• ART & DESIGN Stopień: II REKRUTACJA

  Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są tworami sztucznymi, często nieodpowiadającymi zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy. Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie 5 dotychczasowych kierunków prowadzonych na Wydziale Sztuki: Grafika, Wzornictwo, Malarstwo, Digital design oraz Animacja kultury. Analizując ankiety studenckie i wyrażane w nich oczekiwania doszliśmy do wniosku, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – chcieliby mieć pełny wybór metod i technik twórczych, spróbować różnych technologii, pogłębić wiedzę na wybrane tematy. Dlatego nowy kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych, animacyjnych oraz nauczycielskich wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych, projektowych i nauczycielskich. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców. Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Art & design jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIGITAL DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku Digital Design jest:

  • przygotowanie absolwenta do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów;
  • przygotowanie absolwentów, jako pracowników sektora kreatywnego, posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz rozwiniętą wrażliwość estetyczną i kompetencje z obszaru sztuki;
  • ukazanie mediów cyfrowych, jako obszary – środowiska cyfrowych przestrzeni komunikacyjnych takich jak: strony internetowe, DVD, e-book i biblioteki cyfrowe, telewizja cyfrowa, obrazy generowane kodem, wiadomości sms, poczta elektroniczna, gry komputerowe, czy fotografia cyfrowa;
  • przygotowanie absolwenta do projektowanie cyfrowych aplikacji i utworów wykorzystujących języki programistyczne, jako autorskich dzieł o charakterze interaktywnym;
  • ukazanie mediów cyfrowych i multimediów w kontekście sztuki współczesnej, jako aspekt kreowania komunikatu wizualnego w odniesieniu do historii obrazowania w komercyjnych i artystycznych realizacjach XX i XXI wieku;
  • wykorzystanie nowych technologii edycji obrazu wirtualnego, jako czynnik wzbogacający immersywne doznania odbioru dzieła, również, jako interfejs w przestrzeni typu open-space, bazujący na technologii informacyjnej;
  • przygotowanie absolwenta do wykorzystywania strategii kreowania komunikatu wizualnego wspartego na wiedzy o społeczeństwie i badaniach rynku marketingowego w sztuce i w obszarze mediów informacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kiernku Digital design jest wynik rozmowa kwalifikacyjnej oraz egzamin praktyczny. 

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku grafika jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych, jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Grafika jest egzamin praktyczny oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GRAFIKA PROJEKTOWA I MULTIMEDIALNA Stopień: II REKRUTACJA

  Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących czynnie działać w sektorze projektowania graficznego lub chcących kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia. Wspólny plan studiów oraz podwójny dyplom będą dla studentów okazją do pogłębienia wiedzy i korzystania z doświadczeń polskich i francuskich uczelni. Studenci rekrutowani będą na tą specjalność i będą deklarować udział w wymianie oraz wspólnych studiach. Planowany limit osób biorących udział w studiach na tej specjalności to 12 osób.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika projektowa i multimedialna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz przegląd prac kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo jest przygotowanie do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Potrafi wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i malarstwa w architekturze. Posiada umiejętności w obszarze działań intermedialnych. Dysponuje wiedzą w zakresie historii sztuki, filozofii i estetyki. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy zespołowej w instytucjach kultury. Może kontynuować studia na innych kierunkach artystycznych II stopnia; gdyż jest otwarty na specyfikę szeroko pojętego języka sztuk wizualnych. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o dostanie na studia drugiego stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac plastycznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów,
  • fotografia użytkowa; reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza,
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i media jest ocena wykonanych przez kandydata prac z zakresu sztuk wizualnych.

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek wzornictwo przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu w dwóch specjalnościach: projektowania prospołecznego oraz projektowania prorynkowego. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z wizualnymi aspektami projektowania, a wywodzących się z doświadczeń dyscyplin warsztatowych i estetyki formy. Studia zapewniają wiedzę z zakresu historii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu produktu. Absolwent zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii przy znajomości antropometrii z elementami anatomii oraz psychofizjologii widzenia. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno ogólnoplastyczne jak i zawodowe. Ukończenie studiów pozwala absolwentom aktywnie uczestniczyć we współczesnych procesach społecznych, ponieważ studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwinie ich niezależność i odpowiedzialność. Celem studiów jest również rozwijanie kreatywności niezbędnej przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań niezbędnych w pracy projektanta.

  Kierunek wzornictwo daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo jest ocena prac kandydata oraz wynik egzaminu praktycznego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)