• BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe trwają sześć semestrów a absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, potwierdzony stosownym dyplomem oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Kierunek ten odpowiada na zapotrzebowanie dostosowania kształcenia intelektualnych elit do warunków w zmiennym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa oraz układzie sił geopolitycznych na świecie. Program kierunku spełnia międzynarodowe standardy i jest realizowany przez kadrą naukowo-dydaktyczną posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w europejskich uczelniach, uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych czy posiadającą doświadczenie w pracy w instytucjach międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska
  • Not teachers training

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska
  • Not teachers training

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bezpieczeństwo państwa

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.

  Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

  Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne.

  Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności je łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do konstruktywnego i kreatywnego reagowania na wyzwania i zagrożenia zdrowotne we współczesnym świecie. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania działań w zakresie diagnozy zagrożeń zdrowotnych (subiektywnych i obiektywnych), projektowania działań ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną i eliminację zagrożeń (także zdarzeń nagłych, jak katastrofa, epidemia czy bioterroryzm) oraz analizy efektywności prowadzonych działań.

  Studia korelują z celami strategicznymi Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, ochronę obywateli przed zagrożeniami zdrowotnymi oraz rozwijanie systemu opieki zdrowotnej.

  Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne dają absolwentom możliwość zdobycia pogłębionej i rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących bezpieczeństwa, metodologii badań społecznych, źródeł oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych, prawnych i medycznych podstaw bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto zyskuje możliwość nabycia umiejętności prowadzenia badań własnych oraz interpretacji badań prowadzonych przez innych naukowców w obszarze bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nienauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nienauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)