tuż przed licencjatem zorientował się, że studenat powinien mieć praktykę!!!Szok, zmarnowanewsy 3 lata

nika Ocena

przyjazny wydział, w większości mili wykładowcy, na pracy socjalnej miła atmosfera

:) Ocena

Bardzo przyjazny wydział; jeżeli chodzi o kierunki to zdecydowanie mogę polecić kognitywistykę!