ul. Będzińska 60

41-200 Sosnowiec

Tel.: (+48 32) 3689 234, (+48 32) 3689 400

e-mail:wnoz@us.edu.pl

www.wnoz.us.edu.pl

ul. Będzińska 60

41-200 Sosnowiec

Tel.: (+48 32) 3689 234, (+48 32) 3689 400

e-mail:wnoz@us.edu.pl

www.wnoz.us.edu.pl

 • GEOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Geofizyka
  Studia na kierunku geofizyka są prowadzone ma Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Instytutem Fizyki UŚ. Ich celem jest przygotowanie specjalistów z zakresu geofizyki, fizyki litosfery, atmosfery i hydrosfery. Teoretyczna wiedza jest uzupełniana zajęciami terenowymi w trakcie których studenci mogą przygotować się do prowadzenia prac doświadczalnych, pomiarowych oraz interpretacji wyników. W trakcie studiów studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc badania laboratoryjne i terenowe. Praktyki zawodowe odbywają się w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych. W czasie studiów studenci wyjeżdżają na krajowe i zagraniczne praktyki, mają także możliwość studiowania w ramach wymiany międzynarodowej.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent geofizycznych studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, fizyki Ziemi oraz ochrony środowiska. Zdobyte umiejętności umożliwiają uzyskanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzących prace wiertnicze, dokumentacyjne oraz badania geologiczne i geofizyczne. Zakres programowy studiów I stopnia daje możliwość podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia) z geofizyki, fizyki lub geologii.Absolwent geofizycznych studiów magisterskich posiada inicjatywę twórczą oraz wiedzę na temat metodyki prowadzenia prac badawczych. Jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się wykorzystaniem surowców oraz ochroną i kształtowaniem środowiska. Nasi absolwenci znajdują pracę w działach geologicznych lub stacjach tąpań w kopalniach węgla kamiennego, w przedsiębiorstwach geofizycznych prowadzących prace w kraju i za granicą, w agendach administracji państwowej lub samorządowej. Wyróżniający się absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a w perspektywie podjęcia pracy naukowej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Biologia
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. 

  Dowiedz się więcej

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Geografia
  Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Posiadacze magisterskiego dyplomu geografa spełniają warunki do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym. Ponadto geografowie studiujący w naszym ośrodku znają i rozumieją specyfikę relacji człowiek-środowisko na obszarach poddanych silnej antropopresji i są przygotowani do rozwiązywania trudnych problemów środowiskowych na obszarach górniczych, przemysłowych oraz silnie zurbanizowanych. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych. Program studiów II stopnia obejmuje przedmioty geograficzne i pokrewne związane ściśle z wybraną specjalnością:
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Biologia
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Geologia
  Na Uniwersytecie Śląskim przygotowuje się specjalistów z zakresu podstawowych oraz stosowanych nauk geologicznych. Celem studiów geologicznych jest nabycie przez studentów umiejętności przydatnych w pracy geologa, a więc takich jak identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzanie map i projektów geologicznych, etc.
  Studia geologiczne prowadzone są systemem dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program tych studiów obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (chemia, fizyka, matematyka, informatyka), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (filozofia przyrody, ochrona i kształtowanie środowiska, prawo geologiczne), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz zajęcia terenowe. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria. Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach wakacyjnych i trwają około 30 dni rocznie. Realizowane są w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Biologia
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Geologia stosowana
  Poznasz:
  • budowę i historię ewolucji Ziemi
  • minerały, skały i skamieniałości
  • bogactwa naturalne Polski i świata
  • nowoczesne metody badań geologicznych
  • specjalistyczne programy komputerowe i aplikacje graficzne
  Nauczysz się:
  • konstruować mapy, przekroje i profile geologiczne
  • prowadzić geologiczne prace badawcze i dokumentacyjne
  • wykonywać projekty prac geologicznych
  • poszukiwać złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych
  Na studiach:
  • wiedzę zdobędziesz na wykładach, ćwiczeniach oraz laboratoriach
  • na zajęciach terenowychpoznasz geologię ciekawych miejsc Polski
  • część studiów możesz realizować za granicą w ramach ERAZMUS, CEEPUS
  • swoje zainteresowania możesz rozwijać w kołach naukowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Biologia
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Inżynieria zagrożeń środowiskowych
  Program studiów:
  • nastawiony na zdobywanie umiejętności praktycznych – ponad połowa godzin w programie to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe realizowane w grupach,
  • szeroka oferta przedmiotów do wyboru dla studentów – 30% godzin do wyboru w programie,
  • nowoczesny program uwzględniający osiągnięcia techniczne nauk o Ziemi – dobre przygotowanie zawodowe (program studiów)
  • nauka obsługi i projektowania systemów analizy/przeciwdziałania geozagrożeniom - studia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera,
  • nabór na studia w języku polskim i w języku angielskim – absolwent konkurencyjny na krajowym i międzynarodowym roku pracy
  • część zajęć prowadzona przez praktyków – przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorstw,
  • w przyszłości zajęcia prowadzone przez gości z zagranicznych instytutów specjalizujących się w geozagrożeniach,
  • atrakcyjny program praktyk zawodowych i praktyk letnich w przedsiębiorstwach,
  • planowane płatne staże dla najlepszych absolwentów,
  • możliwości wyjazdu na wymianę zagraniczną w ramach różnych programów wymiany międzynarodowej (np. CEEPUS, ERASMUS+).
  Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
  • sektorze planowania przestrzennego,
  • sektorze ochrony środowiska,
  • sektorze zarządzania kryzysowego,
  • sektorze geoinformatycznym,
  • sektorze ubezpieczeń,
  • przedsiębiorstwach hydrotechnicznych,
  • przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych-gruntoznawczych,
  • inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp.
  • przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
  • w branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków
  • laboratoriach analiz geo-, hydro- i biochemicznych,
  • laboratoriach synoptycznych-meteorologicznych,
  • jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zagrożeń środowiskowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Biologia
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Chemia
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  W XXI wieku turystyka jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Wzrasta liczba pracowników, a także powstają nowe rodzaje turystyki, które poszukują specjalistów. Kierunek turystka ma za zadanie wykształcić fachowców ds. usług turystycznych, dlatego treści kształcenia obejmują elementy zarządzania, marketingu, geografii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony środowiska, prawa itp. Nauczanie na tym kierunku jest interdyscyplinarne, łączące w sobie wiele dziedzin związanych z działalnością turystyczną. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i wiedzę  w zakresie pilotowania wycieczek, pracy w biurze podróży, hotelu i gastronomi, organizowania dużych wydarzeń turystycznych, a także pracy w jednostkach samorządowych.  Dzięki nabytym dodatkowym umiejętnościom obsługi programów ICT i technik GIS-owych, a także wiedzy o odnajdywaniu się na rynku pracy student zyska przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków. Planowane ćwiczenia terenowe a także praktyki zawodowe stworzą szansę nabycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów. Celem specjalności „Gospodarka turystyczna” na kierunku TURYSTYKA jest zapoznanie studentów geografią turyzmu, podstawami prawa w turystyce, elementami zarządzania i marketingu, przedsiębiorczości; umiejętnościami tworzenia strategii turystycznej oraz marketingu i przedsiębiorczości w zakresie gospodarki turystycznej. Studenci poznają metody waloryzacji środowiska geograficznego na potrzeby turystyki, oceny potencjał regionów turystycznych i atrakcji turystycznych, typologizacji rodzajów i form turystyki; zdobywają kompetencje w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Poznają nowe trendy i kierunki w ruchu turystycznym; posiadają umiejętności sporządzania map waloryzacyjnych w programach GIS oraz znają podstawowe systemy rezerwacyjne; umieją przygotowywać strategie obsługi klienta, potrafią oceniać zachowania konsumenckie, prowadzić negocjacje w biznesie; znają i wykorzystują potencjał dziedzictwa kulturowego i polityki turystycznej do tworzenia kompleksowego produktu turystycznego; znają ekonomiczne podstawy turystyki i metody oceny wpływu turystyki na środowisko; umieją stosować zasady rozwoju zrównoważonego w branży turystycznej. Studenci uzyskują kompletną wiedzę niezbędną do obsługi ruchu turystycznego zarówno w kraju, jak i za granicą; umieją dostosować swe działania do silnie różnicującej się i rozwijającej branży turystycznej. Ze względu na położenie Uniwersytetu na obszarze wysoko uprzemysłowionym szczególny nacisk zostanie położony na gospodarowanie zasobami poprzemysłowymi w turystyce. Studenci uzyskują zatem wiedzę niezbędną do kreowania gospodarki turystycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Celem specjalności „Dziedzictwo kulturowe” jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, a także utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe ma kluczowe znaczenie dla szeroko pojętej polityki historycznej, pogłębiania postaw patriotycznych w społeczeństwie a także promocji Polski, jej kultury i historii, poza granicami kraju.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

  Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

adam Ocena

Turystyka to branża, która łączy w sobie wszystko, co najlepsze: wypoczynek, naukę, zdobywanie wiedzy, aktywność. Dlatego warto dbać o to, aby ta dyscyplina się rozwijała. A do tego potrzebni są specjaliści, z nowymi, ciekawymi pomysłami. Dlatego, aby stać się takimi specjalistami, studiujemy na Uniwersytecie Śląskim.

Karol Ocena

Uniwersytet Śląski to uczelnia, na której nie można narzekać na brak ciekawych zajęć. Ćwiczenia, laboratoria, zajęcia terenowe. Plan jest wypełniony po brzegi. A najlepsze jest to, że oprócz zdobywania wiedzy i cennego doświadczenia, można się przy tym dobrze bawić, fajnie spędzać czas z ciekawymi ludźmi

radek Ocena

Geografia od wielu lat jest moją największą pasją. Myśląc o studiach, oczywiste dla mnie było to, że warto tę pasję rozwijać, a potem uczynić z jej element życia zawodowego. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Śląskim, który oferuje wiele różnych specjalności, z których każdy wybierze coś dla siebie

Kuba Ocena

Poziom nauczania jest żartem, zda oczywiście każdy kto musi bo dla uczelni ważna jest ilość studentów. Poziom wiedzy jest żenująco niski. Student geografii nie ma pojęcia o fizyce. Cześć kadry myśli, że uczy w liceum w latach 60. Inna część nie szanuje czasu studentów i uważa że oni są najważniejsi. Poprawy egzaminu w sierpniu? Proszę bardzo! Oceny miesiąc po egzaminie? Nie ma sprawy! Ludzie którzy tam trafią zmarnują 5 lat życia i nauczą się tego typu standardów.

Justyna Ocena

Studiuję już 3 rok i uważam, że dla chcącego nic trudnego! Świetna atmosfera , przyjazna kadra profesorska, świetne wyposażenie i zaplecze naukowe. Jak najbardziej polecam studia! Poza tym dużym atutem jest ogromny parking, o co w Katowicach studentom trudno ;) No i zawsze można się poszczycić tym, że, pomimo że w Sosnowcu, to studiuje się na najwyższym wydziale nauk o ziemi w Polsce (o ile nawet nie w Europie;) )