• EGZEKUCJA ROSZCZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJ

  Rekrutacja

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów windykacyjnych w firmach, które mają swoich dłużników na terenie Unii Europejskiej, pracowników kancelarii oraz wszystkie osoby zainteresowane poznaniem możliwości dochodzenia należności od firm zagranicznych oraz osób fizycznych przebywających za granicą. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEJSKIE PRAWO KONKURENCJI

  Rekrutacja

  Zakres szkolenia obejmuje prawo w działalności gospodarczej. Źródła prawa i zasady prawa konkurencji w UE oraz Polsce. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kompetencje organów regulacyjnych. Jego celem jest zapewnienie zrozumienia regulacji prawnych w zakresie podejmowania i prowadzenia uczciwej konkurencji. Cele i sposoby funkcjonowania regulatorów rynku, w szczególności Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji. Znajomość podstawowych pojęć i zależności o charakterze prawnych i ekonomicznym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KARTA NAUCZYCIELA

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KONSTRUOWANIE UMÓW CYWILNO - PRAWNYCH

  Rekrutacja

  Szkolenie pozwoli na wykorzystanie posiadanej wiedzy z zakresu prawa umów w praktyce zawodowej tj. nabycie umiejętności niezbędnych przy prawidłowym formułowaniu i sporządzaniu umów cywilno-prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA - KURS

  Rekrutacja

  Zapoznanie z podstawowymi teoriami kryminologicznymi wyjaśniającymi etiologię przestępczości, strukturą i dynamiką przestępczości we współczesnej Polsce oraz historycznie – w kontekście zmian społecznych. Omówienie statystyk kryminalnych i zapoznanie uczestników z metodami szacowania ciemnej liczby przestępstw. Zapoznanie z funkcjonowaniem organów formalnej kontroli społecznej i prowadzoną przez nie polityką kryminalną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO

  Rekrutacja

  Kurs przygotowujący do wykonywania prestiżowej funkcji DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO. Kurs dla osób które planują zdawać egzamin Państwowy jak również dla osób które na potrzeby np. doskonalenia zawodowego chcą nabyć praktyczną wiedzę z zakresu najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji prawnych niezbędnych do sprawowania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  Szkolenie “Międzynarodowa ochrona prawa człowieka” umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami ochrony praw człowieka, znaczeniem międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz rolą ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej w zakresie ich ochrony.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻANIA W POSTĘPOWANIU KARNYM I CYWILNYM

  Rekrutacja

  Szkolenie ma na celu omówienie celów i istoty nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz porównanie zwyczajnej i nadzwyczajnej kontroli odwoławczej. Zapoznają się Państwo z regulacjami procedury cywilnej i karnej. Wiedza przekazana zostanie także poprzez analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz pracę na kazusach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OBRÓT NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OBSZAR WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W UE

  Rekrutacja

  Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach funkcjonowania Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jako obszaru polityki wewnętrznej Unii Europejskiej.  W ramach szkolenia przeglądowi zostanie poddana ewolucja współpracy policji i sądownictwa państwa członkowskich Wspólnot, zakres III filaru Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht), Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (Traktat Amsterdamski) oraz zmiany Wprowadzone przez Traktat Lizboński. Przedstawione też zostaną instytucje i organy działające w tym obszarze, oraz środki prawne (europejskie nakaz aresztowania, regulacje ekstradycyjne, harmonizacja prawa, uznawanie wyroków).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY FILOZOFII: ETYKA Z ELEMENTAMI ETYKI PRAWNICZEJ

  Rekrutacja

  Szkolenie ma na celu ogólne zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi filozofii i etyki jako dyscyplin nauki oraz ich związków z filozofią i teorią prawa, jako ogólnych dyscyplin prawoznawstwa. Porusza wątki klasycznie akademickie oraz szczegółowe, związane z badaniem moralności w różnych przejawach aktywności człowieka związanej z władzą, prawem i państwem. Komponent „etyki” dotyczy problematyki wyjaśniającej efekty postępowania człowieka w jego zbiorowości, w aspekcie praktycznym a także preskryptywnym i normatywnych uogólnień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLSKIE I EUROPEJSKIE PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki samorządowej w ujęciu prawa polskiego jak i europejskiego. Zawiera ono kompendium wiedzy z polskiego oraz europejskiego prawa samorządu terytorialnego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POSTĘPOWANIE KARNE

  Rekrutacja

  Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami i instytucjami prawa karnego procesowego na różnych etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i odwoławcze). Przybliżenie zagadnień dotyczących części ogólnej procesu karnego oraz jego przebiegu. Tematyka obejmuje w szczególności problematykę zasad naczelnych procesu karnego, praw i obowiązków uczestników postępowania, katalogu przesłanek procesowych, prawa dowodowego, podstaw i procedury stosowania środków przymusu. Druga część omawianych zagadnień dotyczy przebiegu procesu karnego – postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w tym także postępowania odwoławczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest prezentacja postępowania nieprocesowego jako trybu postępowania rozpoznawczego, źródeł prawa postępowania nieprocesowego, naczelnych zasad i przesłanek tego postępowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego z uwzględnieniem prawa unijnego, systemu i funkcjonowania administracji w Polsce oraz prawnych form działania organów administracji a także podstawowych rozwiązań z materialnego prawa administracyjnego; określenia zakresu regulacji normami prawa materialnego i ingerencji administracji w sferę praw i wolności jednostki, stosowania wykładni części szczegółowej w prawie administracyjnym; poruszania się po zasadniczych aktach prawnych zawierających normy prawa materialnego administracyjnego – przy uwzględnieniu działów administracji rządowej i zadań realizowanych przez samorząd terytorialny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO BANKOWE

