• ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z administracją baz danych, na przykładzie serwera SQL firmy Microsoft oraz innych popularnych serwerów baz danych. Program wykładu obejmuje naukę instalacji i konfiguracji baz danych, omawia fizyczną organizację danych na dysku serwera oraz problemy związane z bezpieczeństwem serwera; uczy zarządzania plikami, kopiami zapasowymi, kontami i uprawnieniami; porusza zagadnienia związane z importem i eksportem danych oraz optymalizacją wydajności, współbieżną pracą wielu użytkowników i replikacją.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej, a w szczególności nauczenie umiejętności stosowania liczb zespolonych, zrozumienie metody Eliminacji Gaussa, wykonywania działań na macierzach, obliczania wyznaczników, wyznaczania macierzy odwrotnej, wyznaczania rozwiązań układów równań liniowych oraz ich interpretacji w terminach macierzy, kombinacji wektorów i transformacji liniowej, rozpoznania przestrzeni liniowej, wyznaczenia współrzędnych w różnych bazach, znajdowania macierzy przekształceń liniowych w bazach, obliczania wartości własnych i wektorów własnych przekształcenia liniowego, diagonalizacji macierzy oraz stosowania iloczynu skalarnego do wyznaczania baz ortogonalnych. W trakcie kursu zostaną przedstawione związki z informatyką, w szczególności grafiką komputerową, bazami danych, algorytmami, szacowaniem liczb działań arytmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ALGORYTMY I STRUKTURA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawowym zestawem algorytmów realizujących zadania wyszukiwania, sortowania, oraz z najczęściej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, słownikami, kolejkami priorytetowymi i drzewami. Treści merytoryczne dotykają problemów związanych z modelowaniem rzeczywistości przy użyciu grafów wraz z rozwiązywaniem zadań praktycznych zawartych w dziedzinie, np. przeszukiwanie przestrzeni, minimalne drzewa rozpinające, drzewa najkrótszych ścieżek. Przedstawiane zostają również zasadnicze zagadnienia algorytmiki związane z analizą poprawności, testowaniem poprawności jak i analizą kosztu algorytmów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA MATEMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami rachunku różniczkowego z zakresu funkcji rzeczywistych jednej i dwóch zmiennych takimi jak: granice ciągów, pochodne, pochodne cząstkowe, całki nieoznaczone i oznaczone. Przedstawiono podstawowe zastosowania pochodnych i całek m.in. do wyznaczania ekstremów, liczenia pola czy objętości. Wskazane są związki rachunku różniczkowego z informatyką, w szczególności z algorytmami, robotyką, sztuczna inteligencją, statystyczną analizą danych, numeryką czy grafik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • APLIKACJE BAZ DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z budową aplikacji baz danych. Omawia proces tworzenia aplikacji korzystającej z bazy danych działającej lokalnie oraz poprzez strony WWW na przykładzie technologii .NET.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUDOWA I INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami inżynierii oprogramowania, w tym z fazami rozwoju oprogramowania oraz metodami podwyższenia jakości oprogramowania. Cykl dotyczy różnych aspektów inżynierii oprogramowania i jest zorganizowany według kolejnych faz cyklu życiowego oprogramowania. Omówione są fazy: strategiczna, gromadzenia wymagań, analizy, projektowania, konstrukcji, testowania, instalacji i konserwacji. Omówione są także zagadnienia wspólne dla wielu faz, takie jak: dokumentowanie wyników projektu i wytwarzanych produktów programistycznych, metryki oprogramowania, testowanie oprogramowania zarządzanie konfiguracją oprogramowania. Kurs przedstawia też zagadnienia związane z architekturą systemów informatycznych, wzorcami projektowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EKSPLORACJA DANYCH W PRAKTYCE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Kurs składa się z trzech części. W części pierwszej opisane są podstawowe zadania i metody eksploracji danych, w części drugiej omówione jest zastosowanie tych metod w firmach, w części trzeciej natomiast pokazane zostało praktyczne wykorzystanie algorytmów Data Mining dostępnych w Microsoft SQL Server Analysis Services. Celem przedmiotu jest zapoznanie z zadaniami i metodami eksploracji danych oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Wykład omawia podstawy generowania grafiki komputerowej ze szczególnym naciskiem na generowanie grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym. Omówione zostaną podstawy mechanizmu widzenia, sposoby generowania grafiki dwu- oraz trójwymiarowej, metody optymalizacji algorytmów wyświetlania scen trójwymiarowych. Poruszone będą także zagadnienia związane z symulacją fizyki oraz podziałem przestrzeni w aplikacjach trójwymiarowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA I KULTURA JAPONII

