• LOGISTYKA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do podejmowania działalności inżynierskiej i zarządzania w sferze logistyki transportu, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, w bazach przeładunkowych, w zapleczu naukowo-badawczym, w przedsiębiorstwach usług turystycznych, administracji publicznej lub w zakładach przemysłowych w zakresie logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu.

  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał rozległą wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie, będzie znał aktualne trendy rozwojowe w zakresie transportu oraz jego oddziaływania na środowisko, a także będzie rozumiał zarządzanie zasobami i ochronę własności intelektualnej. Dodatkowo będzie posiadał umiejętność dokonywania wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, będzie potrafił opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotowywać tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników oraz zaprojektować złożone urządzenie, system lub proces związany z transportem i zrealizować ten projekt

  Szczegółowe informacje:

 • POMIARY I DIAGNOSTYKA TECHNICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał poszerzoną wiedzę w zakresie pomiarów i metrologii wielkości geometrycznych i fizycznych, analizy błędów i statystyki danych pomiarowych, a także metod i analiz matematycznych wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej. Dodatkowo będzie potrafił wykonać pomiary w zakresie kontroli odchyłek kształtu i położenia z zastosowaniem odpowiednich metod i przyrządów pomiarowych, skonfigurować tor pomiarowy oraz prawidłowo identyfikuje narzędzia diagnostyczne. Absolwent będzie umiał zarówno dokonać identyfikacji i weryfikacji stanu technicznego, jak też opracować wyniki pomiarów i wyznaczyć niepewność pomiaru.

  Szczegółowe informacje:

 • PRZEWOŹNIK DROGOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” mają charakter specjalistyczny, a ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i naukowych w zakresie przewozów drogowych osób i rzeczy, osób posiadających tytuł magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata. 

  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Będzie się mógł także ubiegać o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych dla przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

  Szczegółowe informacje

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie potrafił wdrażać i utrzymywać systemy zarządzania bezpieczeństwem i systemy zarządzania utrzymaniem zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi. Będzie miał wiedzę i umiejętności w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania utrzymaniem, metod i technik zarządzania ryzykiem oraz zmianą w systemach kolejowych. Uczestnicy studiów podyplomowych, zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, eksploatacyjnymi i technicznymi w zakresie zarządzania i utrzymania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

  Szczegółowe informacje:

 • ZASADY PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie miał poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu oraz obszarów z nim powiązanych, trendów rozwojowych w zakresie transportu, a także jego bezpieczeństwa. Słuchacze zapoznawani są z tematyką telekomunikacyjną sieci PKP, poznają podstawy inżynierii ruchu kolejowego oraz sposoby dokonywania pomiarów diagnostyki i eksploatacji urządzeń, uczą się projektować urządzenia ruchu kolejowego, a także poznają budowę i działanie pojazdów szynowych.

  Szczegółowe informacje:

Opinie (0)