Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • ADMINISTROWANIE ZASOBAMI ŁOWIECKIMI I ŚRODOWISKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry (180 godz.) i obejmują zajęcia teoretyczne i warsztatowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Uzyskane kwalifikacje dają pogłębione przygotowanie do wypełniania funkcji administracyjnych lub nadzorczych w instytucjach i organizacjach zajmujących się gospodarką łowiecką lub ochroną środowiska.

  Jest to oferta dla samorządów gmin, starostw i sejmików, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, wszystkich szczebli policji, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w środowisku pracy, to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników  zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy.

   TEMATYKA MODUŁOWEGO PROGRAMU dokształcania zawodowego :
      • wybrane regulacje prawne z zakresu BHP w środowisku pracy,
      • działalność Służby BHP i Ppoż. w środowisku pracy,               
      • ochrona przeciwpożarowa, eliminacja zagrożeń  i ewakuacja ludzi ze strefy zagrożeń pożarowych,
      • identyfikacja, ocena skutków i likwidacja czynników zagrożeń w środowisku pracy,
      • ochrona środowiska pracy i przeciwdziałanie zniszczeniom oraz przywracanie właściwych parametrów środowiska zgodnie z przepisami
      • kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków w środowisku pracy,
      • dydaktyka szkolenia pracowników z zakresu BHP w środowisku pracy,
      • zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy.
      • wspomaganie komputerowe działalności Służby  BHP i Ppoż. w środowisku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA W GRUPIE ZRÓŻNICOWANEJ W SYSTEMIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem proponowanych studiów pedagogicznych Edukacja w grupie zróżnicowanej w systemie edukacji włączającej  jest  przygotowanie kadry pedagogów, nauczycieli do profesjonalnej realizacji procesu edukacji w grupie zróżnicowanej, w każdej placówce realizującej edukację włączającą.  Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka, nauczyciele praktycy oraz inni specjaliści zapewnią zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pełnienia roli nauczyciela na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) jak również roli organizatora tej edukacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKONOMIKA I ORGANIZACJA TURYSTYKI, HOTELARSTWA I GASTRONOMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa itp., pracowników administracji rządowej i samorządowej, kadry menadżerskiej, pracowników gospodarki turystycznej, hoteli, biur podróży, ośrodków wypoczynkowych, lokalnych i regionalnych ośrodków informacji turystycznej i pracowników obsługujących ruch turystyczny. Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat).

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu:

  • współczesnego hotelarstwa w Polsce i na świecie, organizacji i zarządzania turystyką w Polsce i UE, marketingu w hotelarstwie, turystyce, gastronomii i rekreacji,
  • nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych w turystyce i hotelarstwie,
  • produktu turystycznego lokalnego i regionalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GLOTTODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki są adresowane do osób, które zamierzają uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Cudzoziemcy stanowią bowiem coraz większą grupę słuchaczy w szkołach językowych i placówkach oświatowych, silnie zaznaczają swoją obecność w wielu branżach na polskim rynku pracy, dlatego obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych lektorów i nauczycieli języka polskiego.

  W trakcie studiów uczestnik pozna psychologiczne i pedagogiczne podstawy glottodydaktyki, metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, przekona się, jak wykorzystywać znajomość kultury i literatury polskiej w procesie nauczania języka, zgłębi zasady funkcjonowania państwowego systemu testowania, oceniania i certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.

  Będzie miał okazję przekonać się, jak powinna przebiegać lekcja języka polskiego jako obcego dostosowana do wieku i poziomu językowego słuchaczy. Pozna nowoczesne technologie wykorzystywane we współczesnej glottodydaktyce. Zobaczy w praktyce, jak skutecznie komunikować się w środowisku wielokulturowym i wielojęzykowym, wykorzystując do tego różne kanały i techniki komunikacyjne. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

  W ramach 110 – godzinnego kursu Uczestnicy poznają także odpowiedzi na pytania znajdujące się bazie przykładowych pytań egzaminacyjnych zamieszczonej na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa. Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KWALIFIKACYJNE STUDIA NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczanie języków obcych to wciąż atrakcyjny zawód zapewniający pewną i rozwojową pracę. Uzyskanie dobrego wykształcenia nauczycielskiego i lektorskiego tożsame jest z otwarciem na różnorodność współczesnego świata oraz pasją jego odkrywania. To właśnie przede wszystkim nauczyciele są w stanie zachęcać do podejmowania nowych wyzwań życiowych i cieszyć się z sukcesów innych. Współcześni nauczyciele i lektorzy języków obcych to osoby rozwijające się przez całe życie i motywujące innych do pracy nad sobą.

  Decydując się na podjęcie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych nauczania języków obcych uzyskasz uprawnienia do nauczania wybranego języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dowiesz się, jakich metod i technik pracy używać, by wspierać efektywny rozwój językowy swoich uczniów. Odkryjesz tajniki motywowania innych oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, która pozwoli Ci podejść do swoich uczniów w sposób nader „ludzki”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - SOCJALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia pracy opiekuńczej i wychowawczej w różnego typu placówkach oświatowych, oraz w rodzinie i w instytucjach pomocy społecznej.

  Program studiów zawiera wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb wychowanków w szkole, środowisku rodzinnym i w miejscu zamieszkania,
  • organizowania i realizacji zajęć wspierających edukację szkolną, zajęć stymulujących rozwój zainteresowań i osobistych dążeń podopiecznego,
  • organizowania współpracy szkoły z rodziną oraz innymi instytucjami i specjalistami, zaangażowanymi w prawidłową realizację procesu opiekuńczo-wychowawczego w rodzinie, placówkach opieki zastępczej oraz instytucjach wsparcia społecznego,
  • profilaktyki społecznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i w środowisku rodzinnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TECHNIKA I INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia techniki i informatyki adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich i licencjackich), pracujących w szkołach, placówkach edukacyjnych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje.

  Studia przygotowują nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu techniki i informatyki zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz odchyleniami i zaburzeniami w rozwoju ruchowym i emocjonalno-społecznym. Absolwent jest przygotowany do dokonywania diagnozy pedagogicznej indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z trudnościami w uczeniu się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają 2 semestry (285 godzin) i odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym i  adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (absolwentów studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich), które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje a wolny zawód rzeczoznawcy majątkowego  mogą wykonywać obok wykonywanej pracy etatowej lub zamiast niej. 

  Świadectwo ukończenia studiów, po odbyciu praktyki zawodowej, umożliwia przystąpienie do organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa egzaminu państwowego i  uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego. 

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości, w tym dotyczącej m.in. najnowszych uregulowań prawnych, zagadnień ekonomiczno-finansowych, wybranych elementów budownictwa i kosztorysowania, co gwarantuje zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu dającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE SZKODAMI ŁOWIECKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemetralne studia z zakresu szacowania szkód łowieckich realizowane są w systemie zjazdów weekendowych. Zajęcia obejmują zjazdy teoretyczne, prowadzone w PKiN w Warszawie oraz zajęcia praktyczne, prowadzone w terenie. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie szacowania szkód łowieckich. 

  Studia te  adresowane są także do pracowników  samorządów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym. Studia  umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu legislacji i gospodarki łowieckiej oraz wybranych elementów ochrony środowiska. 

  Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę naukowców i praktyków. Studia podyplomowe Zarządzania szkodami łowieckimi wyposażają  absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich, a ich kwalifikacje dokumentują uzyskane zaświadczenia ukończenia studiów podyplomowych. Nasi absolwenci są ponadto przygotowani do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)