Wyniki matur 2022

26.01.2024

Wyniki matur 2022 - jest nieznacznie lepiej

Osoby poprawiające maturę w sierpniu 2022 r. wyniki poznały 9 września 2022 roku. Z kolei wyniki matur w terminie głównym i dodatkowym maturzyści poznali we wtorek 5 lipca 2022 roku o godzinie 8:30 rano. Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego, absolwenci mogli sprawdzić w systemie ZIU na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tego samego dnia szkołom zostały wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. 

Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 18 % osób, a najgorzej z maturą poradzili sobie absolwenci branżowych szkół drugiego stopnia, gdzie świadectwo dojarzałości otrzymało zaledwie 20,5% absolwentów.

Polecamy wszystko o matura 2023

 

Wyniki matur poprawkowych 2022

Maturę poprawkową 2022 zdało 19208 osób czyli 54 % wszystkich osób podchodzących do egzaminów w sesji poprawkowej w sierpniu 2022 roku.

 

Zdawalność matury 2022

Zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022

 • Liczba osób przystępujących do matury 2022 - 269 490 osób
 • Liczba osób, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85%) osób
 • Liczba osób, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15%) osób

 

Ile osób zdawało maturę poprawkową w 2022 roku

Do poprawy egzaminu maturalnego w 2022 r. z przystąpiło 35342 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

więcej wyniki matur poprawkowych 2022

 

Ile osób zdawało maturę w 2022 roku

Do egzaminu maturalnego w 2022 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 269490 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 165148 osoby, natomiast grono absolwentów techników 103953 osób. Do matury przystąpiło również 389 absolwentów branżowych szkół drugiego stopnia oraz 34 uchodźców z Ukrainy.

 

Ile osób zdało maturę w 2022 roku

 • osoby, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy zdali maturę 2022 - 147 506 (86% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy zdali maturę 2022 - 81 414 (78,3% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy zdali maturę 2022 - 125 (31,5% zdających)

 

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku

 • osoby, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy nie zdali matury 2022 - 17 642 (10,7% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy nie zdali matury  2022 - 22 539 (21,7%% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy nie zdali matury  2022 - 264 (67,9% zdających)

 

Wyniki matur 2022 są lepsze niż rok temu

Maturę 2022 (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 78,2% wszystkich osób podchodzących do egzaminów co stanowi wzrost o 3,7 pkt proc. względem 2021 r. Prawo do poprawki w sierpniu 2022 ma 15,5% osób (o 2,2 pkt proc. mniej niż w 2021 r.), natomiast  6,3% (o 1,5 pkt proc. mniej niż w 2021 r.) osób musiało przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.

Dzięki sesji poprawkowej w sierpniu 2022 r. liczba osób, które zdały maturę w 2022 roku wzrosła do 85%.

 

Które regiony w Polsce wypadły najlepiej

Absolwenci z województw mazowieckiego oraz małopolskiego (w terminie głównym i dodatkowym) poradzili sobie najlepiej. W obu województwach 82% absolwentów zdało egzamin dojrzałości.

 

Podział wyników na uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia (w terminie głównym i dodatkowym)

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84%, a prawo do poprawki ma 11,4 % uczniów, natomiast spośród absolwentów techników maturę zdało 69,2% zdających, a prawo do poprawki miało 22 % osób. Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc., a prawo do poprawki ma 33,6 proc.

 

Średnie wyniki matur 2022

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym)

 • język polski to 54 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym

 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • matematyka 33%
 • WOS – 30%

 

Zdawalność matury 2022

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 96%
 • Matematyka: 86%

Języki obce:

 • angielski: 95%
 • niemiecki: 89%
 • rosyjski: 91%
 • włoski: 93%
 • francuski: 99%
 • hiszpański: 96%

Polecamy wszystko o matura 2023

 

Wyniki matur 2022 na platformie ZIU

Wyniki matur 2022 z poszczególnych przedmiotów oraz każde zadanie uczniowie mogli sprawdzić online w systetmie ZIU (zintegrowany interfejs użytkownika) dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl. Jak się okazało było to bardzo popularne rozwiązanie. Najchętniej maturzyści logowali się przez swoje telefony komórkowe.

