• ADMINISTRACJA I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na studiach podyplomowych kształceni mają być obecni i przyszli pracownicy administracji zarówno publicznej jak i niepublicznej, którzy pracują lub poszukiwać będą zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach (niefinansowych i finansowych), jak i w jednostkach publicznych. Studia mają się odbywać w systemie dwusemestralnym – łącznie 176 godzin.

  Studia zostały podzielone na trzy moduły. Pierwszy to Administracja publiczna i prywatna, drugi Finanse publiczne i prywatne, trzeci Zarządzanie w administracji. Ze względu na wagę i znaczenie poszczególnych modułów przypisano im odpowiednie ilości godzin i punktów ECTS. Pierwszy moduł 80 godzin – 15 pkt ECTS; drugi 56 godzin – 10,5 pkt ECTS; trzeci 40 godzin – 7,5 pkt ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla doświadczonych menedżerów, początkujących szefów oraz przyszłych adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je m.in.: koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacji, motywowania czy coachingu) oraz rozwój inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej słuchaczy. Ważną klamrę "Akademii Menedżera" stanowi przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny "personal branding" (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ZWINNEGO LIDERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Akademia Zwinnego Lidera to wyjątkowy program przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w samoorganizujących się zespołach, wyposażający lidera w portfel narzędzi, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności oraz praktyczne rozwiązania problemów w pracy zespołów.

  Program studiów wynika z potrzeby zbudowania portfela wiedzy, doświadczeń i rozwiązań, które doskonale sprawdzają się w dynamicznym otoczeniu. Daje to pewność, że program studiów jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie podejściem zwinnym w zarządzaniu zespołami, charakteryzującym się brakiem scentralizowanej wiedzy i nadzoru menedżerów, a w których kluczowymi wartościami stają się rozwój, zaufanie oraz motywacja. 

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa, rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania zwinnymi projektami, samoorganizującymi zespołami oraz przygotowanie do prestiżowego, międzynarodowego certyfikatu: Professional Agile Leadership I oraz Professional Scrum Product Owner.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA I MODELOWANIE DANYCH BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia składają się z siedmiu modułów. Pierwszy Podstawy statystyczne analizy danych jest wprowadzeniem uczestników w podstawowe zagadnienia związane z analizą danych. Tu wykorzystywana będzie ogólnodostępna aplikacja estat.me. Kolejny moduł to Podstawy programowania w Python i R na którym uczestnicy poznają niezbędne narzędzia wykorzystywane w dalszej części do analizy, modelowania i wizualizacji złożonych zbiorów danych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współcześnie w wielu organizacjach zmiany poprzedzają badania o charakterze audytowym, dlatego istnieje potrzeba kształcenia specjalistów w tym obszarze. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacji są dzisiaj nie tylko potrzebą, ale jednocześnie ważną koniecznością wymagającą realizacji zgodnie z istniejącymi w tym zakresie standardami.

  Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej stanowią odpowiedź na tą potrzebę oraz szansę dla wielu ludzi na rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji w tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wiodącym celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania audytu śledczego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do prowadzenia analiz śledczych przy wykorzystaniu sprawdzonych w praktyce metod i technik, w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadków i dyskusji grupowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BRAND MANAGER I PR MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Brand Manager i PR Manager to studia doskonalące, które powstały w odpowiedzi na tendencję w biznesie i na rynku pracy w Polsce. Zaobserwowano rosnące zainteresowanie profesjonalnym zarządzaniem wizerunkiem organizacji komercyjnych i publicznych. Międzynarodowe korporacje traktują Polskę jako kluczowy rynek Europy Środkowej i Wschodniej i jednocześnie polskie firmy prowadzą już bardzo aktywną działalność na rynkach zagranicznych.

  Wszystko to powoduje, że poszukiwane są osoby z wiedzą specjalistyczną w zakresie brandingu, zwłaszcza osoby, które potrafią dobrze poruszać się w mediach interaktywnych i z wyprzedzeniem reagować na zmiany konsumenckie i w strategiach konkurencji.

