• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w Gdyni z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu na certyfikat PRINCE2® Foundation. Studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna mają przygotować do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Dedykowane są wszystkim osobom zainteresowanym karierą zawodową w administracji zarówno publicznej: centralnej i samorządowej, jak również w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią, certyfikowanym partnerem profesjonalnie przygotowującym kadry dla administracji publicznej. Dzięki umowie partnerskiej słuchacze WSAiB mogą przystąpić do egzaminu na międzynarodowy Certyfikat PRINCE2® w promocyjnej cenie (800 zł).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów w Gdyni jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe „Agent celny” spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych powstały jako studia interdyscyplinarne o dużym współczynniku praktycznym mające na celu wieloaspektowe przeszkolenie kadr z zakresu stosowania i profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań w sytuacjach kryzysowych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwem państwa zarówno na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinni spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych.

  Przygotowanie słuchaczy – podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych i przewidywanych z tym zagrożeń poprzez omówienie całokształtu zagadnień w sferach:

  • identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych,
  • kształtowania umiejętności pracy w zespole reagowania kryzysowego
  • rozpoznania bezpieczeństwa w różnorodnych jego wymiarach
  • organizacji i zabezpieczania imprez masowych
  • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
  • działań ratowniczych i likwidacji skutków wydarzeń kryzysowych
   z uwzględnieniem zadań organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRAINOLOGIA - ZARZĄDZANIE DOBROSTANEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Brainologia to dziedzina wiedzy skupiona na zarządzaniu dobrostanem mózgu. Dzięki niej lepiej poznasz swoje zasoby i nauczysz się skuteczniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu.

  Wybierz kierunek brainologia, jeśli chcesz:

  • wykorzystać najnowszą wiedzę, by kreować dobrostan w życiu i biznesie,
  • zadbać o swój dobrostan i cieszyć się pozytywnym nastawieniem do życia i pracy,
  • zrozumieć potrzeby swoje i swoich klientów – i lepiej rozwijać swój biznes!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zdobędą profesjonalną wiedzę niezbędną do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiną umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z HR. Studia pozwolą na uzyskanie kompetencji i narzędzi do skutecznego realizowania polityki HR w nowoczesnej firmie. Studia w Gdyni kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów personalnych, doradców personalnych, psychologów i socjologów pracy. Kierunek ten dedykujemy osobom, które swą karierę zawodową wiążą z zarządzaniem ludźmi w organizacjach, a także wszystkim, którzy chcą zdobyć zawód menedżera personalnego, doradcy personalnego wewnętrznego czy zewnętrznego. Opiekunami merytorycznymi kierunku są Hanna Kąkol - Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy pracowników PWDL odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych na dwusemestralne studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą (PWDL*) organizowane przez Prometriq i WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

  Inspektor Ochrony Danych w PWDL to osoba dysponująca wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, a także wielu innych aspektów prawa medycznego, potrafiąca przeprowadzić audyt, przygotować procedury i dokumentację oraz monitorować bezpieczeństwo danych osobowych.

  Administrator danych osobowych działający zgodnie z wymogami RODO powinien zapewnić zastosowanie w przedsiębiorstwie takich środków technicznych oraz organizacyjnych, które zagwarantują trwałą i pewną ochronę przetwarzanych w firmie danych. Art. 39 RODO wskazuje zadania inspektora, ale odpowiedzialność za ich niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie ponosi Administrator. Administratorem danych osobowych jest każda osoba prowadząca działalności gospodarcza lub zarządzająca podmiotem leczniczym.