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem kursu INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH jest zapoznanie z problemami z pogranicza biznesu i informatyki, a w szczególności z identyfikacją, dokumentowaniem i modelowaniem procesów biznesowych oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania procesów przepływu pracy. W toku zajęć poznaje się zasady dokumentowania procesów biznesowych w notacjach BPMN, modelowania procesów z wykorzystaniem sieci Petriego. Uczestnik kursu powinien rozumieć problematykę systemów przepływu pracy (workflow) i umieć zaplanować systemy workflow w wybranych narzędziach, a także wykorzystać wiodące oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych oraz wykonać symulację procesów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA DYSKRETNA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Przedmiot „Matematyka Dyskretna” prezentuje podstawowe pojęcia matematyki takie jak zbiór, relacja, funkcja w takim ujęciu, które jest potrzebne w przedmiotach informatycznych (jak np. Programowanie, Algorytmy i struktury danych czy Bazy danych). Kursanci zapoznają się także z podstawami rachunku zdań i rachunku predykatów poznając aspekty składni, semantyki i wnioskowania w systemach formalnych, ponadto z pojęciami mocy i równoliczności zbiorów oraz pojęciem systemu algebraicznego, który w informatyce odpowiada pojęciu struktury danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Głównym zadaniem, jakie wytyczono dla procesu nauczania przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów, jest wyposażenie kursantów w umiejętność osadzenia modelu pojęciowego dziedziny problemowej, efektu fazy analizy i 2 specyfikacji wymagań (omawianych na przedmiocie PRI), w konkretnym środowisku implementacyjnym (zarówno obiektowym jak i relacyjnym). Kursanci poznają sposoby realizacji konstrukcji, niezbędnych do osadzenia modelu, a nie istniejących w wybranym środowisku. Ważne są również elementy związane z użytecznością (w tym jej testowaniem) graficznych interfejsów użytkownika. Wiedza teoretyczna poparta jest praktyczną implementacją struktury danych, logiki biznesowej oraz prostych i zaawansowanych graficznych interfejsów użytkownika (m. in. przy wykorzystaniu dedykowanych edytorów). W trakcie prac, wykorzystywana jest jedna z fundamentalnych zasad współczesnej inżynierii oprogramowania, polegająca na wykorzystywaniu istniejących bibliotek (komponentów). Każdy jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy dynamicznej oraz wykonania prac projektowych i implementacyjnych, w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika. Specyfikacja wymagań i analiza statyczna powinny być przeprowadzone w trakcie nauczania przedmiotu Projektowanie Systemów Informacyjnych (PRI).

