• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej. W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

  • dysponował WIEDZĄ ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię); uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych; wiedzą, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego; międzyobszarowy charakter kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwoli absolwentowi na zdobycie niezbędnej dla nauczyciela tego szczebla edukacji elementarnej wiedzy z: obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych (w tym - pedagogiki i psychologii), obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych (w tym - historii); obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych (w tym - matematyki); oraz obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych i dziedziny sztuk muzycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Przeprowadzony zostanie także egzamin z predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości głosowych, słuchowych oraz artykulacyjnych.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika specjalna skierowany jest do wszystkich zainteresowanych wychowaniem, kształceniem i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością oraz osób o rozwoju odbiegającym od normy we wszystkich fazach życia. Program studiów łączy podejście humanistyczne oraz społeczne, uwzględnia aspekty środowiska wychowawczego, systemów i instytucji opieki, wychowania, edukacji i rehabilitacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brany jest pod uwagę wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna jest zdobycie podstawowej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do elastycznego dostosowanie się do potrzeb rynku pracy:

  • dostarczenie uporządkowanej wiedzy społecznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, obejmującej podstawową terminologię, teorie i metodologię oraz wiedzy na temat zasad i norm etycznych;
    
  • rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, rozwijania umiejętności pracy w zespole, opanowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i socjalnych oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy oraz praktycznego działania a także umiejętności badawczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwenta kierunku psychologia cechuje rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań oraz edukacji. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych oraz nauk medycznych. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu: wspierania możliwości rozwojowych dziecka, diagnozowania i interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych .Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa. Absolwent posiada umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy planuje własny rozwój osobowy. Absolwent jest wrażliwy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Jest przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego; aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego wychowanków. Jest obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządznie w służbach społecznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Rafł Ocena

Mam pytanie do absolwentów. Czy warto iść tu pod kątem wiedzy?

ANO Ocena

dla mnie niezapomniany okres w życiu :) polecam