• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia w Gdyni z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu na certyfikat PRINCE2® Foundation. Studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna mają przygotować do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Dedykowane są wszystkim osobom zainteresowanym karierą zawodową w administracji zarówno publicznej: centralnej i samorządowej, jak również w prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią, certyfikowanym partnerem profesjonalnie przygotowującym kadry dla administracji publicznej. Dzięki umowie partnerskiej słuchacze WSAiB mogą przystąpić do egzaminu na międzynarodowy Certyfikat PRINCE2® w promocyjnej cenie (800 zł).

  Dowiedz się więcej

 • AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów w Gdyni jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Studia podyplomowe „Agent celny” spełniają wszystkie wymienione wcześniej wymagania.

  Dowiedz się więcej

 • ANALIZA BIZNESOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przekazują wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia roli analityka biznesowego w projektach informatycznych. Zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi na każdym etapie procesu analizy biznesowej – od zbierania, analizy i specyfikacji wymagań, projektowania rozwiązania aż po wsparcie zespołu programistycznego przy wytwarzaniu i testowaniu systemu - niezależnie od metodyki prowadzenia projektu IT. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy i najlepsze praktyki zawarte w glosariuszu Business Analysts Body Of Knowledge (BABOK) opracowanym przez IIBA.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe z kursem dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych oraz służb informacyjnych powstały jako studia interdyscyplinarne o dużym współczynniku praktycznym mające na celu wieloaspektowe przeszkolenie kadr z zakresu stosowania i profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań w sytuacjach kryzysowych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwem państwa zarówno na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinni spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych.

  Przygotowanie słuchaczy – podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych i przewidywanych z tym zagrożeń poprzez omówienie całokształtu zagadnień w sferach:

  • identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych,
  • kształtowania umiejętności pracy w zespole reagowania kryzysowego
  • rozpoznania bezpieczeństwa w różnorodnych jego wymiarach
  • organizacji i zabezpieczania imprez masowych
  • przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
  • działań ratowniczych i likwidacji skutków wydarzeń kryzysowych
   z uwzględnieniem zadań organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

  Dowiedz się więcej

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchacze zdobędą profesjonalną wiedzę niezbędną do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiną umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z HR. Studia pozwolą na uzyskanie kompetencji i narzędzi do skutecznego realizowania polityki HR w nowoczesnej firmie. Studia w Gdyni kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów personalnych, doradców personalnych, psychologów i socjologów pracy. Kierunek ten dedykujemy osobom, które swą karierę zawodową wiążą z zarządzaniem ludźmi w organizacjach, a także wszystkim, którzy chcą zdobyć zawód menedżera personalnego, doradcy personalnego wewnętrznego czy zewnętrznego. Opiekunami merytorycznymi kierunku są Hanna Kąkol - Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

  Dowiedz się więcej

 • KRYMINALISTYKA Z KURSEM DETEKTYWISTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zapoznanie się w sposób praktyczny z osiągnięciami kryminalistyki w obszarze ujawniania i zabezpieczania śladów, ze szczególnym wykorzystaniem jej elementów w pracy detektywa. W ramach studiów słuchacze oprócz przedmiotów praktycznych związanych z bezpieczeństwem realizują w pełni program umożliwiający otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

  Dowiedz się więcej

 • LIVE AND BUSINESS COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia w Gdyni skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life i biznes coachingu, w szczególności do:

  • osób, które chcą przygotować się do bycia coachem,
  • menedżerów, specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
  • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje, przełożonych, liderów, szefów,
  • niezależnych specjalistów - doradców personalnych i zawodowych, trenerów,
  • osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

  Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych zgodnych ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation), poznają profesjonalne narzędzia do wspierania ludzi w obszarach życia osobistego i/lub biznesu. Menedżerem kierunku jest wybitny autorytet w dziedzinie coachingu Piotr Godleś - coach ACC ICF, superwizor i mentor SFCP. Absolwent "The Art and Science of Coaching" w Erickson College International w Vancouver), psycholog biznesu, trener. Szef Solution Focused Coaching Polska. Członek International Coach Federation. Specjalizuje się m.in. w coachingu dla lekarzy, właścicieli i menedżerów placówek medycznych, coachingu zespołów medycznych oraz life coachingu.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Logistyk to osoba, która powinna nieustannie kształcić się i rozwijać swoje umiejętności, zdobywać aktualną wiedzę. Kompleksowy program studiów w Gdyni na tym kierunku zapewnia słuchaczom solidne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej, jednak odpowiednie wykształcenie to dopiero początek. Spotkanie z wykładowcami-praktykami na tym kierunku obfituje w wiele pytań i interesujących dyskusji. Wraz z Patronem tego kierunku firmą VGL Group mamy niepowtarzalną okazję kształcić potencjał przyszłych logistyków.

  Działalności logistycznej towarzyszą także liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna, aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Słuchacze otrzymują znajomość przepisów, niezbędną w praktyce pracy logistyka.

  Studia podyplomowe na kierunku Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją kierowane są do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu projektowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING I PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Unikatowe studia podyplomowe Marketing i Public Relations w Internecie w praktyczny sposób przedstawiają zagadnienia związane z PR i marketingiem internetowym. Zadaniem studiów w Gdyni jest przygotowanie profesjonalnych kadr w obszarze Public Relations i marketingu, posiadających nowoczesne kwalifikacje i umiejętności wykorzystania narzędzi internetowych, tworzenia strategii i realizowania kampanii w oparciu o najlepsze praktyki marketingu internetowego oraz działań PR w Internecie.

  Co zyskujesz?

  • nauczysz się jak projektować i wdrażać kampanie reklamowe w Internecie, jak budować świadomość marki i wizerunek w sieci
  • nabędziesz umiejętności w zakresie pozycjonowania, optymalizacji, prowadzenia kampanii reklamowych w wyszukiwarkach
  • otrzymasz ogromną dawkę praktycznych porad jak realizować działania Public Relations w sieci
  • dowiesz się jak korzystać z mediów interaktywnych do budowania sukcesu marki i firmy.

  Dowiedz się więcej

 • MEDIACJE RODZINNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe w przedmiocie mediacji rodzinnych zostały stworzone jako interdyscyplinarny kierunek o dużym współczynniku praktycznym, adresowany do specjalistów i praktyków w dziedzinach prawa, mediacji lub psychologii oraz osób chcących zdobyć wiedzę o mediacjach rodzinnych ze zróżnicowanych perspektyw. Program studiów, odzwierciedlający złożony charakter mediacji rodzinnych umożliwi zarówno wszechstronne podniesienie kwalifikacji, jak i praktyczne udoskonalenie warsztatu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania dokumentacji mediacyjnej, umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz efektywnej współpracy między mediatorem a sądem.

  Cel studiów:

  • Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny w sytuacji rozwodu z perspektywy psychologicznej;
  • Podniesienie umiejętności pracy w obszarach związanych z konfliktem w rodzinie;
  • Zwiększenie kompetencji słuchaczy w zakresie komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem;
  • Umiejętność wykorzystania wiedzy o psychologii rozwojowej dziecka w celu prawidłowego przygotowania rodziny do rozwodu;
  • Zwiększenie znajomości przepisów prawnych dotyczących postępowań w sprawach rodzinnych oraz prawidłowego konstruowania ugód na cele sądowe;
  • Zaznajomienie z przepisami prawa międzynarodowego dotyczącymi spraw rodzinnych z elementem zagranicznym;
  • Wzbogacenie warsztatu pracy mediatorów poprzez naukę i rozwijanie umiejętności stosowania technik mediacyjnych stosowanych w różnych modelach mediacji;

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Bill Gates uważa, że „ostatniego dolara z budżetu marketingu wydałby na PR”, co dobitnie pokazuje, z jaką starannością firmy dbają o swój wizerunek. Jak bardzo zależy im, by być postrzeganym jednoznacznie pozytywnie. Zwłaszcza że - zdaniem Warrena Buffeta - „potrzeba 20 lat, aby zbudować reputację i zaledwie 5 minuty, by ją zniszczyć”. Trudno o bardziej dosadne określenie tego, jak ważna we współczesnym świecie jest komunikacja.

