• ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

  Rekrutacja

  Kurs obejmuje wszystkie praktyczne aspekty europejskiego prawa i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. Analizie zostanie poddana problematyka danych osobowych, w tym zasady ich przetwarzania. W trakcie kursu szczegółowo przedstawione zostanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), a także odpowiednie decyzje Trybunału Sprawiedliwości oraz kluczowe wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych i innych instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA DANYCH I WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

  Rekrutacja

  Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami statystyki matematycznej , prezentacja narzędzi i technik umożliwiających sporządzenie raportu i jego analiza z zakresu danych marketingowych , społecznych itp. Ważnym aspektem jest nacisk na opanowanie pakietu statystycznego i prezentacji danych za jego pomocą. Treści kursu zawierają wykład z podstaw statystyki opisowej, analizę testów parametrycznych nieparametrycznych oraz analizę indeksów i szeregów czasowych. Studenci uczą się korzystać z oprogramowania ułatwiającego analizy statystyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA DANYCH Z R

  Rekrutacja

  Kurs przygotowuje studentów i słuchaczy do pracy w środowisku R. Podstawowe treści dotyczą programowania w R oraz używania R do efektywnej analizy danych. Studenci i słuchacze uczą się używania tego narzędzia od momentu zainstalowania i skonfigurowania oprogramowanie niezbędnego w środowisku programowania statystycznego oraz ogólnych koncepcji tego języka programowania. Kurs obejmuje praktyczne zagadnienia z obliczeń statystycznych, które obejmują programowanie w R, odczytywanie danych w R, dostęp do pakietów R, pisanie funkcji R, debugowanie oraz organizowanie i komentowanie kodu R.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

  Rekrutacja

  Celem kursu jest dostarczenie studentom szerokiego instrumentarium służącego analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, nie tylko z punktu widzenia księgowego (sprawozdań finansowych), ale także z punktu widzenia ekonomicznego (inwestorskiego).

  Zaprezentowane metody i narzędzia umożliwiają słuchaczowi: - ocenić płynność, rentowność, wypłacalność, strukturę kapitałową, jakość zarządzania aktywami i ryzyko przedsiębiorstwa, - ocenić, kiedy spółka działająca w warunkach księgowych zysków, przynosi ekonomiczną stratę, podążając drogą destrukcji wartości, - oszacować koszt własnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, - wycenić jednostkę biznesową oraz zbadać symptomy upadłości.

  Pierwsza część kursu pozwala na udzielenie odpowiedzi na kluczowe dla dalszych rozważań pytania – czy przedsiębiorstwo posiada płynność finansową, czy jest rentowne i czy efektywnie wykorzystuje swoje zasoby. W części poświęconej analizie struktury i kosztu kapitału, słuchacze dowiadują się, jak optymalizować proporcje źródeł finansowania, by z jednej strony zapewnić ich jak najniższy koszt, a z drugiej nie narazić przedsiębiorstwa na zbyt wysokie ryzyko bankructwa. Ostatni blok programu kursu związany jest z analizą wartości przedsiębiorstwa i analizą dyskryminacyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

  Rekrutacja

  Celem kursu jest dostarczenie studentom szerokiego instrumentarium służącego analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, nie tylko z punktu widzenia księgowego (sprawozdań finansowych), ale także z punktu widzenia ekonomicznego (inwestorskiego). Zaprezentowane metody i narzędzia umożliwiają słuchaczowi: - ocenić płynność, rentowność, wypłacalność, strukturę kapitałową, jakość zarządzania aktywami i ryzyko przedsiębiorstwa, - ocenić, kiedy spółka działająca w warunkach księgowych zysków, przynosi ekonomiczną stratę, podążając drogą destrukcji wartości, - oszacować koszt własnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, - wycenić jednostkę biznesową oraz zbadać symptomy upadłości.