 

Wyniki matury 2022 - ile trzeba mieć punktów, by zdać?

Aby egzamin maturalny w 2022 r. został uznany za zdany należy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego) oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

 

Odwołanie się od wyników matury 2022

Każdy maturzysta ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminów.

 

Co jeśli nie zgadzamy się z naszymi wynikami?

Należy zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy zebranych punktów. Taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania opisanego wyżej wglądu.

Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Weryfikacja naszych obiekcji i zażaleń dokonywana jest w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odpowiedź otrzymujemy w formie pisemnej. Powinna przyjść do nas w terminie czternastu dni.

Pobierz wniosek o weryfikację punktów

 

Matura poprawkowa 2022

Prawo do poprawy matury 2022 jeszcze w tym roku (osób, które nie zdały tylko jednego egzaminu) ma 41587 osób czyli 71,2% osób, które nie zdały egzaminu dojrzałości. Pozostałe 16833 osób będzie mogło przestąpić do poprawt matury najwcześniej w maju 2023 roku.

 

MATURA POPRAWKOWA 2022 - terminy

 • deklaracja: do 12 lipca 2022 r.
 • egzamin poprawkowy: 23 sierpnia 2022 r.
 • godzina egzaminu poporawkowego: 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 9 września 2022 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 9 września 2022 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2022 r.*

 

Jak zapisać się na poprawkę matury 2022?

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony we wtorek 23 sierpnia 2022 r., aby do niego przystąpić należy złożyć pisemną deklarację (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja) w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - nie później niż do 12 lipca 2022 r.

zobacz więcej matura poprawkowa 2022

 

Wyniki matur 2022

Wyniki matur w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2022 r.

 

 

Wszyscy zdający

absolwenci liceum ogólnokszt.

absolwenci technikum

absolwenci branżowej szkoły II stopnia

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

269490

100%

164276

100%

103953

100%

389

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

229045

85,0%

147506

89,3%

81414

78,3%

125

32,1%

osób, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (23 sierpnia br.)

41587

15,5%

18675

11,4%

22782

22,0%

130

33,6%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu oraz osoby, które nie przystąpiły lub nie zdały egzamiu w sesji poprawkowej

40445

15,0%

17642

10,7%

22539

21,7%

177

67,9%

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym – odsetek sukcesów

Źródło CKE

 

Porównanie wyników matur 2022 i 2021

 

2022

2021

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

268257

100%

273 419

100%

osoby, które zdały egzamin

209837

78,2%

203 593

74,5%

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

41587

15,5%

48 366

17,7%

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

16833

6,3%

21 460

7,8%

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2022 i 2021 r.) – odsetek sukcesów

 

Wyniki matur 2022 - absolwenci liceów

Egzamin maturalny (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 84% absolwentów liceów ogólnokształcących, w tym z języka polskiego zdało 96%, egzamin z matematyki zdało 86 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 96 %.

wyniki matur 2022 licealiści

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - absolwenci techników

Egzamin maturalny (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 69,2% absolwentów technikum, w tym z języka polskiego zdało 92%, egzamin z matematyki zdało 75 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 92 %.

 

wyniki matur 2022 - technikum

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wynik matur 2022 - absolwenci szkół branżowych II stopnia

Egzamin maturalny (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 20,5% absolwentów branżowych szkół II stopnia, w tym z języka polskiego zdało 68%, egzamin z matematyki zdało 29 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 61 %.

wyniki matur 2022 szkoły branżowe II stopnia

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - województwa

Maturzyści z woj. mazowieckiego i małopolskiego poradzili sobie najlepiej z maturą 2022 (w terminie głównym i dodatkowym) - egzamin zdało 82%. abiturientów. Najgorzej wypadli absolwenci z w województwa dolnośląskiego, gdzie maturę zdało 75% absolwentów, ale aż 19% (najwięcej w Polsce)  osób ma prawo do poprawki w sierpniu 2022 r.

