• ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia odbywają się: podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w Akademii Ateneum w Gdańsku. Zajęcia wykładowe mogą być realizowane w formule online.

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze arteterapeuty oraz do wykorzystywania arteterapii we własnej pracy edukacyjno-terapeutycznej, terapeutycznej , resocjalizacyjnej , rehabilitacyjnej czy też rozwojowej.

  Kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności: 323013. W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie: 3259 Health associate professionals not elsewhere classified. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPECTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są osoby chcące zdobyć lub pogłębiać kwalifikacje zawodowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

  Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z przygotowaniem pedagogicznym.

  Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INNOWACYJNE I KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia spełniają wymagania przewidziane dla studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w Akademii Ateneum.

  Oferta skierowana do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LATYNOAMERYKANISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Unikatowe na skalę krajową studia podyplomowe pozwalające zapoznać się lub poszerzyć wiedzę dotyczącą egzotycznego regionu, z którego coraz więcej osób przybywa do Polski, a także który jest coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. Latynoamerykanistyka to studia interdyscyplinarne.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela-logopedy. W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.

  Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

  Czas trwania studiów i organizacja studiów:

  Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w siedzibie Akademii Ateneum w soboty i niedziele.

  Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną - medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze ok. 180 godzin w ciągu trwania studiów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem  treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

  Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy - trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Akademii Ateneum. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.

    Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NAUCZANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do skutecznego nauczania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Program ma na celu rozwijanie umiejętności pedagogicznych, adaptacyjnych oraz technologicznych, które umożliwią dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

  Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie kwalifikacji pedagogicznych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnościami.

  2. Rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli.

  3. Przygotowanie do skutecznego i innowacyjnego nauczania w środowisku cyfrowym.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGICZNE-KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli pierwszego przedmiotu lub zajęć, w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnej w nauczaniu przedmiotowym w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych (ogólnokształcących i zawodowych), zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym, potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC MAŁOLETNICH - OD DIAGNOZY DO INTERWENCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci studiów uzyskają wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Otrzymają narzędzia do wstępnej diagnozy i interwencji w przypadku problemów, które mogą pojawić się na tej drodze. Studenci poznają też zasady rozpoznawania oznak i skutków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży oraz możliwości jej przeciwdziałania.

  Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych, prawnych i pomocowych wobec małoletnich dotkniętych przemocą. Otrzymają też narzędzia potrzebne do rozpoznania ewentualnego sprawcy oraz dowiedzą się o odpowiednich sposobach reagowania i postępowania wobec sprawców.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są Osoby posiadające tytuł magistra - absolwenci  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich  na kierunku psychologia, którzy chcą zdobyć przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450] i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [DZ.U.2017,Poz. 1575].

  Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli psychologów w wiedzę  i umiejętności z zakresu wybranych subdyscyplin pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach systemu oświaty.

  Plan studiów przewiduje  ok. 210 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Akademii Ateneum przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z SOCJOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych).

  Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

  Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

  Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

  Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry. Kierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

  Celem studiów jest zapewnienie kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

  Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

  Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas trwania studiów: dwa semestry

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele w Akademii Ateneum.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.

  Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ateneum w Gdańsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)