ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

 • CERTYFIKOWANY KURS Z ZAKRESU RODO Stopień: REKRUTACJA

  Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych w celu rozszerzenia wiedzy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, przygotowaliśmy Program dokształcenia z zasad i przepisów dotyczących ochrony informacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad ochrony danych osobowych.

  Przedstawiamy ofertę, w której bardzo duży zakres zajęć, stanowią ćwiczenia praktyczne. W wyniku takiej kompozycji programów, Absolwenci naszych szkoleń zostaną wyposażeni w szerokie umiejętności praktyczne i uzyskają umiejętności do samodzielnego prowadzenia zadań, przygotowania wymaganej dokumentacji oraz wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Informacyjnego.

  Mamy adekwatną propozycję dla administracji publicznej i samorządowej, sektora ochrony zdrowia, instytucji i podmiotów sektora finansowego, edukacji, szeroko rozumianej infrastruktury oraz produkcji i usług oraz pracowników szczebla podstawowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INSTRUKTOR NORDIC WALKING PFNW Stopień: REKRUTACJA

  Praktyczne podejście do treningu umożliwi kursantom przeprowadzanie ciekawych treningów i zaproponowanie swoim klientom szerokiego wachlarzu umiejętności. Każdy z kursantów otrzyma profesjonalne materiały szkoleniowe.
  Kurs skierowany jest w szczególności do studentów i absolwentów fizjoterapii, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, jednakże wszyscy chętni nie związani ze studiami w zakresie nauk o zdrowiu, również mogą ubiegać się o legitymację Activity Leader.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS NA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-R Stopień: REKRUTACJA

  Szko­le­nie bę­dą­ce pod­sta­wą do uzy­ska­nia upraw­nień IN­SPEK­TO­RA OCHRO­NY RA­DIO­LO­GICZ­NEJ w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie w ce­lach me­dycz­nych.

  Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza jest wpi­sa­na do re­je­stru jed­no­stek upo­waż­nio­nych do prze­pro­wa­dza­nia szko­le­nia przez Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go. Pro­gram szko­le­nia jest zgod­ny z roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Zdro­wia z dnia 31 grud­nia 2012 r. w spra­wie nada­wa­nia upraw­nień in­spek­to­ra ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie w ce­lach me­dycz­nych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS NA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-S Stopień: REKRUTACJA

  Inspektor ochrony radiologicznej IOR-S

  Szko­le­nie bę­dą­ce pod­sta­wą do uzy­ska­nia upraw­nień IN­SPEK­TO­RA OCHRO­NY RA­DIO­LO­GICZ­NEJ IOR-S do­ty­czą­cych nad­zo­ro­wa­nia dzia­łal­no­ści w za­kre­sie sto­so­wa­nia apa­ra­tów rent­ge­now­skich sto­ma­to­lo­gicz­nych do zdjęć zewnątrzustnych (pantomograficznych, cefalometrycznych i tomografii wolumetrycznej).

  Zakres szkolenia

  Szko­le­nie przy­go­to­wu­je do eg­za­mi­nu na upraw­nie­nia ty­pu IOR-S do­ty­czą­ce nad­zo­ro­wa­nia dzia­łal­no­ści w za­kre­sie sto­so­wa­nia stomatologicznych apa­ra­tów rent­ge­now­skich pantomograficznych oraz tomografów wolumetrycznych..

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KWASY I PEELINGI W KOSMETOLOGII PIELĘGNACYJNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Kurs z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej obejmować będzie zajęcia z zakresu złuszczania wierzchnich warstw naskórka przy zastosowaniu kwasu migdałowego i pirogronowego, a także peelingów AHA oraz AHA+BHA. Przeprowadzane zabiegi regulują procesy odnowy komórkowej, rozjaśniają przejaśnienia, niwelują blizny potrądzikowe oraz odblokowują pory.