  Pierwsza część kursu pozwala na udzielenie odpowiedzi na kluczowe dla dalszych rozważań pytania – czy przedsiębiorstwo posiada płynność finansową, czy jest rentowne i czy efektywnie wykorzystuje swoje zasoby. W części poświęconej analizie struktury i kosztu kapitału, słuchacze dowiadują się, jak optymalizować proporcje źródeł finansowania, by z jednej strony zapewnić ich jak najniższy koszt, a z drugiej nie narazić przedsiębiorstwa na zbyt wysokie ryzyko bankructwa. Ostatni blok programu kursu związany jest z analizą wartości przedsiębiorstwa i analizą dyskryminacyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANATOMIA, FIZJOLOGIA I DIAGNOSTYKA NARZĄDU SŁUCHU

  Rekrutacja

  Kurs prezentuje kompleksowo zagadnienia związane z anatomią i fizjologią ucha oraz procesami patofizjologicznymi i jednostkami chorobowymi związanymi z uszkodzeniem słuchu. Celem przedmiotu jest także zaznajomienie słuchaczy z przyczynami powstawania uszkodzeń słuchu. Studenci w ramach kursu zapoznają się ponadto z wybranymi metodami stosowanymi w diagnostyce słuchu i wzroku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANIMACJA 3D I

  Rekrutacja

  Kurs służący zapoznaniu się z oprogramowaniem i opanowaniu podstawowych zasad tworzenia animacji 3D. Studenci opanują sztukę tworzenia prostych animacji, gdzie postać płynnie przechodzi z jednego ruchu do kolejnych a także poznają metodykę animacji mimiki twarzy.

  Po zakończonym kursie studenci będą potrafili samodzielnie zaanimować prosty rig wykonujący podstawowe ruchy a także utrwalić to w postaci filmu generowanego przez program Maya. Kurs jest podstawą realizacji modułu Animacja 3D II w drugim semestrze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AUDYT BEZPIECZEŃSTWA DANYCH I ANALIZA ZAGROŻEŃ

  Rekrutacja

  Podstawowym elementem kursu jest pozyskanie przez studenta wiedzy na temat realizacji testów bezpieczeństwa z podziałem na testy manualne oraz automatyczne. Tworzenie raportów oraz oceny ryzyka, po przez wykorzystanie odpowiednich schematów oraz analizy przykładowej infrastruktury. W ramach powiązanej tematyki w trakcie kursu zostaną poruszone również techniczne aspekty odnoszące się do polityki bezpieczeństwa oraz przepisów RODO.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BADANIA MARKETINGOWE

  Rekrutacja

  Od zarania dziejów przedsiębiorstwa i instytucje chcące umiejętnie zarządzać swoją działalnością potrzebują rzetelnych informacji. Badania marketingowe, umiejętnie zaprojektowane i zrealizowane, dostarczają niezbędnych informacji menedżerom, dzięki czemu minimalizują ryzyko w działalności gospodarczej. Kurs przybliża uczestnikom zagadnienia związane z projektowaniem badań marketingowych, a także kształci ich umiejętności w tym zakresie. Studenci mają możliwość udziału w rzeczywistych badaniach zlecanych przez przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BAZY DANYCH

  Rekrutacja

  Kurs umożliwia zrozumienie sposobu gromadzenia, prezentacji i wyszukiwania danych w systemach baz danych, głównie opartych o model relacyjny. Student zyskuje wiedzę na temat projektowania relacyjnych baz danych (projektowanie schematów baz danych) i ich implementacji w systemach serwerowych na przykładzie Microsoft SQL Server.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIAGNOZA UZALEŻNIEŃ

  Rekrutacja

  Problematyka zajęć koncentruje się wokół takich zagadnień jak: rozumienie diagnozy w psychologii uzależnień, modele diagnozy, sposoby ujmowania procesu diagnostycznego i jego etapy, relacje diagnostyczne w wymiarze osobowym i społecznym, problemy podwójnych diagnoz, etyczne problemy diagnozowania. Student poznaje narzędzia służące identyfikacji objawów uzależnienia oraz ocenie jego nasilenia; korzyści i ograniczenia stosowanych w uzależnieniach technik diagnostycznych. Student zdobywa pierwsze doświadczenia diagnostyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DYDAKTYKA OGÓLNA

