• ART & DESIGN Stopień: II REKRUTACJA

  Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są tworami sztucznymi, często nieodpowiadającymi zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy. Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie 5 dotychczasowych kierunków prowadzonych na Wydziale Sztuki: Grafika, Wzornictwo, Malarstwo, Digital design oraz Animacja kultury. Analizując ankiety studenckie i wyrażane w nich oczekiwania doszliśmy do wniosku, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – chcieliby mieć pełny wybór metod i technik twórczych, spróbować różnych technologii, pogłębić wiedzę na wybrane tematy. Dlatego nowy kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych, animacyjnych oraz nauczycielskich wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych, projektowych i nauczycielskich. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców. Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Art & design jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac.

   

  Dowiedz się więcej

 • DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Studia zapewniają kursy z teorii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu. Student zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii, metodyki, marketingu produktu. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno plastyczne jak i zawodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Design jest ocena prac kandydata oraz egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIGITAL DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku Digital Design jest:

  • przygotowanie absolwenta do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów;
  • przygotowanie absolwentów, jako pracowników sektora kreatywnego, posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz rozwiniętą wrażliwość estetyczną i kompetencje z obszaru sztuki;
  • ukazanie mediów cyfrowych, jako obszary – środowiska cyfrowych przestrzeni komunikacyjnych takich jak: strony internetowe, DVD, e-book i biblioteki cyfrowe, telewizja cyfrowa, obrazy generowane kodem, wiadomości sms, poczta elektroniczna, gry komputerowe, czy fotografia cyfrowa;
  • przygotowanie absolwenta do projektowanie cyfrowych aplikacji i utworów wykorzystujących języki programistyczne, jako autorskich dzieł o charakterze interaktywnym;
  • ukazanie mediów cyfrowych i multimediów w kontekście sztuki współczesnej, jako aspekt kreowania komunikatu wizualnego w odniesieniu do historii obrazowania w komercyjnych i artystycznych realizacjach XX i XXI wieku;
  • wykorzystanie nowych technologii edycji obrazu wirtualnego, jako czynnik wzbogacający immersywne doznania odbioru dzieła, również, jako interfejs w przestrzeni typu open-space, bazujący na technologii informacyjnej;
  • przygotowanie absolwenta do wykorzystywania strategii kreowania komunikatu wizualnego wspartego na wiedzy o społeczeństwie i badaniach rynku marketingowego w sztuce i w obszarze mediów informacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kiernku Digital design jest wynik rozmowa kwalifikacyjnej oraz egzamin praktyczny. 

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku grafika jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych, jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Grafika jest egzamin praktyczny oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GRAFIKA PROJEKTOWANIA I MULTIMEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących czynnie działać w sektorze projektowania graficznego lub chcących kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia. Wspólny plan studiów oraz podwójny dyplom będą dla studentów okazją do pogłębienia wiedzy i korzystania z doświadczeń polskich i francuskich uczelni.

  Studenci rekrutowani będą na tą specjalność i będą deklarować udział w wymianie oraz wspólnych studiach. Planowany limit osób biorących udział w studiach na tej specjalności to 12 osób.

  W drugim semestrze I roku studenci polscy wyjadą do Francji, a studenci francuscy przyjadą do Polski w ramach programu Erasmus +. Planowane jest również wymiana wykładowców oraz wykorzystanie e-learningu i kursów zdalnych.

 • KOMUNIKACJA WIZUALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej, a przez to przygotowanie do praktyki twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w obszarach: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, projektowanie opakowań i prezentacji produktów. Zagadnienia studiów koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D) szczególnie w aspektach: estetycznym i komunikacyjnym. Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy i świadomości twórczej, a także przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, oraz umożliwienie im rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku komunikacja wizualna jest egzamin praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo jest przygotowanie do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Potrafi wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i malarstwa w architekturze. Posiada umiejętności w obszarze działań intermedialnych. Dysponuje wiedzą w zakresie historii sztuki, filozofii i estetyki. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy zespołowej w instytucjach kultury. Może kontynuować studia na innych kierunkach artystycznych II stopnia; gdyż jest otwarty na specyfikę szeroko pojętego języka sztuk wizualnych. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o dostanie na studia drugiego stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac plastycznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I EDUKACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Sztuka i Edukacja to studia, które dają przestrzeń dla twórczych projektów artystycznych. Spotykają się tu ludzie chcący doświadczać sztuki i współdziałać, dla których ważna jest jakość wizualna, wiedza i skuteczna komunikacja, ciekawi innych i otwarci. Studia wprowadzają w tajniki nowoczesnych sztuk wizualnych, od kuchni wciągają w praktyczną pracę edukatora, nauczyciela i animatora kultury, pokazują perspektywy w art-biznesie. SiE to także praktyki w instytucjach, plenery i wyjazdy edukacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacja na studia I stopnia jest przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów,
  • fotografia użytkowa; reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza,
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i media jest ocena wykonanych przez kandydata prac z zakresu sztuk wizualnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA WSPÓŁCZESNA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Sztuka współczesna to studia, która zapewniają połączenie szerokiej wiedzy humanistycznej z umiejętnościami kuratora i krytyka sztuki współczesnej. Studenci znajdą się pod opieką ekspertów mających praktyczne doświadczenie w tworzeniu wystaw oraz czynnie uczestniczących w debatach o sztuce współczesnej na łamach czasopism artystycznych. W trakcie dwuletniego programu kształcenia studenci będą uczestniczyć nie tylko w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum kursów z historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki (post)internetowej, antropologii, filozofii i socjologii sztuki, lecz także wezmą udział w intensywnych warsztatach kuratorskich, warsztatach redaktorskich i translatoriach. Zdobędą również wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze. Po ukończeniu studiów absolwenci będę przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w muzeach, centrach, galeriach sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej oraz wszelkich instytucjach wymagających połączenia szerokiej wiedzy o współczesnej humanistyce, szczególnie sztuce współczesnej, z umiejętnością organizacji wydarzeń kulturalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka współczesna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)