• ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Archeologia
  Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat ziem polskich w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne. Posiada również podstawową wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej.
  Absolwent zna metody i techniki prac archeologicznych, a wiedza ta jest pogłębiona od strony praktycznej dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych, w tym badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk współpracujących z archeologią w badaniach nad przeszłością. Student poznaje dwa języki obce, w tym co najmniej jeden w stopniu umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations.

  Studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach mediów:

  a) w mediach drukowanych i cyfrowych - program studiów skoncentrowano na intensywnym warsztacie słowa mówionego i pisanego (m.in. na umiejętnościach: pozyskiwania informacji oraz oceny ich wagi i jakości;  przekazywania danej informacji w formie różnych gatunków dziennikarskich;  pracy z cudzym tekstem; redagowaniu tekstów dziennikarskich, np. reportaży, felietonów, komentarzy itp. );

  b) w radiu i telewizji - szczególny nacisk kładzie się na kompetencje związane  z autoprezentacją, wystąpieniami przed kamerą i z mikrofonem, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym. Absolwenci potrafią tworzyć  programy informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe (w radiu i telewizji), zgodnie
  z obowiązującą konwencją gatunkową. Są profesjonalnie przygotowani do roli prezentera radiowego lub telewizyjnego. Rozumieją rolę radia i telewizji w społeczeństwie demokratycznym, znają  zagadnienia dotyczące wpływu społecznego tych mediów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Media i broker informacji
  • Reklama, concierge, public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Redaktorska
  • Copywriterska i kreowanie wizerunku

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury.
  W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna i metodyczna. Ich celem jest  wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Muzyka estradowa
  • Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej
  • Muzyk kościelny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzyka w mediach
  • Edukacja tańca
  • Prowadzenie zespołów muzycznych

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest 1 przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej lub ustnej egzaminu maturalnego oraz sprawdzian praktyczny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz sprawdzian praktyczny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia angielska
  Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też  poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych.
  Po I semestrze studiów I stopnia, studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielską a translatoryczną.  W ramach specjalności nauczycielskiej poznają nowoczesne metody i techniki pracy z różnymi grupami uczniów. Przyszli tłumacze zdobywają wiedzę  i umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego różnego typu tekstów. Na studiach II stopnia osobne zajęcia poświęcone są tłumaczeniom specjalistycznym prawniczym, biznesowym oraz technicznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia germańska

  Oferta dydaktyczna Katedry Germanistyki skierowana jest zarówno do kandydatów ze znajomością języka niemieckiego, jak i do osób chcących uczyć się języka niemieckiego od podstaw. Kształcenie obejmuje rozwijanie kompetencji językowych w ramach praktycznej nauki języka niemieckiego oraz moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy w zakresie językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego.

  Po pierwszym semestrze studiów I stopnia studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielską a translatoryczną.  W ramach specjalności nauczycielskiej przygotowywani są do podjęcia pracy jako nauczyciele języka niemieckiego we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych. Z kolei studenci specjalności translatorycznej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i przekładu tekstu i przygotowywani są do pracy w charakterze tłumacza w biurach tłumaczeń, firmach, turystyce czy instytucjach kultury.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia polska
  Studia I stopnia i II stopnia na kierunku filologia polska zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu  literatury, języka i kultury polskiej. Student(ka) nabywa umiejętność badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, analizy tekstu kultury, uczy się korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi. 
  Student(ka) nabywa kompetencje w zakresie rozumienia procesów historycznojęzykowych, poprawnego  posługiwania się językiem polskim oraz krytycznej analizy różnych tekstów literatury i kultury.
  Absolwent(ka) studiów II stopnia posiada wszechstronne umiejętności badania tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury, korzystania z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz poprawnego redagowania historycznoliterackich, krytycznoliterackich,  eseistycznych oraz naukowych form wypowiedzi.  Rozumie procesy historycznojęzykowe, poprawnie posługuje się językiem polskim, krytycznie analizuje różne teksty literatury i kultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edytorska
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo
  • Asystent kadr zarządzających i elit politycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego) .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia rosyjska

  Oferta dydaktyczna dotycząca studiów I stopnia skierowana jest do osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego (nauczanie zaczyna się od podstaw, czyli między innymi od wprowadzenia alfabetu), jednak uzyskały wysokie wyniki na świadectwie maturalnym z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, co stanowi potwierdzenie posiadania predyspozycji humanistycznych.

