• AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacji są dzisiaj nie tylko potrzebą, ale jednocześnie ważną koniecznością wymagającą realizacji zgodnie z istniejącymi w tym zakresie standardami. Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej stanowią odpowiedź na tą potrzebę oraz szansę dla wielu ludzi na rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji w tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AUDYT MIEJSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zorientowane na kształcenie analityków działalności jednostek terytorialnych, szczególnie miast. Głównym ich celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie badania współczesnych miast, z wykorzystaniem nowego podejścia analitycznego, pozwalającego na uzyskanie informacji stanowiących wsparcie dla decyzji rozwojowych samorządów terytorialnych. Istniejące zasady dokonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych najczęściej ograniczają się do stwierdzania legalności działań. Proponowana procedura audytu miejskiego jest kompleksowym sposobem pozyskania obiektywnej informacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • CHINY - BIZNES I PRAWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie przedsiębiorców i menedżerów firm prowadzących i/lub chcących prowadzić biznes z Chinami. Całościowa problematyka studiów uwzględnia założenia projektu „Nowego Jedwabnego Szlaku 16 + 1” i obejmuje zagadnienia pozwalające poznać partnera chińskiego. Polskie rynki i polscy przedsiębiorcy są dzisiaj w fazie budowania i poszukiwania zbytu a często mali i średni przedsiębiorcy mają utrudniony dostęp do informacji o tym, gdzie mogą jeszcze inwestować oraz gdzie mogą zbywać swoje produkty.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • HANDEL TRANSGRANICZNY NA RYNKU ELEKTRONICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jest to pierwszy w Polsce specjalistyczny program studiów dotyczący ekspansji na rynki zagraniczne w kanale e-commerce. Jego misją jest uświadomienie i pokonanie barier, które ograniczają, a czasami wręcz uniemożliwiają prowadzenie handlu transgranicznego (cross-border e-commerce). Internet jest siecią globalną, ale tylko w znaczeniu technicznym i nie zlikwidował różnic językowych, kulturowych, prawnych, infrastrukturalnych czy walutowych dla działalności międzynarodowej. Wszystkie te bariery nadal istnieją, a nawet stały się bardziej istotne w elektronicznym zawieraniu transakcji z podmiotami zagranicznymi, gdyż brak bezpośredniego kontaktu istotnie utrudnia zdobycie zaufania i budowanie relacji. Prowadzenie handlu transgranicznego tylko pozornie nie różni się od krajowego e-commerce. W rzeczywistości natomiast wymaga szczególnej wiedzy i kompetencji w zdobywaniu klientów zagranicznych i prowadzenia bezpiecznego pod względem prawnym biznesu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INWESTOWANIE NA RYNKU FOREX - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności wspomagających procesy inwestycyjne na międzynarodowym rynku walutowym (Forex). Rynek Forex jest jednym z najsilniej rozwijających się w ostatnich latach rynków, który przyciąga znaczną liczbę inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cechą charakterystyczną programu jest orientacja na zajęcia warsztatowe z zakresy doskonalenia umiejętności inwestycyjnych i lepszego zrozumienia mechanizmów rynkowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MARKETING I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Pozwalają na uzupełnienie wiedzy w zakresie budowy strategii marketingowej, wykorzystania instrumentów marketingu-mix oraz projektowania badań marketingowych. Studia kształtują i rozwijają umiejętności interpersonalne, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Dają także możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz networkingu. Studia wyjaśniają zasady budowania programu marketingowego i public relations, a praktyczne przekazanie doświadczeń i wiedzy badaczy marketingu i public relations umożliwia kompleksowe podejście do studiowanej problematyki. Studia dostarczają umiejętności działania na rynku zgodnie z zasadami marketingowymi, w tym w zakresie właściwego kształtowania relacji z podmiotami otoczenia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kultura rozumiana i interpretowana jest w różny sposób. Terminem kultura najczęściej określa się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Dorobek kulturalny polskiego społeczeństwa, jest niezwykle bogaty i cenny. Dorobek ten tworzyło i tworzy wiele osób skupionych wokół instytucji kulturalnych. Zarządzanie tymi instytucjami wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania na rynku kultury.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia pozwalają na zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą. Umożliwiają pozyskanie wiedzy niezbędnej do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz techniki i organizacji handlu. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania zespołem sprzedażowym. Studia pozwalają również na pozyskanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do oceny klientów, projektowania procesu ich obsługi oraz zarządzania relacjami z klientami. Umożliwiają wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu sprzedażą. Dzięki realizacji zajęć zarówno przez pracowników uczelni, jak i praktyków stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROJEKTY W OBSZARZE HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają nauczyć – obok regularnego realizowania działań personalnych - realizowania projektów zorientowanych na podwyższanie produktywności pracowników i jednocześnie podwyższenia jakości i funkcjonowania w środowisku pracy.

