ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

 • ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH

  Rekrutacja

  Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z administracją baz danych, na przykładzie serwera SQL firmy Microsoft oraz innych popularnych serwerów baz danych. Program wykładu obejmuje naukę instalacji i konfiguracji baz danych, omawia fizyczną organizację danych na dysku serwera oraz problemy związane z bezpieczeństwem serwera; uczy zarządzania plikami, kopiami zapasowymi, kontami i uprawnieniami; porusza zagadnienia związane z importem i eksportem danych oraz optymalizacją wydajności, współbieżną pracą wielu użytkowników i replikacją.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej, a w szczególności nauczenie umiejętności stosowania liczb zespolonych, zrozumienie metody Eliminacji Gaussa, wykonywania działań na macierzach, obliczania wyznaczników, wyznaczania macierzy odwrotnej, wyznaczania rozwiązań układów równań liniowych oraz ich interpretacji w terminach macierzy, kombinacji wektorów i transformacji liniowej, rozpoznania przestrzeni liniowej, wyznaczenia współrzędnych w różnych bazach, znajdowania macierzy przekształceń liniowych w bazach, obliczania wartości własnych i wektorów własnych przekształcenia liniowego, diagonalizacji macierzy oraz stosowania iloczynu skalarnego do wyznaczania baz ortogonalnych. W trakcie kursu zostaną przedstawione związki z informatyką, w szczególności grafiką komputerową, bazami danych, algorytmami, szacowaniem liczb działań arytmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ALGORYTMY I STRUKTURA DANYCH

  Rekrutacja

  Celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawowym zestawem algorytmów realizujących zadania wyszukiwania, sortowania, oraz z najczęściej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, słownikami, kolejkami priorytetowymi i drzewami. Treści merytoryczne dotykają problemów związanych z modelowaniem rzeczywistości przy użyciu grafów wraz z rozwiązywaniem zadań praktycznych zawartych w dziedzinie, np. przeszukiwanie przestrzeni, minimalne drzewa rozpinające, drzewa najkrótszych ścieżek. Przedstawiane zostają również zasadnicze zagadnienia algorytmiki związane z analizą poprawności, testowaniem poprawności jak i analizą kosztu algorytmów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA MATEMATYCZNA

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami rachunku różniczkowego z zakresu funkcji rzeczywistych jednej i dwóch zmiennych takimi jak: granice ciągów, pochodne, pochodne cząstkowe, całki nieoznaczone i oznaczone. Przedstawiono podstawowe zastosowania pochodnych i całek m.in. do wyznaczania ekstremów, liczenia pola czy objętości. Wskazane są związki rachunku różniczkowego z informatyką, w szczególności z algorytmami, robotyką, sztuczna inteligencją, statystyczną analizą danych, numeryką czy grafik.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • APLIKACJE BAZ DANYCH

  Rekrutacja

  Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z budową aplikacji baz danych. Omawia proces tworzenia aplikacji korzystającej z bazy danych działającej lokalnie oraz poprzez strony WWW na przykładzie technologii .NET.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWA I INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami inżynierii oprogramowania, w tym z fazami rozwoju oprogramowania oraz metodami podwyższenia jakości oprogramowania. Cykl dotyczy różnych aspektów inżynierii oprogramowania i jest zorganizowany według kolejnych faz cyklu życiowego oprogramowania. Omówione są fazy: strategiczna, gromadzenia wymagań, analizy, projektowania, konstrukcji, testowania, instalacji i konserwacji. Omówione są także zagadnienia wspólne dla wielu faz, takie jak: dokumentowanie wyników projektu i wytwarzanych produktów programistycznych, metryki oprogramowania, testowanie oprogramowania zarządzanie konfiguracją oprogramowania. Kurs przedstawia też zagadnienia związane z architekturą systemów informatycznych, wzorcami projektowymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKSPLORACJA DANYCH W PRAKTYCE

  Rekrutacja

  Kurs składa się z trzech części. W części pierwszej opisane są podstawowe zadania i metody eksploracji danych, w części drugiej omówione jest zastosowanie tych metod w firmach, w części trzeciej natomiast pokazane zostało praktyczne wykorzystanie algorytmów Data Mining dostępnych w Microsoft SQL Server Analysis Services. Celem przedmiotu jest zapoznanie z zadaniami i metodami eksploracji danych oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA

  Rekrutacja

  Wykład omawia podstawy generowania grafiki komputerowej ze szczególnym naciskiem na generowanie grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym. Omówione zostaną podstawy mechanizmu widzenia, sposoby generowania grafiki dwu- oraz trójwymiarowej, metody optymalizacji algorytmów wyświetlania scen trójwymiarowych. Poruszone będą także zagadnienia związane z symulacją fizyki oraz podziałem przestrzeni w aplikacjach trójwymiarowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA I KULTURA JAPONII

