ul. Bielska 62

43 - 400 Cieszyn

Telefon :(+48) - 33 - 8546 103,

Fax: (+48) - 33 - 854 61 01

http://weinoe.us.edu.pl/

ul. Bielska 62

43 - 400 Cieszyn

Telefon :(+48) - 33 - 8546 103,

Fax: (+48) - 33 - 854 61 01

http://weinoe.us.edu.pl/

 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
  Studia I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Program  przewiduje  poznanie podstaw  filozofii,socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec),ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),  wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.
  Usytuowanie  ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyja inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych, gównie w zakresie projektów naukowych, społecznych i kulturalnych ( w tym Festiwal Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez granic,  Wakacyjne kadry, Kręgi sztuki  i Biennale w Wenecji Cieszyńskiej). Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców  proponuje się  studentom wariantowo kilka modułów do wyboru, w tym: blok z zakresu  turystyki kulturalnej, którą uważa się współcześnie  za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych). Uwzględnia się w szerokim stopniu program praktyk zawodowych oraz zajęcia terenowe i obozy twórcze  realizowane w różnych regionach Polski (m.in. w Beskidach, na Kaszubach, Warmii i Mazurach, na wybrzeżu Bałtyku).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkurs świadectw dojrzałości.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • EDUKACJA KULTURALNA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na kierunku edukacja kulturalna (Cultural Education) przygotowują do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

  Kierunkowy program kształcenia obejmuje blok przedmiotów teoretycznych związanych z zagadnieniami kultury, w tym kultury współczesnej, edukacji kulturalnej, pracy z publicznością oraz zagadnienia z zakresu historii sztuki, filozofii a także rozwijających wiedzę z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, mediacji i partycypacji. Wypełniając wymagania kształcenia ogólnoakademickiego studenci kierunku uczestniczą w zajęciach tutoringu, w ramach których przewidziano indywidualną, tutorską opiekę nad studentem, obejmującą pomoc w wyborze zajęć i działań badawczych uwzględniającą jego zainteresowania, uzdolnienia, posiadane kompetencje i wcześniejsze doświadczenia oraz udział w badaniach pod opieką tutora. Uzyskane w ten sposób kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku uczestniczyć aktywnie w badaniach naukowych a także podejmować własne inicjatywy w tym zakresie na potrzeby zawodowej praktyki społeczno-kulturalnej. Istotnym, a punktu widzenia przygotowania do wykonywania zawodu, wymaganym elementem kształcenia teoretycznego jest psychopedagogiczne przygotowanie absolwenta kierunku do diagnozowania potrzeb publiczności oraz tworzenia programów edukacyjnych (w tym interdyscyplinarnych, integrujących różne dziedziny kultury). Przygotowanie teoretyczne uzyskuje swój praktyczny wymiar w kolejnym bloku przedmiotowym.

  Drugi blok zajęć obejmuje zestaw przedmiotów przygotowujących do pracy w konkretnych środowiskach i instytucjach kultury. Zajęcia prowadzone są w formie kursowej łączącej metody zajęć konwersatoryjnych, warsztatowych i ćwiczeń praktycznych. Studenci wybierają kursy spośród zaproponowanych do wyboru w każdym roku akademickim (do wyboru przewidziano: teatr, taniec, film, muzykę, literaturę, edukację muzealną, edukację w galerii sztuki). Kursowa forma zajęć pozwala na wybór co najmniej trzech propozycji z listy wskazanej w każdym roku akademickim.

