Arkusze egzamin ósmoklasisty

Przedmioty
Rok

Arkusze egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest najważniejszym egzaminem podczas wszystkich lat nauki w szkole podstawowej. Sprawdza on wiedzę uczniów, jaką zdobyli podczas całego tego procesu edukacji. Z pewnością wiąże się także z dużym stresem dla uczniów.

Warto więc wcześniej zapoznać się z tym, jak będzie wyglądał przebieg egzaminu ósmoklasisty: ile będzie trwał, co wolno robić podczas egzaminu, a czego nie można, ale przede wszystkim – jak wyglądają arkusze egzaminu ósmoklasisty. Dzięki temu uczeń będzie czuł się swobodniej podczas egzaminu w maju.

 

Jak wyglądają arkusze egzaminu ósmoklasisty?

Wygląd arkusza egzaminu ósmoklasisty zależy od tego, z jakiego przedmiotu uczeń zdaje dany egzamin. Schemat jednak jest podobny. Arkusz egzaminu ósmoklasisty składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych, a w niektórych przypadkach także dłuższej formy wypowiedzi.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminu ósmoklasisty jest miejsce na naklejkę, a także kod i PESEL ucznia. Dodatkowo – podane są tam również najważniejsze informacje o egzaminie, a mianowicie: z czego jest to egzamin ósmoklasisty, kiedy się odbywa, ile czasu na rozwiązanie danego arkusza ma uczeń, a także, ile punktów może uzyskać z tego egzaminu.

 

arkusz egzamin ósmoklasisty

 

Wszystkie strony arkusza są ponumerowane, dzięki temu uczeń na samym dole strony może sprawdzić, ile stron zawiera cały arkusz. Pozwala to zachować porządek, a także zorientować się, ile stron arkusza pozostało jeszcze do rozwiązania.

Po pierwszej stronie z instrukcją i danymi ucznia, na kolejnych stronach pojawiają się zadania wraz z poleceniami. Przy każdym zadaniu jest podana informacja, ile punktów maksymalnie uczeń może zdobyć za jego wykonanie.

Wszystkie arkusze egzaminu ósmoklasisty zawierają także brudnopis. Uczeń może tam zapisywać swoje notatki, rozwiązywać zadania na brudno, itp. Ta część nie zostanie sprawdzona przez egzaminatora, a więc ósmoklasista ma pełną dowolność w uzupełnianiu tej części. UWAGA: rozwiązania zadań zapisane w brudnopisie nie będą brane pod uwagę podczas sprawdzania pracy ucznia.

 

Niestandardowe arkusze egzaminu ósmoklasisty

Arkusze egzaminu ósmoklasisty co roku wyglądają tak samo – różnią się jedynie treścią zadań. Warto zaznaczyć jednak, że są wyjątki od tego, jak wyglądają arkusze egzaminu ósmoklasisty. Poza standardowymi arkuszami egzaminu ósmoklasisty wyróżnia się także:

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

 • Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Podane przykłady dotyczą egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także takie przykładowe arkusze z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

 

Po co rozwiązywać arkusze próbne egzaminu ósmoklasisty?

Rozwiązywanie arkuszy próbnych z egzaminu ósmoklasisty jest świetnym sposobem na sprawdzenie swojego poziomu wiedzy z danego przedmiotu. Uczeń, poprzez rozwiązywanie przykładowych zadań, może sprawdzić, jakie wiadomości z danego działu powinien jeszcze powtórzyć.

Dodatkowo rozwiązywanie próbnych arkuszy lub arkuszy z egzaminu ósmoklasisty z poprzednich lat pozwoli młodemu człowiekowi oswoić się z wyglądem arkusza, zadaniami w nim zawartymi, a także z ograniczonym czasem, jaki będzie miał na ich rozwiązanie.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się:

 • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 – język polski
 • 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 9:00 – matematyka
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

 

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty to:

 • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 – język polski
 • 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 – matematyka
 • 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

 

Z kolei wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

Oto rozpiska, ile będzie trwał egzamin ósmoklasisty w 2023 roku:

 • egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,

 • z matematyki – 100 minut,

 • z języka obcego – 90 minut.

 

Egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,

 • z matematyki – do 150 minut,

 • z języka obcego – do 135 minut.