ul. Żwirki i Wigury 61, 

02-091 Warszawa

Budynek Rektoratu pok. 509

tel: 22 57 20 510, 22 57 20 519

ul. Żwirki i Wigury 61, 

02-091 Warszawa

Budynek Rektoratu pok. 509

tel: 22 57 20 510, 22 57 20 519

 • ANTYBIOTYKI I ZARZĄDZANIE LEKIEM PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Niestety od kilku lat zmagamy się w Polsce z wyraźnym wzrostem lekooporności u drobnoustrojów, a jej poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Problem dotyczy nie tylko stosowanych od dawna w leczeniu beta-laktamów – w tym znanego każdemu pacjentowi augmentinu, fluorochinolonów czy makrolidów, ale również nowszych na polskim rynku karbapenemów. Prawdopodobnie ma to bezpośredni związek z tym, że nadzwyczaj chętnie korzystamy w Polsce z antybiotyków. Europejskie badanie dotyczące wykorzystania antybiotyków w leczeniu poza-szpitalnym wskazuje, że pacjenci w Polsce wykupują ich bardzo dużo, w Europie więcej antybiotyków zażywają tylko Grecy i Włosi.

  Bardzo ważne jest, aby antybiotyki były stosowane we właściwy sposób, czyli powinny być przepisywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zastosowaniem właściwego leku i we właściwej dawce.

  Co ważne, rozwój medycyny, np. wprowadzenie nowych antybiotyków, poznanie patomechanizmów zakażeń czy molekularnych mechanizmów powstawania i nabywania oporności na antybiotyki nie odwrócą dramatycznego trendu narastania antybiotykoodporności. Dla jej ograniczenia najważniejsze znaczenie ma racjonalność postępowania, czyli profilaktyka zakażeń oraz stosowanie antybiotyków tylko zgodnie ze sztuką i wiedzą medyczną.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na całym świecie zagadnienia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia należą do najbardziej aktualnych tematów. Zdarzenia niepożądane związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowią poważne obciążenia dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Współczesna opieka zdrowotna kumuluje również niekorzystne trendy epidemiologiczne i demograficzne – poważnie obciążeni pacjenci,  często w zaawansowanym wieku są leczeni z użyciem skomplikowanej aparatury i inwazyjnych metod terapii. W takich przypadkach notowany jest znaczny wzrost ryzyka medycznego. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej powszechnie wdrażane są programy zarządzania jakością i redukcji ryzyka medycznego. Programy tworzone są z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, możliwości finansowych i organizacyjnych oraz najnowszych zdobyczy nauki i technologii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DIETETYKA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH I METABOLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
  Dietetyka jest nauką o racjonalnym żywieniu człowieka, którałączy w sobie wiedzę z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, medycyny klinicznej, higieny, profilaktyki zdrowia, technologii żywności, techniki przyrządzania pożywienia itp. Dieta stanowi integralną część procesu leczenia. Odpowiednio zbilansowana zapobiega chorobom, zmienia korzystnie ich przebieg, uzupełnia niedobory składników odżywczych, poprawia skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, zmniejsza częstość występowania powikłań, skraca okres leczenia i rehabilitacji, istotnie zmniejsza umieralność i wydatki na ochronę zdrowia. Zajęcia z dietetyki dostarczają informacji do opracowywania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z odpowiednim trybem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych (nadwagi/otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, chorób przewodu pokarmowego, chorób nowotworowych, osteoporozy, bulimii, anoreksji itp.). Dzięki znajomości zasad prawidłowego żywienia  możliwe jest wskazywanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikowanie dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń najlepiej służących utrzymaniu zdrowia oraz diet właściwych dla poszczególnych chorób.

  Czytaj dalejZwiń

 • MEDYCYNA ESTETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Medycyna estetyczna
  Medycyna estetyczna to nowa gałąź medycyny, pomagająca osiągnąć i utrzymać pacjentom wysoką jakość życia poprzez poprawę atrakcyjności fizycznej oraz zapobiega skutkom starzenia się. Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny estetycznej. Studia prowadzone są w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają procedury umożliwiające wykonanie pozachirurgicznych zabiegów o małoinwazyjnym charakterze oraz te o niewielkim stopniu inwazyjności.

  Czytaj dalejZwiń

 • MEDYCYNA PREWENCYJNA, REGENERACYJNA I PRZECIWSTARZENIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia dla lekarzy medycyny i stomatologii mają na celu zapewnienie zaawansowanej edukacji medycznej w zakresie promocji zdrowia, wellness, zapobiegania. I prowadzenia chorób metabolicznych w oparciu o EBM (Evidence Based Medicine) i jej metaboliczne, funkcjonalne i żywieniowe aspekty. Studia mają na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy opartej na przełomowych treściach badawczych, przedstawionej przez kompetentnych profesjonalistów w swoich dziedzinach, która umocni i zapewni kompleksowość praktyki lekarskiej słuchaczy, gwarantując im zawodowy sukces. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MEDYCYNA UBEZPIECZENIOWA I ORZECZNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo
  Zadaniem medycyny ubezpieczeniowej nie jest leczenie, tylko prognozowanie wpływu poszczególnych zdrowotnych czynników ryzyka oraz skutków leczenia lub jego zaniechania, na dalsze trwanie życia i jego jakość, biorąc pod uwagę również uwarunkowania środowiskowe i szeroki kontekst społeczny. Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest ona wyłącznie praktyką medyczną, jest także nauką i choć służy celom ubezpieczeniowym, w rzeczywistości jest to szeroko rozumiana medycyna oparta na faktach. Studia mają na celu m.in. poszerzenie wiedzy o rynku ubezpieczeń w Polsce oraz zasadach jego funkcjonowania, a także z zakresu prawa medycznego oraz medycznego bezpieczeństwa pacjenta. Umożliwią poznanie produktów ubezpieczeniowych, w których wykorzystywane są aspekty medyczne. Dadzą słuchaczom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych, poznanie specyfiki i zasad pracy lekarza orzecznika. Wykształcą umiejętności dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie m.in. trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy.