  Również wiele organizacji publicznych zaczęło w sposób bardziej świadomy dbać o swój wizerunek zarówno, w bezpośrednich kontaktach z interesariuszami, jak i w odniesieniu do mediów interaktywnych, zwłaszcza platform społecznościowych. Wszystko to stworzyło lukę na rynku pracy w zakresie specjalistów z obszaru zarządzania wizerunkiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS ENGLISH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prezentowany program kształcenia powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających zdywersyfikowane kompetencje. Polski rynek pracy zwłaszcza rynek etatów w korporacjach, potrzebuje specjalistów posiadających nie tylko kompetencje branżowe, ale i wielokulturowe i językowe.

  To, co czyni kierunek Business English unikatowym, to jego umiejscowienie na styku właśnie zarządzania i filologii angielskiej. W ramach programu kierunku Business English przedmioty specjalistyczne związane z biznesem pozwalają Słuchaczom zgłębić tajniki poruszania się we współczesnych korporacjach, planowania własnej kariery, marketingu i zarządzania zespołem, zaś przedmioty związane z nauką angielskiego, umożliwiają poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w zakresie porozumiewania się w tym języku w mowie i piśmie.

  Studia prowadzone są całkowicie w języku angielskim, co daje Słuchaczom możliwość rozwoju w zakresie porozumiewania się w rozmaitych sytuacjach zawodowych właśnie w tym języku. Ponadto, Słuchacze uczą się fachowej terminologii w języku angielskim, a także trenują posługiwanie się międzynarodowym dyskursem biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS INTELLIGENCE W DUŻYCH ZBIORACH DANYCH (BIG DATA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Problematyka studiów dotyczy wykorzystania wybranych narzędzi z obszaru Business Intelligence oraz Big Data, dla celu wspomagania działań organizacji. W tym celu studenci poznają teoretyczne i praktyczne podstawy: budowy i tworzenia baz danych NoSQL, integracji danych analitycznych w przedsiębiorstwie, analizy danych z zastosowaniem wybranych języków programowania oraz ich wizualizacji.

  Zajęcia realizowane są z zastosowaniem najnowszych rozwiązań firmy SAS oraz innych dostawców. Uczestnicy studiów uzyskują dostęp do zaawansowanej bazy serwerowej, przygotowanej specjalnie dla celów dydaktycznych i odpowiadającej aktualnym rozwiązaniom stosowanym w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Controlling” stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych dla wykonawczej i kierowniczej kadry przedsiębiorstw biznesowych, organizacji finansowych oraz instytucji publicznych. Controlling, będąc ponadfunkcyjnym systemem zarządzania, dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając perspektywę teraźniejszą i przyszłą, zapewniając długoterminowy sukces organizacji.

  Realizowane studia podyplomowe są skoncentrowane na instrumentach controllingu finansowego, jednakże inne ważne procesualne obszary controllingu są także uwzględnione. Każdy merytoryczny zakres realizowanych zajęć jest bardzo użyteczny w praktyce gospodarczej.

  Większość zajęć jest realizowana przez osoby mające doświadczenia praktyczne we wdrażaniu i stosowaniu controllingu. Realizowane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach od piętnastu lat studia podyplomowe z „Controllingu” cieszą się powodzeniem i uznaniem, są bardzo dobrze odbierane przez rynek pracodawców. Sprzyja też temu rosnące zapotrzebowanie krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw na controllerów finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu i prawa. Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne umiejętności analizy tekstu prawnego.

  Celem studiów jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy ekonomicznej (współczesny rynek pracy, zasoby ludzkie, finanse, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw, marketing). Ponadto słuchacze zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

  Zajęcia prowadzone są w języku angielskim, 176 godzin - 43 godziny zajęć teoretycznych i 133 godziny zajęć praktycznych, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela), planowane są 22 zjazdy 8-godzinne. Zajęcia będą się odbywały w Rybniku, ul. Rudzka 13c

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HANDEL ZAGRANICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia transakcji w handlu zagranicznym oraz sposobów zaistnienia i funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

  W ramach studiów podyplomowych Handel zagraniczny realizowane są dwa bloki tematyczne (grupy modułów):

  I. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

  II. Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

  Pierwszy blok tematyczny pn. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych obejmuje zagadnienia makroekonomiczne istotne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności na rynkach zagranicznych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobywają wiedzę w zakresie procesów dokonujących się w gospodarce światowej.

