• BADANIE PRZYCZYN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania 
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów i mechanizmów ich rozwoju. Szczególna uwaga położona zostanie na ujawnianie i interpretację śladów ogniska pożaru i śladów rozprzestrzeniania pożaru. Przeanalizowane zostaną również czynniki wpływające na powstanie lub rozmiar pożaru. Studia przewidziane są dla osób zajmujących się likwidacją szkód pożarowych (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy likwidacyjne), przedstawicieli organów ścigania. Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu badania przyczyn pożarów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy. Celem studiów jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podwyższenie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP.
  Wiedza zdobyta na studiach umożliwia praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Absolwent, oprócz świadectwa ukończenia studiów, otrzymuje również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia medycznego (spełnia wymagania Ustawy Kodeks pracy art. 209). Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DLA RZECZOZNAWCÓW DS ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMBA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedmiotem współpracy jest kontynuacja i rozwój dotychczas podejmowanych wspólnych inicjatyw. Strony wyraziły chęć współdziałania w obszarach działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej, w szczególności:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych,
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkurach krajowych i międzynarodowych,
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony,
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów,
  • opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych,
  • wymiany studentów, związanej z przedsięwzięciami o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym,
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria pożarowa budynków 
  Studia zorganizowane są we współpracy z Politechniką Poznańską. 
  Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczestniczących w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, bądź w bezpiecznym ich zarządzaniu.
  Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla szeroko rozumianych specjalistów od bezpieczeństwa budynków w warunkach bezpiecznej eksploatacji, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności  i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji  budowlanych według określonych standardów, czy umiejętności prowadzenia symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach.
  Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych pozwoli na zwiększenie możliwości absolwentów do oceny warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych poznając istotę wymagań budowlanych, biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW I BUDOWLI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Głównym założeniem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i postaw niezbędnych dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków, istotnie rozszerzone o obiekty infrastruktury komunikacyjnej.

  Uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. Studia mają na celu zrozumienie istoty wykorzystania urządzeń przeciwpożarowych w zależności m.in. od przeznaczenia, warunków i konstrukcji analizowanych budynków z aspektami projektowania takich instalacji. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe Politechnika Rzeszowska (PRz) i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych pn. „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” jest przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w sektorze publicznym. Absolwenci uzyskają kompetencje wynikające z połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do przygotowania się na potencjalne kryzysy i zarządzania nimi. Studia podyplomowe pozwolą uczestnikom na zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w takich zakresach jak:
  • podstawy prawne funkcjonowania systemów ochrony ludności,
  • organizacja ochrony ludności w Polsce i na świecie,
  • podstawy oceny i zarządzania ryzykiem,
  • umiejętność organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie jednostki administracyjnej,
  • komunikacja kryzysowa i kontakt z mediami w czasie sytuacji kryzysowych (w tym wystąpienia przed kamerą),
  • umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw i rozwiazywanie problemów logistycznych,
  • organizacja działań ratowniczych, w tym tworzenie i struktura sztabu akcji ratowniczej,
  • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w treningu decyzyjnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Ochrona przeciwpożarowa lasu
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach.
  Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZESZKOLENIE ZAWODOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAJMOWANIA STANOWISK OFICERSKICH W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (SPO4) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL I ZAKRES STUDIÓW

  Celem studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami, jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące strażaka posiadającego kwalifikacje w zawodzie strażak do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

   ORGANIZACJA STUDIÓW

  • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej.
  • Studia trwają cztery semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 5-6 zjazdów.
  • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
  • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe.
  • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
  • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZESZKOLENIE ZAWODOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAJMOWANIA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI (SPK) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności (WIBiOL), w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i przeznaczone będzie dla:

  1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

  2) strażaków pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP.

  Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), zwanych dalej studiami, jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy pożarnictwa) do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z wypełnianiem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań. 

  Pierwszym z nich są zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym wsparcie działań ratowniczych. Drugą grupą są zadania władcze, wymagające od dowodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zapobieganie pożarom i awariom
  Celem podstawowym studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  Celami dodatkowymi są:
  • odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego przez osoby zawodowo zajmujących się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi,
  • możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu zapobiegania pożarom i awariom przemysłowym przez osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektantów urządzeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osoby wykonujące czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.
  Program jest skierowany do osób:
  • wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców,
  • dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców,
  • osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w Sektorze Publicznym zostały przygotowane i będą prowadzone we współpracy z najważniejszymi Instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP. Misją tego kierunku było utworzenie miejsca kształcenia będącego platformą integrującą wszystkie organizacje sektora publicznego oraz zapewnienie profesjonalnego modelu kształcenia będącego odpowiedzią na dynamiczne potrzeby w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.

  Wiodącym celem studiów jest budowanie kompetencji i wysokospecjalistycznych kwalifikacji merytorycznych oraz praktycznych w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)