  Administrator musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów (zasada rozliczalności RODO).
  *Zgodnie z kodeksem postępowania dla sektora ochrony zdrowia PWDL to podmiot leczniczy lub lekarz, pielęgniarka, położna lub fizjoterapeuta, wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o których mowa w przepisach ustawy o działalności leczniczej (KODEKS POSTĘPOWANIA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA WYDANY ZGODNIE Z ART. 40 RODO DOTYCZĄCY PODMIOTÓW WYKONUJACYCH DZIALALNOŚC LECZNICZA I PODMIOTÓW PRZETWARZAJACYCH)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINALISTYKA Z KURSEM DETEKTYWISTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zapoznanie się w sposób praktyczny z osiągnięciami kryminalistyki w obszarze ujawniania i zabezpieczania śladów, ze szczególnym wykorzystaniem jej elementów w pracy detektywa. W ramach studiów słuchacze oprócz przedmiotów praktycznych związanych z bezpieczeństwem realizują w pełni program umożliwiający otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LIFE AND BUSINESS COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w Gdyni skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life i biznes coachingu, w szczególności do:

  • osób, które chcą przygotować się do bycia coachem,
  • menedżerów, specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
  • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje, przełożonych, liderów, szefów,
  • niezależnych specjalistów - doradców personalnych i zawodowych, trenerów,
  • osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

  Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych zgodnych ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation), poznają profesjonalne narzędzia do wspierania ludzi w obszarach życia osobistego i/lub biznesu. Menedżerem kierunku jest wybitny autorytet w dziedzinie coachingu Piotr Godleś - coach ACC ICF, superwizor i mentor SFCP. Absolwent "The Art and Science of Coaching" w Erickson College International w Vancouver), psycholog biznesu, trener. Szef Solution Focused Coaching Polska. Członek International Coach Federation. Specjalizuje się m.in. w coachingu dla lekarzy, właścicieli i menedżerów placówek medycznych, coachingu zespołów medycznych oraz life coachingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING I PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Unikatowe studia podyplomowe Marketing i Public Relations w Internecie w praktyczny sposób przedstawiają zagadnienia związane z PR i marketingiem internetowym. Zadaniem studiów w Gdyni jest przygotowanie profesjonalnych kadr w obszarze Public Relations i marketingu, posiadających nowoczesne kwalifikacje i umiejętności wykorzystania narzędzi internetowych, tworzenia strategii i realizowania kampanii w oparciu o najlepsze praktyki marketingu internetowego oraz działań PR w Internecie.

  Co zyskujesz?

  • nauczysz się jak projektować i wdrażać kampanie reklamowe w Internecie, jak budować świadomość marki i wizerunek w sieci
  • nabędziesz umiejętności w zakresie pozycjonowania, optymalizacji, prowadzenia kampanii reklamowych w wyszukiwarkach
  • otrzymasz ogromną dawkę praktycznych porad jak realizować działania Public Relations w sieci
  • dowiesz się jak korzystać z mediów interaktywnych do budowania sukcesu marki i firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE RODZINNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w przedmiocie mediacji rodzinnych zostały stworzone jako interdyscyplinarny kierunek o dużym współczynniku praktycznym, adresowany do specjalistów i praktyków w dziedzinach prawa, mediacji lub psychologii oraz osób chcących zdobyć wiedzę o mediacjach rodzinnych ze zróżnicowanych perspektyw. Program studiów, odzwierciedlający złożony charakter mediacji rodzinnych umożliwi zarówno wszechstronne podniesienie kwalifikacji, jak i praktyczne udoskonalenie warsztatu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania dokumentacji mediacyjnej, umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz efektywnej współpracy między mediatorem a sądem.

  Cel studiów:

  • Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny w sytuacji rozwodu z perspektywy psychologicznej;
  • Podniesienie umiejętności pracy w obszarach związanych z konfliktem w rodzinie;
  • Zwiększenie kompetencji słuchaczy w zakresie komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem;
  • Umiejętność wykorzystania wiedzy o psychologii rozwojowej dziecka w celu prawidłowego przygotowania rodziny do rozwodu;
  • Zwiększenie znajomości przepisów prawnych dotyczących postępowań w sprawach rodzinnych oraz prawidłowego konstruowania ugód na cele sądowe;
  • Zaznajomienie z przepisami prawa międzynarodowego dotyczącymi spraw rodzinnych z elementem zagranicznym;
  • Wzbogacenie warsztatu pracy mediatorów poprzez naukę i rozwijanie umiejętności stosowania technik mediacyjnych stosowanych w różnych modelach mediacji;