  Rekrutacja

  Istotą przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowej wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej kształcenia, opartej na najnowszych osiągnięciach pedagogiki oraz psychologii nauczania i uczenia się. Ponadto, w ramach wiedzy z tej dyscypliny, student poznaje główne elementy procesu nauczania i uczenia się, a także otrzymuje przykłady zastosowania takowych procesów w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DYDAKTYKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  Przedmiot przedstawia treści związane z kształceniem osób z różnymi odchyleniami, niezależnie od kierunku odchylenia (ortodydaktyka). Słuchacze/Studenci zapoznają się z procesem kształcenia osób odchylonych od normy w szkole i poza nią. W części praktycznej ćwiczone są najpopularniejsze metody wykorzystywane w dydaktyce specjalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DYNAMIKA I SYMULACJE FX I

  Rekrutacja

  Przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami związanymi z tworzeniem symulacji fizycznych, cząsteczkami, dynamiką, fluidami, futrem oraz włosami w programie Autodesk Maya oraz SideFX Houdini. Wyrenderowane symulacje i efekty w postaci ciągu gotowych obrazów, uczeń będzie mógł samodzielnie zmontować na warstwach, bazując na programie Autodesk Composite lub innym oprogramowaniu do edycji wideo, wybranym według indywidualnych preferencji. np. BlackMagic Fusion.

  Po zakończeniu kursu Dynamika i Symulacje / FX I oraz II, student będzie w stanie samodzielnie stworzyć i zmontować wybrane efekty specjalne typu; ogień, woda, śnieg, chmury itd. i wykorzystać je we własnych produkcjach animowanych / filmowych. Dodatkowo, student będzie w stanie tworzyć i kontrolować ubrania na animowanych postaciach / obiektach ruchomych. Dzięki pracy na praktycznych przykładach, uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z potencjalnymi projektami, nad którymi przyjdzie im pracować później w pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIKA TURYSTYKI I HOTELARSTWA

  Rekrutacja

  Głównym celem kształcenia jest poznanie definicji i określeń używanych w turystyce krajowej oraz międzynarodowej, rodzajów ruchu turystycznego, funkcji przedsiębiorstw turystycznych (również hotelarskich), jak też zrozumienie istoty podmiotu turystyki i produktu turystycznego, wartości usług turystycznych, towarów turystycznych i mechanizmów rynku turystycznego, które skutkują zjawiskami o charakterze ekonomicznym.

  Istotnym elementem kursu jest zaprezentowanie specyfiki organizacji przedsiębiorstwa hotelowego. Ponadto poznanie mechanizmów ekonomicznych wynikających z działalności turystycznej oraz przedstawienie roli i znaczenia turystyki dla gospodarki w skali światowej, krajowej, regionalnej i lokalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  W ramach zajęć studenci poznają podstawy fizyki klasycznej oraz elementy fizyki współczesnej na poziomie akademickim w zakresie pozwalającym zrozumieć lepiej fizyczne podstawy działania sprzętu komputerowego. W szczególności studenci poznają elementy mechaniki klasycznej, elektromagnetyzmu, optyki oraz wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i fizyki materiałów. Kurs w dużej części prowadzony jest w oparciu o materiały dostępne na OCW MIT (MIT Open courseware). W części praktycznej zajęć studenci rozwiązują określone problemy fizyczne w formie zadań oraz wykonują prostą symulację komputerową zjawiska fizycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FUNDRAISING

  Rekrutacja

  Celem kursu jest dostarczenie studentom szerokiej wiedzy na temat fundraisingu, oraz instrumentarium służącego analizie i metodzie pozyskiwania środków na działalność organizacji. Zaprezentowane metody i narzędzia umożliwiają słuchaczowi: - ocenić misje, wizje i strategie organizacji, w kontekście pozyskiwania finansowania zewnętrznego, - ocenić, metody fundraisingowe, najbardziej korzystne dla danego celu i organizacji, - zastosować techniki fundraisingowe, oraz przeprowadzić właściwie kampanie fundraisingowa.