 

wyniki matury 2022 w województwach

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - województwa (licea)

Wśród absolwentów liceów najlepsze wyniki (w terminie głównym i dodatkowym) uzyskano w woj. mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Maturę zdało w nich 87% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie zachodniopomorskim, gdzie maturę zdało 79%. licealistów.

 

wyniki matur 2022 województwa licea

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - województwa (technika)

Wśród absolwentów techników najlepsze wyniki (w terminie głównym i dodatkowym) uzyskano w woj. małopolskim. Maturę zdało w nich 76% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie dolonośląskim, gdzie maturę zdało 63%. absolwentów.

 

wyniki matur 2022 województwa technikum

Wyniki matur 2022 - CKE

Wyniki matur 2022 - unieważnienie egzaminu

Egzamin maturalny 2022 (w terminie głównym i dodatkowym) został unieważniony 244 osobom (najmniej w ostatnim dziesięcioleciu). Najczęstszą przyczyną okazała się niesamodzielność oraz naruszenie przepisów przeprowadzania.

 

Unieważnienie egzaminu maturalnego w trakcie i po

 • niesamodzielność: 111
 • naruszenie przepisów przeprowadzania: 78
 • wniesienie/korzystanie z urządzeń telek.:  48
 • zakłócanie przebiegu egzaminu: 1
 • zagubinie/zniszczenie arkusza: 1
 • inne przypadki: 5

 

 

Co jeszcze znajdziesz w artykule

wyniki matur 2022 - CKE

terminy wyników matur 2022

terminy wyników matur poprawkowych 2022

gdzie sprawdzić wyniki matur 2022

kiedy można odebrać świadectwo maturalne 2022

kiedy poprawa matury 2022

kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2022

kiedy składać dokumenty na studia 2022

 

Wyniki matur 2022 - CKE

5 lipca 2022 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) o godzinie 10:30 opublikowała wstępne uśrednione wyniki matur 2022 przeprowadzonych w terminie głównym w maju 2022 oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2022 roku.

Do wszystkich egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym 2022 roku (w maju) przystąpiło 289 300 absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Do egzaminu maturalnego w 2022 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz absolwenci, którzy chcieli podwyższyć wynik egzaminu albo uzyskać wynik nowego przedmiotu maturalnego.

 

Jak wyglądały matury 2022

Ogłoszenie wyników matur organizowanych przez CKE od zawsze budzi wiele emocji wśród przyszłych studentów. Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej – od tego zależy czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych poszczególnych uczelni wyższych w Polsce.

W 2022 roku absolwenci musieli przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym, lub dwujęzycznym.

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo musieli zdać egzamin z języka danej mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym. Z kolei absolwenci 4-letniego technikum z lat 2006–2022 albo branżowej szkoły II stopnia z roku 2022 nie musieli zdawać przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadali dyplom zawodowy na poziomie technika.

Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja egzaminem z obowiązkowego języka polskiego, a zakończyły się 23 maja egzaminem z fizyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Dla niektórych to jednak nie koniec maturalnych zmagań, bowiem 1 czerwca rozpoczęły się egzaminy w terminie dodatkowym, które zakończyły się 15 czerwca.

W arkuszach maturalnych znalazły  się zarówno zadania zamknięte (test wyboru), jak i otwarte – wymagające pisemnych odpowiedzi. W ubiegłych latach maturzyści uczestniczyli również w egzaminach ustnych z języka polskiego, języka nowożytnego oraz języków mniejszości narodowych, etniczych oraz regionalnych.