  PR, przez nieświadomych czasem jeszcze postrzegany przez pryzmat manipulacji, w rzeczywistości jest tym, co w lwiej części decyduje o powodzeniu marki/osoby. PR to transparentność, informowanie, odpowiadania na pytania i potrzeby. To rozmowa z klientem, słuchanie świata.

  Nie można dziś prowadzić biznesu bez komunikowania się z otoczeniem. Firma, która nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie funkcjonuje w ogóle. Jedną rzeczą jest sam fakt istnienia, drugą to, JAK istnieje. I właśnie do poznania tego „jak” chcemy Państwa zaprosić.

  Studia podyplomowe Public Relations to jedyny tak kompleksowy program w Trójmieście/na Pomorzu. Przygotowane we współpracy z praktykami, wśród których nie brak topowych postaci w polskiej branży marketingu i komunikacji. Autorski program zajęć został opracowany tak, by sprostać oczekiwaniom zarówno specjalistów pracujących w działach marketingu czy komunikacji, jak i wprowadzić w świat PR tych, którzy swoją przygodę chcą dopiero zacząć. To także doskonała propozycja dla pracowników agencji, czujących potrzebę poszerzenia swojej wiedzy, a przede wszystkim zainspirowania się i nauczenia myślenia „outside the box”.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia w Gdyni maja na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z dziedziny rachunkowości oraz tego zakresu prawa podatkowego, który łączy się w praktyce z rachunkowością. W toku studiów słuchacze nabędą umiejętności stosowania jej w praktyce, zarówno w prowadzeniu rachunkowości, jak i wykonywaniu innych zawodów lub funkcji osoby pracujące w dziale finansowo-księgowym lub posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zagadnień podatkowych. Po zakończeniu studiów słuchacze nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce, zarówno w prowadzeniu rachunkowości, jak i wykonywania innych zawodów i funkcji. Słuchacze nabędą także elementarną wiedzę przygotowującą do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

  Dowiedz się więcej

 • SOCIAL MEDIA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe Social Media Manager stworzone zostały z myślą o przyszłych i obecnych pracownikach działów marketingu oraz właścicielach małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą posiąść zaawansowaną, szeroką wiedzę z zakresu marketingu w mediach społecznościowych. Program studiów w Gdyni kładzie maksymalny nacisk na praktykę, dzięki czemu absolwent studiów podyplomowych Social Media Manager jest w stanie zarówno samodzielnie prowadzić działania w mediach społecznościowych, jak i nadzorować i weryfikować pracę dedykowanych specjalistów bądź zatrudnionej agencji.

  Co zyskujesz?

  • Nauczysz się tworzyć strategię marketingu w mediach społecznościowych,
  • Posiądziesz wiedzę z zakresu profesjonalnej komunikacji w social mediach,
  • Opanujesz ekosystem reklamowy Facebook Ads – poznasz zaawansowane możliwości reklamy na Facebooku,
  • Nauczysz się weryfikować działania swoje lub nadzorowanego zespołu specjalistów.

  Dowiedz się więcej

 • TRENER BIZNESU I FACYLITATOR GRUP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia w Gdyni kierowane są do osób, które:

  • Chcą pracować w zawodzie trenera
  • Chcą lepiej szkolić swój zespół
  • Chcą pracować warsztatowo z grupami
  • Są trenerami z niewielkim doświadczeniem i chcą usystematyzować wiedzę

  Korzyści:

  • Poznanie mechanizmów i metodyki prowadzenia szkoleń
  • Poznanie swoich słabym i mocnych stron w kontekście pracy z grupą
  • Zdobycie niezbędnej i pogłębionej wiedzy z zakresu prowadzenia szkoleń
  • Możliwość odbycia płatnego stażu w Altkom Akademii po skończonych studiach (dla wybranych).