  Stymulując syntezę kolagenu i elastyny działają przeciwzmarszczkowo oraz poprawiają nawodnienie suchej skóry. Ponadto tego rodzaju zabiegi wykorzystywane są do wspomagania leczenia takich chorób jak: trądzik, nadmierne produkowanie łoju, rozszerzone pory, przebarwienia potrądzikowe czy po słoneczne.

  Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MANICURE HYBRYDOWY Stopień: REKRUTACJA

  Skóra rąk oraz przepięknie ozdobione paznokcie są dla każdej kobiety świetnym dodatkiem do ubioru i makijażu. Ponadto ozdobione paznokcie dodają uroku i pewności siebie.

  Proponujemy Państwu kurs manicure hybrydowy, podczas którego zapoznacie się Państwo z najnowszymi trendami w modzie na stylizację paznokci metodą hybrydową wraz ze zdobnictwem.

  Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom w praktyczny sposób wiedzy i doświadczeń, przez wysokiej klasy specjalistów. Będą oni służyć pomocą zdobywającym nowy zawód poprzez udzielanie im cennych wskazówek i wsparcia w pierwszych krokach Ich samodzielnej pracy.

  Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI Stopień: REKRUTACJA

  Masaż gorącymi kamieniami jest niezwykle przyjemny i doskonale relaksuje, dlatego jest bardzo popularnym zabiegiem w salonach SPA. Był on znany już w starożytności. Naukowcy twierdzą, że technika masażu gorącymi kamieniami jest starsza niż akupunktura. Jego techniki od wieków były stosowane na Dalekim Wschodzie. Masaż gorącymi kamieniami jest zabiegiem głęboko relaksacyjnym, rewitalizującym i regeneracyjnym. Jest też zbawienny dla zmęczonych ciał i zestresowanych umysłów – relaksuje i regeneruje całe ciało.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MASAŻ I STOPNIA Stopień: REKRUTACJA

  Masaż leczniczy jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszych znanych człowiekowi form terapii. Rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie krwi, relaksuje całe ciało i pomaga walczyć ze stresem i dolegliwościami bólowymi. Aby osiągać takie efekty masażysta musi znać anatomię ludzkiego ciała, rozumieć podstawy fizjologii, a także znać podstawowe techniki masażu klasycznego, ich działanie, wskazania i przeciwwskazania.

  Jednak oprócz niezbędnych podstaw teoretycznych kurs masażu to przede wszystkim duża ilość zajęć praktycznych, pozwalających na opanowanie sposobu wykonywania poszczególnych technik w sposób prawidłowy i pewny. Dzięki temu po ukończeniu kursu masażu I stopnia słuchacz będzie w pełni przygotowany do wykonywania masażu klasycznego w sposób profesjonalny i przede wszystkim skuteczny.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MASAŻ II STOPNIA Stopień: REKRUTACJA

  Bogactwo różnych technik i metod specjalnych masażu rozciągające się poza masażem klasycznym jest doprawdy ogromne. Specyficzne formy pracy z ciałem pacjenta pozwalają osiągnąć rezultaty szybciej i pewniej. Często umożliwiają działanie nawet tam, gdzie masaż klasyczny nie jest wskazany.

  Czym różnią się te techniki od „zwykłego” masażu? Przede wszystkim są bardziej specyficzne – ukierunkowane na wybrane działanie, a często również na wybrana tkankę. Wymagają przez to większych umiejętności manualnych i większej wiedzy, często również większego zaangażowania.

  Na kursie masażu II stopnia słuchacz pozna wybrane techniki z terapii manualnej, masażu tkanek głębokich, drenażu limfatycznego, masażu segmentarnego, sportowego i innych metod pracy z ciałem pacjenta. Dowie się też jak ocenić pacjenta i kiedy zastosować poszczególne techniki. Dzięki temu skuteczność jego zabiegów wzrośnie – a wraz z nią, mamy nadzieje, wzrośnie liczba zadowolonych pacjentów.