  W przypadku studiów II stopnia oferta skierowana jest do kandydatów zainteresowanych dalszym rozwojem  kompetencji językowych, a także kształtowaniem warsztatu badawczego w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa rosyjskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski i angielski w biznesie
  • Język rosyjski i angielski w turystyce
  • Język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska
  • Translatoryka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski i angielski w biznesie
  • Translatoryka
  • Język rosyjski i angielski w dyplomacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Filozofia
  Student w trakcie studiów winien uzyskać gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Przedmioty podstawowe kładą nacisk na wiedzę z zakresu historii filozofii i logiki. W obrębie przedmiotów kierunkowych istotne znaczenie mają filozofia człowieka, teoria bytu, teoria poznania, filozofia społeczna, etyka i estetyka. Studia oferują także nachylenie bardziej praktyczne czego egzemplifikacją są retoryka oraz w idee filozofii jako sposobu życia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filozofia teoretyczna
  • Kognitywistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filozofia teoretyczna
  • Kognitywistyka

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Grafika
  Głównym celem studiów na kierunku Grafika jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.
  Absolwenci są przygotowani do podjęcia twórczej, pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki. Posiadają wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko rozumianych mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Historia

  Studia licencjackie na kierunku Historia pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych. 

  W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (studia licencjackie przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia na tej specjalizacji na studiach magisterskich; studia nauczycielskie zgodnie z najnowszymi wymogami ministerialnymi  - Dz. U. z 2.08.2019, poz. 1450- trwają 5 lat); w zakresie przygotowania do zawodu archiwisty (specjalność archiwistyka, daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w archiwum bieżącym np. w składnicy akt, archiwum zakładowym i historycznym na stanowisku archiwisty oraz w kancelarii).

  Studia historyczne II stopnia pozwalają pogłębić, rozszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o problemach i metodach badań wybranych dziedzin historii i nauk pokrewnych.

  Zasób pozyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy pozwala mu na pełnienie roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk oraz potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące pomiędzy różnymi obszarami działalności ludzkiej, dzięki czemu jest m.in. dobrze przygotowany do ewentualnego podejmowania pracy naukowej, w tym również studiów doktorskich z zakresu historii i innych nauk humanistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Archiwistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Archiwistyka
  • Ogólnohistoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUMENTALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Instrumentalistyka

  Studia I stopnia:

  • adresowane są do kandydatów posiadających wiedzę muzyczną i umiejętności w grze na instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II stopnia,
  • trwają 6 semestrów,
  • są prowadzone w specjalnościach: fortepian, gitara, akordeon, organy,
  • przygotowują do działalności koncertowej w charakterze solisty i kameralisty,
  • upoważniają do uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu licencjata,
  • uprawniają do podjęcia studiów II stopnia oraz czynnego uczestnictwa w życiu muzycznym i upowszechnianiu kultury muzycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fortepian
  • Gitara
  • Akordeon
  • Organy

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym (część pisemna) z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych oraz sprawdzian praktyczny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp. Kierunek ma profil praktyczny, co oznacza, że większość zajęć przygotowuje studenta w sposób kontaktowy, poprzez ćwiczenia.

  Obydwie specjalności kształcą przede wszystkim wokalistów i instrumentalistów, którzy mają wykazać się warsztatem wykonawczym, potrzebnym do wielu projektów i wykonywanych czynności. Obok wspomnianych zajęć kształtujących osobowość sceniczną, wyposażających studenta w wiedzę teoretyczną, prowadzimy zajęcia z pracy w warunkach studyjnych, obsługi systemów nagrywania i edycji nut, itp.   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Komunikacja międzykulturowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

  Łatwość swobodnego podróżowania oraz podejmowania pracy w różnych regionach świata wymaga od młodych ludzi świadomości oraz coraz większej wiedzy z zakresu różnic kulturowych.

