ul. Podgórna 50 budynek A-0

65-246 Zielona Góra

tel.(68) 328 25 55

fax. +48 (68) 328 25 54

Sekretariat@wez.uz.zgora.pl

http://www.wez.uz.zgora.pl/

ul. Podgórna 50 budynek A-0

65-246 Zielona Góra

tel.(68) 328 25 55

fax. +48 (68) 328 25 54

Sekretariat@wez.uz.zgora.pl

http://www.wez.uz.zgora.pl/

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.

  Studia adresowane są w pierwszej kolejności do:

  • Menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
  • Kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich. 
  • Członków zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw.
  • Menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Analityków, koordynatorów, specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MODELOWANIE I SYMULACJE PROCESÓW W LOGISTYCE I PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera procesu logistycznego i produkcyjnego, który potrafi kompleksowo symulować proces logistyczny i produkcyjny, posługując się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania procesem. 

  Studia adresowane są w pierwszej kolejności do:

  • logistyków wszystkich szczebli;
  • kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych i produkcyjnych;
  • kierowników produkcji;
  • menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta;
  • analityków procesowych;  pracowników służb utrzymania ruchu;
  • kontrolerów/analityków jakości;
  • pracowników biura konstrukcyjnego lub projektowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami różnych podmiotów gospodarujących. Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych.

  Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości i finansów w różnych typach jednostek i podmiotów gospodarczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, wyposażają absolwentów w umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej.

  Słuchacze posiadający kilkuletnią praktykę w pionach finansowo – księgowych zostaną również przysposobieni do pełnienia funkcji głównego księgowego. Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

  Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:

  • jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
  • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
  • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
  • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
  • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współcześnie małe i średnie przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces, muszą posiadać umiejętność szybkiego dostosowywania się do ciągłych zmian w otoczeniu związanych między innymi ze zmianami wymagań i oczekiwań klientów, otoczenia konkurencyjnego, przepisów prawnych czy też wynikającymi z rozwoju nowych technologii.

  Celem kształcenia na studiach jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami i koncepcjami zarządzania ukierunkowanymi na poprawę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zwiększenie ich szans rynkowych, poprzez poprawę umiejętności kształtowania właściwych relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Zajęcia warsztatowe zorientowane są zarówno na zapoznanie słuchacza z konkretnymi narzędziami doskonalenia organizacji i zarządzania firmą, jak również na rozwój jego kompetencji miękkich, które umożliwiają między innymi sprawne budowanie i kierowanie zespołami pracowniczymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie projektami odpowiadają na potrzeby dynamicznie zmieniającej się gospodarki, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Odpowiadają również na potrzeby będące skutkiem zmian zachodzących m.in. w środowisku naturalnym, sferze publicznej, społecznej i prawnej. Niezależnie od tempa zmian, zakresu i stopnia transformacji modeli biznesowych, wprowadzanych w poszczególnych sektorach i branżach, a także systemach wartości kształtujących współczesne społeczeństwa, studia dostarczają niezbędną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi.

  Program studiów podyplomowych jest zgodny z założeniami paradygmatu gospodarki projektowej (The Project Economy)1 i spełnia założenia trójkąta kluczowych kompetencji (PMI Talent Triangle)2 ustanowionych przez Project Management Institute (PMI). Uwzględnia również stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące stosowania otwartej metodyki zarządzania projektami (PM² Project Management Methodology). Metodyki zalecanej przy realizacji programów i projektów finansowanych ze środków publicznych3 . Program studiów, jego struktura i sposób prowadzenia zajęć, uwzględnia także założenia strategii uczenia się przez całe życie4 .

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą procesów sprzedażowych oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresu zarządzania sprzedażą w różnych typach przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych, usługowych). Szczególna uwaga będzie poświęcona na przedstawienie współczesnych technik, metod, narzędzi, koncepcji i analiz sprzedaży z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w już istniejących przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku B2B i B2C, a także na zarządzanie zespołem sprzedażowym, w tym na budowanie relacji z istniejącymi i potencjalnymi klientami.

  Ponadto zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie zdobywania nowych klientów i rynków zbytu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów z dużym naciskiem na praktyczne ujęcie poruszanych problemów handlowych. Wśród korzyści dla słuchacza można wymienić: rozwój kompetencji sprzedaży, umiejętność współpracy z zespołem handlowym i innymi zespołami firmy, umiejętność radzenia sobie na stanowisku menedżera sprzedaży, umiejętność stosowania najnowszych rozwiązań w zakresie sprzedaży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Opinie (3)

Wojtek Ocena odpowiedz

Wybrałem Zarządzanie bo zawsze wydawało mi się, że świetnie liczę, potrafię zwrócić na siebie uwagę, umiem planować i mam zmysł organizacyjny. Z takimi cechami chyba nie mogłem nie wybrać tego kierunku. Można powiedzieć, że życie zadecydowało za mnie i bardzo się z tego cieszę, bo Zarządzanie to fajny kierunek, a Uniwersytet Zielonogórski to fajna uczelnia.

Honorata Ocena odpowiedz

Ekonomia to kierunek prestiżowy. Dlatego nie należy do najłatwiejszych. Studiuję akurat ten kierunek, aby uzyskać możliwość pracy w zawodzie, który nigdy nie zaniknie, ale żeby zapewnić sobie dobry start, należy uzyskać dyplom znaczącej uczelni. Taką jest Uniwersytet Zielonogórski.

melisa Ocena odpowiedz

jestem zadowolona ze swojego wyboru, studiuję logistykę. mam nadzieję, że będę pracować w logistyce lub spedycji