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  Celem kursu INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH jest zapoznanie z problemami z pogranicza biznesu i informatyki, a w szczególności z identyfikacją, dokumentowaniem i modelowaniem procesów biznesowych oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania procesów przepływu pracy. W toku zajęć poznaje się zasady dokumentowania procesów biznesowych w notacjach BPMN, modelowania procesów z wykorzystaniem sieci Petriego. Uczestnik kursu powinien rozumieć problematykę systemów przepływu pracy (workflow) i umieć zaplanować systemy workflow w wybranych narzędziach, a także wykorzystać wiodące oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych oraz wykonać symulację procesów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA DYSKRETNA

  Rekrutacja

  Przedmiot „Matematyka Dyskretna” prezentuje podstawowe pojęcia matematyki takie jak zbiór, relacja, funkcja w takim ujęciu, które jest potrzebne w przedmiotach informatycznych (jak np. Programowanie, Algorytmy i struktury danych czy Bazy danych). Kursanci zapoznają się także z podstawami rachunku zdań i rachunku predykatów poznając aspekty składni, semantyki i wnioskowania w systemach formalnych, ponadto z pojęciami mocy i równoliczności zbiorów oraz pojęciem systemu algebraicznego, który w informatyce odpowiada pojęciu struktury danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem, jakie wytyczono dla procesu nauczania przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów, jest wyposażenie kursantów w umiejętność osadzenia modelu pojęciowego dziedziny problemowej, efektu fazy analizy i 2 specyfikacji wymagań (omawianych na przedmiocie PRI), w konkretnym środowisku implementacyjnym (zarówno obiektowym jak i relacyjnym). Kursanci poznają sposoby realizacji konstrukcji, niezbędnych do osadzenia modelu, a nie istniejących w wybranym środowisku. Ważne są również elementy związane z użytecznością (w tym jej testowaniem) graficznych interfejsów użytkownika. Wiedza teoretyczna poparta jest praktyczną implementacją struktury danych, logiki biznesowej oraz prostych i zaawansowanych graficznych interfejsów użytkownika (m. in. przy wykorzystaniu dedykowanych edytorów). W trakcie prac, wykorzystywana jest jedna z fundamentalnych zasad współczesnej inżynierii oprogramowania, polegająca na wykorzystywaniu istniejących bibliotek (komponentów). Każdy jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy dynamicznej oraz wykonania prac projektowych i implementacyjnych, w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika. Specyfikacja wymagań i analiza statyczna powinny być przeprowadzone w trakcie nauczania przedmiotu Projektowanie Systemów Informacyjnych (PRI).

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MULTIMEDIA

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawami komputerowych technik multimedialnych. Program przedmiotu obejmuje zaznajomienie się z najważniejszymi technikami inżynierii dźwięku i obrazu, poznanie algorytmów kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem zagadnień percepcji słuchowej i wzrokowej, a także zasad obsługi i tworzenia aplikacji multimedialnych, w tym również edycji stron WWW. Ponadto, w trakcie kursu, uczestnicy zostaną zapoznani z różnorodnymi zastosowaniami technik multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NARZĘDZIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

  Rekrutacja

  Kursanci poznają podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych ze szczególnym naciskiem na ich zastosowania, własności i ograniczenia. Omawiane są sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, systemy rozmyte, algorytmy genetyczne/ewolucyjne.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PLANOWANIE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Rekrutacja

  Kursant ma zdobyć wiedzę o klasycznych i nowoczesnych teoriach w organizacji i zarządzaniu. Wie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą budować przewagi konkurencyjne na rynkach lokalnych i międzynarodowych, zna podstawowe problemy zarządzania przedsiębiorstwami w XXI wieku oraz potrafi wskazać, jakie metody są bardziej skuteczne w określonym otoczeniu, cyklu życia organizacji i sektora oraz jakie są warunki skutecznego wdrożenia poszczególnych metod zarządzania. Poznaje nowe obszary i zagadnienia w naukach o organizacji i zarządzaniu.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVA

  Rekrutacja

  Nauka podstaw programowania i języka Java. Kurs obejmuje podstawowe elementy języka Java: zmienne, literały, operatory, instrukcje, iteracje, tablice, wyrażenia, łańcuchy znakowe. Omawia również pojęcia typu, klasy i obiektu oraz podstawy programowania obiektowego. Wprowadza też w nieco bardziej zaawansowane zagadnienia praktyki programowania: obsługę błędów za pomocą wyjątków, operacje na plikach, a także analizę tekstu, sortowanie, wyszukiwanie i rekurencję.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