  Czytaj dalejZwiń

 • PODOLOGIA KOSMETYCZNA Stopień: REKRUTACJA

  Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Każdy z zabiegów realizowanych podczas zajęć jest szczegółowo analizowany, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Po omówieniu teoretycznym zabiegi są prezentowane przez wykwalifikowanego instruktora. Po części teoretycznej szkolenia, kursanci w praktyce wykonują zabiegi. Kurs przeprowadzony jest w odpowiedniej sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt kosmetyczny.

  Wybrane zagadnienia z programu kursu:

  • anatomia stóp oraz fizjologia skóry stóp i paznokci (patologia płytki),
  • choroby skóry i paznokci najczęściej spotykane w praktyce podologicznej (wirusowe, grzybicze oraz bakteryjne),
  • wyposażenie gabinetu podologicznego (narzędzia, sprzęt, opatrunki, akcesoria jednorazowego użytku),
  • karta klienta i wywiad (badanie przedmiotowe i podmiotowe),
  • prawidłowy dobór preparatów pielęgnacyjnych,
  • prawidłowy dobór narzędzi rotacyjnych,
  • wady stóp, odciski, modzele, kurzajki, brodawki wirusowe, pękające pięty,
  • wrastające paznokcie,
  • usuwanie hiperkeratoz.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • POIZOMETRYCZNA RELAKSACJA MIĘŚNI Stopień: REKRUTACJA

  Układ mię­śnio­wo-po­wię­zio­wy jest de­li­kat­ną, pre­cy­zyj­nie wy­re­gu­lo­wa­ną struk­tu­rą, któ­ra okre­śla funk­cje ca­łe­go ukła­du ru­chu. To stan te­go ukła­du okre­śla po­sta­wę cia­ła, moż­li­wo­ści ru­cho­we, usta­wie­nie ko­ści w sta­wach… a tak­że mo­że wpły­wać na po­wsta­wa­nie do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. Mię­śnie nad­mier­nie na­pię­te, skró­co­ne, osła­bio­ne czy o zmniej­szo­nym na­pię­ciu po­wo­du­ją dys­funk­cję czę­sto ogól­nie na­zy­wa­ną dys­ba­lan­sem mię­śnio­wym.

  Aby wal­czyć z tą pa­to­lo­gicz­ną sy­tu­acją te­ra­peu­ta mu­si traf­nie zi­den­ty­fi­ko­wać ro­dzaj za­bu­rze­nia i do­brać od­po­wied­nia for­mę te­ra­pii. Tech­ni­ki ta­kie jak po­izo­me­trycz­na re­lak­sa­cja mię­śni, uwal­nia­nie po­zy­cyj­ne, ha­mo­wa­nie re­cy­pro­kal­ne, skurcz izo­li­tycz­ny, roz­cią­ga­nie, czy róż­ne for­my ma­sa­żu tka­nek mięk­kich ma­ją in­ne me­cha­ni­zmy dzia­ła­nia, są na­kie­ro­wa­ne na róż­ne tkan­ki i na uzy­ska­nie od­mien­nych efek­tów.

  Słu­chacz pod­czas kur­su za­po­zna­je się z róż­ny­mi for­ma­mi za­bu­rzeń pra­cy ukła­du mię­śnio­wo-po­wię­zio­we­go i ich fi­zjo­lo­gią, uczy się oce­niać ty­po­we dys­funk­cje lo­kal­ne i glo­bal­ne, a tak­że do­bie­rać i wy­ko­ny­wać od­po­wied­nie tech­ni­ki te­ra­peu­tycz­ne. Za­po­zna­je się rów­nież z tak zwa­ny­mi mięk­ki­mi tech­ni­ka­mi te­ra­peu­tycz­ny­mi do­ty­czą­cy­mi krę­go­słu­pa. Zy­sku­je w ten spo­sób wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re mo­gą sta­no­wić pod­sta­wę efek­tyw­nej te­ra­pii ze­spo­łów bó­lo­wych i in­nych za­bu­rzeń ukła­du ru­chu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROJEKTOWANIE Z ELEMENTAMI DRUKU 3D Stopień: REKRUTACJA

