ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Do kogo skierowane są studia podyplomowe:

  • do absolwentów kierunków artystycznych chcących doskonalić w sposób praktyczny swój warsztat w zakresie aranżacji wnętrz,
  • do osób o zainteresowaniach plastycznych, planujących podjęcie pracy jako dekorator wnętrz,
  • do pracowników firm zajmujących się aranżacją wnętrz,
  • do przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem biznesu związanego z wyposażaniem wnętrz,
  • do architektów, inżynierów budownictwa, którzy pragną pogłębić swoją praktyczną wiedzę z zakresu architektury wnętrz,
  • do osób zainteresowanych samodzielnym wykonaniem projektu wnętrza własnego domu.

  Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ŚLAD WĘGLOWY I CERTYFIKACJA W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Zakres studiów
  • Najważniejsze zagadnienia dotyczące obliczania śladu węglowego w budownictwie oraz zrównoważonego rozwoju. Ze specjalistyczną wiedzą na temat operacyjnego i wbudowanego śladu węglowego.
  • Dlaczego ślad węglowy gra tak istotną rolę w budownictwie. W jaki sposób sektor budowlany odpowiada za 36% emisji Europejskich.
  • Metody prośrodowiskowe, stosowane do osiągnięcia celów minimalizacji śladu węglowego. Sposoby obniżenia emisji zgodne z założeniami zrównoważonego budownictwa.
  • Wiedza specjalistyczna z zakresu certyfikacji i obliczania emisji. Jak obsługiwać specjalne narzędzia, dzięki którym możliwe jest obliczanie wbudowanego śladu węglowego oraz LCA budynku.
  • Nauka szacowania śladu węglowego dla aranżacji wnętrza (fit- out).
  • Wiedza z zakresu przeprowadzania analizy cyklu życia wybranego budynku lub jego fragmentu.
  • Modelowanie śladu węglowego w fazie projektowej i realizacji budynków.
  • Wiedza dotycząca systemów oceny budynków pod kątem oddziaływania na środowisko oraz certyfikacji stosowanych w Europie.
  • Znajomość prawa Ochrony Środowiska, taksonomii unijnej oraz wymagania prawa UE w zakresie dekarbonizacji budownictwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE OGRODÓW I ZIELENI WE WNĘTRZACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Do kogo skierowane są studia podyplomowe Projektowanie Ogrodów i Zieleni we Wnętrzach:

  • do absolwentów szkół wyższych chcących zdobyć lub poszerzyć podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie współczesnych trendów projektowania ogrodu w powiązaniu z wnętrzami mieszkalnymi, zgodnych z prośrodowiskowym podejściem,
  • do projektantów różnych branż jak architektura wnętrz, architektura, ogrodnictwo, budownictwo, wzornictwo przemysłowe i innych ,
  • do osób związanych z szeroko pojętą branżą ogrodniczą, szkółkarską, właścicieli centrów ogrodniczych
  • do osób pasjonujących się sztuką ogrodową amatorsko chcących zdobyć wiedzę jak samemu zaprojektować nowoczesny, funkcjonalny i ekologiczny ogród.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIM - BUILDING INFORMATION MODELING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • zwiększenie świadomości o BIM i możliwościach jaką niesie ta technologia w całym procesie projektowym,
  • poznanie narzędzi do tworzenia modeli BIM oraz wykorzystanie ich do tworzenia dokumentacji projektowej,
  • wykształcenie umiejętności tworzenia analiz modelu BIM pozwalających na tworzenie optymalnych projektów,
  • poznanie zaawansowanych technik modelowania wraz z automatyzacją procesów projektowych,
  • zapoznanie się z podstawami modelowania parametrycznego,
  • poszerzenie warsztatu możliwości prezentacji projektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pozwalających skutecznie i efektywnie realizować zadania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. Program studiów pozwoli słuchaczom poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy. Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką BHP oraz kształtowania środowiska pracy, ale również do wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Studia adresowane są także do planujących podjąć pracę w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAMODZIELNY KOORDYNATOR MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasze studia wyróżnia:

  • prowadzenie zajęć przez doświadczonych menedżerów i praktyków z zakresu ochrony zdrowia, zarządzających placówkami medycznymi,
  • nauka i doskonalenie praktycznych narzędzi oraz modeli przydatnych w rozliczeniach finansowych usług świadczonych dla Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • uzyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania danymi medycznymi w podmiocie leczniczym.

  Cel studiów:

  • przygotowanie do zarządzania obiegiem dokumentów w placówce medycznej,
  • pozyskanie umiejętności rozliczania usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • przygotowanie do wystawiania zaświadczeń lekarskich i innej dokumentacji medycznej,
  • umiejętność współpracy z pacjentem z zakresu zebrania wywiadu medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co wyróżnia studia

  Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z kompetencjami do prowadzenia kształcenia z zakresu:

  • energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
  • zarządzania,
  • finansów,
  • ochrony środowiska,
  • prawa.

  Adresaci studiów:

  Na studia zapraszamy pracowników administracji samorządowej:

  1. gmin, powiatów, szczebla regionalnego,
  2. jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i innych finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.:
  • instytucje kultury,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy i drogi publiczne,
  • jednostki działające w zakresie pomocy społecznej,
  • urzędy pracy,
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie modernizacji terenów wiejskich,
  • jednostki odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Do kogo są skierowanie studia podyplomowe:

  • do osób związanych zawodowo z urbanistyką i gospodarką przestrzenną, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w innym dziedzinach, a które chcą w przyszłości uzyskać prawo do sporządzania projektów dokumentów planistycznych,
  • do pracowników urzędów i jednostek administracji publicznej, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej,
  • do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urbanistyki oraz planowania i gospodarowania przestrzenią.

  Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. PROPERTY MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co wyróżnia studia:

  zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych praktyków z Urzędu Dozoru Technicznego, Samorządu Zawodowego Zarządców Nieruchomości posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, a także przez wykładowców instytutów naukowych i uczelni wyższych.

  Cel studiów:

  • przygotowanie absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami,
  • umożliwienie zdobycia specjalistycznych kompetencji z zakresu zarządzania nieruchomościami,
  • wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami, procedur pozyskiwania nieruchomości oraz czynności związanych z zawieraniem transakcji,
  • wykształcenie umiejętności korzystania z szerokorozumianej dokumentacji planistycznej np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy plany urządzania terenów rolnych i leśnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów

  Uzyskanie udokumentowanych kompetencji z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej dzięki rozwinięciu i uzupełnieniu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinach zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na skuteczne kierowanie zespołami pracowników w jednostkach opieki zdrowotnej, sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych, podejmowanie właściwych decyzji oraz planowanie strategii rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

  Adresaci studiów

  Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)