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MULTIMEDIA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawami komputerowych technik multimedialnych. Program przedmiotu obejmuje zaznajomienie się z najważniejszymi technikami inżynierii dźwięku i obrazu, poznanie algorytmów kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem zagadnień percepcji słuchowej i wzrokowej, a także zasad obsługi i tworzenia aplikacji multimedialnych, w tym również edycji stron WWW. Ponadto, w trakcie kursu, uczestnicy zostaną zapoznani z różnorodnymi zastosowaniami technik multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NARZĘDZIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Kursanci poznają podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych ze szczególnym naciskiem na ich zastosowania, własności i ograniczenia. Omawiane są sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, systemy rozmyte, algorytmy genetyczne/ewolucyjne.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Kursant ma zdobyć wiedzę o klasycznych i nowoczesnych teoriach w organizacji i zarządzaniu. Wie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą budować przewagi konkurencyjne na rynkach lokalnych i międzynarodowych, zna podstawowe problemy zarządzania przedsiębiorstwami w XXI wieku oraz potrafi wskazać, jakie metody są bardziej skuteczne w określonym otoczeniu, cyklu życia organizacji i sektora oraz jakie są warunki skutecznego wdrożenia poszczególnych metod zarządzania. Poznaje nowe obszary i zagadnienia w naukach o organizacji i zarządzaniu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODSTAWY PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Nauka podstaw programowania i języka Java. Kurs obejmuje podstawowe elementy języka Java: zmienne, literały, operatory, instrukcje, iteracje, tablice, wyrażenia, łańcuchy znakowe. Omawia również pojęcia typu, klasy i obiektu oraz podstawy programowania obiektowego. Wprowadza też w nieco bardziej zaawansowane zagadnienia praktyki programowania: obsługę błędów za pomocą wyjątków, operacje na plikach, a także analizę tekstu, sortowanie, wyszukiwanie i rekurencję.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODSTAWY SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem jest zapoznanie z podstawowymi metodami i problemami symulacji komputerowych pojawiającymi się w różnych obszarach działalności człowieka. Bardzo duża liczba zjawisk i działań w sferze materialnej i społecznej może i powinna zostać zbadana przed podjęciem konkretnych działań po przeanalizowaniu wyników osiągniętych z pomocą symulacji komputerowych. Osobny olbrzymi obszar zastosowań komputerowych technik symulacyjnych to multimedia i grafika komputerowa, gdzie pojawia się konieczność reprezentacji ruchu dowolnych obiektów zgodnie z prawami przyrody (chyba, że świadome decyzje autorów symulacji są inne). Sama symulacja komputerowa jest już zwieńczeniem poprzedzających ją działań, czyli opracowaniem modelu zjawiska lub procesu, przekształceniem go w model matematyczny lub, jak to ma miejsce w przypadku automatów komórkowych, w opis procesów w trakcie kolejnych iteracji, a następnie już w sam proces numeryczny. Ostateczna prezentacja otrzymanych wyników powinna pozwolić na pogłębioną analizę badanego zjawiska lub procesu. Kurs jest nastawiony na umiejętności praktyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  W ramach przedmiotu prezentowany jest podstawowy zakres informacji o zasadach funkcjonowania działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego i polskiego obrotu gospodarczego. Przedstawiane są informacje o podstawowych pojęciach prawnych związanych z obrotem gospodarczym. Kursanci poznają szczegółowe zasady związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne. Omawiana jest problematyka form prawnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe) oraz zasady zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE I GUI

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Przedmiot poświęcony jest pogłębieniu znajomości programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Wprowadzone na początku zaawansowane koncepcje obiektowe, są następnie ilustrowane na przykładzie programowania graficznych interfejsów użytkownika. Kursanci zyskują umiejętności:

  • zaawansowanego programowania obiektowego z użyciem koncepcji polimorfizmu i interfejsów,
  • podstaw programowania współbieżnego,
  • programowania GUI ze szczególnym uwzględnieniem programowania zdarzeniowego,
  • stosowania architektury MVC.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE W JĘZYKACH C I C++