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO W OBLICZU ZMIAN RYNKOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych
  Celem studiów jest określenie nowej pozycji i funkcjonowania Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, jako przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, w świetle obowiązującej ustawy o działalności leczniczej.
  W trakcie studiów przekazane zostaną praktyczne informacje jak należy przygotować się do nowej sytuacji rynkowej. Uczestnicy zapoznani zostaną również z zasadami zarządzania podmiotami w obliczu zmian.

  Czytaj dalejZwiń

 • METODOLOGIA BADAŃ KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Metodologia badań klinicznych
  Międzynarodowe środowisko ekspertów zajmujących się badaniami klinicznymi bardzo dobrze ocenia Polskę pod względem przestrzegania wysokich standardów stosowanych procedur klinicznych, co przekłada się na rozwój tego sektora w naszym kraju. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania, metodologii i prowadzenia badań klinicznych oraz zapoznanie się z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych. Słuchacze będą mogli zdobyć doświadczenie w zakresie oceny bezpieczeństwa produktu leczniczego, zasad rejestracji produktów leczniczych, przepisów prawa odnoszących się do badań klinicznych, regulacji związanych z ubezpieczaniem tych badań, jak również poznać praktyczne reguły kontaktu między pacjentem a zespołem badawczym.

  Czytaj dalejZwiń

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów obejmuje problematykę psychosomatyki i somatopsychiki, rehabilitacji psychologicznej, biopsychospołecznego modelu zdrowia i promocji zdrowia. Zajęcia mają formę wykładową, seminaryjną, warsztatową i superwizyjną. Wykłady realizowane są w ramach bloków specjalizacyjnych dotyczących psychoonkologii, psychologii prokreacji, psychodietetyki, psychokardiologii, psychogeriatrii, psychogastrologii, jak również pracy z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i ruchowo. Zajęcia warsztatowe kładą nacisk na zapoznanie uczestników z technikami poznawczo – behawioralnymi, myśleniem systemowym i interwencjami opartymi na uważności przede wszystkim w kontekście ich praktycznego wykorzystania w pracy z pacjentem chorym somatycznie i jego rodziną.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreują umiejętności praktyczne w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych. Ponadto słuchacze posiądą umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne wykorzystywania wiedzy teoretycznej na płaszczyźnie oceny i interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, jak również oceny dokumentów (np. umów o pracę, czy cywilnoprawnych) po kątem ich zgodności z prawem i maksymalnego zabezpieczenia dla osób, których dotyczą. W celu osiągnięcia optymalnych efektów kształcenia połączono edukację teoretyczną z odpowiadnimi materiałami praktycznymi w formie case study. Jednocześnie uczestnicy uzyskują możliwość zapoznania się z wzorami dokumentów, których treść ma bezpośredni związek z ograniczeniem, a w wielu przypadkach wyeliminowaniem roszczeń majątkowych osób pobierających świadczenia zdrowotne.

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką żywienia, odżywiania się, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą również najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja nervosa, bulimia nervosa, kompulsywne objadanie się i inne zaburzenia odżywiania. Studia pozwolą zdobyć bogatą wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Studia nauczą jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia oraz jak motywować do leczenia dietetycznego. 

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA URAZÓW SPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób, które pracują lub chcą pracować z osobami uprawiającymi sport zawodowo lub amatorsko.
  Adresaci: 
  Adresatami studiów podyplomowych są osoby zainteresowane podjęciem pracy lub doskonaleniem zawodowym w zakresie rehabilitacji ortopedycznej z naciskiem na urazy tkanek miękkich najczęściej występujące w sporcie.

   

  Czytaj dalejZwiń

 • SEKSUOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Wykształcą umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka pozbawionej ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat podstawowych praw seksualnych człowieka oraz nauczą się przestrzegania kodeksu etyki seksuologa.
  Studia przygotują absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

  Czytaj dalejZwiń

 • SEKSUOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Seksuologia sądowa
  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań seksualnych wykraczających poza przyjęte normy prawne. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności, które pozwolą na sporządzanie wywiadu diagnostycznego obejmującego analizę preferencji seksualnych, akt sprawy, zeznań świadków, formułowanie spójnej i rzetelnej opinii zawierającej jasne wnioski w oparciu o różnorodne narzędzia diagnostyczne, nakierowanie na analizę rzetelności narzędzi stosowanych na potrzeby opiniowania sądowo-seksuologicznego.

  Czytaj dalejZwiń

 • ŻYWIENIE KLINICZNE Z ELEMENTAMI DIETETYKI I PROFILAKTYKI CHORÓB ŻYWIENIOWO-ZALEŻNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Żywienie kliniczne
  Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna i odpowiedni sposób odżywiania. Wybrane choroby wewnętrzne i metaboliczne w Polsce spowodowane są przede wszystkim nadwagą/otyłością. Celem studiów jest doskonalenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu żywienia klinicznego i dietetyki, które stanowią integralną część leczenia większości chorób przewlekłych przebiegających z niedożywieniem. Ponadto mają za zadanie przygotowanie kadr do pracy w zespołach leczenia żywieniowego i sprawowania opieki żywieniowej nad chorymi w szpitalach.

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)