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach prawnych i ekonomicznych składają się z:

  • rocznych studiów podyplomowych (pierwszego stopnia) o charakterze zawodowym
  • rocznych studiów podyplomowych (drugiego stopnia) o charakterze naukowym

  Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich z prawa, administracji, ekonomii, zarządzania. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów uczestnik otrzyma świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych o charakterze zawodowym, a jednocześnie uzyska możliwość przejścia na drugi stopień studiów podyplomowych, na których zdobędzie umiejętność pisania prac naukowych.

  Warunkiem otrzymania świadectwa o ukończeniu rocznych studiów podyplomowych o charakterze naukowym jest opublikowanie przynajmniej jednego artykułu w tzw. czasopiśmie punktowanym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POLITYKA CSR W FIRMIE - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia realizowane są we współpracy z Gdańską Fundajcą Kształcenia Menedżerów (GFKM) oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

  Problemy społeczne oraz zmiany klimatyczne, których tempo nabiera na sile, determinują nowe odpowiedzi na te wyzwania, niezbędne do stworzenia i funkcjonowania nowego ładu. Światowe polityki jak również zmieniające się warunki tego świata kształtują zapotrzebowania na pracowników o szerokich kompetencjach. Znajomość Celów Zrównoważonego Rozwoju, Corporate Social Responsibility (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), Zielonego Ładu oraz wyzwań jakie niesie dążenie do neutralności klimatycznej to konieczność dla coraz większej grupy firm i instytucji.

  Kompleksowy i kompletny program studiów w Gdyni na tym kierunku zapewnia słuchaczom solidne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej. Spotkanie z wykładowcami-praktykami na tym kierunku zapewnia zanurzenie się w wiedzę teoretyczną oraz kontakt z realnymi działaniami i wdrożeniami. Program studiów zapewnia możliwość spotkań i dyskusji z praktykami i pasjonatami z WSAiB, z GFKM i Fundacją Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION oraz zaangażowanymi działaczami i promotorami CSR. Mamy niepowtarzalną okazję kształcić potencjał kadrowy przyszłości, przygotowując, w ramach programu studiów, również projekt CSR odpowiadający na indywidualne potrzeby uczestników studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w Gdyni skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji i umiejętności w obszarze szeroko pojętej Psychologii w Biznesie, a w szczególności do:

  • osób, które chcą przygotować się do roli HR Business Partnera lub pracy w dziale personalnym,
  • menedżerów, specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
  • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje, przełożonych, liderów, szefów,
  • niezależnych specjalistów – doradców personalnych i zawodowych, trenerów oraz coachów,
  • osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

  Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia zmian w procesach organizacyjnych zgodnie z zasadami efektywnej psychologii biznesu, usuwania patologii organizacyjnych oraz ciągłego zwiększania efektywności współpracowników – poprzez zastosowanie metod i narzędzi psychologicznych do tego przeznaczonych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w Gdyni maja na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z dziedziny rachunkowości oraz tego zakresu prawa podatkowego, który łączy się w praktyce z rachunkowością. W toku studiów słuchacze nabędą umiejętności stosowania jej w praktyce, zarówno w prowadzeniu rachunkowości, jak i wykonywaniu innych zawodów lub funkcji osoby pracujące w dziale finansowo-księgowym lub posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagadnień podatkowych. Po zakończeniu studiów słuchacze nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce, zarówno w prowadzeniu rachunkowości, jak i wykonywania innych zawodów i funkcji. Słuchacze nabędą także elementarną wiedzę przygotowującą do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Social Media Manager stworzone zostały z myślą o przyszłych i obecnych pracownikach działów marketingu oraz właścicielach małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą posiąść zaawansowaną, szeroką wiedzę z zakresu marketingu w mediach społecznościowych. Program studiów w Gdyni kładzie maksymalny nacisk na praktykę, dzięki czemu absolwent studiów podyplomowych Social Media Manager jest w stanie zarówno samodzielnie prowadzić działania w mediach społecznościowych, jak i nadzorować i weryfikować pracę dedykowanych specjalistów bądź zatrudnionej agencji.