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem kursu jest zapoznanie z podstawami języka C++ jako nowoczesnego narzędzia do tworzenia szybkich, efektywnych programów. Omówione zostaną prawie wszystkie aspekty języka, z podkreśleniem standardowych, niezależnych od platformy cech C++. Opisane zostanie zarówno podejście proceduralne jak i obiektowo zorientowane. Omówione zostaną też metody korzystania z biblioteki standardowej i elementy inżynierii programowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów ze specyfiką procesów gospodarczych zachodzących w środowisku biznesowym. Elementy rachunkowości zarządczej mają za zadanie wykazać wpływ różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwo. Przedmiot kładzie nacisk na ogólne zrozumienie i umiejętność oceny wpływu zdarzeń gospodarczych na majątek posiadany przez podmioty gospodarcze. Ponadto przedmiot ujmuje zagadnienia finansów przedsiębiorstwa i ich analizę oraz funkcjonowanie rynków pieniężnych i kapitałowych w Polsce. W ramach nauczania kursanci otrzymują wiedzę dotyczącą rachunkowości informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowo-księgowych oraz ich praktycznego wykorzystania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RELACJE BAZY DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Przedmiot ma na celu zdobycie przez kursanta wiedzy na temat zagadnień baz danych, ze szczególnym nastawieniem na bazy tworzone według modelu relacyjnego danych, podstawowych pojęć bazy danych w modelu relacyjnym, zarówno na poziomie koncepcyjnym (encja, atrybut, dziedzina atrybutu, związek, klucz, klucz obcy), jak też na poziomie fizycznym (tabela, więzy integralności), Kolejnym celem jest zdobycie umiejętności korzystania z narzędzia CASE służącego do modelowania danych, jak też praktycznego tworzenia prawidłowych modeli, operowania podstawami języka SQL, w tym operacjami DML i DDL.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SIECI KOMPUTEROWE I PROGRAMOWANIE SIECIOWE W JĘZYKU JAVA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Przedmiot poświęcony jest prezentacji zasad działania współczesnych sieci teleinformatycznych, szczególnie sieci IP, posługując się przykładem Internetu. Prezentowane są także podstawowe zasady komutacji (pakietów, kanałów i wirtualnych kanałów) i multipleksacji. Przedmiot wprowadza model warstwowy i posługując się tym modelem, omawia kolejne warstwy w kolejności od warstwy aplikacji do warstwy łącza. Kursanci poznają sposoby projektowania protokołów komunikacyjnych na przykładzie HTTP, SMTP, FTP, DNS; metody programowania aplikacji sieciowych przy pomocy mechanizmu gniazd; metody zapewniania niezawodności i kontroli przeciążenia w warstwie transportu na przykładzie protokołu TCP; zasady działania komutacji pakietów na przykładzie rutingu w sieciach IP; oraz mechanizmy multipleksacji na przykładzie protokołów warstwy łącza, (Aloha, CSMA/CD, 802.11); zasad projektowania sieci lokalnych oraz podstawowych mediów sieci telekomunikacyjnych. W ramach przedmiotu kursanci poznają także podstawowe mechanizmy ochrony informacji w sieciach komputerowych, w tym metod zapewniania poufności, uwierzytelnienia i integralności przy pomocy mechanizmów kryptografii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:
  • Metody graficzne prezentacji danych jakościowych i ilościowych. Statystyki próbkowe. Histogramy a gęstości prawdopodobieństwa, kwantyle.
  • Prawdopodobieństwo, niezależność zdarzeń, twierdzenie Bayes’a.
  • Zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństwa i ich parametry, wybrane rozkłady prawdopodobieństwa, ciągi zmiennych losowych, centralne twierdzenie graniczne.
  • Podstawowe statystyki i ich własności, przedziały ufności, testy parametryczne dla średnich i wariancji jednej i dwu populacji, regresja liniowa jednowymiarowa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY BAZ DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Przedmiot „Systemy baz danych”, będący kontynuacją „Relacyjnych baz danych”, ma na celu opanowanie przez kursanta wiedzy nt. zaawansowanych cech języka SQL i jego rozszerzeń dla konkretnych systemów, budowy i administrowania systemem zarządzania bazą danych oraz kwestii związanych z dostrajaniem. Drugim celem jest zdobycie umiejętności pracy z aplikacjami typu hurtownia danych z danymi wielowymiarowymi, obiektowo-relacyjnymi bazami danych, integracji danych oraz XML w bazach danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY CYFROWE I PODSTAWY ELEKTRONIKI

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY OPERACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem kursu jest przedstawienie ogólnych zasad budowy i funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Treści obejmują między innymi strukturę systemu operacyjnego, różnorodne aspekty gospodarki zasobami sprzętowymi komputera i procesami, problemy szeregowania zadań, zarządzanie pamięcią wirtualną oraz implementację systemu plików.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem cyklu wykładów jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami budowy internetowych portali biznesowych. Omówiona będzie architektura, klasyfikacja, własności i podstawowe funkcje systemów zarządzania treścią. Następnie opisane będą fazy tworzenia portalu biznesowego, z uwzględnieniem studium osiągalności, zarządzania ryzykiem, inżynierii wymagań i analizy. Poruszone będą również zagadnienia związane z planowaniem budowy i utrzymania portalu oraz organizacji zespołów ludzkich. Kolejne wykłady dotyczą zarządzania konfiguracja treści i oprogramowania oraz procesów pracy (workflows). W dalszej części omawiana jest problematyka związana z budową portali korporacyjnych, zagadnienia CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management). Ważnym elementem wykładu są też kwestie organizacji i planowania handlu elektronicznego oraz jego aspektów technicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych. Końcowe wykłady poświęcone są wyszukiwarkom internetowym oraz omówieniu dedykowanych metodyk projektowania aplikacji internetowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNIKA I ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Wykład ma na celu zaznajomienie kursantów z podstawami informatyki. Chodzi zarówno o koncepcje programistyczne, jak i o zasady działania, architektury i organizacji logicznej komputerów i systemów komputerowych. Wykład jest pomyślany w ujęciu historycznym, pokazując rozwój pojęć informatycznych do postaci obecnie występującej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIE INTERNETU

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Przedmiot ma na celu zapoznanie z wybranymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji internetowych, stosowanymi po stronie klienta i serwera. Omawiane technologie dobrane są tak, by pokazać różne podejścia do tworzenia aplikacji webowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA ROZPROSZONEGO

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Na wykładach omawiane są nowoczesne techniki programowania w środowiskach rozproszonych m.in. tworzenie skalowalnych i efektywnych serwerów, budowa aplikacji Web, interakcja za pomocą zdalnego wywołania metod oraz za pomocą wymiany komunikatów, Enterprise Java Beans, Web Services, programowanie rozproszone z użyciem modelu aktorów (na przykładzie języka Scala).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UNIWERSALNE TECHNIKI PROGRAMOWANIA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  W ramach przedmiotu prezentowane są współczesne metody programowania, m.in.

