ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA KULTURĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i zbiór umiejętności praktycznych, niezbędnych do nadzorowania działalności instytucji kultury oraz zarządzania instytucją kultury,
  • rozwinięcie umiejętności zarządczych i przywódczych pozwalających na efektywne wykorzystanie zasobów instytucji, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz budowanie jej marki i prestiżu,
  • wykształcenie/wzmocnienie kluczowych kompetencji menedżerskich m.in. planowanie strategiczne i operacyjne, skuteczne komunikowanie w zespole, organizacji i otoczeniu oraz zarządzanie projektami i zespołami projektowymi.,
  • zwiększenie efektywności pracy własnej i zespołu przez zastosowanie odpowiednich sposobów motywowania ludzi,
  • wykształcenie umiejętności zarządzania rozwojem własnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIM - BUILDING INFORMATION MODELING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • zwiększenie świadomości o BIM i możliwościach jaką niesie ta technologia w całym procesie projektowym,
  • poznanie narzędzi do tworzenia modeli BIM oraz wykorzystanie ich do tworzenia dokumentacji projektowej,
  • wykształcenie umiejętności tworzenia analiz modelu BIM pozwalających na tworzenie optymalnych projektów,
  • poznanie zaawansowanych technik modelowania wraz z automatyzacją procesów projektowych,
  • zapoznanie się z podstawami modelowania parametrycznego,
  • poszerzenie warsztatu możliwości prezentacji projektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie realizować zadania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. Program studiów pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy. Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy, ale również do wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Studia adresowane są także do planujących podjąć pracę w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia wyróżnia:

  • uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu technologii przygotowywania potraw oraz technicznej strony gastronomii, w tym m.in.: chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej oraz ,
  • pozyskane umiejętności ergonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości, tak aby zminimalizować straty i koszty produkcji.

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w umiejętność projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
  • opanowanie umiejętności wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
  • rozwinięcie umiejętności zastosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
  • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii,
  • rozwinięcie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do optymalizacji kosztów zużycia energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie,
  • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • pozyskanie przez słuchacza znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu optymalizacji działań przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska,
  • rozwinięcie umiejętności zarządzania firmą w sposób społecznie odpowiedzialny i budować jej strategię w oparciu o rozwiązania ekologiczne,
  • pozyskanie znajomość funkcjonowania projektów i certyfikatów środowiskowych i ich roli w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa,
  • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • pozyskanie przez słuchacza znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • pozyskanie przez słuchacza znajomość tematyki z zakresu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii,
  • uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacji z zakresu projektowania i planowania zintegrowanych systemów służących wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii,
  • nauka i doskonalenie umiejętności programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej,
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat efektywności prowadzonej działalności oraz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RYSUNEK I MALARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • wyksztalcenie kultury plastycznej tj. linia walor i kompozycja,
  • pogłębianie wiedzy z zakresu perspektywy i anatomii człowieka,
  • rozwijanie umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw,
  • wykształcenie/wzmocnienie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu,
  • wyposażenie studenta w wiedzę o narzędziach i materiałach stosowanych w rysunku i malarstwie,
  • wykształcenie w świadomości studenta przekonania, że widzenie jest podstawą rysunku i malarstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAMODZIELNY KOORDYNATOR MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia wyróżnia:

  • prowadzenie zajęć przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony zdrowia, zarządzających placówkami medycznymi,
  • nauka i doskonalenie praktycznych narzędzi oraz modeli przydatnych w rozliczeniach finansowych usług świadczonych dla Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • uzyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania danymi medycznymi w podmiocie leczniczym.

  Cel studiów:

  • przygotowanie do zarządzania obiegiem dokumentów w placówce medycznej,
  • pozyskanie umiejętności rozliczania usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • przygotowanie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i innej dokumentacji medycznej,
  • umiejętność współpracy z pacjentem z zakresu zebrania wywiadu medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co wyróżnia studia

  Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z kompetencjami do prowadzenia kształcenia z zakresu:

  • energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
  • zarządzania,
  • finansów,
  • ochrony środowiska,
  • prawa.

  Adresaci studiów:

  Na studia zapraszamy pracowników administracji samorządowej:

  1. gmin, powiatów, szczebla regionalnego,
  2. jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i innych finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.:
  • instytucje kultury,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy i drogi publiczne,
  • jednostki działające w zakresie pomocy społecznej,
  • urzędy pracy,
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie modernizacji terenów wiejskich,
  • jednostki odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE DROGAMI - UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co wyróżnia studia:

  – zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków np. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Nasi wykładowcy specjalizują się m.in. w:

  • zarządzaniu i utrzymaniu dróg i mostów,
  • zarządzaniu siecią drogową,
  • zarządzaniu ruchem,
  • zarządzaniu kryzysowym,
  • pracach terenowych i badaniach laboratoryjnych.

  Cel studiów:

  • wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną na temat materiałów oraz technologii do budowy nawierzchni drogowych,
  • umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu planowania inwestycji oraz budowy, 
   modernizacji i technicznego utrzymania dróg,
  • wykształcenie absolwentów w zakresie pozyskania umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym,
  • wykształcenie umiejętności zarządzania i realizacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych skutków inwestycji drogowych,
  • zapoznanie z normami prawnymi z zakresu prawa drogowego oraz zasadami bieżącej kontroli stanu technicznego
   utrzymania i eksploatacji dróg.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. PROPERTY MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co wyróżnia studia:

  zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, a także przez wykładowców instytutów naukowych i uczelni wyższych.

  Cel studiów:

  • przygotowanie absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami,
  • umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami,
  • wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami, procedur pozyskiwania nieruchomości oraz czynności związanych z zawieraniem transakcji,
  • wykształcenie umiejętności korzystania z szerokorozumianej dokumentacji planistycznej np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy plany urządzania terenów rolnych i leśnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Uzyskanie udokumentowanych kompetencji z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej dzięki rozwinięciu i uzupełnieniu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinach zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na skuteczne kierowanie zespołami pracowników w jednostkach opieki zdrowotnej, sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych, podejmowanie właściwych decyzji oraz planowanie strategii rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

  Adresaci studiów

  Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia wyróżnia:

  • pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych oraz wiedzy menedżerskiej i marketingowej, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki,
  • uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne,
  • wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów podyplomowych pozwolą na wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat procesu produkcji i świadczenia usług technicznych,
  • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
  • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia wyróżnia:

  • zapoznanie słuchaczy z zasadami organizacji transportu samochodowego, lotniczego i intermodalnego,
  • uzyskanie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania transportem w związku z procesem globalizacji gospodarki oraz wykorzystania położenia naszego kraju w europejskiej sieci transportowej, sprzyjającej rozwojowi usług transportu tranzytowego,
  • wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów podyplomowych pozwolą słuchaczom na wdrożenie udoskonaleń i innowacyjnych rozwiązań z zakresu transportu i logistyki w codziennej pracy.

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,
  • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
  • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych,
  • pozyskanie przez słuchaczy umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZDROWIE I ŚRODOWISKO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu identyfikacji i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,
  • rozwinięcie umiejętności realizacji działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych,
  • wykształcenie/wzmocnienie stosowania narzędzi ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody, atmosfery, wód i gleby,
  • zwiększenie znajomość relacji między stanem środowiska a zdrowiem ludzi,
  • pozyskanie przez słuchacza znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Opinie (0)