  Pierwsza część kursu pozwala na udzielenie odpowiedzi na kluczowe dla dalszych rozważań pytania – czym jest misja wizja i strategia organizacji, z jakich środków organizacje realizują swoje działania statutowe, czym jest fundraising, jakie są metody pozyskiwania środków zewnętrznych na działanie organizacji, oraz gdzie tych środków szukać. Druga część kursu pozwala na nabycie praktycznej umiejętności zastosowania metod fundraisingowych, z określeniem misji wizji i strategii, oraz poprawnie sformułowanych wniosków grantowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERIATRIA

  Rekrutacja

  Kurs mający na celu opisanie, analizę i integrację perspektywy geriatrycznej i gerontologicznej w procesie oceny klinicznej grupy wiekowej osób starszych z uwzględnieniem wielowymiarowości tego segmentu populacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA 2D

  Rekrutacja

  Kurs Grafika 2D stanowi rozwinięcie kursu podstawowego "Grafika komputerowa". Kurs obejmuje realizację bardziej złożonych zadań i projektów graficznych w obrębie dwóch obszarów: przygotowania publikacji elektronicznych (w oparciu o oprogramowanie Adobe InDesign) oraz tworzenia animacji 2D, montażu wideo i postprodukcji (w oparciu o oprogramowanie Adobe After Effects).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA 3D

  Rekrutacja

  Grafika 3D to przedmiot wprowadzający w podstawowe zagadnienia związane z cyfrową sztuką wizualną projektowaną w trzech wymiarach wirtualnej przestrzeni komputera. Przedmiot ma na celu wprowadzić uczestników w główne specjalizacje grafiki 3D dając im wyobrażenie o poszczególnych poddziedzinach grafiki 3D i ułatwiając wybór drogi dalszego rozwoju specjalistycznego. Realizacja została oparta o oprogramowanie Autodesk Maya obejmując podstawowe specjalizacje grafiki 3D.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA

  Rekrutacja

  W części wykładowej kurs daje teoretyczne podstawy wybranych dziedzin grafiki komputerowej obejmując m.in. podstawy postrzegania, teorię barwy i elementy estetyki. Zaznajamia zarazem pokrótce z historią grafiki komputerowej, jej związkami z innymi dziedzinami. Ponadto kurs obejmuje wiele aspektów użytkowej grafiki komputerowej jakimi są wykorzystywany sprzęt, formaty plików graficznych, stosowanie barw.

  Kurs obejmuje także elementarne aspekty teoretyczne tworzenia grafiki jak: podstawowe algorytmy stosowane w grafice komputerowej, transformacje w przestrzeni 2D i 3D oraz wybrane aspekty i metody renderingu. Część ćwiczeniowa kursu jest praktyczną realizacją wybranych zagadnień grafiki komputerowej, zobrazowanych w nietrywialnej pracy graficznej oraz prostej animacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA

  Rekrutacja

  Podczas wykładu studentom zostaną przedstawione zagadnienia związane z interwencją kryzysową oraz teoretycznym podejściem do kryzysu psychologicznego. Wykłady będą obejmować analizę przekroju problemów klientów ośrodków interwencji kryzysowej z uwzględnieniem praktycznego aspektu oddziaływań interwencyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIEROWANIE ZESPOŁEM

  Rekrutacja

  Zakres tematyczny kursu obejmuje problemy funkcjonowania grup i zespołów w organizacji. W trakcie zajęć poruszane są następujące zagadnienia: istota i geneza zachowań ludzi w grupie, podobieństwa i różnice pomiędzy zespołami a grupami roboczymi, zasady funkcjonowania zespołów, znaczenie zaufania w pracy zespołowej, sposoby przezwyciężania trudności pojawiających się przed zespołami, motywowanie członków zespołu, role zespołowe i dobór członków do zespołu oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, decyzyjnych i przywódczych w zespole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMPUTEROWE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  Zarządzanie projektami to wielowymiarowy i skomplikowany proces. Pracę w takim trybie ułatwiają oprogramowania wspierające zarządzanie projektami, takie jak Microsoft Project. Kurs obejmuje praktyczne wprowadzenie do pracy w programie MS Project – najważniejsze narzędzia i wykonywanie najczęstszych zadań. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają umiejętność posługiwania się programem MS Project w codziennej pracy przy planowaniu projektów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