  Rekrutacja

  Celem jest zapoznanie z podstawowymi metodami i problemami symulacji komputerowych pojawiającymi się w różnych obszarach działalności człowieka. Bardzo duża liczba zjawisk i działań w sferze materialnej i społecznej może i powinna zostać zbadana przed podjęciem konkretnych działań po przeanalizowaniu wyników osiągniętych z pomocą symulacji komputerowych. Osobny olbrzymi obszar zastosowań komputerowych technik symulacyjnych to multimedia i grafika komputerowa, gdzie pojawia się konieczność reprezentacji ruchu dowolnych obiektów zgodnie z prawami przyrody (chyba, że świadome decyzje autorów symulacji są inne). Sama symulacja komputerowa jest już zwieńczeniem poprzedzających ją działań, czyli opracowaniem modelu zjawiska lub procesu, przekształceniem go w model matematyczny lub, jak to ma miejsce w przypadku automatów komórkowych, w opis procesów w trakcie kolejnych iteracji, a następnie już w sam proces numeryczny. Ostateczna prezentacja otrzymanych wyników powinna pozwolić na pogłębioną analizę badanego zjawiska lub procesu. Kurs jest nastawiony na umiejętności praktyczne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA BIZNESU

  Rekrutacja

  W ramach przedmiotu prezentowany jest podstawowy zakres informacji o zasadach funkcjonowania działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego i polskiego obrotu gospodarczego. Przedstawiane są informacje o podstawowych pojęciach prawnych związanych z obrotem gospodarczym. Kursanci poznają szczegółowe zasady związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne. Omawiana jest problematyka form prawnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe) oraz zasady zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE I GUI

  Rekrutacja

  Przedmiot poświęcony jest pogłębieniu znajomości programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Wprowadzone na początku zaawansowane koncepcje obiektowe, są następnie ilustrowane na przykładzie programowania graficznych interfejsów użytkownika. Kursanci zyskują umiejętności:

  • zaawansowanego programowania obiektowego z użyciem koncepcji polimorfizmu i interfejsów,
  • podstaw programowania współbieżnego,
  • programowania GUI ze szczególnym uwzględnieniem programowania zdarzeniowego,
  • stosowania architektury MVC.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE W JĘZYKACH C I C++

  Rekrutacja

  Celem kursu jest zapoznanie z podstawami języka C++ jako nowoczesnego narzędzia do tworzenia szybkich, efektywnych programów. Omówione zostaną prawie wszystkie aspekty języka, z podkreśleniem standardowych, niezależnych od platformy cech C++. Opisane zostanie zarówno podejście proceduralne jak i obiektowo zorientowane. Omówione zostaną też metody korzystania z biblioteki standardowej i elementy inżynierii programowania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów ze specyfiką procesów gospodarczych zachodzących w środowisku biznesowym. Elementy rachunkowości zarządczej mają za zadanie wykazać wpływ różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwo. Przedmiot kładzie nacisk na ogólne zrozumienie i umiejętność oceny wpływu zdarzeń gospodarczych na majątek posiadany przez podmioty gospodarcze. Ponadto przedmiot ujmuje zagadnienia finansów przedsiębiorstwa i ich analizę oraz funkcjonowanie rynków pieniężnych i kapitałowych w Polsce. W ramach nauczania kursanci otrzymują wiedzę dotyczącą rachunkowości informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowo-księgowych oraz ich praktycznego wykorzystania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RELACJE BAZY DANYCH

  Rekrutacja

  Przedmiot ma na celu zdobycie przez kursanta wiedzy na temat zagadnień baz danych, ze szczególnym nastawieniem na bazy tworzone według modelu relacyjnego danych, podstawowych pojęć bazy danych w modelu relacyjnym, zarówno na poziomie koncepcyjnym (encja, atrybut, dziedzina atrybutu, związek, klucz, klucz obcy), jak też na poziomie fizycznym (tabela, więzy integralności), Kolejnym celem jest zdobycie umiejętności korzystania z narzędzia CASE służącego do modelowania danych, jak też praktycznego tworzenia prawidłowych modeli, operowania podstawami języka SQL, w tym operacjami DML i DDL.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SIECI KOMPUTEROWE I PROGRAMOWANIE SIECIOWE W JĘZYKU JAVA

