• BADANIE PRZYCZYN POŻARÓW I OKOLICZNOŚCI ICH POWSTANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania 
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów i mechanizmów ich rozwoju. Szczególna uwaga położona zostanie na ujawnianie i interpretację śladów ogniska pożaru i śladów rozprzestrzeniania pożaru. Przeanalizowane zostaną również czynniki wpływające na powstanie lub rozmiar pożaru. Studia przewidziane są dla osób zajmujących się likwidacją szkód pożarowych (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy likwidacyjne), przedstawicieli organów ścigania. Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu badania przyczyn pożarów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy. Celem studiów jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podwyższenie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP.
  Wiedza zdobyta na studiach umożliwia praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Absolwent, oprócz świadectwa ukończenia studiów, otrzymuje również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia medycznego (spełnia wymagania Ustawy Kodeks pracy art. 209). Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa
  Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa to studia doskonalące, ukierunkowane na specjalistyczne kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności adresowane do:
  • pracowników administracji rządowej i samorządowej,
  • pracowników oświaty, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa,
  • nauczycieli szkół o profilu związanym z bezpieczeństwem publicznym,
  • nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • pracowników zespołów reagowania wszystkich szczebli,
  • funkcjonariuszy służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych,
  • członków organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.
  Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego. Studia dają możliwość podwyższenia kwalifikacji osobom zatrudnionym w organizacjach pozarządowych, a także funkcjonariuszom  służb państwowych. Ukończenie studiów uprawnia nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  W ramach studiów słuchacze zapoznają się z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, strategii bezpieczeństwa RP, zasadami przygotowywania się do sytuacji zagrożeń, a także metodyka edukacji dla bezpieczeństwa.
  Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi w formie ćwiczeń mają za zadanie zapewnić słuchaczom zdobycie nowej i utrwalenie posiadanej już wiedzy. Treści programowe zawierające wykłady i ćwiczenia zostały przedstawione w załączniku nr 1. Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym realizują wykładowcy posiadający bogate doświadczenie w swojej dziedzinie, w tym eksperci spoza Uczelni.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria pożarowa budynków 
  Studia zorganizowane są we współpracy z Politechniką Poznańską. 
  Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczestniczących w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, bądź w bezpiecznym ich zarządzaniu.
  Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla szeroko rozumianych specjalistów od bezpieczeństwa budynków w warunkach bezpiecznej eksploatacji, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności  i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji  budowlanych według określonych standardów, czy umiejętności prowadzenia symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach.
  Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych pozwoli na zwiększenie możliwości absolwentów do oceny warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych poznając istotę wymagań budowlanych, biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Ochrona przeciwpożarowa lasu
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach.
  Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZESZKOLENIE ZAWODOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAJMOWANIA STANOWISK OFICERSKICH W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (SPO4) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL I ZAKRES STUDIÓW

  Celem studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami, jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące strażaka posiadającego kwalifikacje w zawodzie strażak do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

   ORGANIZACJA STUDIÓW

  • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej.
  • Studia trwają cztery semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 5-6 zjazdów.
  • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
  • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe.
  • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
  • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZESZKOLENIE ZAWODOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAJMOWANIA STANOWISK ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI (SPK) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności (WIBiOL), w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i przeznaczone będzie dla:

  1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

  2) strażaków pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP.

  Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), zwanych dalej studiami, jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy pożarnictwa) do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z wypełnianiem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań. 

  Pierwszym z nich są zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym wsparcie działań ratowniczych. Drugą grupą są zadania władcze, wymagające od dowodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RATOWNICTWO CHEMICZNE - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ I LIKWIDACJA SKAŻEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozpoznania i likwidacji zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym uwolnieniem substancji niebezpiecznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na identyfikację zagrożeń oraz metody i techniki likwidacji skażeń. Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prognozowania propagacji zanieczyszczeń i skutków wybuchu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Zapobieganie pożarom i awariom
  Celem podstawowym studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  Celami dodatkowymi są:
  • odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego przez osoby zawodowo zajmujących się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi,
  • możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu zapobiegania pożarom i awariom przemysłowym przez osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektantów urządzeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osoby wykonujące czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.
  Program jest skierowany do osób:
  • wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców,
  • dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców,
  • osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA NA POZIOMIE STRATEGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Głównym celem kształcenia na studiach jest zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego, w warunkach występowania krytycznych dla funkcjonowania państwa problemów bezpieczeństwa. Do zbioru celów szczegółowych należą:
  •    umiejętność prowadzenia analizy strategicznej, rozpoznawania problemów bezpieczeństwa i tworzenia bazy informacyjnej na użytek planowanych działań;
  •    umiejętność projektowania celów działania, zwłaszcza w warunkach nieciągłości zarządzania;
  •    umiejętność planowania działań i struktur wykonawczych na użytek rozwiązywanych konkretnych problemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem planowania doraźnego, w sytuacjach nadzwyczajnych, nieuwzględnionych w istniejących, przygotowywanych uprzednio koncepcjach działania; 
  •    zdolność do podejmowania decyzji w warunkach kryzysów systemowych, 
  z wykorzystaniem adekwatnych metod, technik i narzędzi;
  •    zdolność do współpracy i współdziałania w ramach zespołów problemowych;
  •    zdolność do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, kreatywność w działaniu;
  •    nabycie nawyków stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych niezbędnych ze względu na pełnione funkcje
  oraz realizowane cele i zadania.

  Studia są skierowane do osób przewidywanych do zajmowania stanowisk zarządczych w strukturach administracji państwowej oraz w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnie wyszkolonej kadry administracji publicznej, przedstawicieli sektora prywatnego oraz wszelkich stron zainteresowanych problematyką zarządzania ciągłością działania infrastruktury krytycznej do efektywnej pracy zawodowej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Opinie (0)