  Rekrutacja

  Komunikacja interpersonalna jest podstawą stosunków międzyludzkich. Każda sytuacja społeczna implikuje proces nadawania i odbierania różnych informacji. To psychologiczny proces, dzięki któremu następuje wymiana informacji między daną jednostką a inną osobą. Podstawowym pojęciem w tym procesie jest kompetencja komunikacyjna, niezbędna do pełnego funkcjonowania w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.

  Pozwala ona spełniać tradycyjne funkcje komunikacyjne, tj. informacyjną (mówienia o świecie), ekspresywną (ujawniania siebie), impresywną (wpływania na innych), fatyczną (nawiązywania kontaktu), metajęzykową (objaśniającą), poetycką (związaną z estetyką języka). W obliczu przemian globalizacyjnych wykracza też poza te standardowe funkcje, wychodząc naprzeciw współczesnym zjawiskom.

  Stąd jej rola w nowej przestrzeni, w takich procesach, jak np.: empoverment, budowanie demokracji partycypacyjnej, generowanie kapitału nieuchwytnego, apartheid cyfrowy. Jest też dziś istotna w różnorodnych uwarunkowaniach rynkowych (negocjacje, polityka promocyjna, itp.). Kurs dokonuje przeglądu teorii komunikowania, rodzajów, form i metod komunikacji, a także zapoznaje z przykładami wybranych zachowań komunikacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  Niniejszy kurs stanowi przegląd kluczowych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem na rynku, stanowiących swoistą mozaikę filozofii pokazujących w jaki sposób i w jakim kierunku współczesne przedsiębiorstwo może się zmieniać i rozwijać an rynku, zdobywać na nim przewagę konkurencyjną.

  Kurs szczegółowo prezentuje takie koncepcje jak: Benchmarking, Outsourcing, Business Process Reengineering, Lean management, koncepcje zarządzania zorientowane na wiedzę i człowieka, organizacje uczące się, organizacje wirtualne. W kursie położony będzie nacisk na przedstawienie zalet i wad poszczególnych koncepcji a także poprawność metodologiczną zastosowania poszczególnych koncepcji zarządzania. Kurs wzbogacony będzie o przykłady konkretnych rozwiązań i zastosowań związanych prezentowanymi koncepcjami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  Niniejszy kurs stanowi przegląd kluczowych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem na rynku, stanowiących swoistą mozaikę filozofii pokazujących w jaki sposób i w jakim kierunku współczesne przedsiębiorstwo może się zmieniać i rozwijać an rynku, zdobywać na nim przewagę konkurencyjną.

  Kurs szczegółowo prezentuje takie koncepcje jak: Benchmarking, Outsourcing, Business Process Reengineering, Lean management, koncepcje zarządzania zorientowane na wiedzę i człowieka, organizacje uczące się, organizacje wirtualne. W kursie położony będzie nacisk na przedstawienie zalet i wad poszczególnych koncepcji a także poprawność metodologiczną zastosowania poszczególnych koncepcji zarządzania. Kurs wzbogacony będzie o przykłady konkretnych rozwiązań i zastosowań związanych prezentowanymi koncepcjami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KPA I JEGO ROLA W PRACY URZĘDNIKA

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje podstawowe wiadomości z zakresu postępowania administracyjnego, przy uwzględnieniu zagadnień związanych z głównymi instytucjami występującymi w procedurze administracyjnej, a także ze wszczęciem, przebiegiem oraz zakończeniem postępowania administracyjnego, z rozstrzygnięciami kończącymi to postępowanie, z kontrolą prawidłowości postanowień i decyzji w administracyjnym toku instancji oraz z odpowiedzialnością urzędnika.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYPTOGRAFIA

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KSZTAŁTOWANIE KAMPANII PROMOCYJNYCH

