ul. Bielska 62

43 - 400 Cieszyn

Telefon :(+48) - 33 - 8546 103,

Fax: (+48) - 33 - 854 61 01

http://weinoe.us.edu.pl/

ul. Bielska 62

43 - 400 Cieszyn

Telefon :(+48) - 33 - 8546 103,

Fax: (+48) - 33 - 854 61 01

http://weinoe.us.edu.pl/

 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
  Studia I stopnia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną przygotowują kadrę do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Absolwenci będą mogli tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Program  przewiduje  poznanie podstaw  filozofii,socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplinach artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec),ich recepcją i upowszechnianiem (także w zakresie form instytucjonalnych),  wprowadzenie w problematykę mediów, dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. Jednocześnie uwzględnia przedmioty wyposażające przyszłych animatorów i edukatorów kultury w wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne w zakresie współdziałania z różnymi podmiotami (publicznymi, rynkowymi, organizacjami pozarządowymi), przygotowujące do uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych, związanych z rozwojem lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.
  Usytuowanie  ośrodka cieszyńskiego na polsko-czeskim pograniczu sprzyja inicjowaniu działań międzykulturowych, euroregionalnych, gównie w zakresie projektów naukowych, społecznych i kulturalnych ( w tym Festiwal Kino na Granicy, Festiwal Teatralny Bez granic,  Wakacyjne kadry, Kręgi sztuki  i Biennale w Wenecji Cieszyńskiej). Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowania studiujących, indywidualne predyspozycje, oczekiwania potencjalnych pracodawców  proponuje się  studentom wariantowo kilka modułów do wyboru, w tym: blok z zakresu  turystyki kulturalnej, którą uważa się współcześnie  za szczególnie obiecującą ekonomicznie, społecznie i kulturowo, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych). Uwzględnia się w szerokim stopniu program praktyk zawodowych oraz zajęcia terenowe i obozy twórcze  realizowane w różnych regionach Polski (m.in. w Beskidach, na Kaszubach, Warmii i Mazurach, na wybrzeżu Bałtyku).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. 

   

  Dowiedz się więcej

   

 • E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO Stopień: II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne drugiego stopnia w ramach kierunku E-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo ulokowane są w dwóch obszarach: humanistycznym i społecznym. Z założenia służą nabywaniu przez studenta wiedzy specjalistycznej łączącej obszary elearningu i technologii informacyjno-komunikacyjnych (z ang. ICT) z pedagogiką i psychologią, oraz przygotowują do stosowania nabytych kompetencji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Połączenie wskazanych obszarów kształcenia (oraz zarysowanych w ich obrębie zadań w zakresie wyposażania studenta w określone kompetencje) stanowi nowatorskie i pożądane na rynku pracy rozwiązanie edukacyjne na poziomie studiów uniwersyteckich drugiego stopnia.

  Celem kształcenia na kierunku E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO jest przygotowanie absolwenta do pracy w różnych instytucjach oświatowych (publicznych oraz niepublicznych uczelniach, firmach państwowych lub prywatnych świadczących usługi edukacyjno-doradcze, w różnych sektorach biznesu, a także w firmach zajmujących się opracowaniem kursów zdalnych.

  Absolwent kierunku E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO po osiągnięciu założonych efektów kształcenia jest wyposażony w rzetelną, pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności wynikające z: modułów pedagogicznych: ICT e-learningu, edukacji zróżnicowanej kulturowo oraz informatycznych. Posiada także kompetencje społeczne w zakresie zarządzania e-learningiem w środowisku międzykulturowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku E-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa
  Etnologia (używa się także terminów etnografia i antropologia kulturowa) zajmuje się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Dokumentuje i analizuje czasowe i przestrzenne zróżnicowanie kultur w skali globalnej i regionalnej – począwszy od kultur plemiennych, ludowych, aż po tradycje społeczeństw nowoczesnych. Program kształcenia na Uniwersytecie Śląskim został opracowany w oparciu o standardy międzynarodowe i obejmuje:
  • funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środkowej Europy) oraz problematykę związaną z pograniczem kulturowym i etnicznym,
  • poznanie perspektywy antropologicznej w badaniu społeczności zróżnicowanych kulturowo, językowo, wyznaniowo, a także w badaniu obszarów postkonfliktowych i postkolonialnych,
  • problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej,
  • wiedzę o możliwościach ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata,
  • nabywanie wiedzy fachowej za pomocą oferty zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z instytucjami samorządowymi, kulturotwórczymi, oświatowymi,
  • rozwijanie umiejętności praktycznych i wspomaganie kreatywności dzięki wprowadzeniu do programu kształcenia treści z zakresu marketingu w kulturze oraz wiedzy dotyczącej praktycznych możliwości zastosowania etnologii/antropologii kulturowej w planowaniu kariery zawodowej (m.in. w sektorach kreatywnych, edukacji, dziennikarstwie, biznesie, turystyce).
  W ramach programów krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (MOST, Erasmus) studenci etnologii mają możliwość realizacji części programu dydaktycznego w innych ośrodkach akademickich w Polsce oraz za granicą. Znaczna część zajęć dydaktycznych ma charakter praktyczny, jest realizowana we współpracy z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami, co ma celu kształtowanie kompetencji zawodowych. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw pozaeuropejskich (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową i nieprofesjonalną oraz folklorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe. Poznaje on również zastosowanie narzędzi badawczych przydatnych w procesie projektowania produktów i usług, zwłaszcza na etapie rozpoznania rynku oraz prototypowania (tzn. testowania przed wprowadzeniem do sprzedaży). Pogłębienie i poszerzenie wiedzy antropologicznej oraz folklorystycznej umożliwiają poszczególne specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brana jest pod uwagę średnia wyników uzykanych na egzaminie maturalnym. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Oligofrenopedagogika z arteterapią
  Studia I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym. Studia kierowane są dla osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły średniej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych. Absolwent studiów I stopnia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią posiada następujący zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji:
  • posiada rzetelną i ugruntowaną interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną zorientowaną na rozwój, funkcjonowanie i wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • potrafi diagnozować potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i posługiwać się warsztatem psychopedagogicznym i arteterapeutycznym, zna zarówno źródła prawa dotyczące osób niepełnosprawnych i form jego wspomagania oraz egzekwowania, jak i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym zagadnienia seksualności, prokreacji i życia rodzinnego,
  • zna formy wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych i potrafi je urzeczywistnić w różnych sytuacjach życiowych,
  • wyposażony jest w umiejętności organizowania proces wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym i instytucjonalnym,
  • potrafi posługiwać się poznanymi metodami pracy w ramach metodyk specjalnych, projektować narzędzia i programy, dostosować metody pracy do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kierować własnym warsztatem terapeutycznym w tym zakresie,
  • ma kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach edukacji;
  • posiada kompetencje i umiejętności stosowania różnych technik i metod terapii przez sztukę oraz działań twórczych w celu kształtowania wrażliwości, usprawniania i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością; szczególnie zna i potrafi zastosować warsztat pracy w instytucjach prowadzących terapię zajęciową, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizację czasu wolnego poprzez stosowanie elementów: muzykoterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, choreoterapii, fotografii w terapii, ceramiki, teatru, dramy i psychodramy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. 

