Studia Podyplomowe

Reduta Business Center, 

Al. Jerozolimskie 148,

02-326 Warszawa

Studia Podyplomowe

Reduta Business Center, 

Al. Jerozolimskie 148,

02-326 Warszawa

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Cel, organizacja i przeznaczenie studiów: Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – dwusemestralnym, obejmującym zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, pentesterów, audytorów bezpieczeństwa informacji, personelu organizacji pozarządowych i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta.

  Studia mają umożliwić osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy z Zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, Ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych, Walki informacyjnej i dezinformacji, Ochrony informacji niejawnych, Analizy systemowej i Analizy ryzyka, oraz wykształcić umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z potrzeb zapewniania bezpieczeństwa informacji w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Cel, organizacja i przeznaczenie studiów: Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – dwusemestralnym, obejmującym zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, dyplomatów, uczestników operacji międzynarodowych, misji humanitarnych, personelu organizacji pozarządowych i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta.

  Studia mają umożliwić osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy z Międzynarodowych stosunków politycznych, Prawa międzynarodowego i dyplomatycznego, Negocjacji międzynarodowych, Komunikacji społecznej i kontaktu z mediami, Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Geopolityki oraz wykształcić umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z potrzeb międzynarodowej współpracy w zasadniczych obszarach bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Cel, organizacja i przeznaczenie studiów: Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – dwusemestralnym, obejmującym zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, praktyków z poszczególnych służ, inspekcji i straży, pracowników ośrodków analitycznych specjalizujących się w dziedzinie bezpieczeństwa państwa oraz słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta.

  Studia mają umożliwić poszerzenie wiedzy z zakresu metod analizy i diagnozy współczesnych zagrożeń, budowania strategii bezpieczeństwa narodowego oraz planowania, organizowania i realizowania zadań obronnych przez podmioty administracji publicznej i przedsiębiorców.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Cel, organizacja i przeznaczenie studiów: Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – dwusemestralnym, obejmującym zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, praktyków z poszczególnych służb, inspekcji i straży, pracowników instytucji i agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta.

  Studia mają umożliwić poszerzenie wiedzy z zakresu prawnokarnych aspektów bezpieczeństwa państwa, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, analizy i diagnozy współczesnych zagrożeń w aspekcie zarządzania kryzysowego w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony prawnej i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Cel, organizacja i przeznaczenie studiów: Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – dwusemestralnym, obejmującym zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracowników placówek samorządowych, personelu organizacji pozarządowych i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta.

  Studia mają umożliwić osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy z dziedziny edukacji dla bezpieczeństwa oraz wykształcić umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z potrzeb kształcenia młodzieży w zasadniczych obszarach bezpieczeństwa. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH I FINANSISTÓW

  Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Księgowych i Finansistów przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

  dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Prawników/ Język Niemiecki dla Prawników przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych kancelariach, firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny prawa i ekonomii, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy.

  dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Studia podyplomowe: Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji przeznaczone są dla osób, które chciałyby pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo w zakresie branżowego języka angielskiego, wzmacniając swoją obecną i przyszłą pozycję zawodową. Znajomość języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy z partnerami zagranicznymi oraz sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

  Program studiów podyplomowych kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w sytuacjach wymagających zastosowania formalnego języka angielskiego, takich jak: obrady, spotkania, wystąpienia, prowadzenie korespondencji czy sporządzanie raportów.  Studia podyplomowe obejmują łącznie 200 godzin dydaktycznych i trwają dwa semestry. Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie potwierdzające ich kompetencje z zakresu specjalistycznego języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY LITERACKICH I AUDIOWIZUALNYCH

  Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy literackich i audiowizualnych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów literackich. Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i wewnętrznym egzaminem. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

  Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH

  Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

  Studia adresowane są do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych.

  dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Cel, organizacja i przeznaczenie studiów: Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym – dwusemestralnym, obejmującym zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich, pracowników komórek zajmujących się zarządzaniem kryzysowym oraz ciągłością prowadzenia biznesu, personelu organizacji pozarządowych i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta.

  Studia mają umożliwić osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy z Ochrony ludności i ratownictwa, Zarządzania kryzysowego, Analizy ryzyka w sytuacjach kryzysowych, Bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, oraz wykształcić umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z potrzeb funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)