Uniwersytet Łódzki

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

tel. (o42) 635 59 49

fax. (042) 635 42 66

www.math.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

tel. (o42) 635 59 49

fax. (042) 635 42 66

www.math.uni.lodz.pl

 • ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analiza danych
  Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. W dzisiejszym świecie panuje szum informacyjny i trudno jest znaleźć informacje istotne dla danej firmy. Dlatego poszukiwani są specjaliści posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. O popycie na takich pracowników świadczą liczne oferty zatrudnienia oraz informacje o najbardziej poszukiwanych w przyszłości specjalistach. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu WMiI otwiera NOWY kierunek: Analiza danych – studia inżynierskie.
  Kierunek ten pozwala zdobyć umiejętności związane z pobieraniem i analizą danych pochodzących z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywaniem danych i ocenianiem ich jakości; tworzeniem podsumowań statystycznych zbiorów danych. Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy jak graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji.
  Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego.
  Inżynierski charakter studiów pozwala osiągać wymienione kompetencje głównie w ramach zajęć laboratoryjnych. Planowane są praktyki zawodowe w firmach wykorzystujących narzędzia analizy danych.
  Warunki rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
  Aktualne potrzeby współczesnego świata i jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
  • Maksymalnie dwa inne przedmioty zdawane na maturze

   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geoinformacja jest  złożenie wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  INFORMATYKA
  Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera lub specjalisty od zabezpieczeń systemów informatycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
  Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka, chemia, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
  Absolwent specjalności Matematyka posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matmatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia.
  Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.
  Na specjalności MATEMATYKA TEORETYCZNA wymagana  jest minimalna średnia z ukończonych studiów – co najmniej 4,00.
   

   

 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze
  Czy Twoje zainteresowania i zdolności wykraczają poza ramy typowych kierunków studiów? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie specjalną ofertę: Miedzywydziałowe Studia Matematyczno - Przyrodniczne. Kształcą się na nich osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. Studia te adresujemy do najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętność samodzielnej pracy. 
  Międzwydziałowe studia matematyczno - przyrodnicze (MSM-P) są studiami dwustopniowymi. Zajęcia są prowadzone na czterech wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki. Studenci MSM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród następujących: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, mikrobiologia. Część zajęć student MSM-P odbywa na kierunku innym niż wybrany kierunek wiodący. Studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się otrzymaniem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata kierunku studiów wybranego jako kierunek wiodący. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, trwające 2 lata i kończące się otrzymaniem dyplomu i tytułu zawodowego magistra na wybranym przez studenta kierunku.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe studia matematyczno - przyrodnicze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka (nowa matura na poziomie rozszerzonym)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język obcy

   
  Studia II stopnia
   
  Kandydaci w trakcie rejestracji wybierają kierunek wiodący: biologię, biotechnologię, mikrobiologię, fizykę, chemię, matematykę lub informatykę. Studia prowadzone są od pierwszego semestru według indywidualnego planu, część zajęć studenci odbywają na innych kierunkach MSM-P. Na podstawie złożonych dokumentów oraz na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub studiów magisterskich i średniej ocen ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.
  Minimalna ocena na dyplomie: 4,0.
  Minimalna średnia ocen ze studiów: 4,00.

   

Opinie (9)

szymon Ocena

Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.

bartek Ocena

Studiuję Informatykę na specjalności ?Grafika komputerowa i projektowanie gier? bo od dziecka marzyłem o tworzeniu gier komputerowych oraz efektów specjalnych do filmów akcji. Teraz się tego uczę. Zdobywam wykształcenie z dziedziny, która obecnie po prostu rządzi światem.

Mateusz Ocena

Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Między innymi dlatego, analiza danych jest tak popularną dziedziną. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim to świetna inwestycja w przyszłość.

Ala Ocena

Wysoki poziom oraz miła atmosfera. Najlepiej wykorzystane 5 lat.

Aneczka Ocena

Czas spędzony na WMiI UŁ wspominam jako najlepsze 5 lat mojego życia. Od samego początku przyciąga przyjazna atmosfera na wydziale. Przede wszystkim w relacjach wykładowca - student (nieraz nawet student-student bywa gorzej). Prowadzący zajęcia wymagają, trzymają poziom, ale jednocześnie są pomocni i dyspozycyjni. Poza tym można prężnie rozwijać się organizacyjnie! I to uważam za największą zaletę! Nie tylko wiedza kierunkowa jest potrzebna w późniejszej pracy, ale umiejętność zorganizowania dużego wydarzenia, szkolenia, konferencji, dogrania sponsorów, itp. I na koniec wisienka na torcie: wydział niesamowicie ułatwia absolwentom start na rynku pracy!!!

Marta Ocena

Bardzo polecam wydział MiI. Studiowałam również na innej uczelni, więc mam porównanie. Pracownicy bardzo dbają o studenta, na pocztę dostajemy bardzo dużo korzystnych dla nas ofert o warsztatach, stażach i praktykach. Na wydziale panuje bardzo przyjazna atmosfera, ćwiczeniowcy i wykłądowcy zawsze są bardzo pomocni. Polecam kierunek Analiza Danych. ;)

10/10 Ocena

Zawsze po pierwszym semestrze Infromatyki odpada połowa osób przyjętych. Oznacza to, że poziom który prezentuje wydział jest wysoki. Trzeba włożyć dużo pracy, aby skończyć studia, co również jest ogromnym atutem. Z czystym sumieniem polecam każdemu - jestem obecnie na 3 roku studiów licencjackich, dziennych, informatycznych. Przez całe studia był ogrom pracy. Dużo matmy, dużo programowania. Studenci są rozchwytywani przez łódzkie firmy. Wydział współpracuje z ogromną ilością firm dzięki temu mamy sporo korzyści. Strzał w dziesiątkę, najlepszy wybór w moim życiu :)

hmm Ocena

Wydział godny polecenia. Zdarzają się wykładowcy, którzy uważają że już powinno się być na poziomie zaawansowanym pomimo, że nie miało się z daną rzeczą nigdy do czynienia, bądź tacy po których sposobie np prowadzenia wykładu wydaje się ze ich praca im się znudziła, co skutkuje tym że sporo studentów z ich wykładu nic nie wynosi. Jednak jest to malutka ilość bo rekompensują to inni, do których chodzi się z wielką chęcią, na wykładach się nie nudzi. Jeżeli ktoś wybiera się na informatykę polecam ale nadmienię że niech lepiej nie ryzykują osoby które nie lubią bądź są słabe z matmy bo dużo osób właśnie takich odpada.

razraz Ocena

Świetny wydział moim zdaniem. Mam porównanie bo studiuje 2 kierunki i naprawdę polecam. Bardzo dobry poziom, dbają o studenta (ciągle dostaje maile z informacjami o dodatkowych szkoleniach, itp.) wykładowcy raczej bardzo mili i pomocni :)