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest przedstawienie procesu budowy kampanii reklamowych i udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytanie, ważne dla każdego przedsiębiorstwa: jak zaplanować i przeprowadzić kampanię promocyjną produktów przedsiębiorstwa w mediach? Student w ramach przedmiotu jest zapoznawany z różnymi sposobami tworzenia kampanii promocyjnych oraz problemami towarzyszącymi budowaniu kampanii promocyjnych, w tym problemami dotyczącymi skuteczności i efektywności reklamy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  Budowanie i wdrażanie procesu budowy kultury bezpieczeństwa w oparciu o najwyższe światowe standardy. Kształtowanie silnej Kultury Bezpieczeństwa jest procesem kompleksowym, uzależnionym od wielu czynników takich jak zaangażowanie kierownictwa, przywództwa, standardów BHP (polityka, organizacja, procedury), wskaźników, czynników ludzkich (podejście, motywacja, zachowanie, kompetencje) i warunków pracy. Celem kursu jest zwiększenie wiedzy oraz zmiana świadomości i postaw uczestników, poznanie elementów oraz najlepszych standardów bezpieczeństwa praktykowanych na świecie, poznanie elementów budowy kultury bezpieczeństwa, systemu zarządzania w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa ora zadania i obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS ENGLISH A1

  Rekrutacja

  Uwaga Prowadzącego skupiona jest na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych Uczestników ( mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), posługiwanie się językiem angielskim na poziomie podstawowym, doskonalenie i rozwój krytycznego myślenia oraz kształtowania umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego. Po zakończeniu kursu Uczestnik potrafi: Myślenie krytyczne: wybrać, filtrować, segregować informacje (mapa myśli); stosować pomoce wizualne w prezentacji; odczytywać i analizować ankiet; czytać/ interpretować mapy, wskazywać drogę, oceniać pomysły, analizować wykresy kołowe; organizować informacje w wypowiedzi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS ENGLISH A2

  Rekrutacja

  Kurs skoncentrowany na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych ( mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem), posługiwanie się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym niższym A2 , doskonalenie i rozwój krytycznego myślenia oraz kształtowania umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego.

  Po zakończeniu kursu Uczestnik potrafi: Myślenie krytyczne: ocenić słabe i mocne strony aspektów tematycznych poziomu A2; identyfikować kluczowe informacje, wybrać właściwe odpowiedzi, dokonać analizy i interpretacji wykresów, przekonywać, interpretować i ocenić wypowiedź, chronologicznie zorganizować wydarzenia; systematyzować w danych kategoriach Słuchanie: przewidywać na podstawie obrazu; odróżniać fakt od opinii; sporządzać notatki; rozpoznać argumenty za/ przeciw; zrozumieć wypowiedź dotyczącą omawianych tematów.

  Mówienie: rozpoczynać rozmowę oraz wypowiedź, opisywać fakty, zjawiska i procesy z użyciem pomocy wizualnych, przeprowadzać ankietę/ wywiad; udzielać rad, prosić o radę, wskazywać drogę, wyrażać i uzasadniać własną opinię; wyrażać (brak) zgody; przedstawiać własne pomysły, pracować w zespole, przygotować projekt, wygłaszać prezentację; opisać temat, problem, rozwiązania oraz skutki i efekty.

  Czytanie: poprawnie identyfikować liczebniki, właściwie i szybko posługiwać się nimi, przewidywać i wyciągać wnioski, poprawnie rozpoznawać gatunki tekstu, wyszukiwanie potrzebne informacje, wnioskować, odczytywać intencje autora, określać cel, odróżniać fakt od opinii. Pisanie: poprawnie stosować zasady interpunkcji, opisać miejsca zamieszkania, jego zalety i uciążliwości; organizować zdania w paragraf; opisać wydarzenia; wyrażać opinię, (braku) zgody; podawać przykłady, opisywać i porównywać na podstawie wykresu, systematyzować kolejności wydarzeń w procesie; napisać wyjaśnienie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS ENGLISH B1

  Rekrutacja

  UWAGA: Wymagana liczebność grupy to 8 osób. Celem kursu jest rozwinięcie wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, a także czytanie i pisanie), posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B1średniozaawansowanym, doskonalenie i rozwój krytycznego myślenia oraz kształtowania umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego.

