• BIOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów licencjackich (inżynierskich) pierwszego stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii i informatyki, oparte na rzetelnej znajomości podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie potrzebę zastosowania metod informatycznych do rozwiązywania problemów wynikających ze złożoności systemów biologicznych. Potrafi formułować i rozwiązywać podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, przy użyciu metod informatycznych. Jest przygotowany do uzyskiwania informacji biologicznej, zarówno w laboratorium, jak i z ogólnie dostępnych baz danych, oraz jej opracowywania i przetwarzania odpowiednimi metodami. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz ma wiedzę umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym językiem specjalistycznym z zakresu informatyki i biologii. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych. Może podejmować pracę w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności zawodowe, zna zasady prawne i etyczne, którymi powinien kierować się w pracy zawodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka jest średnia wyników z egzaminu maturalnego; przedmioty preferowane: biologia, fizyka, matematyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania danych oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada również umiejętności pracy zespołowej a także wiedzę, zdolności i umiejętności do kierowania pracą zespołu. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w terenie, przemyśle, administracji, placówkach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania i podnoszenia kompetencji zawodowych. Może kontynuować edukację na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biologia jest średnia wyników z egzaminu maturalnego; przedmioty preferowane: biologia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów geograficznych I stopnia posiada wiedzę z zakresu głównych działów geografii oraz poszerzony zakres wiadomości z zakresu wybranej specjalności. Jest on kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym zna podstawy wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach geograficznych II stopnia lub na innych pokrewnych kierunkach studiów.

  Wymaganie rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Geografia jest średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów; przedmiot preferowany - geografia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej, opartej na dorobku nauk geograficznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych i technicznych, w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami przestrzeni i ich dynamiki;
    
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o planowaniu, zagospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią oraz prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu geografii oraz nauk ekonomicznych i technicznych;
    
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej), 
    
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów; preferowany przedmiot - geografia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o zjawiskach i procesach przyrodniczych obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach organizacji życia;
  • ukształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
  • wyrobienie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;
  • ukształtowanie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii przyrodniczych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów; przedmioty preferowane - biologia, chemia, geografia, fizyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ODNOWA BIOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku odnowa biologiczna o profilu akademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych;
   integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod służących poprawie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji; 
   ukształtowanie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu; 
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi, przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnowa biologiczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku turystyka i rekreacja jest:

  • nabycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, jak również ekonomicznych, społecznych oraz kulturze fizycznej, w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie zjawisk zachodzących w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej;
    
  • nabycie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w dwóch językach obcych;
    
  • wyrobienie umiejętności prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu gospodarki turystycznej, a także sprawnego posługiwania się materiałami kartograficznymi analogowymi i cyfrowymi;
    
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej);
    
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.
  Wymaganie rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów; przedmiot preferowany - geografia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Tad Ocena

Super studia na GP

Turysta Ocena

Na turystyce świetni wykładowcy i fajne wyjazdy

Anka Ocena

Super wyjazdy podczas studiów po Polsce i za granicą

Krzychu Ocena

Super się tu studiuje, po geografii robię jeszcze GP

najlepiej Ocena

Najlepsza uczelnia! :-) Stosunkowo mało studentow przez co lepszy kontakt student-wykladowca. Wykladowcy są fajni i życiowi. Mają pasję w tym co robią. Świetne zajęcia terenowe, dużo można się na nich dowiedzieć. Wiadomo, kolokwium zaliczeniowe terenówki czasem bardzo trudne. Studenci na tym wydziale wiedzą co chcą I są zainteresowani tą tematyką. Polecam jak najbardziej!

Zmarnowane3lata Ocena

Uczelnia beznadziejna. Kierunek nudny, wszystkich przepychają bo jest Mało studentów na roku. Za nudne ćwiczenia terenowe trzeba płacić co roku tak około 500-800 zł.