• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Administracja publiczna (rządowa i samorządowa) to dwu-semestralne studia podyplomowe, których celem jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu istotny oraz funkcjonowania administracji. Kształcenie ma również na celu przygotowanie Słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w placówkach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w szczególności do sprawowania w nich funkcji kierowniczych.

  Podczas studiów Absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności przydatne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się współcześnie jednostki administracji publicznej i inne instytucje publiczne w tym organy władzy rządowej i samorządowej.

  Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w tym w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo zawodowe to dwu-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu istoty oraz funkcjonowania doradztwa i poradnictwa zawodowego. Słuchacze są przygotowani do pracy w roli doradcy zawodowego w różnych instytucjach i organizacjach, w szczególności w placówkach oświatowych. Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w szkołach, agencjach pośrednictwa pracy, centrach informacji zawodowej, urzędach pracy, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Interdyscyplinarne, dwu semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowują uczestników do pracy doradcy zawodowego i personalnego, który udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych i personalnych oraz pomaga pracodawcom, szkołom i placówkom oświatowym w organizacji edukacji i pracy w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych.

  Absolwenci posiadają kompetencje do pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w zakresie planowania kariery zawodowej i edukacyjnej. Uwzględniają w pracy doradczej potrzeby rynku pracy oraz systemu edukacyjnego, a także możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta. Przygotowują do pracy w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością.

  Doradztwo i poradnictwo zawodowe stanowią jedne z istotniejszych składników skutecznej rehabilitacji zawodowej. Zagadnienia te obejmują działania podejmowane wobec osób z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu mające na celu pomoc w wyborze najlepszego dla nich zawodu, jak również zmianie obecnie wykonywanego zawodu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA, REWALIDACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami SPE, dają przygotowanie do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwent ma możliwość realizacji praktyk w specjalistycznych ośrodkach dla osób z autyzmem na terenie Polski.

  Proponowane studia wychodzą naprzeciw potrzebom osób, które pracują z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, w tym sprzężonych oraz są odpowiedzią na wymagania jakim trzeba sprostać w pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FRYZJERSTWO I KOSMETOLOGIA OGÓLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego mają na celu przekazanie Absolwentom wiedzy oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, w wymiarze niezbędnym do uzyskania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego i sprawowania stanowiska nauczyciela.

  Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego są przeznaczone dla nauczycieli, którzy legitymują się wykształceniem wyższym, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz dla kandydatów na nauczycieli. Studia kierowane są również do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji programu kwalifikacyjnych dwu semestralnych studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności umysłowo w różnym stopniu, przebywających w placówkach szkolnictwa otwartego, specjalnego oraz środowisku rodzinnym oraz prowadzenia własnego gabinetu terapeutycznego. Studia zapewniają również przygotowanie w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej.

  Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do  pracy z osobami niepełnosprawnymi w szczególności intelektualnie, w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji z zakresu oligofrenopedagogiki –kwalifikacji pedagoga specjalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO OŚWIATOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został opracowany przez nauczycieli akademickich w oparciu o najnowszą wiedzę o zarządzaniu w systemie oświaty. Uwzględnia potrzeby kandydatów w zakresie stosowania narzędzia jakim jest prawo, doświadczenia każdego z autorów programu zdobytego na różnych stanowiskach w systemie oświaty (począwszy od stanowiska nauczyciela) oraz opinie i komentarze naukowe, urzędowe wyniki kontroli (np. NIK) i informacje medialne.

  Studia składają się z trzech głównych bloków tematycznych: pierwszy dotyczy wiedzy ogólnej  o zarządzaniu, w tym: związanych z zarządzaniem przez prawo – w aspekcie teoretycznym i praktycznym, drugi najszerzej rozbudowany dotyczy formalnych i praktycznych kompetencji kadry kierowniczej wynikających z przepisów prawa i potrzeb społecznych w zakresie oświaty określanych przez państwo i społeczności lokalne, trzeci – przywódczych ról i umiejętności.

  Dlatego też ponad 80% zajęć na Uczelni realizowana jest w postaci ćwiczeń, warsztatów i seminariów oraz formie praktyki we własnej jednostce i urzędach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO OŚWIATOWE I REFORMA EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa oświatowego  w warunkach reformy systemu edukacji i sprawnego posługiwania się nim w praktyce.

  Cele studiów podyplomowych:

  • Poznanie podstawowych aktów prawa obowiązujących w systemie edukacji,
  • Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich,
  • Uzyskanie lub poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących oświaty, prowadzenia i funkcjonowania szkół, realizacji obowiązku szkolnego, praw uczniów, praw i obowiązków nauczycieli,
  • Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką oświatową),
  • Poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego,
  • Poznanie podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i placówce oświatowej, zagadnień prawa wewnątrzszkolnego,
  • Zapoznanie się z zagadnieniami prawnymi z zakresu BHP, problemów cyberprzestrzeni i ochrony danych osobowych,
  • Zapoznanie się z zagadnieniami reformy edukacji,
  • Nabycie umiejętności stosowania wybranych przepisów prawa w praktyce oraz planowania swojej pracy zgodnie z przepisami prawa,
  • Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się prawem w zakresie funkcjonowania urzędu, szkoły i placówki oświatowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

  Dwu-semestralne studia podyplomowe Psychodietetyka mają na celu zdobycie oraz ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych i społecznych czynników mających udokumentowany wpływ na odżywianie oraz styl życia człowieka. W trakcie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na czynniki natury psychologicznej, które odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

  Psycholog o specjalności psychodietetyka może pracować z pacjentem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia. Dietetyk posiadający specjalizację z psychodietetyki pełni rolę doradcy żywieniowego, ale także wykorzystuje wiedzę psychologiczną w swojej praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy na kwalifikacyjne studia podyplomowe (2 semestralne). 

  Uzyskanie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do objęcia stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oraz kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej obsługujących system oświaty

  Kwalifikacje – Wymagania kwalifikacyjne kadry kierowniczej szkół i placówek oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji niezbędnych zarówno dla  indywidualnego rozwoju zawodowego, jak i rozwoju instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Opinie (0)