Matura poprawkowa 2023 - terminy, procedury odwołania

Matura poprawkowa 2023 - terminy, procedury odwołania

Matura poprawkowa 2023 - terminy, procedury odwołania

08.09.2023

Matura poprawkowa 2023. Terminy, wyniki oraz procedury odwołania

Matura poprawkowa 2023 w części ustnej odbędzie się w poniedziałek 21 sierpnia 2023 roku, a w części pisemnej we wtorek 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00. Wyniki matur poprawkowych zostaną opublikowane online w systemie ZIU 8 września 2023 roku. Kto może przystąpić do matury poprawkowej, kiedy oraz gdzie będzie można to zrobić i kto będzie musiał zapłacić za egzamin? Tłumaczymy!

7 lipca 2023 roku maturzyści poznali wyniki matur 2023. Dla jednych data ta okazała się szczęśliwym dniem, dla innych – niekoniecznie. Niektórym uczniom nie uda się zdać egzaminu w pierwszym podejściu – wtedy czeka ich matura poprawkowa.

Prawo do poprawy matury w sierpniu 2023 ma 28 604 osób, czyli 11,3 % zdających. W poprzednim roku do matury poprawkowej w sierpniu przystąpiło 35 342 absolwentów z czego maturę poprawkową zdało 19 208 osób czyli 54 % wszystkich osób podchodzących do egzaminów w sesji poprawkowej.


najpopularniejsze dzisiaj

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Matura poprawkowa 2023 - terminy

Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, musi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 rCzęść ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.

Wynik matur poprawkowych ogłoszone zostaną 8 września 2023 roku. Tego dnia absolwenci będą mogli odebrać w szkole świadectwo dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

 

Matura poprawkowa 2023 z matematyki

Matura poprawkowa 2023 z matematyki odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00 rano.

 

Matura poprawkowa 2023 z języka polskiego

Matura poprawkowa z języka polskiego w części ustnej odbędzie się w poniedziałek 21 sierpnia 2023 zgodnie harmonogramem szkoły, natomiast w części pisemnej we wtorek 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00 rano.

 

Matura poprawkowa 2023 z języka obcego

Matura poprawkowa z języka obcego nowożytnego w części ustnej odbędzie się w poniedziałek 21 sierpnia 2023 zgodnie harmonogramem szkoły, natomiast w części pisemnej we wtorek 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00 rano.

 

Kiedy poprawka z matury 2023 – data

 • deklaracja: do 14 lipca 2023 r.
 • egzamin poprawkowy - ustny: 21 sierpnia 2023 r.
 • egzamin poprawkowy - pisemny: 22 sierpnia 2023 r.
 • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 8 września 2023 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 8 września 2023 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2023 r.*

Matura poprawkowa 2023 – podanie

Absolwenci, którym nie powiodło się w pierwszym terminie, z pewnością zastanawiają się, jak napisać podanie o możliwość przystąpienia do matury poprawkowej.

Aby podejść do matury poprawkowej, uczeń musi najpierw złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Następnie deklaracja ucznia zostaje przesłana do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2023 r.

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2023:

 • Data: do 14 lipca 2023 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

Matura poprawkowa 2023 – gdzie

W większości przypadków (99 proc.) egzamin poprawkowy z matury uczniowie zdają w szkole, w którym podchodzili do matury w pierwszym terminie.

Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, jak np. zlikwidowanie placówki lub inne nieprzewidziane wcześniej okoliczności (np. szkoła znajduje się na terenie klęski żywiołowej).

Wtedy egzamin musi odbyć się w innym miejscu. Istnieje również możliwość zmiany lokalizacji takiego egzaminu ze względu na uzasadniony wniosek maturzysty np. związany ze stanem zdrowia.

Kto może przystąpić do poprawy matury w 2023 roku?

Do poprawy matury w sierpniu 2023 roku, może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej oraz że przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Poprawka matury w sierpniu 2023

Najważniejszą informacją jest ta, że część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku, natomiast z części ustnej – 21 sierpnia 2023 roku. Są to najważniejsze informacje, które powinien zapamiętać maturzysta.

 

Przedmioty na maturze poprawkowej w sierpniu 2023

Maturę poprawkową 2023 w części pisemnej na poziomie podstawowym można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcegy nowożytny

Z kolei w części ustnej bez wskazywania poziomu z natępujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • język mniejszości narodowych

 

Poprawka matury w maju 2024

Osoby, które w 2023 roku nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony, albo chciałyby poprawić wynik, który ich nie satysfakcjonuje – będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2024 roku.