 

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2022 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: 

 • język angielski – 192 707 osób (tj. 66,6% absolwentów 2022 r.)
 • matematyka – 77 568 osób (tj. 26,8% absolwentów 2022 r.)
 • geografia – 65 311 osób (tj. 22,6% absolwentów 2022 r.)
 • język polski – 63 834 osoby (tj. 22,1% absolwentów 2022 r.)
 • biologia – 46 800 osób (tj. 16,2% absolwentów 2022 r.)
 • chemia – 25 441 osób (tj. 8,8% absolwentów 2022 r.)
 • historia – 20 429 osób (tj. 7,1% absolwentów 2022 r.)
 • fizyka – 19 740 osób (tj. 6,8% absolwentów 2022 r.)
 • wiedza o społeczeństwie – 18 262 osoby (tj. 6,4% absolwentów 2022 r.)
 • informatyka – 9 871 osób (tj. 3,4% absolwentów 2022 r.)
 • język niemiecki – 5 516 osób (tj. 1,9% absolwentów 2022 r.)
 • historia sztuki – 3 785 osób (tj. 1,3% absolwentów 2022 r.).

 

Zmiany na maturze 2022

Egzamin maturalny w 2022 r. został przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej. Do części ustnej mogli jednak przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych były niezbędne np. w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych.

 

Wyniki matury 2022 - terminy

Maturzyści dowiedzieli się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym 5 lipca 2022 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych

Informacje o wynikach są dostępne na stronach OKE w zakładce uczeń, a także już od samego rana w szkole. Sprawdzając wyniki online, należało się przygotować na problemy stron OKE i CKE spowodowanych przeciążeniem.

 

Wyniki matur 2022

 • Data: 5 lipca 2022 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2022 - termin główny
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r., godz. 8:00-10:00
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.

 

O której godzinie publikowane są wyniki matur 2022

Jak podała CKE wyniki matur zostanały opublikowane 5 lipca 2022 r. o godzinie 8:30 rano. Wyniki można sprawdzić w portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Gdzie znajdziesz wyniki matury 2022

Wyniki matur 2022 - online

Maturzyści będą poznali wyniki matur 5 lipca 2022 na stronie OKE w systemie ZIU. Swój indywidualny login i hasło każdy abiturient liceum lub technikum otrzymał od dyrektora szkoły. Do systemu można również zalogować się profilem zaufanym.

Dyrektorzy szkół mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO

 

Wyniki matur 2022 - jak się zalogować

Co należy zrobić, by zalogować się do ZIU (zintegrowany interfejs użytkownika)?

 1. Wejść do "systemu ZIU”.
 2. W polach: login i hasło wpisujemy dane otrzymane wcześniej przez dyrektora szkoły. W przypadku zagubienia hasła, powinniśmy kliknąć w link "nie pamiętam hasła". Wtedy system wyśle nam wygenerowane nowe hasło na nasz adres e-mail.
 3. Po zalogowaniu możemy zmienić hasło
 4. Wybieramy egzamin maturalny wtedy pokażą się nam procentowe wyniki egzaminu.
 5. Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.
Każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

 

Zaloguj się do systemu ZIU

 

 

Wyniki matur 2022 - stacjonarnie

Wyniki matur można również sprawdzić bez logowania się do systemu ZIU. W tym celu należy udać się do szkoły i odebrać świadectwo z wynikami.

 

Wyniki matur-problemy z logowaniem

Dlaczego nie można sprawdzić wyników? Dlaczego strona nie działa?

5 lipca 2022 roku w trakcie sprawdzania wyników matur, maturzyści mogli napotkać problemy z logowaniem do portalu OKE. Strona nie działa, działa bardzo wolno, zawiesza się lub wyskakuje Błąd 503 (Service Unavailable). Wszystko to mogło być spowodowane przeciążeniem serwera, ponieważ w tym samym czasie zbyt duża liczba osób próbuje wejść na stronę.

Wtedy należy odświeżyć stronę po kilku minutach, nie odświeżajmy strony co chwilę, ponieważ serwer będzie obciążony jeszcze bardziej. Jeśli po wprowadzeniu danych, ponownie na stronie wyskakuje błąd należy sprawdzić, czy wprowadzone dane z loginem i hasłem są poprawne.

