• BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym. Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne. Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności ich łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpiezeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo państwa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Stopień: I REKRUTACJA

  1. Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia otrzymuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne ze specjalnością edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne i jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej oraz nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole podstawowej.

  Absolwent uzyskuje także zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

  2. Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia otrzymuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne ze specjalnością zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego i jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej analityka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, koordynatora placówki leczniczej, pracownika jednostek samorządowych w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz działania podmiotów leczniczych.

  Absolwent uzyskuje także tytuł Ratownika, zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 (Dz. U 2006 nr 191 poz. 1410) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2007 w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U.2007 nr 60 poz. 408).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski

  Przeprowadzony zostanie również egzamin sprawnościowy.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)