  Rekrutacja

  Przedmiot poświęcony jest prezentacji zasad działania współczesnych sieci teleinformatycznych, szczególnie sieci IP, posługując się przykładem Internetu. Prezentowane są także podstawowe zasady komutacji (pakietów, kanałów i wirtualnych kanałów) i multipleksacji. Przedmiot wprowadza model warstwowy i posługując się tym modelem, omawia kolejne warstwy w kolejności od warstwy aplikacji do warstwy łącza. Kursanci poznają sposoby projektowania protokołów komunikacyjnych na przykładzie HTTP, SMTP, FTP, DNS; metody programowania aplikacji sieciowych przy pomocy mechanizmu gniazd; metody zapewniania niezawodności i kontroli przeciążenia w warstwie transportu na przykładzie protokołu TCP; zasady działania komutacji pakietów na przykładzie rutingu w sieciach IP; oraz mechanizmy multipleksacji na przykładzie protokołów warstwy łącza, (Aloha, CSMA/CD, 802.11); zasad projektowania sieci lokalnych oraz podstawowych mediów sieci telekomunikacyjnych. W ramach przedmiotu kursanci poznają także podstawowe mechanizmy ochrony informacji w sieciach komputerowych, w tym metod zapewniania poufności, uwierzytelnienia i integralności przy pomocy mechanizmów kryptografii.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja
  • Metody graficzne prezentacji danych jakościowych i ilościowych. Statystyki próbkowe. Histogramy a gęstości prawdopodobieństwa, kwantyle.
  • Prawdopodobieństwo, niezależność zdarzeń, twierdzenie Bayes’a.
  • Zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństwa i ich parametry, wybrane rozkłady prawdopodobieństwa, ciągi zmiennych losowych, centralne twierdzenie graniczne.
  • Podstawowe statystyki i ich własności, przedziały ufności, testy parametryczne dla średnich i wariancji jednej i dwu populacji, regresja liniowa jednowymiarowa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY BAZ DANYCH

  Rekrutacja

  Przedmiot „Systemy baz danych”, będący kontynuacją „Relacyjnych baz danych”, ma na celu opanowanie przez kursanta wiedzy nt. zaawansowanych cech języka SQL i jego rozszerzeń dla konkretnych systemów, budowy i administrowania systemem zarządzania bazą danych oraz kwestii związanych z dostrajaniem. Drugim celem jest zdobycie umiejętności pracy z aplikacjami typu hurtownia danych z danymi wielowymiarowymi, obiektowo-relacyjnymi bazami danych, integracji danych oraz XML w bazach danych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY CYFROWE I PODSTAWY ELEKTRONIKI

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY OPERACYJNE

  Rekrutacja

  Celem kursu jest przedstawienie ogólnych zasad budowy i funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Treści obejmują między innymi strukturę systemu operacyjnego, różnorodne aspekty gospodarki zasobami sprzętowymi komputera i procesami, problemy szeregowania zadań, zarządzanie pamięcią wirtualną oraz implementację systemu plików.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

  Rekrutacja

  Celem cyklu wykładów jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami budowy internetowych portali biznesowych. Omówiona będzie architektura, klasyfikacja, własności i podstawowe funkcje systemów zarządzania treścią. Następnie opisane będą fazy tworzenia portalu biznesowego, z uwzględnieniem studium osiągalności, zarządzania ryzykiem, inżynierii wymagań i analizy. Poruszone będą również zagadnienia związane z planowaniem budowy i utrzymania portalu oraz organizacji zespołów ludzkich. Kolejne wykłady dotyczą zarządzania konfiguracja treści i oprogramowania oraz procesów pracy (workflows). W dalszej części omawiana jest problematyka związana z budową portali korporacyjnych, zagadnienia CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management). Ważnym elementem wykładu są też kwestie organizacji i planowania handlu elektronicznego oraz jego aspektów technicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych. Końcowe wykłady poświęcone są wyszukiwarkom internetowym oraz omówieniu dedykowanych metodyk projektowania aplikacji internetowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKA I ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW

  Rekrutacja

  Wykład ma na celu zaznajomienie kursantów z podstawami informatyki. Chodzi zarówno o koncepcje programistyczne, jak i o zasady działania, architektury i organizacji logicznej komputerów i systemów komputerowych. Wykład jest pomyślany w ujęciu historycznym, pokazując rozwój pojęć informatycznych do postaci obecnie występującej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE INTERNETU

  Rekrutacja

  Przedmiot ma na celu zapoznanie z wybranymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji internetowych, stosowanymi po stronie klienta i serwera. Omawiane technologie dobrane są tak, by pokazać różne podejścia do tworzenia aplikacji webowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA ROZPROSZONEGO

  Rekrutacja

  Na wykładach omawiane są nowoczesne techniki programowania w środowiskach rozproszonych m.in. tworzenie skalowalnych i efektywnych serwerów, budowa aplikacji Web, interakcja za pomocą zdalnego wywołania metod oraz za pomocą wymiany komunikatów, Enterprise Java Beans, Web Services, programowanie rozproszone z użyciem modelu aktorów (na przykładzie języka Scala).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UNIWERSALNE TECHNIKI PROGRAMOWANIA

  Rekrutacja

  W ramach przedmiotu prezentowane są współczesne metody programowania, m.in.