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne 2022

Maturzyści informację o wynikach matur mogli sprawdzić 5 lipca 2022 r. na stronie systemu ZIU. Od 5 lipca 2022 r. będą mogli również odbrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

Odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r. maturzyści mogli odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w swojej szkole. Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczenia osobiście mogą upoważnić kogoś do jego obioru, niezbędnie jednak będzie upoważnienie.

przykładowe upoważnienie

 

Kiedy poprawa matury 2022

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022, we wtorek o godz. 9:00, a egzamin ustny z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych - nie będzie przeprowadzony.

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części w części pisemnej,

pod warunkiem że:

 

Aby wszystko poszło po naszej myśli i poprawkowa matura mogła się odbyć, musimy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną

dowiedz się więcej matura poprawkowa 2022

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2022

Etapy Wyniki matur 2022 - termin poprawkowy 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2022

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 9 września 2022 r. Od 9 września 2022 r. będą mogli również odbrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

Kiedy składać dokumenty na studia 2022

Kandydaci na studia mogą rejestrować się w elektronicznych systemach rekrutacji (IRK, ERK) już od 1 marca 2022, choć większość szkół wyższych umożliwia to od maja lub czerwca 2022 r. Maturzyści poznają wyniki matur 5 lipca 2022 r. wtedy też niezwłocznie powinni wprowadzić dane z wynikami do uczelnianych systemów rekrutacyjnych. Zazwyczaj pierwsze listy rankingowe pojawiają się już po kilku dniach.

W I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na większości polskich uczelni publicznych składanie dokumentów (dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia) odbywa się w terminie od 5 lipca do 27 lipca 2022 r.

W przypadku nie wypełnienia miejsc na poszczególne kierunki studiów zostają uruchamanie kolejne tury rekrutacji. Niektóre uczelnie przyjmują aplikacje na studia nawet do 15 października 2022.

Sprawdź terminy elektronicznej rejestracji i jak wygląda rekrutacja na studia 2022.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia na popularnych uczelniach:

 • Uniwersytet Warszawski: 19.07.2022
 • Politechnika Warszawska: 11.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński: 15.07.2022
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 18.07.2022
 • Politechnika Poznańska: 11.07.2022
 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 12.07.2022
 • Uniwersytet Gdański: 29.07.2022
 • Politechnika Gdańska: 14.07.2022

*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2022

 

Rekrutacja na studia. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Czym są dokumenty rekrutacyjne i czy mogą się one różnić w zależności od uczelni i dziedziny studiów? Na które studia świadectwo dojrzałości otwiera drogę do przyjęcia, a na których jest tylko jednym z wielu elementów?

Najważniejszym dokumentem składanym w procesie rekrutacji na studia jest świadectwo dojrzałości. Do niego należy zazwyczaj dołączyć jeszcze formularz, czy też ankietę osobową, ale nie oznacza to, że na tym postępowanie kwalifikacyjne się kończy.

dowiedz się więcej: dokumenty rekrutacyjne na studia

 

Składanie dokumentów na studia na popularnych uczelniach

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: od 12.07.2022 do 23.07.2022
 • Politechnika Łódzka: do 12.07.2022
 • Uniwersytet Warszawski: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: od 20.07.2022 do 22.07.2022
 • Politechnika Warszawska: od 12.07.2022 do 15.07.2022
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: od 21.07.2022 do 26.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński: od 5.07.2022 do 7.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: od 15.07.2022 do 19.07.2022
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: do 15.07.2022
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: do 18.07.2022

*terminy dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji

zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2022

 

Czytaj także:

 

matura poprawkowa 2022

 

wyniki matura poprawkowa 2022

 

niezdana matura 2022 co dalej

 

studia 2022

 

terminy rekrutacji na studia 2022

 

rekrutacja na studia 2022

 

Wyniki matury wstępem na studia wyższe

 

Absolwenci szkół średnich, którzy chcą dostać się na wybrane kierunki studiów, na ogół nie poprzestawali wyłącznie na zdawaniu trzech podstawowych przedmiotów. Obecnie egzaminem maturalnym objęte są niemal wszystkie szkolne przedmioty. Największą szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają przede wszystkim te osoby, które część egzaminów pisały na poziomie rozszerzonym i wybrały przedmioty z puli dodatkowej.

