• GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów geografia

  Studia I stopnia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia jest:

  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami środowiska geograficznego i ich dynamiki;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o środowisku geograficznym (przyrodniczym i społeczno-gospodarczym) w układzie przestrzennym oraz prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu głównych subdyscyplin: geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej;
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej);
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku geografia jest:

  • nabycie podstawowej wiedzy w zakresie filozofii nauki ze szczególnym uwzględnieniem geografii;
  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na pogłębione rozumienie faktów w niej występujących;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: formułowania problemu, zaplanowania badań z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i realiów prawnych i ich przeprowadzenia;
  • przygotowanie do pracy w zakresie przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności, prowadzenia dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, upowszechniania wyników badań i opinii;
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie, profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych oraz prowadzenia dalszego rozwoju naukowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geografia z przedsiębiorczością
  • Geografia z wiedzą o społeczeństwie
  • Geografia fizyczna
  • Geoinformacja
  • Geomonitoring
  • Geoturystyka
  • Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym
  • Geografia regionalna ameryki łacińskiej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geografia z wiedzą o społeczeństwie
  • Geografia z podstawami przedsiębiorczości
  • Nauki o ziemi i środowisku
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geografia z wiedzą o społeczeństwie
  • Geografia fizyczna
  • Geoinformacja
  • Geomonitoring
  • Geoturystyka
  • Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym
  • Geografia z podstawami przedsiębiorczości
  • Geografia regionalna ameryki łacińskiej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geografia z wiedzą o społeczeństwie
  • Geografia z podstawami przedsiębiorczości
  • Nauki o ziemi i środowisku
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lubinżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii - dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOPOLITYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej) i nauk technicznych oraz przygotowanie do pracy w firmach i instytucjach związanych z kształtowaniem przestrzeni geograficznej, zgodnie z potrzebami społecznymi i współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, z zachowaniem zasad ekorozwoju i ładu przestrzennego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych.

  Celem jest także przygotowanie do opracowywania różnego typu dokumentów planistycznych, wykonywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju oraz udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geoinformacja
  • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
  • Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
  • Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzenne
  • Rozwój lokalny i regionalny
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geoinformacja
  • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
  • Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
  • Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzenne
  • Rozwój lokalny i regionalny
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: - konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) - dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz „architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura krajobrazu”, „geodezja i kartografia” - egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej; - dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzących w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych.

  Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, Internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem, itp.). Posiada umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada także kompetencje w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie itp.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja w turystyce i rekreacji
  • Geoturystyka
  • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po polsce
  • Przedsiębiorczość w turystyce
  • Turystyka międzynarodowa
  • Turystyka w krajach grupy wyszehradzkiej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka przygodowa
  • Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animacja w turystyce i rekreacji
  • Geoturystyka
  • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po polsce
  • Przedsiębiorczość w turystyce
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka przygodowa
  • Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska; egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki - dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)