  W dzisiejszych czasach projektowanie z użyciem narzędzi 3D jest niezbędną umiejętnością każdego inżyniera czy technika, jest cechą wysoko cenioną przez pracodawców, szczególnie w czasach szybko rozwijającego się szybkiego prototypowania (rapid prototyping). Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CSWA, poświadczający umiejętności projektowania 3D i pracy z popularnym programem SOLIDWORKS. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem drukarki 3D, na której uczestnicy mogą wydrukować swoje projekty i sprawdzić efekty swojej pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PUNKTY SPUSTOWE W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU Stopień: REKRUTACJA

  Mię­śnio­wo-po­wię­zio­we punk­ty spu­sto­we to nie­wiel­kie zmia­ny funk­cjo­nal­ne w mię­śniu (do oko­ło 5 mi­li­me­trów), któ­re mo­gą wy­wo­ły­wać wie­le do­le­gli­wo­ści. Przede wszyst­kim wpły­wa­ją na pra­cę ca­łe­go mię­śnia, zmniej­sza­jąc je­go si­łę i ela­stycz­ność. Po­za tym mo­gą po­wo­do­wać do­le­gli­wo­ści bó­lo­we, za­bu­rzać pra­cę au­to­no­micz­ne­go ukła­du ner­wo­we­go, lo­kal­ny me­ta­bo­lizm ko­mór­ko­wy a tak­że me­cha­ni­kę pra­cy ca­łe­go cia­ła.

  Co bar­dzo istot­ne, wy­stę­pu­ją­cy w mię­śniu punkt spu­sto­wy mo­że zmniej­szać sku­tecz­ność kla­sycz­nej re­ha­bi­li­ta­cji. Dla­te­go tak istot­na jest umie­jęt­ność dia­gno­zo­wa­nia, lo­ka­li­za­cji i te­ra­pii punk­tów spu­sto­wych. Na na­szym kur­sie uczest­nik nie tyl­ko zdo­bę­dzie wia­do­mo­ści na te­mat punk­tów spu­sto­wych i tkli­wych, ich fi­zjo­lo­gii, ob­ja­wów i lo­ka­li­za­cji.

  Przede wszyst­kim na­uczy się je lo­ka­li­zo­wać, dia­gno­zo­wać i le­czyć, wy­ko­rzy­stu­jąc sze­ro­kie spek­trum ma­nu­al­nych tech­nik te­ra­peu­tycz­nych ta­kich jak kom­pre­sja ische­micz­na, uwal­nia­nie po­zy­cyj­ne, po­bu­dza­nie re­cep­to­rów do­ty­ku, po­izo­me­trycz­ną re­lak­sa­cję mię­śni i in­ne. Jed­no­cze­śnie, po­zna­jąc teo­re­tycz­ne pod­sta­wy dzia­ła­nia tych tech­nik bę­dzie w sta­nie do­brać od­po­wied­nie na­rzę­dzie do róż­nych pa­cjen­tów i sy­tu­acji. Po kur­sie „ma­nu­al­nych tech­nik te­ra­peu­tycz­nych punk­tów spu­sto­wych w dys­funk­cjach ukła­du ru­chu” uczest­nik do­sta­je ze­staw sku­tecz­nych na­rzę­dzi w wal­ce z do­le­gli­wo­ścia­mi pa­cjen­ta.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WIZAŻ I STYLIZACJA Stopień: REKRUTACJA

  Podczas kursu Uczestnicy zdobędą umiejętności m. in. z zakresu:

  • określania typu kolorystycznego,
  • przygotowania twarzy do wykonania makijażu,
  • korekty twarzy,
  • technik wykonywania makijażu (oczy, kreska, tuszowanie, makijaż ust),
  • stylizacji rzęs,
  • charakteryzacja sylwetki,
  • stylizacja sylwetki.

  Kurs pozwoli Uczestnikom usystematyzować wiedzę z rodzajów makijażu (okazjonalny, dzienny, ślubny, wieczorowy, cery dojrzałej) oraz stylizacji.

  Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)