 

Co, jeśli ktoś nie zdał z dwóch/więcej przedmiotów lub egzamin maturalny został mu unieważniony?

Takie osoby będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.

 

Chcą poprawić wynik egzaminu

Osoby, które zdały maturę w 2023 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, będą mogły to zrobić w okresie 5 lat (licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.). Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2024 r.

Dokładne informacje nt. poprawy matury znajdziesz TUTAJ - patrz str. 25

 

Matura poprawkowa 2023 - opłaty

Absolwenci, którzy po raz trzeci podchodzą do matury z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponoszą opłatę za egzamin maturalny.

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpilido egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny.

 

Ile procent, żeby zdać maturę 2023

W 2023 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Na maturze 2023 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 7 lipca 2023 r. Wyniki będzie można sprawdzić przez internet na stronie www.wyniki.edu.pl - login i hasło otrzymają zdjący otrzymają od dyrektora szkoły.

Egzaminy obowiązkowe - część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) – bez określania poziomu (minimum 30%)

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2023

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 8 września 2022 r. Wtedy będą mogli również odebrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

Dodatkowa rekrutacja na studia 2023

W zależności od uczelni prowadzona jest druga, a czasami nawet trzecia rekrutacja. Wrześniowy harmonogram naboru pozwala składać dokumenty mniej więcej do końca września, czasami nawet dłużej. Dzięki temu uczniowie mogą rozpocząć zajęcia na uczelniach, na których są jeszcze wolne miejsca, już od października – czyli w terminie, kiedy studia rozpoczynają również absolwenci, którzy zdali maturę w pierwszym terminie.

Każda uczelnia indywidualnie ustala terminy dodatkowej rekrutacji, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej (podstawowej) rekrutacji. Istotny jest jednak fakt, że nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Odbywa się on jedynie wtedy, gdy na wybranych kierunkach zostały jeszcze wolne miejsca.

Sprawdź

dodatkowa rekrutacja na studia

wyszukiwarka kierunków studiów

wyszukiwarka uczelni

wyszukiwarka studiów

Odwołanie się od wyniku matury 2023

Dla każdego ucznia dużym szokiem może być zobaczenie na wynikach maturalnych mniejszej liczby punktów, niż się spodziewał. Co wtedy? Wcale nie oznacza to, że jego marzenia o studiach są przekreślone.

Absolwent ma prawo, by zobaczyć swoją pracę, a następnie odwołać się od wyników matury. Może to zrobić każdy uczeń, który uważa, że jego praca została oceniona za nisko.

 

Pobierz

Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów

Załącznik 25c – Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

 

Jak odwołać się od wyniku matury? krok po kroku

W przypadku, gdy uczeń ma wątpliwości co do wyniku swojej pracy - może złożyć odwołanie. Będzie mógł wtedy mieć wgląd do swojego arkusza maturalnego. Maturzysta może złożyć taki wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Jak wygląda procedura odwołania się od wyniku matury? Tłumaczymy krok po kroku.

Przede wszystkim najpierw absolwent musi złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy Załącznik 25a. Może to zrobić osobiście, pocztą lub wysyłając maila do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Czasami jest możliwość zrobienia tego również przez odpowiednią aplikację.

 

Wiosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zdającego,
 • PESEL,
 • dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu),
 • przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

 

Odpowiedź na taki wniosek maturzysta otrzyma w ciągu pięciu dni roboczych – dowie się wtedy, kiedy będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Może się to odbyć jedynie w czasie oraz miejscu wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Maturzysta podczas takiego wglądu może dokładnie obejrzeć swoją pracę, zanotować swoje uwagi, a także zrobić zdjęcia. Zgodnie z regulaminem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maturzysta ma na to co najmniej 30 minut.

Jeśli uczeń zauważy w swojej pracy nieprawidłowości – może złożyć wniosek (Załącznik 25bo weryfikację sumy punktów, uzasadniając to konkretnymi zastrzeżeniami do sposobu sprawdzenia swojej pracy. Musi to zrobić w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu do swojej pracy.

Formularz wniosku uczeń może znaleźć na stronie OKE. Suma punktów zostaje zweryfikowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku. Istotne jest, że dokonuje jej inny egzaminator, niż ten, który pierwotnie sprawdzał pracę ucznia.