  Drugi blok tematyczny pn.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych obejmuje zagadnienia szczegółowe związane z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych, m.in. dotyczące realizacji kontraktów, rozliczeń międzynarodowych, logistyki, prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności, pozyskiwania środków z funduszy UE.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współcześnie, jednym z kluczowych wymogów w stosunku do służb personalnych jest oczekiwanie przez zarząd firmy efektywnego wspierania działań biznesowych, poprzez dostarczanie nie tylko sprawdzonych, ale przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań HR.

  Zależy Ci by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom organizacji? Chcesz zostać ekspertem HR, partnerem biznesowym, a może myślisz o doskonaleniu kompetencji w kierunku pełnienia roli agenta zmian, mentora czy rzecznika pracowników? Jeśli tak, wybierz nasz kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż.

  Celem studiów HR Business Partner jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji, co oznacza możliwość dostarczania decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych i kompleksowych rozwiązań systemowych z obszaru HR, które pozwolą efektywnie wspierać biznes. Jeśli Twoją pasją jest zarządzanie ludźmi, a jednocześnie chcesz widzieć wymierne efekty podejmowanych przez Ciebie i Twój zespół działań nie zwlekaj z aplikacją na nasz kierunek!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skoncentrowane są na poszerzeniu wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania samodzielnych funkcji kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Skupiają się na informacjach z zakresu polityki kadrowej, prawa pracy, przepisów kadrowo-płacowych, psychologii pracy, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Studia te dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KRAJOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został stworzony z myślą o osobach, które posiadają podstawową wiedzę w zakresie rachunkowości na poziomie studiów licencjackich, lub podyplomowych (np. „Rachunkowość”, „Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi”), a które chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o znajomość regulacji Krajowych Standardów Rachunkowości, które powinny być stosowane w przypadku braku regulacji w ustawie o rachunkowości. Program jest wzbogacony o praktyczne aspekty tworzenia sprawozdania finansowego, modelowanie rachunku kosztów oraz elementy budżetowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN CORPORATE GOVERNANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zasad sprawnego i skutecznego zarządzania organizacją, a w szczególności zaprezentowanie uczestnikom studiów metod tworzenia, wdrażania i wykorzystania mechanizmów nadzoru korporacyjnego, zwiększających skuteczność działania dyrektorów wykonawczych i nie wykonawczych – członków organów spółek.

  Studia stanowią unikatową propozycję edukacyjną, będącą rozszerzeniem programu studiów podyplomowych Master of Corporate Governance, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz innych studiów Master of Business Administration.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW I DYREKTOR SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży to specjalistyczne studia doskonalące, które od ponad dekady cieszą się dużym zainteresowaniem na Śląsku jako element oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

  Kierunek ten powstał na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy. W ofercie innych polskich uczelni brakuje studiów podyplomowych, które nakierowane byłyby na specyficzne potrzeby osób aspirujących do realizacji dynamicznej kariery w departamentach handlu i sprzedaży. Kierunek MdsKKiDS wypełnia tą lukę i skierowany jest przede wszystkim do osób, które już mają pewne doświadczenie w służbach sprzedażowych, ale chciałyby uzyskać konkretne kompetencje, które liczą się do awansu w pionie sprzedażowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER DS. ZAKUPÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziwi Cię, że zakupy w dużych firmach i przedsiębiorstwach urastają do rangi wielkich przedsięwzięć? To dlatego, że skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy i poprawy jej efektywności. Narastająca bariera popytu u klientów wymusza na przedsiębiorstwach i firmach działania korygujące w zakresie zakupów i zaopatrzenia. Dlatego z coraz większą uwagą zaczynają one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty.

  Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu. Dlatego właśnie pracownicy, a w szczególności managerowie zakupów są bardzo cenni, wartościowa na rynku pracy jest także specjalistyczna wiedza dotycząca procedur skutecznie modelujących proces zaopatrzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów.

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kultura rozumiana i interpretowana jest w różny sposób. Terminem kultura najczęściej określa się całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.