  • typy sparametryzowane,
  • elementy programowania funkcyjnego i przetwarzanie strumieniowe,
  • zaawansowane działania na kolekcjach oraz operacje we-wy,
  • refleksja i programowanie komponentowe,
  • nowoczesne narzędzia programowania współbieżnego,
  • lokalizacja i internacjonalizacja aplikacji,
  • programowanie bazodanowe,

  Koncepcje te są omawiane na przykładach ze środowiska Javy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYKŁAD SPECJALIZOWANY - HURTOWNIE DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest przede wszystkim zapoznanie kursantów z pełnym cyklem tworzenia hurtowni danych, począwszy od zaprojektowania i stworzenia centralnej hurtowni, poprzez procesy ETL, budowę kostki, stworzenie środowiska analiz biznesowych, na przygotowaniu wymaganych raportów skończywszy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYKŁAD SPECJALIZOWANY - MULTIMEDIA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem wykładów jest zapoznanie z wiedzą teoretyczną niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają wiedzę z multimediów. Wykłady projektowe poszerzają wiadomości na temat dźwięku, jego nagrywania i nagłaśniania, a także rejestracji i cech sygnału wizyjnego. Ponadto kurs ten zawiera wiadomości na temat percepcji audiowizualnej, telewizji, prawa autorskiego, tworzenia storyboardów, oraz dodatkowo projektowania informacji i Flasha.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYKŁAD SPECJALIZOWANY - MULTIMEDIA 2

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem wykładów jest poszerzenie wiedzy pod kątem przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają informacje podane w wykładach z Multimediów oraz Wykładu Specjalizacyjnego Multimedia 1. Niniejsze wykłady zawierają wiadomości na temat rejestracji dźwięku i obrazu statycznego oraz ruchomego, percepcji audiowizualnej, prawa autorskiego, oraz na temat telewizji. Wykłady dotyczące telewizji mają na celu zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami telewizji analogowej i cyfrowej oraz nowym spojrzeniem na cyfrowy sygnał telewizyjny w postaci danych informatycznych, oraz zapoznanie z podstawami i wykorzystaniem nowoczesnej telewizyjnej technologii IT w produkcji programów TV. Zagadnienia poruszane na wykładzie dotyczą formatowania i transferu takich sygnałów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANE SIECI KOMPUTEROWE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem jest zaznajomienie ze współczesnymi metodami transmisji sygnałów między komputerami, z różnorodnością technologii sieciowych, metodami wyboru medium komunikacyjnego oraz metodami racjonalnego wyboru sieciowych standardów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY OPERACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat systemów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z: zarządzaniem procesami i wątkami; obsługą komunikacji międzyprocesowej z wykorzystaniem mechanizmów systemowych (np.: kolejki komunikatów, pamięć dzielona); obsługą komunikacji międzyprocesowej z wykorzystaniem mechanizmów sieciowych (gniazdka, RPC, MPI); przetwarzaniem strumieniowym, rozproszonym oraz przetwarzaniem asynchronicznym w systemach wielordzeniowych i wieloprocesorowych; tworzeniem i analizą oprogramowania systemowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb:
  Pokaż więcej

  tryb studiów:
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektem informatycznym, uzmysłowienie złożoności prowadzenia projektów informatycznych, zapoznanie z metodami ich prowadzenia i nadzorowania zarówno pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu stawianych przez sponsorów projektu. Zajęcia poruszają zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością, wersjami, zakresem, zespołem, czasem, kosztami oraz zapoznają studentów z nowoczesnymi metodykami prowadzenia projektów (m.in. PMBOK, Prince 2, MSF) oraz powszechnie stosowanymi normami IEEE z zakresu prowadzenia projektów informatycznych. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistych projektów IT. Udział w zajęciach powinien przygotować studentów do efektywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz do samodzielnego kierowania projektami informatycznymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Opinie (0)