ul. Bytkowska 1b

40-955 Katowice

tel. 32 258 24 20, 32 258 24 27

e-mail: writv@us.edu.pl

www.writv.us.edu.pl

ul. Bytkowska 1b

40-955 Katowice

tel. 32 258 24 20, 32 258 24 27

e-mail: writv@us.edu.pl

www.writv.us.edu.pl

 • CREATIVE MANAGEMENT IN NEW MEDIA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia są propozycją dla osób, które posiadają stopień licencjata (Bachelor) lub magistra (Master of Science) i chcą wzmocnić swoje kompetencje w obszarze komunikacji w mediach społecznościowych, a także poszerzyć, uporządkować i ugruntować wiedzę o nowych narzędziach i technikach wykorzystania mediów społecznościowych. Studia mogą podjąć absolwenci dziennikarstwa, sztuk teatralnych i filmowych, marketingu, PR, organizacji produkcji, fotografii,
  osoby tworzące kreatywne komunikaty sieciowe i działające w obszarze komunikacji w wirtualnej przestrzeni za pomocą obrazu filmowego, osoby, które zamierzają uruchomić własną firmę lub ją prowadzą branży filmowej, telewizyjnej lub social media,

  Celem studiów jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie cyfrowej sztuki filmowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów skutecznej komunikacji w wirtualnej przestrzeni. Po ukończeniu studiów absolwent będzie specjalistą ds. komunikacji wizualnej, specjalistą z zakresu kreowania treści w portalach społecznościowych, analitykiem z obszaru social media.

  Głównym założeniem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności przez:

  • twórców i artystów zatrudnionych w WRiTV w dyscyplinie sztuki teatralne i filmowe z wykorzystaniem tych kompetencji do tworzenia treści w zakresie nowych mediów,
  • praktyków, którzy sami zbudowali własne e- firmy i z powodzeniem je prowadzą, jak również przez osoby tworzące wartościowe treści w mediach społecznościowych. 

  Studia w kompleksowy sposób przygotują do pracy w epoce konwergencji mediów oraz sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych. Starannie opracowany program zajęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów filmowych, promocyjnych i reklamowych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przekazywana jest usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Studenci poznają technologię i techniki stosowanej w produkcji filmów i multimediów. Studenci nie tylko poznają narzędzia, ale przede wszystkim zdobywają wiedzę jak, i w jakim kontekście wykorzystać zdobytą wiedzę oraz jak mierzyć skuteczność swoich działań.

  Program studiów obejmuje 1200 godzin zajęć ujętych w programie studiów i 240 godzin warsztatów prowadzonych przez wykładowców z zagranicy, finansowanych z programu POWER 3.5 edycja 2018. Wszystkie przedmioty mają po 30 godzin lekcyjnych, w semestrze znajduje się po 10 przedmiotów. Liczba punktów ECTS zostanie zróżnicowana w zależności od nakładu pracy studenta w ramach danego semestru. Studia będą się kończyć obroną pracy magisterskiej połączonej z pokazem zrealizowanego projektu multimedialnego w ramach studiów. Program studiów został tak zaprojektowany, aby w toku 3 semestrów studiów studenci przygotowali i utworzyli swój własny projekt multimedialny, który zweryfikują pod względem oglądalności, efektywności działania itp. na 4 semestrze studiów. Następnie podczas obrony pracy magisterskiej (zakładamy, że jej temat będzie związany z ich projektem medialnym) przedstawią drogę, którą pokonali, aby stworzyć ten projekt i przez 1 semestr studiów go realizować. Kierunek będzie prowadzony również w języku angielskim. Ze względu na zakładaną małą liczbę studentów w grupie (15 osób) i wąską specjalizację samego programu studiów kierunek nie będzie posiadał odrębnych specjalności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Creative management in new media jest Przegląd i ocena prac multimedialnych lub projektów, egzamin praktyczny, egzamin ustny.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

  Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego

  Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe)

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej jest wynik egzaminu ustnego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFII Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

  W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

  Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii jest wynik egzaminu pisemnego oraz ustnego. 

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • REŻYSERIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych.  Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminów wstępnych.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Reżyseria jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzian uzdolnień artystycznych.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

patryk Ocena

Uniwersytet Śląski to świetne miejsce dla tych, którzy chcą złączyć swoje życie z fotografią, bądź sztuką filmową.