  Dorobek kulturalny polskiego społeczeństwa, jest niezwykle bogaty i cenny. Dorobek ten tworzyło i tworzy wiele osób skupionych wokół instytucji kulturalnych. Zarządzanie tymi instytucjami wymaga od menedżerów specyficznych umiejętności łączenia świata artystycznego ze światem biznesu, poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania na rynku kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek "Menedżer logistyki" oferuje atrakcyjne zakres wiedzy, niezbędny do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi oraz pomaga zdobyć kompetencje niezbędne dla każdego pracownika nowoczesnej firmy. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia, która od prawie 30 lat specjalizuje się w problemach zarządzania procesami logistycznymi (procesami przepływu produktów) i jest jednym z najlepszych ośrodków, w których można uzyskać kompleksową wiedzę na ten temat.

  Współczesny pracownik firm handlowej, produkcyjnej czy transportowo-spedycyjnej nie może w dzisiejszych czasach ignorować istotnych zagadnień logistyki, a im wcześniej pozyska wiedzę w tym zakresie, tym większe możliwości przyspieszenia kariery zawodowej pojawią się przed nim. Drogi szybkiego awansu otwierają się przed absolwentami naszych studiów, którzy poznają istotę koncepcji i metody zarządzania logistycznego rozszerzone o metody podejmowania decyzji oraz nauczą się możliwości dalszego samodzielnego podwyższania swoich umiejętności w zakresie zarządzania przepływami produktów (m.in. międzynarodowej certyfikacji kwalifikacji logistycznych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Międzynarodowe standardy rachunkowości” to bardzo pragmatyczny kierunek studiów podyplomowych, nastawiony na przekaz wiedzy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. MSR/MSSF są coraz powszechniej stosowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz przez grupy kapitałowe działające w różnych krajach świata.

  Studia wyczerpują wiedzę z każdego najważniejszego obszaru merytorycznego, występującego w większości podmiotów stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości. Większość zajęć jest realizowana przez osoby mające bardzo dobre przygotowanie poznawcze, a także doświadczenia praktyczne w uprawianiu rachunkowości. Obserwuje się rosnące zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na pracowników służb finansowo-księgowych z poszerzona wiedzą z rachunkowości międzynarodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MS EXCEL I VBA W BIZNESIE - POZIOM ZAAWANSOWANY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia analiz i przetwarzania danych. Zgłębiając typowe problemy natury ekonomiczno–biznesowej studenci w sposób praktyczny zdobywają zaawansowane umiejętności wykorzystywania technik i narzędzi MS Excel oraz języka VBA, obejmujących w szczególności zagadnienia finansowe, analizę ilościową danych biznesowych, organizację danych, programowanie w języku VBA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ I ZESPOŁEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne realia gospodarcze, charakteryzujące się m.in. intensywną konkurencją rynkową, wysoką dynamiką zmian w otoczeniu organizacji, internacjonalizacją i cyfryzacją gospodarki, a w ostatnich miesiącach również malejącym popytem na skutek ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, doprowadziły do znaczącego wzrostu ryzyka i niepewności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności małą i średnią firmą. Tendencje te stanowią dla zarządzających nowe, niespotykane dotąd wyzwania.

  W obliczu powyższych okoliczności osoby, które chcą właściwie pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem, powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. W odpowiedzi na ekonomiczne wyzwania XXI wieku stworzono kompleksową propozycję rozwoju kompetencji zarządczych w formie studiów podyplomowych na kierunku „Profesjonalne zarządzanie organizacją i zespołem”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym (minimum – licencjackim), którzy – ze względu na zajmowane stanowisko lub obowiązki zawodowe - odczuwają potrzebę zdobycia lub rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Studia adresowane są przede wszystkim do osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów) lub planują awans na takie stanowisko.

  Grupą, która szczególnie powinna być zainteresowana studiami są szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, gdyż ukończone przez nich studia nie obejmowały szczegółowych zagadnień psychologicznych i dotyczących zarządzania zespołem ludzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ - ŚCIEŻKA ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. 

  ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Rachunkowość” dają kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program studiów wzbogacony jest o zagadnienia prawno-podatkowe, analizę sprawozdań, elementy rewizji finansowej, dzięki czemu słuchacz uzyskuje wiedzę i kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego lub zajmowania stanowisk, w którym znajomość rachunkowości jest przydatna.