  Dlatego tak ważne jest dzisiaj kształcenie specjalistów z wszechstronną wiedzą kulturową, co jednak powinno być uzupełnione wiedzą o procesach komunikacji i odpowiednimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Specjaliści wykształceni w tej dziedzinie odnajdą się w nawiązywaniu relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Kulturoznawstwo
  Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych  i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas  świat kultury. Studia na  tym kierunku pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wybranych dziedzin kultury.
  Dzięki temu absolwent zyskuje umiejętności analizy i interpretacji zjawisk i tekstów kultury, współczesnych, jak i tych z przeszłości, odnoszących się zarówno do kontekstu polskiego jak i wybranych obszarów świata.
  Wychowankowie kierunku kulturoznawstwa w trakcie studiów stają się z jednej strony świadomymi odbiorcami i interpretatorami kultury, z drugiej zaś zyskują umiejętności, doświadczenia i wiedzę pozwalające na stawanie się aktywnymi  animatorami i twórcami kultury.
  Wielu wykładowców współpracuje z szeregiem regionalnych i ogólnopolskich instytucji kultury, niektórzy z nich kierują instytucjami kultury, dzięki czemu studia na kulturoznawstwie zyskują atrakcyjną formułę kontaktu ucznia z mistrzem praktykiem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animator kultury w regionie
  • Historia kultury z elementami religioznawstwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka kulturowa
  • Pracownik instytucji kultury
  • Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki
  • Edukacja w placówkach kultury

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek studiów Lingwistyka stosowana kształci profesjonalnych tłumaczy ze znajomością dwóch języków obcych. Obecna oferta studiów obejmuje kombinację języka angielskiego i niemieckiego.

  Studenci kształceni są przede wszystkim w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. W programie studiów znajdują się również przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów, bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami.

  Duży nacisk kładzie się na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy czy też różnic kulturowych w zakresie biznesowym pomiędzy krajami angielskiego i  niemieckiego obszaru językowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Muzeologia

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym historii muzealnictwa, aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i problematyki edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk w instytucjach muzealnych.

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym  aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk pedagogicznych i w instytucjach muzealnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku muzeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia sztuki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia oferują ogólne wykształcenie humanistyczne i zyskanie podstawowej wiedzy z zakresu nauk o języku, literaturze  i kulturze (w kontekście literatury i kultury światowej). Student będzie doskonalił sztukę sprawnego wypowiadania się w mowie i w piśmie, ponadto będzie doskonalił umiejętności pragmalingwistyczne i komunikacyjne (dostosowanie formy komunikatu do celów, sytuacji, odbiorców itp.).

  Student nauczy się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe w przeszłości i współczesności,  samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, korzystając przy tym zarówno ze źródeł tradycyjnych, jak i z mediów elektronicznych, ponadto zdobędzie umiejętności organizacyjne (będzie przygotowywał różne projekty kulturowe).

  Rozszerzony blok zajęć lektoratowych (aż 360 godzin w ciągu trzech lat) i wybrane zajęcia w języku angielskim dadzą Absolwentowi(ce) znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ lub C1 (w zależności od wyboru grupy)  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komunikacja społeczna, reklama i animacja kultury

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKI WIZUALNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Sztuki wizualne
  Głównym celem studiów I stopnia na kierunku Sztuki Wizualne jest zdobycie wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.
  Głównym celem studiów II stopnia na kierunku Sztuki Wizualne jest zdobycie pogłębionej w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórczy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  1. Ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w ilości 10 do 15) oraz innych dokonań artystycznych. Dodatkowo kandydaci składają w/w dokumentację w formie cyfrowej na płycie CD. 2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury odpowiadającej kompetencjom jakie posiadają absolwenci na tym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Turystyka historyczna i kulturowa
  Kierunek turystyka kulturowa i historyczna łączy wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno - prawnych. Absolwenci tego kierunku zdobywają kwalifikacje przydatne w branży turystycznej, dzięki uzyskaniu niezbędnych umiejętności praktycznych i rozległej wiedzy teoretycznej.
  W zależności od wyboru proponowanej specjalności, absolwent uzyskuje także umiejętności w organizowaniu widowisk historycznych, rekonstrukcji militarnych, zdobywa niezbędne kwalifikacje do pracy jako przewodnik i pilot oraz jako animator wypoczynku, organizator tzw. eventów, wyjazdów integracyjnych, konferencji i sympozjów (tzw. event manager).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Turystyka kulturowa europy śródziemnomorskiej
  • Przewodnik i organizator turystyki wschodniej
  • Animator turystyki kulturowej regionu karpackiego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka etnograficzna bałkanów
  • Turystyka etnograficzna karpat
  • Turystyka etnograficzna polski
  • Turystyka miejska włoch
  • Turystyka miejska krajów nadbałtyckich
  • Turystyka miejska polski
  • Turystyka w województwie podkarpackim

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Opinie (0)