 

Przykładowo – osoby, które chciałyby rozpocząć w przyszłości studia na kierunku zarządzanie, oprócz pozytywnie zdanych egzaminów z trzech przedmiotów podstawowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) mogą z powodzeniem wybrać również przedmioty takie jak: informatyka, historia, geografia, wos, fizyka, biologia czy chemia. To właśnie one znacząco zwiększają szansę, że maturzyści będą mogli w październiku przekroczyć próg (być może nawet wirtualny!) wymarzonej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej na temat zasady rekrutacji na studia 2022.

 

 

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

wystartowały matury 2022

matura z historii 2022

matura z języka włoskiego 2022

matura z chemii 2022

matura z języka niemieckiego 2022

matura WOS 2022

matura z języka rosyjskiego 2022

matura z biologii 2022

matura z matematyki 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka hiszpańskiego (poziom rozszerzony)

matura z języka polskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura z języka francuskiego 2022 (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

matura z języka angielskiego 2022 (poziom rozszerzony)

matura 2022 z filozofii

matura 2022 przecieki z języka angielskiego

matura z języka angielskiego 2022 (poziom podstawowy)

matura z języków obcych nowożytnych 2022

matura z matematyki 2022

matura z historii muzyki 2022

matura z języka polskiego 2022

matura z języka polskiego 2022 - przecieki

matura z języka łacińskiego i kultury antycznej 2022

ile trwają egzaminy - matura 2022

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Uniwersytet Bielsko-Bialski

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Gdańsku)
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet WSB Merito Gdynia
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Śląska
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uczelnia Metropolitalna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet WSB Merito Chorzów
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Kielcach)
Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Lubelska Akademia WSEI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Politechnika Lubelska

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet WSB Merito Łódź
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Nowym Targu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet WSB Merito Opole
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet WSB Merito Szczecin
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Pożarnicza w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia WIT w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet WSB Merito Warszawa
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)
Coventry University Wrocław
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lubelska Akademia WSEI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Politechnika Lubelska

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Pożarnicza w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (5)

Ewa odpowiedz

Podanie informacji o ile procent są lepsze wyniki jest błędne. Różnica między liczbami procent to punkty procentowe a nie procenty.

Edw odpowiedz

Największy absurd to likwidacja egzaminów na konkretne studia!!! Matura ma decydować na jakie studia się ktoś dostanie!! nawet najlepsi uczniowie nie są pewni czy akurat zmieszczą się w kluczu tych bezsensownych testów!!! Polska chyli się ku upadkowi...

Anna odpowiedz

Nie wiem, z czego wynika zadowolenie ministerstwa i CKE. Chyba nie za bardzo można porównywać wyniki matur 2021 z tymi z 2020 roku, skoro zmieniono zakres materiał z matematyki i zmniejszono ilość punktów możliwych do osiągnięcia. Czyli matury były łatwiejsze. Dane zawyżają duże miasta, gdzie większość maturzystów korzystała z korepetycji. Trudno więc mówić o sukcesie polskiego szkolnictwa. Nauczanie zdalne to całkowita porażka w przypadku dzieci i młodzieży. Szkoła oprócz przekazywania wiedzy ma za zadanie uczenie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Twierdzenie, że zajęcia zdalne dobrze przygotowały uczniów do matury jest próbą usprawiedliwienia błędnych decyzji.

UBuskiewicz odpowiedz

Późno. Tyle czekać?

Sylwek odpowiedz

To chory kraj żeby uczniowie czekali dwa miesiące na wyniki. A czemu przy takich komputerach nie za dwa tygodnie. To jest chore nawet tacy młodzi dwa miesiące w nerwach. Kuźwa mac

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Kalisz

Biała Podlaska

Elbląg

Kwidzyn