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności opracowywania (wykraczających poza bieżącą działalność personalną) projektów w obszarze HR, tj. kompetencji dotyczących:

  • standaryzacji procesów personalnych i logistyki personalnej,
  • projektowania strategii personalnych,
  • opracowywania koncepcji controllingu personalnego,
  • stosowania zindywidualizowanego marketingu personalnego,
  • sposobów różnicowania projektów szkoleniowych,
  • etapów projektowania wynagrodzeń,
  • koncepcji wspierania produktywności pracowników wiedzy,
  • projektowania misji zagranicznych pracowników, tj. projektów HR-owych w otoczeniu międzynarodowym,
  • badań pracowników (z wykorzystaniem metody eksperymentu),
  • ustalania zakresu programów work-life balance i programów lojalnościowych,
  • etapów modyfikowania kultury organizacyjnej,
  • kształtowania warunków sprzyjających twórczości w warunkach gospodarki kreatywnej i funkcjonowania organizacji kreatywnych,
  • sposobów diagnozy, oceny i redukcji ryzyka personalnego,
  • organizacji zespołów projektowych,
  • planowania sieciowego,
  • oceny projektów i związanego z nimi ryzyka,
  • cyklu życia projektu w obszarze HR.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum – licencjackim), którzy – ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe - odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów) lub planują awans na takie stanowisko. Grupą, która szczególnie powinna być zainteresowana studiami są szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, gdyż ukończone przez nich studia nie obejmowały szczegółowych zagadnień psychologicznych i dotyczących zarządzania zespołem ludzi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do opracowywania, wdrażania i ewaluowania strategii społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Drugim istotnym celem proponowanych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia wdrażania CSR w firmie oraz uświadomienie roli CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Ostatnim jest przygotowanie słuchaczy do opracowania raportu społecznego dla potrzeb organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podstawowym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania oraz zrozumienia procesów biznesowych przebiegających w organizacjach tak, by mogli oni jak najlepiej wspierać strategiczne i bieżące zarządzanie swoją kompetentną radą.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są adresowane zarówno do osób nieobeznanych w ogóle z problematyką HCM, jak i do tych, którzy podstawowy kurs i/lub praktykę z zakresu ZZL mają już za sobą i chcieliby zapoznać się z nowym, priorytetowym zagadnieniem, jakim jest wycena kapitału ludzkiego, w którym to mogliby się specjalizować w swoich firmach np. w ramach działów ds. kapitału ludzkiego lub controllingu. Kierowane są do absolwentów szkół wyższych, różnych kierunków – nie tylko ekonomii, zarządzania czy finansów i rachunkowości.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branża motoryzacyjna prężnie rozwija się od wielu lat. Każde przedsiębiorstwo działające w jej obrębie potrzebuje dobrze zarządzających menedżerów. Niniejszy kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które pracują lub planują swoją karierę w firmach z branży motoryzacyjnej, gdzie obok wysoko rozwiniętych kompetencji technicznych potrzebne są wiedza i umiejętności menedżerskie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PUBLICZNE I SPOŁECZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe zawierają prezentację założeń koncepcyjnych oraz szczegółowych rozwiązań metodycznych według międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem na tle aktualnych polskich regulacji prawnych obowiązujących w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne. W Polsce zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych stało się obligatoryjne wraz z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157/2009, poz. 1240). Również wprowadzona przez Międzynarodową Organizację ds. Standaryzacji (ISO) w 2009 roku norma dotyczy standardu zarządzania ryzykiem ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines, który stanowi podstawę dla wykonywania certyfikowanego zawodu – menedżera ds. zarządzania ryzykiem w ujęciu globalnym. Krajowym odpowiednikiem tej normy jest polska norma zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:2012. Studia podyplomowe stanowią zatem realną odpowiedź na zgłaszane tego typu potrzeby przez środowisko praktyków. Z oferty dydaktycznej studiów skorzystać mogą bowiem nie tylko osoby związane zawodowo z organizacjami sektora publicznego, ale również pracownicy wszystkich podmiotów sektora prywatnego oraz organizacji trzeciego sektora.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Celem studiów jest przedstawienie międzynarodowych rozwiązań w zakresie polityki ochrony zdrowia i zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia. Kluczowa jest również analiza nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w sektorze usług zdrowotnych. Słuchacze wykształcą i rozwiną umiejętność kreatywnego myślenia i zapoznają się z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONĄ MOBILNOŚCIĄ W MIASTACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zrównoważona mobilność to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed polskimi miastami. Studia podyplomowe przygotują słuchaczy do zarządzania (oraz analizy sprawności zarządzania) mobilnością w miastach. W tym celu przedstawione zostaną organizacyjne, techniczne, społeczne i prawne zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarach metropolitalnych. Szczególny nacisk podczas procesu kształcenia będzie położony na metody diagnozowania zachowań komunikacyjnych oraz identyfikacji narzędzi kreowania zrównoważonej mobilności (w tym wykorzystanie systemów ITS).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)