ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

telefon: 12-662-62-45

fax: 12-662-62-43

poczta elektroniczna: geograf@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

telefon: 12-662-62-45

fax: 12-662-62-43

poczta elektroniczna: geograf@up.krakow.pl

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia jest:

  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami środowiska geograficznego i ich dynamiki;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o środowisku geograficznym (przyrodniczym i społeczno-gospodarczym) w układzie przestrzennym oraz prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu głównych subdyscyplin: geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej;
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej);
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku geografia jest:

  • nabycie podstawowej wiedzy w zakresie filozofii nauki ze szczególnym uwzględnieniem geografii;
  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na pogłębione rozumienie faktów w niej występujących;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: formułowania problemu, zaplanowania badań z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i realiów prawnych i ich przeprowadzenia;
  • przygotowanie do pracy w zakresie przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności, prowadzenia dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, upowszechniania wyników badań i opinii;
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie, profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych oraz prowadzenia dalszego rozwoju naukowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymaganie rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Geografia jest średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej) i nauk technicznych oraz przygotowanie do pracy w firmach i instytucjach związanych z kształtowaniem przestrzeni geograficznej, zgodnie z potrzebami społecznymi i współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, z zachowaniem zasad ekorozwoju i ładu przestrzennego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych.

  Celem jest także przygotowanie do opracowywania różnego typu dokumentów planistycznych, wykonywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju oraz udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (P lub R) – preferowana* geografia (R)


   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzących w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych.

  Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, Internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem, itp.). Posiada umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada także kompetencje w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie itp.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymaganie rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)