  Co zyskujesz?

  • Nauczysz się tworzyć strategię marketingu w mediach społecznościowych,
  • Posiądziesz wiedzę z zakresu profesjonalnej komunikacji w social mediach,
  • Opanujesz ekosystem reklamowy Facebook Ads – poznasz zaawansowane możliwości reklamy na Facebooku,
  • Nauczysz się weryfikować działania swoje lub nadzorowanego zespołu specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SUICYDOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Suicydologia to interdyscyplinarna nauka zajmująca się samobójstwami, próbami samobójczymi oraz szeroko pojętą autodestruktywnością.

  Studia podyplomowe Suicydologia, prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, to pierwsze w Polsce interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka.

  Partnerem merytorycznym studiów jest wybitny suicydolog dr Andrzej Gawliński, prawnik, kryminalistyk , dyrektor Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Dr Gawliński jest autorem popularnego bloga naukowego kryminalistyczny.pl

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w Gdyni skierowane są do osób odpowiedzialnych za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz zadań i uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a więc:

  • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi
  • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI
  • doradców i konsultantów
  • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
  • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
  • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
  • kierowników i pracowników sekretariatów
  • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)
  • Studia mogą okazać się równocześnie ciekawym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przynależność do Unii Europejskiej, rozwój ekonomiczny, wprowadzone 1 lipca 2005 rozporządzenie dotyczące służb BHP (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468) oraz duża świadomość pracodawców w dziedzinie BHP, wymusza zwiększanie dbałości o bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dodatkowo, pracownicy zwracają coraz większą uwagę na ryzyko zawodowe, występujące na stanowisku pracy. Na powyższe potrzeby odpowiadają studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP.

  Studia w Gdyni adresowane są do:

  • osób, które chcą zmienić zawód i zostać Starszym Inspektorem ds. BHP
  • osób pełniących funkcje wewnętrznych Służb BHP
  • osób pełniących funkcję zewnętrznych Służb BHP
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • pomocy przedmedycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów w Gdyni jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji na ww stanowiskach. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu jakości w firmach.

  Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audyty oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR), w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, środowiska, uczciwych praktyk rynkowych, kwestii konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą przygotowują do sprawnego funkcjonowania w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym. Kierowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową, pracowników oświaty, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, obecnych i przyszłych dyrektorów placówek edukacyjnych.

  Ich ukończenie łączy się z uzyskaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w obszarze zarządzania we wszystkich typach szkół i w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy organach nadzorujących działalność oświatową.

  Kierunek ten adresowany jest do osób, które interesuje oświata i które na co dzień zajmują się jej problematyką. Zarządzanie Oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ten kierunek to jedne z najbardziej przyszłościowych studiów. Jego absolwenci zdobędą umiejętności przydatne nie tylko w pracy zawodowej, ale także w codziennym życiu. Te studia skierowane są do:

  • członków kadry zarządzającej;
  • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektem;
  • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami i chcą rozbudować swoje zawodowe portfolio.

  Rosnąca popularność tej dziedziny świadczy o tym, że specjaliści umiejętnie zarządzający różnego rodzaju projektami są pożądanymi pracownikami w każdym sektorze zatrudnienia. Te studia podyplomowe otwierają przed Tobą praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Unikatową wartością ukończenia niniejszego kierunku jest możliwość poznania światowych standardów i narzędzi zarządzania IT, w tym projektami jednocześnie uzyskując wiedzę w stopniu umożliwiającym podejście do egzaminów z metodyki PRINCE2®, ITIL, Professional Scrum Master oraz Agile PM.

  Studia kierowane są do:

  • osób z kadry zarządzającej
  • pracowników organizacji IT
  • osób planujących doskonalenie procesów w oparciu najlepsze praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
  • osób które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.
  • project managerów
  • kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
  • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)