  Program studiów został poszerzony także o warsztaty komputerowe, w ramach których słuchacze mają okazję poznać zasady funkcjonowania dwóch systemów finansowo-księgowych oraz systemu informatycznego służącego prowadzeniu ewidencji podatkowej przez małe podmioty gospodarcze. Studia pozwalają na wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla potrzeb zarządczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z WARSZTATAMI KOMPUTEROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został stworzony z myślą o osobach pracujących lub zamierzających pracować w komórkach księgowości na różnych szczeblach, osobach prowadzących biura rachunkowe lub w nich pracujących, a także dla przedstawicieli kadry zarządzającej chcących poszerzyć swoją wiedzę z rachunkowości.

  W celu poszerzenia możliwości aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach przyjęte są trzy tryby prowadzenia zajęć: zajęcia prowadzone bezpośrednio w salach wykładowych w budynkach uczelni, warsztaty komputerowe prowadzone w specjalistycznych salach komputerowych uczelni oraz zajęcia zdalne (online).  W trzecim z wymienionych trybów słuchacze nie przyjeżdżają na uczelnię w celu odbycia zajęć. 

  Prezentowane w ramach studiów zagadnienia mają na celu przekazanie podstaw prawnych i metodycznych rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji współczesnych problemów ewidencji księgowej w praktyce rachunkowości.

  Studia umożliwiają zdobycie umiejętności organizacji systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie, w tym przygotowują do ewidencji operacji księgowych, ustalania wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zakres problemowy studiów obejmuje również rachunek kosztów ze szczególnym uwzględnieniem obliczania kosztu wytworzenia produktu.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych cechuje zdecydowanie inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej nie są z zasady nastawione na zysk, dlatego rządzą się innymi regułami rachunkowości.

  Obok ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów określające szczegółowe zasady rachunkowości dla tych jednostek. Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych i umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie sprzedaży oraz obsługi klienta indywidualnego (B2C) i biznesowego (B2B) - zarówno w przestrzeni stacjonarnej, jak i internetowej. Umożliwiają pozyskanie niezbędnej wiedzy do kształtowania strategii i planów sprzedaży oraz projektowania działań służących ich skutecznej realizacji.

  Studia dają możliwość rozwijania umiejętności w zakresie negocjacji i technik sprzedaży oraz organizacji handlu stacjonarnego i internetowego. Służą wykształceniu kluczowych kompetencji do zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Studia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracach w zespole oraz zarządzania zespołami sprzedażowymi i działami obsługi klienta.

  Studia umożliwiają pozyskanie umiejętności niezbędnych w dokonywaniu oceny klientów i identyfikowania ich potrzeb, projektowania ścieżki zakupu oraz kształtowania doświadczeń zakupowych klientów indywidualnych i biznesowych, a także zarządzania relacjami z klientami. Studia przygotowują do projektowania programu obsługi klienta oraz standaryzacji jej elementów. Udział w studiach pozwala na wykształcenie umiejętności niezbędnych do przygotowania i wdrożenia rozwiązań w zakresie komunikacji w biznesie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w sprzedaży.

  Studia stanowią platformę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu sprzedaży i obsługi klienta oraz stwarzają możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STRATEGIA PODATKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter studiów doskonalących.

  Na ich treść składają się 4 moduły tematyczne:

  1) Ekonomiczne i prawne podstawy polityki fiskalnej w Polsce

  2) Ekonomiczne i prawne podstawy polityki finansowej przedsiębiorstwa

  3) Pośrednie obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych

  4) Bezpośrednie obciążenia fiskalne podmiotów gospodarczych

  Pierwszy moduł tematyczny zakłada przekazanie wiedzy na temat: funkcji podatków, roli polityki budżetowej, polskiego systemu podatkowego na tle wybranych systemów podatkowych. Zapoznanie słuchaczy z trybem postępowania w sprawach podatkowych, z organizacją administracji skarbowej, zakresem i sposobem działania różnych organów podatkowych, z zasadami prowadzenia kontroli skarbowej oraz rozstrzygnięciami w tym obszarze, z podstawowymi procedurami i przepisami kodeksu karnego-skarbowego w odniesieniu do wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wykształcenie umiejętności uczestniczenia procedurze podatkowej oraz odpowiedzialności różnych podmiotów za powstałe zobowiązania.