  Po zakończeniu kursu Uczestnik potrafi: critcal thinking - podawać przykłady uzasadniające opinię; wyodrębniać oraz wyrażać wady i zalety, oddzielać fakty i informacje od opinii; przedstawiać rozwiązania problemów oraz oceniać propozycje rozwiązań; podawać kontrargumenty; rozumieć i analizować język reklam; zgłaszać i dyskutować nad alternatywnymi rozwiązaniami problemów; identyfikować oraz wyjaśniać opinie za i przeciw danym rozwiązaniom. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS ENGLISH B2

  Rekrutacja

  UWAGA: Wymagana liczebność grupy to 8 osób. Zadaniem kursu jest rozwinięcie wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, a także czytanie i pisanie), posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 średniozaawansowanym wyższym, doskonalenie i rozwój krytycznego myślenia oraz kształtowania umiejętności samodzielnej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego.

  Po zakończeniu kursu Uczestnik potrafi: critcal thinking: zrozumieć, zanalizować i posłużyć się wykresem kołowym oraz danymi statystycznymi, uporządkować kryteria pod względem ważkości; zrozumieć motywacje interlokutora; zorganizować prezentację; przeprowadzić analizę wymagań i rozwiązań; rozpoznać argumenty za i przeciw; poprzeć i obronić opinię. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS ENGLISH IN PSYCHOLOGY

  Rekrutacja

  UWAGA: Wymagana liczebność grupy to 8 osób. Kurs zorientowany na zintegrowane rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, a także czytanie i pisanie) dla psychologów oraz osób pracujących w zawodach pokrewnych przy jednoczesnym poznawaniu i ćwiczeniu słownictwa zawodowego. Przykładowe tematy to: kierunki w psychologii, metody badawcze, zaburzenia psychiczne, metody terapii, praca w zawodzie psychologa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS ENGLISH PRE - A1/ STARTER

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MAKROEKONOMIA

  Rekrutacja

  Makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości. Przedmiotem ekonomii w skali makro są kwestie związane głównie z bogactwem krajów, jego podziałem i dynamiką, pieniądzem, inflacją, bezrobociem, rolą handlu zagranicznego. Zagadnienia te w dobie gospodarki globalnej, zmian w układzie "potęg" gospodarczych, migracji i kryzysu zadłużenia wydają się szczególnie interesować społeczeństwo. Przedmiot Makroekonomia został zaprojektowany w taki sposób, aby nauczyć odbiorcę rozumienia kategorii makroekonomicznych, opisu i interpretacji wybranych zjawisk makroekonomicznych oraz ich wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Wyraźnie zaznacza się, właściwe Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University, wolnorynkowe, indywidualistyczne podejście do ekonomii (oparte na szkole "austriackiej" i "chicagowskiej"). Poziomem zaawansowania odpowiada kursom poziomu magistra (MA, MSc lub MBA). Kwestie normatywne podlegają dyskusji na tle gospodarki zobrazowanej modelami makroekonomicznymi. Kurs opiera się na jednym z najczęściej polecanych podręczników na świecie oraz na aktulanych danych o gospodarce Polski, UE i czołowych gospodarkach świata.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MARKETING PERSONALNY

  Rekrutacja

  Przedmiot zapoznaje studenta z podstawowymi założeniami marketingu personalnego, jego istotą, celami, zasadami działania. Celem przedmiotu jest również zapoznanie z problematyką z zakresu rozpoznawania „klienta wewnętrznego” w organizacji oraz uwarunkowaniami metody zarządzania pracownikami poprzez marketing personalny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MARKETING W ŚRODOWISKU CYFROWYM

  Rekrutacja

  Kurs analizuje strategię marketingu cyfrowego, kwestie związane z wdrażaniem i wykonaniem dla marek B2B i B2C oraz zapewnia szczegółowe zrozumienie wszystkich kanałów i platform cyfrowych. Uczestnicy ukończą kurs z wszechstronną wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania zintegrowanej strategii marketingu cyfrowego, od sformułowania do wdrożenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELOWANIE 3D I WIZUALIZACJA