  • typy sparametryzowane,
  • elementy programowania funkcyjnego i przetwarzanie strumieniowe,
  • zaawansowane działania na kolekcjach oraz operacje we-wy,
  • refleksja i programowanie komponentowe,
  • nowoczesne narzędzia programowania współbieżnego,
  • lokalizacja i internacjonalizacja aplikacji,
  • programowanie bazodanowe,

  Koncepcje te są omawiane na przykładach ze środowiska Javy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYKŁAD SPECJALIZOWANY - HURTOWNIE DANYCH

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest przede wszystkim zapoznanie kursantów z pełnym cyklem tworzenia hurtowni danych, począwszy od zaprojektowania i stworzenia centralnej hurtowni, poprzez procesy ETL, budowę kostki, stworzenie środowiska analiz biznesowych, na przygotowaniu wymaganych raportów skończywszy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYKŁAD SPECJALIZOWANY - MULTIMEDIA

  Rekrutacja

  Celem wykładów jest zapoznanie z wiedzą teoretyczną niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają wiedzę z multimediów. Wykłady projektowe poszerzają wiadomości na temat dźwięku, jego nagrywania i nagłaśniania, a także rejestracji i cech sygnału wizyjnego. Ponadto kurs ten zawiera wiadomości na temat percepcji audiowizualnej, telewizji, prawa autorskiego, tworzenia storyboardów, oraz dodatkowo projektowania informacji i Flasha.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYKŁAD SPECJALIZOWANY - MULTIMEDIA 2

  Rekrutacja

  Celem wykładów jest poszerzenie wiedzy pod kątem przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają informacje podane w wykładach z Multimediów oraz Wykładu Specjalizacyjnego Multimedia 1. Niniejsze wykłady zawierają wiadomości na temat rejestracji dźwięku i obrazu statycznego oraz ruchomego, percepcji audiowizualnej, prawa autorskiego, oraz na temat telewizji. Wykłady dotyczące telewizji mają na celu zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami telewizji analogowej i cyfrowej oraz nowym spojrzeniem na cyfrowy sygnał telewizyjny w postaci danych informatycznych, oraz zapoznanie z podstawami i wykorzystaniem nowoczesnej telewizyjnej technologii IT w produkcji programów TV. Zagadnienia poruszane na wykładzie dotyczą formatowania i transferu takich sygnałów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZAAWANSOWANE SIECI KOMPUTEROWE

  Rekrutacja

  Celem jest zaznajomienie ze współczesnymi metodami transmisji sygnałów między komputerami, z różnorodnością technologii sieciowych, metodami wyboru medium komunikacyjnego oraz metodami racjonalnego wyboru sieciowych standardów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZAAWANSOWANE SYSTEMY OPERACYJNE

  Rekrutacja

  Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat systemów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z: zarządzaniem procesami i wątkami; obsługą komunikacji międzyprocesowej z wykorzystaniem mechanizmów systemowych (np.: kolejki komunikatów, pamięć dzielona); obsługą komunikacji międzyprocesowej z wykorzystaniem mechanizmów sieciowych (gniazdka, RPC, MPI); przetwarzaniem strumieniowym, rozproszonym oraz przetwarzaniem asynchronicznym w systemach wielordzeniowych i wieloprocesorowych; tworzeniem i analizą oprogramowania systemowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektem informatycznym, uzmysłowienie złożoności prowadzenia projektów informatycznych, zapoznanie z metodami ich prowadzenia i nadzorowania zarówno pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu stawianych przez sponsorów projektu. Zajęcia poruszają zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością, wersjami, zakresem, zespołem, czasem, kosztami oraz zapoznają studentów z nowoczesnymi metodykami prowadzenia projektów (m.in. PMBOK, Prince 2, MSF) oraz powszechnie stosowanymi normami IEEE z zakresu prowadzenia projektów informatycznych. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistych projektów IT. Udział w zajęciach powinien przygotować studentów do efektywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz do samodzielnego kierowania projektami informatycznymi.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)