• EDUKACJA INFORMATYCZNO-TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja informatyczno-techniczna
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie studiami inżynierskimi oraz podejmowaniem w przyszłości pracy związanej z techniką lub z informatyką,
  • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce,
  • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi w ramach działalności gospodarczej.
  Absolwenci przygotowani będą do:
  • administrowania i obsługi systemów informatycznych oraz oprogramowania w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie,
  • prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym,
  • nauczania przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych zgodnie z ustawą.
  Absolwenci przygotowani są do pracy w:
  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja informnatyczno - techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka techniczna
  Studia I stopnia
  W ramach Studiów oferujemy następujące specjalności:
  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne 
  Specjalność ma na celu wykształcenie specjalistów z zakresu wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji nanostruktur oraz w dziedzinie nowoczesnych, zaawansowanych technologii wytwarzania i charakteryzacji funkcjonalnych materiałów dla potrzeb szybko rozwijającej się optoelektroniki. W szczególności student tej specjalności będzie rozwiązywał problemy badawczo-technologiczne w odniesieniu do zagadnień nanoinżynierii układów molekularnych, biomolekularnych, supramolekularnych, biopolimerów, nanobioelektroniki molekularnej, konstrukcji nowoczesnych fotosensorów i biosensorów. Absolwenci posiądą umiejętności określania struktury atomowej i/lub cząsteczkowej nanostruktur, ich właściwości elektronowych, mechanicznych, magnetycznych, pod kątem możliwych aplikacji w konstrukcji urządzeń elektronicznych o bardzo dużej skali integracji oraz w konstrukcji różnego rodzaju nanosensorów. Materiały funkcjonalne posiadają specyficzne właściwości fizykochemiczne, predysponujące je do zastosowań w najnowocześniejszych dziedzinach wytwarzania elektronicznych urządzeń optycznych, takich jak: organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), mało- i wielkoformatowe wskaźniki ciekłokrystaliczne (LCD), lasery półprzewodnikowe i elementy optyczne generujące wyższe harmoniczne oraz wzmacniacze światła. Materiały będące w obrębie zainteresowania to organiczne i nieorganiczne kryształy oraz substancje posiadające uporządkowaną strukturę ciekłokrystaliczną, takie jak niskomolekularne, ciekłe kryształy i polimery ciekłokrystaliczne. Nanotechnologie zajmują się tworzeniem i wykorzystaniem materiałów, urządzeń i innych systemów poprzez kontrolę materii w skali nanometrowej, czyli na poziomie atomów, cząsteczek i makrocząsteczek. Wytworzone w ten sposób nanostruktury, często określane jako układy o zredukowanej wymiarowości (2D, 1D, 0D), wykazują inne właściwości fizyczne niż odpowiednie materiały lite, co znacznie rozszerza możliwości ich aplikacji w nowoczesnej elektronice oraz w konstrukcji mikro- i nano-układów elektromechanicznych. Elementy budowy aparatury związane z poszerzeniem możliwości technologicznych w zakresie wytwarzania nanostruktur oraz ich wszechstronnej charakteryzacji stanowią istotę aktywnej działalności inżynierskiej w zakresie nanotechnologii, optoelektroniki i inżynierii materiałowej oraz fotodynamicznej diagnostyki i terapii raka, przemysłu farmaceutycznego oraz ochrony środowiska.
  • Symulacje komputerowe 
  Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest ukształtowanie umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych. Jak wiadomo, wiele z problemów współczesnej techniki, to w gruncie rzeczy problemy fizyczne dające się opisać przy pomocy równań, przede wszystkim różniczkowych. Prowadzony w ramach specjalności wykład prezentuje szereg problemów tego rodzaju i pokazuje, jak można dokonać ich analizy przy pomocy numerycznego rozwiązywania opisujących je równań i wizualizacji ich rozwiązań. Językiem programowania stanowiącym podstawę praktycznych umiejętności nabywanych przez studentów w ramach ćwiczeń wykonywanych w laboratorium komputerowym jest C++ i jego rozbudowana wersja C++ Builder. Celem specjalności jest również zapoznanie studentów z tymi działami fizyki, w szczególności ciała stałego, których znajomość pozwala na zrozumienie działania podstawowych elementów komputera.
  • Techniki laserowe i aparatura pomiarowa 
  Specjalność charakteryzuje interdyscyplinarność stosowanych metod pomiarowych i inżynierskich. Studenci zapoznają się z budową, projektowaniem, eksploatacją oraz działaniem różnorodnej aparatury takiej jak: interferometrów, spektrografów, przyrządów optycznych, technik światłowodowych i optoelektroniki, przestrajalnych laserów barwnikowych, laserów półprzewodnikowych, detektorów światła, metod zliczania fotonów, zastosowaniem światła spolaryzowanego, zastosowaniem kryształów nieliniowych do wytwarzania harmonicznych i do mieszania częstotliwości. Problemy rozwiązywane w ramach prac dyplomowych, prowadzonych w obrębie tej specjalności, wymagają podjęcia zadań technicznych z zakresu: optyki i optoelektroniki, techniki laserowej, elektroniki i techniki mikrofalowej, technologii wysokiej i ultrawysokiej próżni, informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania eksperymentu i różnych metod komputerowego wspomagania projektowania. Absolwent uzyskuje praktyczne umiejętności inżynierskie, w zakresie projektowania oraz eksploatacji urządzeń pomiarowych i badawczych, a także przeprowadzania pomiarów stosownie do obowiązujących norm. 

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  • Symulacje komputerowe
  • Optyka i elektronika kwantowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest posiadanie tytułu inżyniera oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE NAUKA O MATERIAŁACH Stopień: III REKRUTACJA

  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauka o Materiałach (ISDNoM) trwają 3 lata, prowadzone są w języku angielskim i realizowane są w formie studiów stacjonarnych. Wydział Fizyki Technicznej współprowadzi to Studium wraz z Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. W związku z powyższym studia obejmują programy kształcenia prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka; nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika; nauki chemiczne, dyscyplina technologia chemiczna.

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NANOTECHNOLOGII Stopień: III REKRUTACJA

  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nanotechnologii (ISD N) trwają 4 lata, prowadzone są w języku angielskim i realizowane są w formie studiów stacjonarnych. Wydział Fizyki Technicznej współprowadzi to Studium wraz z Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Centrum Międzyuczelnianym Centrum NanoBioMedycznym oraz Università degli Studi di Trieste. W związku z powyższym studia obejmują programy kształcenia prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka; nauki chemiczne, dyscyplina technologia chemiczna; nauki chemiczne, dyscyplina chemia.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA DOKTORANCKIE FIZYKA TECHNICZNA Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie na Studiach Doktoranckich (SD) Fizyka Techniczna trwa 4 lata i odbywa się w formie studiów stacjonarnych. Studia obejmują program kształcenia prowadzący do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

test Ocena

test test