  Ostatni blok tworzą zajęcia praktyczne realizowane jako zajęcia badawcze i warsztatowe we współpracy z wybranymi instytucjami kultury. Biorąc pod uwagę specyfikę miasta Cieszyna (jako miejsca prowadzenia zajęć) warto podkreślić, że istnieje możliwość zaliczania zajęć terenowych poprzez udział w cyklicznych imprezach artystycznych i kulturalnych organizowanych na jego terenie a także w licznych stowarzyszenia, grupach i instytucjach kultury działających na terenie miasta i regionu. Specyfikę kierunku podkreślają praktyczne zajęcia twórcze i zajęcia poświęcone rozwijaniu indywidualnej aktywności twórczej oraz moduły prowadzone w języku angielskim (obok zajęć lektoratowych). Zakres tych zajęć i sposób ich realizacji jest oparty na autorskich programach, co podkreśla niepowtarzalny charakter kształcenia w ramach kierunku.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja kulturalna jest średnia ocen ze studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
  Etnologia (używa się także terminów etnografia i antropologia kulturowa) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych. Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opracowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:
  • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środkowej Europy) oraz problematykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym,
  • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonfliktowych i postkolonialnych,
  • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
  • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata,
  • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytucjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowymi,
  • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaganie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastosowania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).
  W ramach programów krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (MOST, Erasmus) studenci etnologii mają możliwość realizacji części programu dydaktycznego w innych ośrodkach akademickich w Polsce oraz za granicą. Znaczna część zajęć dydaktycznych ma charakter praktyczny, jest realizowana we współpracy z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami, co ma celu kształtowanie kompetencji zawodowych. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw pozaeuropejskich (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową i nieprofesjonalną oraz folklorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe. Poznaje on również zastosowanie narzędzi badawczych przydatnych w procesie projektowania produktów i usług, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem do sprzedaży). Pogłębienie i poszerzenie wiedzy antropologicznej oraz folklorystycznej umożliwiają poszczególne specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna wyników przedmiotów uzyskanych na maturze.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Pedagogika
  Zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika mają charakter dwustopniowy. Studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, kończą się licencjatem. Z kolei dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Program stacjonarnych studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Wysoką jakość kształcenia potwierdza Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz współpraca z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju, Europie i na świecie. Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach specjalności:
  • animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
  • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • pedagogika społeczna z geragogiką
  • pedagogika społeczna z socjoterapią
  • resocjalizacja z edukacją międzykulturową
  • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
  • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla absolwentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu. W ramach studiów absolwenci nabywają także kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia edukacji plastycznej w szkole podstawowej.

  Specjalność została objęta wsparciem w ramach projektu Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

  Dzięki temu studenci mogą skorzystać z nieodpłatnych, dodatkowych form poszerzających kompetencje i kwalifikacje w ramach warsztatów, seminariów i praktyk.

  Podstawowe założenia specjalności, a zarazem jej nowatorski charakter, został określony w założeniach wyposażenia absolwenta w:

  • pogłębioną wiedzę na temat niepełnosprawności (w szczególności niepełnosprawności słuchu), metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, praktyk społecznych stosowanych w celu inkluzji osób z niepełnosprawnością;
  • podstawy wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania sztuk plastycznych w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
  • umiejętności wykorzystywania różnych technik w zakresie sztuk plastycznych nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także terapeutycznym i animacyjnym;
  • umiejętności wykorzystywania sztuk plastycznych w procesach nauczania i uczenia się jako główny, ale nie jedyny obszar kompetencji z zakresu kształcenia, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań edukacyjnych.

  Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe:

  • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią jest konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Pre-school and early-school pedagogy) przygotowują absolwentów do samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego funkcjonowania w obszarze szeroko pojętej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  W toku studiów studenci realizują moduły, obejmujące przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, które ujęte zostały w następujące bloki: psychologiczny; ogólnopedagogiczny; humanistyczno-społeczny; ogólnodydaktyczny; pedeutologiczny; medialno-technologiczny; zdrowotny; projektowo-badawczy; wprowadzający; polonistyczny; matematyczny; społeczno-przyrodniczy; techniczno-informatyczny; artystyczny; diagnostyczno-terapeutyczny; prakseologiczny – wychowanie przedszkolne; prakseologiczny – edukacja wczesnoszkolna; język obcy; praca z dzieckiem w środowisku zróżnicowanym kulturowo; przedmioty fakultatywne i praktyki pedagogiczne. Program zakłada indywidualizację procesu nauczania, organizację środowiska wychowawczego, a także przekazanie kompleksowej wiedzy merytorycznej i metodycznej, przygotowującej studenta do aktywnej, nowatorskiej pracy edukacyjnej z dzieckiem, szerokie przygotowanie w zakresie metod oraz technik aktywizujących i kompensacyjnych w edukacji oraz różnorodnych form stymulacji aktywności dziecka. Celem studiów jest przygotowanie studenta do pełnienia roli kompetentnego nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, wyposażenie w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy pedagogicznej z dziećmi oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji wychowawczych.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent studiów  po ich ukończeniu będzie przygotowany do realizacji zadań  związanych z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną w przedszkolach i szkołach różnych typów i form organizacji edukacji dzieci (w tym państwowych i samorządowych, prywatnych) organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach  wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych podmiotach życia społecznego związanych z edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent będzie przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, będzie potrafił współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Będzie charakteryzował się takimi cechami osobowości jak: refleksyjny praktyk (poddaje ocenie i namysłowi posiadaną wiedzę i kompetencje), spolegliwy opiekun (wykazujący się gotowością do troski o zrównoważony rozwój swoich podopiecznych), ekspert od rozwoju dziecka (posiadający bogatą wiedzę i wyposażony w umiejętności diagnozy oraz rozwoju swoich podopiecznych), członek zespołu/ów (współpracujący z innymi nauczycielami oraz instytucjami celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych), erudyta (posiadający interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świcie, co pozwala mu na profesjonalne prowadzenie zajęć), pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń i propozycji zmian w warunkach edukacji), osoba mająca świadomość rozwoju swoich zainteresowań w toku samorealizacji z jednoczesnym pożytkiem dla swoich podopiecznych (zjawisko tzw. modelowania pasji). Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

  Studia trwają pięć lat  (dziesięć semestrów). Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

  Podstawowe założenia kierunku pedagogika specjalna dotyczą:

  • zdobywania pogłębionej wiedzy na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
  • zabywania kompetencji absolwenta kierunku budowanych na szerokiej wiedzy humanistycznej,
  • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
  • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,
  • w zajęciach programowych zostaną uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,
  • realizowane w ramach studiów efekty kształcenia, wpisujące się w najnowsze rozporządzenia, pozwalają absolwentowi nabyć kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy,
  • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION Stopień: II REKRUTACJA

  Student może realizować ścieżkę edukacyjną specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w języku polskim, lub w języku angielskim (w odrębnie zorganizowanej grupie edukacyjnej gdy liczba kandydatów spełniających wymagane kryteria będzie nie mniejsza niż liczba wymaganych w procesie rekrutacji kandydatów, by utworzyć grupę na specjalności). Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową prowadzonej w ramach studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada kompetencje w zakresie działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Ma szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscui znaczeniu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk. Ponadto ma rozszerzoną wiedzą z zakresu edukacji międzykulturowej.Każdy student tej specjalności, po osiągnięciu założonych efektów kształcenia,  ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji pracy, struktur, form pracy i zarządzania w instytucjach resocjalizacji i socjoterapii, instytucjach diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych i pomocowych, wspierających jednostki potrzebujące pomocy w różnym wieku, a także powyższych zakresów w systemie probacji i systemie penitencjarnym. Ponadto ma wiedzę, jak powyższe działania, zjawiska i procedury realizowane są w środowisku zróżnicowanych kulturowo. Dlatego ważnym obszarem wiedzy nabywanej przez studentów jest również prawny zakres resocjalizacji i bezpieczeństwa.

  Absolwent  ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat historii i współczesnych systemów resocjalizacji w środowiskach edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i pozainstytucjonalnych. Student ma także rozszerzoną wiedzę o procesie socjalizacji i wychowania w  przestrzeni wielokulturowej; zna dogłębnie problematykę socjalizacji, opieki i wychowania w kontekście współczesnych przemian edukacyjnych i cywilizacyjnych, a więc jest przygotowany do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań rozwoju człowieka z rozwojem zrównoważonym, podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie ekonomicznej i socjalnej równowagi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metodologicznych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i edukacji międzykulturowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

robert Ocena

Uniwersytet Śląski to taka uczelnia, na której chce się nie tylko studiować, ale po prostu być, przebywać wśród ciekawych ludzi, pełnych pasji i różnych zainteresowań. To fajne miejsce. Miejsce różnorodności.

Agnieszka Ocena

Przestrzeń kultury od zawsze była moją przestrzenią i w życiu zawodowym chciałam innych w tę przestrzeń zabierać. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim będę wiedziała jak to robić.