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia w Gdyni skierowane są do osób odpowiedzialnych za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji oraz zadań i uprawnień pracowników posiadających dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a więc:

  • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi
  • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI
  • doradców i konsultantów
  • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
  • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
  • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
  • kierowników i pracowników sekretariatów
  • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)
  • Studia mogą okazać się równocześnie ciekawym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przynależność do Unii Europejskiej, rozwój ekonomiczny, wprowadzone 1 lipca 2005 rozporządzenie dotyczące służb BHP (Dz. U. Nr 246 z 2004r. poz. 2468) oraz duża świadomość pracodawców w dziedzinie BHP, wymusza zwiększanie dbałości o bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dodatkowo, pracownicy zwracają coraz większą uwagę na ryzyko zawodowe, występujące na stanowisku pracy. Na powyższe potrzeby odpowiadają studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP.

  Studia w Gdyni adresowane są do:

  • osób, które chcą zmienić zawód i zostać Starszym Inspektorem ds. BHP
  • osób pełniących funkcje wewnętrznych Służb BHP
  • osób pełniących funkcję zewnętrznych Służb BHP
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowców BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • pomocy przedmedycznej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów w Gdyni jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji na ww stanowiskach. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu jakości w firmach.

  Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audyty oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań, łącznie z technikami identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR), w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, praktyk w miejscu pracy, środowiska, uczciwych praktyk rynkowych, kwestii konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ideą studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Projektem – Manager Projektów jest zapewnienie kompleksowej edukacji w jednym z najbardziej przyszłościowych obszarów zarządzania czyli zarządzania projektami.
  Studia kierowane są do:

  • członków kadry zarządzającej,
  • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami,
  • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami i chcą rozbudować swoje zawodowe portfolio.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Przygotowanie Słuchaczy do roli Dyrektora lub Menedżera Sprzedaży w taki sposób, by posiadali szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umożliwiającą:

  • udział w analizie i planowaniu strategicznym w przedsiębiorstwie,
  • zrozumienie mechanizmów finansowych i wpływ podległego zespołu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa,
  • skuteczne planowanie działań, monitorowanie ich realizacji oraz korygowanie,
  • skuteczne zarządzanie podległym zespołem oraz motywowanie,
  • dobre, efektywne komunikowanie się, również w trudnych, konfliktowych sytuacjach oraz w sytuacjach zmian,
  • umiejętne tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

  Po ukończeniu Studium Słuchacz przygotowany będzie nie tylko do zarządzania podległym zespołem sprzedaży, ale również do pełnienia roli kompetentnego menedżera współdecydującego o kierunkach rozwoju firmy.

  Adresaci studiów

  • Dyrektorzy Sprzedaży i Członkowie Zarządów odpowiedzialni za sprzedaż
  • właściciele firm
  • Menedżerowie Sprzedaży różnych szczebli
  • specjaliści przygotowywani do awansu na stanowisko menedżerskie w zespole sprzedaży

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE W IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Unikatową wartością ukończenia niniejszego kierunku jest możliwość poznania światowych standardów i narzędzi zarządzania IT, w tym projektami jednocześnie uzyskując wiedzę w stopniu umożliwiającym podejście do egzaminów z metodyki PRINCE2®, ITIL, Professional Scrum Master oraz Agile PM.

  Studia kierowane są do:

  • osób z kadry zarządzającej
  • pracowników organizacji IT
  • osób planujących doskonalenie procesów w oparciu najlepsze praktyki ITIL® V3 lub model usługowy w IT
  • osób które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi.
  • project managerów
  • kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
  • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami w IT.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)