  Drugi moduł zakłada przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, zasad podejmowania decyzji finansowych ich wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia podatkowego i postaw realizowanych wobec niego. Wykształcenie umiejętności odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych w ewidencjach rachunkowych, ustalania wyniku finansowego i dochodu podatkowego. Wypracowanie umiejętności oceny ryzyka i prowadzenia strategii w doborze ochrony ubezpieczeniowej działalności gospodarczej. Doskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie zastosowania wybranych programów komputerowych oraz Internetu w obszarze decyzji finansowych i strategii podatkowej.

  Trzeci moduł zakłada przekazanie wiedzy związanej ze skutkami podatkowymi opodatkowania podatkami pośrednimi zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, a w szczególności rozwiązań podatkowych dotyczących obrotu krajowego i wewnątrzwspólnotowego oraz wykształcenie umiejętności stosowania strategii podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Moduł zakłada również zapoznanie z zasadami i skutkami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych dla finansów przedsiębiorstwa oraz wykształcenie umiejętności stosowania rozwiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

  Moduł czwarty zakłada przekazanie wiedzy związanej ze skutkami podatkowymi opodatkowania zdarzeń gospodarczych, zachodzących w przedsiębiorstwie, podatkami bezpośrednimi w zakresie opodatkowania dochodu i majątku przedsiębiorcy. Wykształcenie umiejętności stosowania strategii podatkowej w zakresie podatków dochodowych i majątkowych zarówno w zakresie decyzji finansowych długoterminowych, jak i decyzji bieżących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SUSTAINABILITY LEADER/LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju to prestiżowy i unikalny w skali całego kraju kierunek, który powstał we współpracy z Sustainable Consumption Research and Action Initiative (SCORAI) i Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK), uzyskał też patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

  Przy zaangażowaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów studia podyplomowe Sustainability leader/Lider zrównoważonego rozwoju mają kształcić specjalistów, którzy nie tylko będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, ale także będą liderami potrafiącymi zastosować tę wiedzę w praktyce (w ramach swojej działalności zawodowej i społecznej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER, COACH I MENEDŻER DS. SZKOLEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pracujesz na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami szkoleniowo-rozwojowymi lub chcesz zdobyć tą umiejętność? Zajmujesz się działalnością trenerską lub coachingową lub planujesz koordynować i prowadzić nadzór nad realizacją procesu szkoleń? Interesujesz się współtworzeniem i prowadzeniem polityki szkoleniowo-rozwojowej w Twojej firmie? Te studia są własne dla Ciebie!

  Studia Trener, coach, menedżer ds. szkoleń prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach działają już od 1998 roku. Stanowią wsparcie dla kadry menedżerskiej w zagadnieniach szkoleń pracowniczych oraz doskonalą trenerów i coachów wzbogacając ich własne portfolio zawodowe.

  W trakcie studiów na praktycznych warsztatach uczestnicy tworzą projekt wybranego przez siebie szkolenia wewnętrznego lub zewnętrznego, analizują bieżące potrzeby szkoleniowe i tworzą plany szkoleniowo-rozwojowe, uczą się jak współtworzyć i realizować politykę szkoleniową zgodnie ze strategią firmy, planują i efektywnie zarządzają budżetem w zakresie szkoleń i rozwoju.

  Studia z Uniwersytetem Ekonomicznym to najbogatsze źródło wiedzy praktycznej dającej wartościowy, aktualny i pełny obraz rynku szkoleniowego oraz projektów związanych z realizacją polityki szkoleniowo-rozwojowej. To również przyjemność współpracy z ekspertami, aktywnymi trenerami i właścicielami firm szkoleniowo-doradczych. Zaufaj nam a my pomożemy Ci w skupieniu i z energią ruszyć do przodu!

  Dowiedz sie więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UCZENIE MASZYNOWE I DATA SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Uczenie Maszynowe i Data Science jest uzyskanie wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji oraz analizy danych. Główną korzyścią jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności programowania w języku Python, a także poznanie algorytmów uczenia maszynowego i ich zastosowania do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych. Program studiów został wzbogacony o tematykę baz danych, hurtowni danych, narzędzi ETL oraz języka SQL, a także praktycznych zastosowań technologii chmurowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sprawne funkcjonowanie rynku zamówień publicznych wymaga profesjonalnej kadry, która posiada wiedzę i umiejętności dla podejmowania właściwych decyzji adekwatnych do obowiązującego stanu prawnego.

