• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia) ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie prostych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych działaniach technicznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej. Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest średnia wyników egzaminu maturalnego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia a także przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z fizyki i jej zastosowań, podstawowa wiedza z matematyki, informatyki i technologii informacyjnych. Studia z zakresu fizyki realizowane są z wykorzystaniem koncepcji umożliwiających osiągnięcie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zarówno o charakterze ogólnym jak i specyficznym, związanym z możliwością wyboru różnych specjalności kształcenia. Uzyskane wykształcenie daje absolwentom szansę dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy i mobilności zawodowej poprzez wykształcenie umiejętności ustawicznego uczenia się i ciągłego uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i osobistych a także podnoszenia kwalifikacji na kolejnych etapach edukacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym zdefiniowanym w ramach kierunkowych efektów kształcenia. Celem studiów jest również przygotowanie absolwentów do zdobywania wykształcenia w kierunku informatycznym na studiach drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen ze studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinarnym realizującym efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych. Absolwent tego kierunku uzyskuje kompetencje inżynierskie. Absolwent posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk technicznych, pozwalającą na rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich oraz wiedzę specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów, pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są średnie wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym. Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności, do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły podstawowej w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej i do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, w przypadku wyboru specjalności matematyka stosowana. Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)