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiadomości na temat prawnych form prowadzenia działalności bankowej oraz praw i obowiązków wynikających z zawartych umów bankowych. Szkolenie pozwala także na poznanie nowoczesnych form działalności bankowej. Treść uwzględnia normy prawa wspólnotowego dotyczące funkcjonowania instytucji finansowych na ujednoliconym rynku europejskim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO BUDOWLANE

  Rekrutacja

  Przedmiotem jest wprowadzenie a zarazem istotnym uzupełnieniem wiedzy zawartej przede wszystkim w przedmiocie prawo administracyjne część ogólna, pozwalającym przyswoić sobie i lepiej zrozumieć pojęcia i treści zawarte w regulacjach prawnych, odnoszące się do procesów budowlanych i administracji nadzoru budowlanego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest wprowadzenie a zarazem istotnym uzupełnieniem wiedzy zawartej przede wszystkim w przedmiocie prawo administracyjne część ogólna, pozwalającym przyswoić sobie i lepiej zrozumieć różne pojęcia i treści zawarte w regulacjach prawnych, odnoszące się do prawa dostępu do informacji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO HANDLOWE

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest przede wszystkim zaznajomienie ze specyfiką prawa handlowego oraz z podstawowymi instytucjami prawa handlowego, praktycznymi problemami powstającymi w zakresie stosowania prawa handlowego oraz wdrażanie umiejętności ich rozwiązywania. Założeniem szczególnym jest ukazanie instytucji prawno-handlowych zarówno w ujęciu teoretycznym jak i w działaniu oraz ukazywanie ewolucji prawa handlowego w związku z dokonującymi się przemianami społeczno-gospodarczymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO KARNE SKARBOWE

  Rekrutacja

  Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami i instytucjami prawa karnego skarbowego z szczególnym uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz procedowaniem na różnych etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i odwoławcze). Wyjaśnienie zasad stosowania do kodeksu karno skarbowego, przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO KARNE WYKONAWCZE

  Rekrutacja

  Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment szeroko rozumianego prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin tworzą z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. Stanowiące część systemu prawa karnego, prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulujących stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądowych zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO MEDIÓW

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi normami prawnymi regulującymi działalność mediów masowych w Polsce, zwłaszcza elektronicznych, praw i obowiązków właścicieli mediów i dziennikarzy, prawa do informacji itp. W programie uwzględniona zostaje stosunkowo nowa dziedzina prawa medialnego, jakim jest prawo dotyczące Internetu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE

  Rekrutacja

  Program obejmuje prawo prywatne międzynarodowe sensu stricte. Poza instytucjami ogólnymi prawa międzynarodowego prywatnego takimi jak: kwalifikacja, odesłanie, kwestia wstępna, klauzula porządku publicznego, obejście prawa, zmiana statutu, stosowanie prawa właściwego i trudności z tym związane, omawiane są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. W niezbędnym zakresie uwzględnione są zagadnienia międzynarodowego procesu cywilnego (jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie obcych orzeczeń) oraz problematykę prawa obcych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO OŚWIATOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest wyposażenie odbiorcy w wiedzę z zakresu: podstawowych pojęć i konstrukcji prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych); umiejętność prowadzenia prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów na podstawie analizy tekstu prawnego, stanowiska nauki prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i właściwego ich stosowania. Szkolenie zawiera omówienie źródeł prawa krajowego i prawa międzynarodowego, których znajomość ułatwi poszukiwanie podstaw rozwiązywania różnych stanów faktycznych i właściwego stosowania prawa w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

  Rekrutacja

  Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie z aktualnym stanem systemu restrukturyzacyjnego obowiązującego w Polsce. Uzyskanie wiedzy odnośnie wykładni omawianych przepisów prawa oraz nabyć umiejętność ich praktycznego zastosowania przy rozwiązaniu problemów prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE- PO NOWELIZACJI

  Rekrutacja

  Głównym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnym stanem systemu prawa upadłościowego i naprawczego obowiązującego w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kurs jest dobrym przygotowaniem do podjęcia pracy przy obecnych realiach rynkowych lub otworzenia własnej działalności. Uczestnicząc w kursie zdobędą Państwo wiedzę nie tylko z zakresu prawa cywilnego, handlowego czy podatkowego, ale także praktyczne umiejętności o zasadach umów cywilnoprawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO WYKROCZEŃ I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

  Rekrutacja

  Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach zarówno materialnego prawa wykroczeń, jak i procesowego prawa wykroczeń, omawiając główne jego instytucje zarówno materialne jak i procesowe w kontekście podstawowych instytucji prawa karnego zarówno materialnego jak procesowego, wskazując na odpowiednie zastosowanie przepisów prawa karnego jak również na charakterystyczne dla prawa wykroczeń różnice z prawem karnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KURS

  Rekrutacja

  Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami :udzielania zamówień publicznych oraz stosowania trybów ujętych w ustawie- Prawo zamówień publicznych. Ponadto przybliżenie statusu podmiotów biorących udział w procedurach przewidzianych w ustawie , odpowiedzialności z tytułu naruszenia regulacji ustawowej oraz stosowania środków ochrony prawnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • UMOWY W ADMINISTRACJI

  Rekrutacja

  Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z umowami zawieranymi przez administrację publiczną, a także wyrobienie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WSTĘP DO BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

  Rekrutacja

  Szkolenie obejmuje m.in. podstawowe informacje dotyczące pojęć związanych z bezpieczeństwem państwa, zasad odpowiedzialności władz państwowych za bezpieczeństwo narodowe oraz socjologii wojska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

  Rekrutacja

  Szkolenie zaznajamia z podstawowymi pojęciami prawoznawstwa, na który składa się zarys trzech elementów nauk ogólnych prawoznawstwa: teoria normy prawnej, teoria stosowania prawa, teoria wykładni prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)