W ciągu 14 dni uczeń zostanie pisemnie poinformowany o weryfikacji sumy punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Jeżeli weryfikacja punktów wykaże, że uczeń uzyskał ich więcej – zostanie mu wydane nowe świadectwo, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.

W przypadku gdy uczeń nadal nie będzie czuł się usatysfakcjonowany - może kontynuować procedurę odwoławczą. W ciągu siedmiu dni musi złożyć kolejne odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Załącznik 25c)– robi się to za pośrednictwem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma 21 dni na rozpatrzenie takiego odwołania.

Dokładne informacje znajdziesz TUTAJ - patrz str. 127

Które przedmioty oblewa najwięcej maturzystów

W 2022 roku maturę zdało 78,2 proc. wszystkich osób podchodzących do egzaminów. Z kolei 15,5 proc. absolwentów miało prawo do poprawki – są to osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu maturalnego.

Pozostałe 6,3 proc. uczniów nie zdało matury w 2022 roku (nie miało także możliwości zdawania poprawkowego egzaminu maturalnego). 5,0 proc. uczniów nie zdało dwóch egzaminów maturalnych, natomiast 1,3 proc. uczniów nie zdało aż 3 egzaminów maturalnych.

W 2022 roku najgorzej poradzili sobie absolwenci branżowej szkoły ll stopnia – wśród uczniów maturę zdało jedynie 20,5 procent. Wyniki znacznie lepiej prezentują się wśród absolwentów technikum – maturę zdało 69,2%. Najlepiej na maturze wypadli jednak absolwenci LO – maturę zdało aż 84,0% licealistów.

Tradycynie w 2022 roku najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 18 % absolwentów (14% w liceach, 25 % w technikach, 71% w szkołach branżowych drugiego stopnia). Język polski oblało 5 % maturzystów (4% w liceach, 8% w technikach, 32% w szkołach branżowych drugiego stopnia).

 

Gdzie matura 2022 wypadła najgorzej

Najwięcej osób, które nie zdały matury 2022 to absolewenci szkół branżowych drugiego stopnia (przypominają dawne technika uzupełniające, które mogli wybrać absolwenci szkół zawodowych). W branżówkach maturę zdało tylko 20,5 proc. absolwentów. 

Matura najlepiej wypadła w liceach ogólnokształcących, gdzie nie zdało jej 16% absolwentów. Nieco gorzej w technikach, gdzie egzamin oblało 30,8 %. absolwentów. 

Do matury w Polsce przystąpiło również 34 uchodźców z Ukrainy. Świadectwo dojrzałości udało się uzyskać 53 % osobom.

Prawo do poprawy matury w sierpniu 2022 (osób, które nie zdały tylko jednego egzaminu) ma 15,5% czyli 41587 (71,2% osób, które nie zdały egzaminu dojrzałości). Pozostałe 6,5% czyli 16833 osób będzie mogło przestąpić do poprawy matury najwcześniej w maju 2023 roku.

 

Maturzyści mający prawo do porawy matury w sierpniu 2022

 • absolwenci liceum: 11,4%
 • absolwenci technikum: 22%
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia: 33%

*wszystkich zdających danego typu szkoły

 

Maturzyści, którzy nie zdali matury bez prawa do porawy w sierpniu 2022

 • absolwenci liceum: 4,6%
 • absolwenci technikum: 8,8%
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia: 45,9%

*wszystkich zdających danego typu szkoły

 

Maturzyści, którzy zdali maturę w pierwszym terminie

 • absolwenci liceum: 84%%
 • absolwenci technikum: 69,2%
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia: 20,5%

*wszystkich zdających danego typu szkoły

czytaj dalej

wyniki matur 2023

wyniki matur 2022

Jak wyglądały arkusze matur poprawkowych 2023

Arkusze - matura poprawkowa 2022

arkusz odpowiedzi
matematyka arkusz poprawkowy 2022 odpowiedzi

język polski arkusz poprawkowy - test 2022

język polski arkusz poprawkowy - wypracowanie 2022

odpowiedzi

 

Okręgowe Komisje Egazminacyjne

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

 

Komentarze (1)

CHARON IV odpowiedz

Nie ma żadnych ustępstw od spóźnienia się z, dostarczeniem deklaracji?

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu