Uniwersytet Łódzki

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Łódzki ×

ul. Narutowicza 65,

90-131 Łódź

tel. (042) 635 40 00

fax: (042) 665 57 71, 635 40 43

http://www.uni.lodz.pl/

http://informatory.uni.lodz.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Łódzki: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Łódzki: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Łódzki: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do przyjęcia na studia i złoży w terminie komplet wymaganych dokumentów zostanie przyjęta na studia - bez względu na wiek.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Zgodnie z zasadami przyjęć kandydat zakwalifikowany na studia stacjonarne 1-go stopnia jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 
- wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie.
- kopia świadectwa dojrzałości lub kopia innego dokumentu uznanego w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia poświadczone przez UŁ - oryginał dokumentu kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej.
- zaświadczenie lekarskie (w przypadku kandydatów na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i ochrony środowiska, kandydatów na kierunek Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych, kandydatów na kierunek Turystyka i rekreacja w Filii UŁ - w przypadku braku oceny z wf na świadectwie ukończenia szkoły).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty można składać osobiście albo drogą pocztową. Dokumenty może także złożyć w imieniu kandydata osoba trzecia. Dokumenty należy dostarczać w wyznaczonym do tego terminie (zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym) w miejscu wskazanym na stronie rekrutacyjnej przy wybranym kierunku studiów.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Komplet wymaganych dokumentów może zostać złożony przez osobę trzecią albo wysłany drogą pocztową. Nie trzeba tego robić osobiście. W przypadku wysyłki drogą pocztową - poza kopią świadectwa dojrzałości - niezbędne jest także przesłanie oryginału w celu potwierdzenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności. W takim przypadku oryginał świadectwa będzie można odebrać osobiście przy najbliższej wizycie w dziekanacie. Kandydaci, którzy złożą dokumenty drogą pocztową albo za pośrednictwem osoby trzeciej będą zobowiązani przy najbliższej wizycie w dziekanacie do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia danych zawartych w ankiecie osobowej. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

UŁ nie wymaga poświadczenia notarialnego żadnego ze składanych przez kandydata dokumentów. Komisja rekrutacyjna potwierdza na kopii zgodność na podstawie okazywanego oryginału. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty może złożyć w imieniu kandydata osoba trzecia bez posiadania żadnego upoważnienia.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Upoważnieni do składania dokumentów są jedynie ci kandydaci, którzy znajdują się na liście osób zakwalifikowanych na studia. Nie są tworzone tzw. listy rezerwowe. Na kierunkach, na które nie został wypełniony limit miejsc może zapaść decyzja o poszerzeniu rankingu osób zakwalifikowanych. W takim przypadku komisja rekrutacyjna kontaktuje się z kandydatami zakwalifikowanymi po poszerzeniu rankingu w celu dostarczenia przez nich wymaganych dokumentów. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki egzaminu dojrzałości kandydaci uzupełniają samodzielnie po zalogowaniu się na swoim koncie rekrutacyjnym w określonym do tego terminie - zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminu pisemnego z przedmiotów wskazanych przy poszczególnych kierunkach jako obowiązkowe.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureat/finalista po zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zaznacza na swoim koncie, że posiada tytułu laureata lub finalisty olimpiady oraz wybiera kierunki studiów. W celu potwierdzenia uprawnień kandydat zgłasza się do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów (COSiD-RiTS) ul. Uniwersytecka 3, pok. 205 z oryginałem zaświadczenia wydanym przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub przesyła jego skan na adres e-mailowy: rekrutacja@uni.lodz.pl. Informatyk z COSiD-RiTS dokonuje potwierdzenia uprawnień w systemie IRK oraz wprowadza punkty za olimpiadę (maksymalną liczbę punktów).
W przypadku olimpiad zwalniających na maturze z danego przedmiotu kandydatowi przyznawana jest maksymalna liczba punktów z przedmiotu olimpiady tylko wówczas, jeżeli na świadectwie maturalnym w miejscu oceny albo wyniku egzaminu maturalnego jest zapis: „zwolniony”. Z przedmiotu tego przyznawana jest kandydatowi ocena bardzo dobra lub celująca (w zależności od skali ocen) albo maksymalna liczba punktów. Pozostałe przedmioty przeliczane są zgodnie z zasadami rekrutacji.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe decydujące o zakwalifikowaniu kandydatów nie są stałe dla poszczególnych kierunków. Zależą od poziomu kandydatów i wyników egzaminu dojrzałości w danym roku. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o zakwalifikowaniu / przyjęciu na studia stacjonarne pojawi się na indywidualnym koncie kandydata w systemie internetowej rekrutacji w terminie określonym w terminarzu rekrutacyjnym.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W zwykłym postępowaniu rekrutacyjnym (z wyłączeniem dalszego prowadzenia w celu wypełnienia limitu) kolejność zgłoszeń i dokonywanie rejestracji w systemie nie ma wpływu na decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia. Elektroniczna rejestracja, wprowadzenie wyników egzaminu dojrzałości i dokonywanie opłaty rekrutacyjnej odbywają się w ściśle określonym terminie - zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym. Niedopełnienie terminów oznacza, że kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Zakwalifikowanie kandydata nie oznacza przyjęcia na studia a jedynie prawo do złożenia wymaganych dokumentów. Dopiero po dopełnieniu tego obowiązku Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wpisuje kandydata na listę osób przyjętych na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy dokonać pełnej rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów, dokonać terminowej opłaty rekrutacyjnej, wybrać kierunek studiów i uzupełnić wyniki egzaminu dojrzałości. Wszystko to w określonym to tego terminie - zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjne należy wpłacać na wygenerowany indywidualnie dla każdego kandydata numer konta bankowego. Wpłaty można dokonać wykorzystując druk przelewu wygenerowany dla kandydata albo dokonać opłaty przez internet.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Najważniejszy w przelewie jest właściwy numer konta - wygenerowany indywidualnie dla kandydata przez system elektronicznej rejestracji. System sam przypisze wtedy wpłatę do właściwej osoby i wybranego kierunku. W tytule wystarczy, że kandydat wpisze "opłata rekrutacyjna".