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Cieszyn - kierunek Pedagogika
  Zgodnie z wprowadzonym do polskiego szkolnictwa wyższego systemem bolońskim studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku pedagogika mają charakter dwustopniowy. Studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, kończą się licencjatem. Z kolei dwuletnie studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Program stacjonarnych studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Wysoką jakość kształcenia potwierdza Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz współpraca z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w kraju, Europie i na świecie. Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, jakie przygotowaliśmy w ramach specjalności:
  • animacja społeczno-kulturalna z turystyką kulturalną
  • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • pedagogika społeczna z geragogiką
  • pedagogika społeczna z socjoterapią
  • resocjalizacja z edukacją międzykulturową
  • terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej
  • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką edukacji na odległość
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION Stopień: II REKRUTACJA

  Student może realizować ścieżkę edukacyjną specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w języku polskim, lub w języku angielskim (w odrębnie zorganizowanej grupie edukacyjnej gdy liczba kandydatów spełniających wymagane kryteria będzie nie mniejsza niż liczba wymaganych w procesie rekrutacji kandydatów, by utworzyć grupę na specjalności). Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową prowadzonej w ramach studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada kompetencje w zakresie działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Ma szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscui znaczeniu pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk. Ponadto ma rozszerzoną wiedzą z zakresu edukacji międzykulturowej.Każdy student tej specjalności, po osiągnięciu założonych efektów kształcenia,  ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji pracy, struktur, form pracy i zarządzania w instytucjach resocjalizacji i socjoterapii, instytucjach diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych i pomocowych, wspierających jednostki potrzebujące pomocy w różnym wieku, a także powyższych zakresów w systemie probacji i systemie penitencjarnym. Ponadto ma wiedzę, jak powyższe działania, zjawiska i procedury realizowane są w środowisku zróżnicowanych kulturowo. Dlatego ważnym obszarem wiedzy nabywanej przez studentów jest również prawny zakres resocjalizacji i bezpieczeństwa.

  Absolwent  ma szczegółową i pogłębioną wiedzę na temat historii i współczesnych systemów resocjalizacji w środowiskach edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i pozainstytucjonalnych. Student ma także rozszerzoną wiedzę o procesie socjalizacji i wychowania w  przestrzeni wielokulturowej; zna dogłębnie problematykę socjalizacji, opieki i wychowania w kontekście współczesnych przemian edukacyjnych i cywilizacyjnych, a więc jest przygotowany do rozumienia szerokich powiązań i uwarunkowań rozwoju człowieka z rozwojem zrównoważonym, podejmowania działań pedagogicznych ukierunkowanych na aktywne kształtowanie ekonomicznej i socjalnej równowagi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metodologicznych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i edukacji międzykulturowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogy- resocialization with intercultural education jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

robert Ocena

Uniwersytet Śląski to taka uczelnia, na której chce się nie tylko studiować, ale po prostu być, przebywać wśród ciekawych ludzi, pełnych pasji i różnych zainteresowań. To fajne miejsce. Miejsce różnorodności.

Agnieszka Ocena

Przestrzeń kultury od zawsze była moją przestrzenią i w życiu zawodowym chciałam innych w tę przestrzeń zabierać. Dzięki studiom na Uniwersytecie Śląskim będę wiedziała jak to robić.