• EDUKACJA INFORMATYCZNO-TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja informatyczno-techniczna
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie studiami inżynierskimi oraz podejmowaniem w przyszłości pracy związanej z techniką lub z informatyką,
  • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce,
  • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi w ramach działalności gospodarczej.
  Absolwenci przygotowani będą do:
  • administrowania i obsługi systemów informatycznych oraz oprogramowania w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie,
  • prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym,
  • nauczania przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych zgodnie z ustawą.
  Absolwenci przygotowani są do pracy w:
  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja informnatyczno - techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka techniczna
  Studia I stopnia
  W ramach Studiów oferujemy następujące specjalności:
  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne 
  Specjalność ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur oraz w dziedzinie nowoczesnych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki. W szczególności student tej specjalności będzie rozwiązywał problemy badawczo-technologiczne w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii układów molekularnych, biomolekularnych, supramolekularnych, biopolimerów, nanobioelektroniki molekularnej, konstrukcji nowoczesnych fotosensorów i biosensorów. Absolwenci posiądą umiejętności określania struktury atomowej i/lub cząsteczkowej nanostruktur, ich właściwości elektronowych, mechanicznych, magnetycznych, pod kątem możliwych aplikacji w konstrukcji urządzeń elektronicznych o bardzo dużej skali integracji oraz w konstrukcji różnego rodzaju nanosensorów. Materiały funkcjonalne posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne, predysponujące je do zastosowań w najnowocześniejszych dziedzinach wytwarzania elektronicznych urządzeń optycznych, takich jak: organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), mało- i wielkoformatowe wskaźniki ciekłokrystaliczne (LCD), lasery półprzewodnikowe i elementy optyczne generujące wyższe harmoniczne oraz wzmacniacze światła. Materiały będące w obrębie zainteresowania to organiczne i nieorganiczne kryształy oraz substancje posiadające uporządkowaną strukturę ciekłokrystaliczną, takie jak niskomolekularne, ciekłe kryształy i polimery ciekłokrystaliczne. Nanotechnologie zajmują się tworzeniem i wykorzystaniem materiałów, urządzeń i innych systemów poprzez kontrolę materii w skali nanometrowej, czyli na poziomie atomów, cząsteczek i makrocząsteczek. Wytworzone w ten sposób nanostruktury, często określane jako układy o zredukowanej wymiarowości (2D, 1D, 0D), wykazują inne właściwości fizyczne niż odpowiednie materiały lite, co znacznie rozszerza możliwości ich aplikacji w nowoczesnej elektronice oraz w konstrukcji mikro- i nano-układów elektromechanicznych. Elementy budowy aparatury związane z poszerzeniem możliwości technologicznych w zakresie wytwarzania nanostruktur oraz ich wszechstronnej charakteryzacji stanowią istotę aktywnej działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, optoelektroniki i inżynierii materiałowej oraz fotodynamicznej diagnostyki i terapii raka, przemysłu farmaceutycznego oraz ochrony środowiska.
  • Symulacje komputerowe 
  Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest ukształtowanie umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych. Jak wiadomo, wiele z problemów współczesnej techniki, to w gruncie rzeczy problemy fizyczne dające się opisać przy pomocy równań, przede wszystkim różniczkowych. Prowadzony w ramach specjalności wykład prezentuje szereg problemów tego rodzaju i pokazuje, jak można dokonać ich analizy przy pomocy numerycznego rozwiązywania opisujących je równań i wizualizacji ich rozwiązań. Językiem programowania stanowiącym podstawę praktycznych umiejętności nabywanych przez studentów w ramach ćwiczeń wykonywanych w laboratorium komputerowym jest C++ i jego rozbudowana wersja C++ Builder. Celem specjalności jest również zapoznanie studentów z tymi działami fizyki, w szczególności ciała stałego, których znajomość pozwala na zrozumienie działania podstawowych elementów komputera.
  • Techniki laserowe i aparatura pomiarowa 
  Specjalność charakteryzuje interdyscyplinarność stosowanych metod pomiarowych i inżynierskich. Studenci zapoznają się z budową, projektowaniem, eksploatacją oraz działaniem różnorodnej aparatury takiej jak: interferometrów, spektrografów, przyrządów optycznych, technik światłowodowych i optoelektroniki, przestrajalnych laserów barwnikowych, laserów półprzewodnikowych, detektorów światła, metod zliczania fotonów, zastosowaniem światła spolaryzowanego, zastosowaniem kryształów nieliniowych do wytwarzania harmonicznych i do mieszania częstotliwości. Problemy rozwiązywane w ramach prac dyplomowych, prowadzonych w obrębie tej specjalności, wymagają podjęcia zadań technicznych z zakresu: optyki i optoelektroniki, techniki laserowej, elektroniki i techniki mikrofalowej, technologii wysokiej i ultrawysokiej próżni, informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania eksperymentu i różnych metod komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent uzyskuje praktyczne umiejętności inżynierskie, w zakresie projektowania oraz eksploatacji urządzeń pomiarowych i badawczych, a także przeprowadzania pomiarów stosownie do obowiązujących norm. 

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  • Symulacje komputerowe
  • Optyka i elektronika kwantowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest posiadanie tytułu inżyniera oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE NAUKA O MATERIAŁACH Stopień: III REKRUTACJA

  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauka o Materiałach (ISDNoM) trwają 3 lata, prowadzone są w języku angielskim i realizowane są w formie studiów stacjonarnych. Wydział Fizyki Technicznej współprowadzi to Studium wraz z Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W związku z powyższym studia obejmują programy kształcenia prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka; nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika; nauki chemiczne, dyscyplina technologia chemiczna.

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NANOTECHNOLOGII Stopień: III REKRUTACJA

  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nanotechnologii (ISD N) trwają 4 lata, prowadzone są w języku angielskim i realizowane są w formie studiów stacjonarnych. Wydział Fizyki Technicznej współprowadzi to Studium wraz z Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Centrum Międzyuczelnianym Centrum NanoBioMedycznym oraz Università degli Studi di Trieste. W związku z powyższym studia obejmują programy kształcenia prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka; nauki chemiczne, dyscyplina technologia chemiczna; nauki chemiczne, dyscyplina chemia.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA DOKTORANCKIE FIZYKA TECHNICZNA Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie na Studiach Doktoranckich (SD) Fizyka Techniczna trwa 4 lata i odbywa się w formie studiów stacjonarnych. Studia obejmują program kształcenia prowadzący do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

Dzięki tej uczelni rozwinęłam się nie tylko intelektualnie, ale zdobyłam również cenne doświadczenie

Kamil Ocena

Wydział prowadzi bardzo ciekawe zajęcia

test Ocena

test test