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Ostatnim terminem na dokonanie opłaty jest ostatni dzień zapisów na poszczególne kierunki studiów. Szczegółowe terminy podane zostały w terminarzu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020 dostępnym na stronie rekrutacyjnej UŁ w zakładce "start" - "aktualności".

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W przypadku dokonania nieterminowej opłaty (terminy zgodne z terminarzem rekrutacyjnym), wpłata nie zostanie przypisana do wybranego kierunku i kandydat nie weźmie udziału w procesie rekrutacji. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta (nie musi to być konto kandydata). Najważniejsze, aby opłata została uiszczona na właściwy numer konta - wygenerowany indywidualnie dla kandydata przez system elektronicznej rejestracji. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W procesie kwalifikacji i rekrutacji na studia brane są pod uwagę przedmioty wskazane przy wybranym kierunku jako wymagane (przedmioty 1 i 2 kategorii - zgodnie z zasadami przyjęć na poszczególne kierunki) oraz maksymalnie dwa przedmioty niewymagane z kategorii 3. Zasady przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 są dostępne na stronie rekrutacyjnej UŁ. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów należy posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki z przedmiotów wymaganych do przyjęcia na dany kierunek uwzględnionych w kategorii 1 i 2. Brak przedmiotu z kategorii wymaganych oznacza, że kandydat w ogóle nie będzie się mógł zapisać na studia i nie weźmie udziału w procesie rekrutacji na dany kierunek. Tabela z przedmiotami wymaganymi jest dostępna przy każdym kierunku na stronie rekrutacyjnej. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków. Warunkiem jest dokonanie elektronicznej rejestracji, zapisanie się na wybrane kierunki oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na każdy z tych kierunków. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Przeniesienie z innej uczelni - zgodnie z Regulaminem Studiów UŁ - jest możliwe po zaliczeniu semestru albo roku. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie do legitymacji powinno zostać wgrane przez kandydata do systemu najpóźniej w dniu składania przez niego dokumentów w formie papierowej. Wtedy właśnie członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przyjmując dokumenty, dokonuje weryfikacji zdjęcia. Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego. Jako format pliku zdjęcia preferowany jest JPEG, a jego rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400x500 pikseli). 

Wasze pytania:

Jakie warunki muszą być spełnione aby obcokrajowiec ( Ukrainia) mógł zostać studentem pierwszego roku zaocznie. +
Pytanie od: Yana Luhivska

Informacje o zasadach rekrutacji dla kandydatów z zagranicy znajdują się tutaj: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/rekrutacja/studenci-zagraniczni
W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą:
Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego
www.iso.uni.lodz.pl
ul. Uniwersytecka 3, pokój 1
90-137 Łódź
tel.: (+48 42) 635 42 37
e-mail: admission@uni.lodz.pl

Dzień dobry. Jestem zainteresowany studiami E-historia. Chciałbym uzyskać więcej szczegółów odnośnie tych studiów. Będę wdzięczny za jakiś informator w PDF, bądź odnośnik do strony internetowej, gdzie znajdę więcej informacji, jak plan studiów, jakiś grafik z tego roku. Będę wdzięczny za te informacje.+
Pytanie od: Mariusz Różycki

http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/oferta-dydaktyczna/studia-niestacjonarne/e-historia

http://informatory2020.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny/e-historia/

 • Uwolnij umysł!

 • Akademiki

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UŁ

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uwolnij umysł!

Akademiki

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum


Opinie (4)

Absolwent Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia.

Student Ocena odpowiedz

Uczelnia kształci na wysokim poziomie, w rankingu perspektyw awansujemy, na organizację zajęć też nie mogę narzekać. Polecam!

Student Ocena odpowiedz

Polecam

a Ocena odpowiedz

aaa