• BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe

  Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody MEiN. Kierunek z językiem wykładowym angielskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bezpieczeństwo państwa

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.

  Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

  Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne.

  Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności je łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (nauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (nauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do konstruktywnego i kreatywnego reagowania na wyzwania i zagrożenia zdrowotne we współczesnym świecie. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania działań w zakresie diagnozy zagrożeń zdrowotnych (subiektywnych i obiektywnych), projektowania działań ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną i eliminację zagrożeń (także zdarzeń nagłych, jak katastrofa, epidemia czy bioterroryzm) oraz analizy efektywności prowadzonych działań.

  Studia korelują z celami strategicznymi Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, ochronę obywateli przed zagrożeniami zdrowotnymi oraz rozwijanie systemu opieki zdrowotnej.

  Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne dają absolwentom możliwość zdobycia pogłębionej i rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących bezpieczeństwa, metodologii badań społecznych, źródeł oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych, prawnych i medycznych podstaw bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto zyskuje możliwość nabycia umiejętności prowadzenia badań własnych oraz interpretacji badań prowadzonych przez innych naukowców w obszarze bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)