  Studia podyplomowe zamówień publicznych dają możliwość:

  - zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w tym obszarze, jak i nabycia właściwych kompetencji przez przyszłych jak i obecnych przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia,  jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających;

  - zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymianę informacji i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych.

  Program studiów łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z innymi obszarami takimi jak prawo gospodarcze, techniki negocjacyjne oraz analizą finansową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej daje możliwość rozwoju całej gospodarki. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem, która w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności podejmuje decyzje prowadzące do osiągnięcia sukcesu na rynku.

  Studia podyplomowe Zarządzanie finansami przedsiębiorstw daje możliwość rozszerzenia i pogłębienia wiedzy słuchaczy w kontekście zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, a także osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   Studia przygotowują do podejmowania w przedsiębiorstwie bardziej skutecznych decyzji oraz efektywniejszej realizacji strategii, projektów czy konkretnych zadań. Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania w otoczeniu i wnętrzu przedsiębiorstwa oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymagają od aktualnych oraz przyszłych menedżerów, specjalistów i pozostałych pracowników nowych kompetencji oraz rozszerzenia posiadanych już umiejętności.

  Dlatego tak ważne jest ich stałe rozwijanie i doskonalenie. Bardzo istotna jest też wymiana myśli i dyskusja na temat nowoczesnego prowadzenia biznesu z innymi uczestnikami studiów, jak również doświadczonymi wykładowcami-praktykami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia, ze względu na aktualne potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, będą realizowane jako studia o profilu praktycznym. Z analiz wynika, iż nadal brakuje ekonomistów wyspecjalizowanych w zagadnieniach z zakresu zarządzania nieruchomościami, zarówno o funkcji mieszkaniowej, komercyjnej, przemysłowej, jak i specjalnego przeznaczenia. Realizowany program przygotowuje do samodzielnego wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz umożliwia ubieganie się o uzyskanie świadectwa kompetencji, nadawanego przez organizacje zawodowe.

  Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź do pracy w firmach zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Będzie umiał rozpoznawać czynniki strategiczne oraz wskazywać możliwe ich oddziaływania, co umożliwi przygotowywanie innowacyjnych projektów planów zarządzania, odpowiadających na potrzeby użytkowników/właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych, technicznych, środowiskowych. Jednocześnie będzie posiadał operacyjne umiejętności pracy w sposób łączący różne podejścia teoretyczne i praktyczne, w tym wykorzystując metody i techniki analiz ilościowych i jakościowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe realizowane w partnerstwie z firmą Team Prevent – liderem w obszarze szkoleń i procesów certyfikacyjnych dla branży automotive w Polsce.

  Ich celem jest:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej.
  2. Promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod w zakresie zarządzania projektami w aspekcie praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, kontrola, doskonalenie).

  Odpowiednio przygotowany i skomponowany program obejmuje zajęcia na temat aktualnie praktykowanych standardów w branży motoryzacyjnej oraz ćwiczenia i wykłady z zakresu zarządzania oraz rozwijające kompetencje miękkie współczesnego menedżera.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Myślisz o tym jak zorganizować pracę w formie projektowej we własnej firmie? Chcesz zarządzać wieloma projektami i zintegrować je w postaci platformy zarządzania projektami w przedsiębiorstwie? Zastanawiasz się jak pomyślnie zamykać prowadzone przez siebie projekty, w określonym terminie i z satysfakcją dla zespołu i finalnego odbiorcy? Te studia są właśnie dla Ciebie!

  Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów.

  Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w Państwa firmie wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju firm w naszym kraju, które podążają za konkurencją zagraniczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: 

  • Przedstawienie międzynarodowych rozwiązań w zakresie polityki ochrony zdrowia i zarządzania jednostkami sektora ochrony zdrowia;
  • Analiza nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w sektorze usług zdrowotnych;
  • Wykształcenie i rozwinięcie kreatywnego myślenia, zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opinie (0)


PODYPLOMOWE