• ART & DESIGN Stopień: II REKRUTACJA

  Na studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są tworami sztucznymi, często nieodpowiadającymi zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy. Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich Art & Design, który łączy w sobie 5 dotychczasowych kierunków prowadzonych na Wydziale Sztuki: Grafika, Wzornictwo, Malarstwo, Digital design oraz Animacja kultury. Analizując ankiety studenckie i wyrażane w nich oczekiwania doszliśmy do wniosku, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – chcieliby mieć pełny wybór metod i technik twórczych, spróbować różnych technologii, pogłębić wiedzę na wybrane tematy. Dlatego nowy kierunek Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych, animacyjnych oraz nauczycielskich wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii. Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych, projektowych i nauczycielskich. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców. Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Art & design jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac.

   

  Dowiedz się więcej

 • DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Studia zapewniają kursy z teorii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu. Student zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii, metodyki, marketingu produktu. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno plastyczne jak i zawodowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Design jest ocena prac kandydata oraz egzamin praktyczny.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIGITAL DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku Digital Design jest:

  • przygotowanie absolwenta do pracy w branżach związanych z rozwojem nowych mediów;
  • przygotowanie absolwentów, jako pracowników sektora kreatywnego, posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności informatyczne oraz rozwiniętą wrażliwość estetyczną i kompetencje z obszaru sztuki;
  • ukazanie mediów cyfrowych, jako obszary – środowiska cyfrowych przestrzeni komunikacyjnych takich jak: strony internetowe, DVD, e-book i biblioteki cyfrowe, telewizja cyfrowa, obrazy generowane kodem, wiadomości sms, poczta elektroniczna, gry komputerowe, czy fotografia cyfrowa;
  • przygotowanie absolwenta do projektowanie cyfrowych aplikacji i utworów wykorzystujących języki programistyczne, jako autorskich dzieł o charakterze interaktywnym;
  • ukazanie mediów cyfrowych i multimediów w kontekście sztuki współczesnej, jako aspekt kreowania komunikatu wizualnego w odniesieniu do historii obrazowania w komercyjnych i artystycznych realizacjach XX i XXI wieku;
  • wykorzystanie nowych technologii edycji obrazu wirtualnego, jako czynnik wzbogacający immersywne doznania odbioru dzieła, również, jako interfejs w przestrzeni typu open-space, bazujący na technologii informacyjnej;
  • przygotowanie absolwenta do wykorzystywania strategii kreowania komunikatu wizualnego wspartego na wiedzy o społeczeństwie i badaniach rynku marketingowego w sztuce i w obszarze mediów informacyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kiernku Digital design jest wynik rozmowa kwalifikacyjnej oraz egzamin praktyczny. 

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku grafika jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w szczególności multimedialnych – w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe. Uzyskany tytuł daje prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych, jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Grafika jest egzamin praktyczny oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest przegląd prac kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

 • KOMUNIKACJA WIZUALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej, a przez to przygotowanie do praktyki twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w obszarach: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, projektowanie opakowań i prezentacji produktów. Zagadnienia studiów koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D) szczególnie w aspektach: estetycznym i komunikacyjnym. Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy i świadomości twórczej, a także przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, oraz umożliwienie im rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku komunikacja wizualna jest egzamin praktyczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

  Dowiedz się więcej

 • MALARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo jest przygotowanie do wykonywania prac z zakresu malarstwa w technologiach tradycyjnych i współczesnych oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych i intermedialnych środków wyrazu. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych. Potrafi wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne techniki i technologie w dziedzinie malarstwa sztalugowego i malarstwa w architekturze. Posiada umiejętności w obszarze działań intermedialnych. Dysponuje wiedzą w zakresie historii sztuki, filozofii i estetyki. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy zespołowej w instytucjach kultury. Może kontynuować studia na innych kierunkach artystycznych II stopnia; gdyż jest otwarty na specyfikę szeroko pojętego języka sztuk wizualnych. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o dostanie na studia drugiego stopnia.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac plastycznych.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I EDUKACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Sztuka i Edukacja to studia, które dają przestrzeń dla twórczych projektów artystycznych. Spotykają się tu ludzie chcący doświadczać sztuki i współdziałać, dla których ważna jest jakość wizualna, wiedza i skuteczna komunikacja, ciekawi innych i otwarci. Studia wprowadzają w tajniki nowoczesnych sztuk wizualnych, od kuchni wciągają w praktyczną pracę edukatora, nauczyciela i animatora kultury, pokazują perspektywy w art-biznesie. SiE to także praktyki w instytucjach, plenery i wyjazdy edukacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacja na studia I stopnia jest przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA I MEDIA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów,
  • fotografia użytkowa; reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza,
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja; strony www, wydawnictwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Sztuka i media jest ocena wykonanych przez kandydata prac z zakresu sztuk wizualnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKA WSPÓŁCZESNA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Sztuka współczesna to studia, która zapewniają połączenie szerokiej wiedzy humanistycznej z umiejętnościami kuratora i krytyka sztuki współczesnej. Studenci znajdą się pod opieką ekspertów mających praktyczne doświadczenie w tworzeniu wystaw oraz czynnie uczestniczących w debatach o sztuce współczesnej na łamach czasopism artystycznych. W trakcie dwuletniego programu kształcenia studenci będą uczestniczyć nie tylko w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum kursów z historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki (post)internetowej, antropologii, filozofii i socjologii sztuki, lecz także wezmą udział w intensywnych warsztatach kuratorskich, warsztatach redaktorskich i translatoriach. Zdobędą również wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze. Po ukończeniu studiów absolwenci będę przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w muzeach, centrach, galeriach sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej oraz wszelkich instytucjach wymagających połączenia szerokiej wiedzy o współczesnej humanistyce, szczególnie sztuce współczesnej, z umiejętnością organizacji wydarzeń kulturalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sztuka współczesna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)