  Rekrutacja

  Kurs "Modelowanie 3D i wizualizacja" obejmuje praktyczne wykorzystanie narzędzi do tworzenia grafiki 3D i wizualizacji oraz podstawy animacji komputerowej w oparciu o jeden z najpopularniejszych programów do grafiki 3D – 3DS Max. Zdecydowany nacisk położony zostanie na opanowanie umiejętności tworzenia/modelowania obiektów nieorganicznych oraz wizualizacje m.in. architektoniczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELOWANIE/ SCULPTING 3D

  Rekrutacja

  Modelowanie 3D / Sculpting I jest przedmiotem wprowadzającym w podstawowe, średnio zaawansowane i zaawansowane zagadnienia związane z kreacją trójwymiarowych brył w wirtualnej przestrzeni komputera. Przedmiot ma na celu wprowadzić uczestników w główne techniki poly modelowania dając im umiejętności zaawansowanej kreacji obiektów 3D wprowadzić uczestników zajęć w podstawy deformacji brył przestrzennych w sposób interaktywny i wiele bardziej intuicyjny niż w przypadku tradycyjnego/technicznego modelowania 3D poly draw. Przedmiot zostanie zrealizowany w oparciu o oprogramowanie Autodesk Maya i Mudbox obejmując najważniejsze narzędzia do modelowania 3D i sculptingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MYŚLENIE KRYTYCZNE I KREATYWNE

  Rekrutacja

  Myślenie krytyczne: przegląd błędów rozumowania wynikających z niewypełniania wymogów logiki oraz ze słabości ludzkiego aparatu poznawczego. Myślenie kreatywne: przegląd metod generowania niestandardowych rozwiązań. Analiza przyczyn psychologicznych i społecznych, dla których ludzki potencjał kreatywności nie jest wykorzystywany.

  Myślenie krytyczne: przegląd błędów rozumowania wynikających z niewypełniania wymogów logiki oraz ze słabości ludzkiego aparatu poznawczego. Myślenie kreatywne: przegląd metod generowania niestandardowych rozwiązań. Analiza przyczyn psychologicznych i społecznych, dla których ludzki potencjał kreatywności nie jest wykorzystywany.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W RACHUNKOWOŚCI

  Rekrutacja

  Przedmiot obejmuje prezentację ewidencji przychodów i kosztów. W prezentacjach przedstawiono zadania ćwiczeniowe do przeprowadzenia w programie księgowym Comarch Optima. Ćwiczenia w programie pozwolą studentowi opanować wiedzę w zakresie prowadzenia pełnej księgowości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ONKOLOGIA

  Rekrutacja

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami współczesnej onkologii jako dziedziny medycyny, w której w ostatnim czasie dokonał się największy postęp oraz zrozumienie strategii skojarzonego leczenia nowotworów. W ramach przedmiotu omawiane są szeroko takie zagadnienia jak: czynniki ryzyka choroby nowotworowej, organizacja leczenia onkologicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży a także następstwa leczenia onkologicznego u dorosłych i u dzieci (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne, hormonoterapia, leczenie biologiczne, terapia celowana, immunoterapia, przeszczep szpiku).

  Omawiany jest ponadto bardzo ważny w onkologii problem, jakim jest walka z bólem oraz szczególnie zwraca się uwagę na fakt, że rehabilitacja psychofizyczna jest integralną częścią leczenia onkologicznego. Kładzie się szczególny nacisk na omówienie współczesnych możliwości diagnostycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIZACJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRACY

  Rekrutacja

  Kurs obejmuje wyjaśnienie spraw związanych z organizacją systemu bezpieczeństwa oraz ochroną pracy. Zakłada poznanie podstaw teoretycznych, sposoby organizacji bezpieczeństwa pracy w danym przedsiębiorstwie (zakładzie), zawiera wyjaśnienie jaką ochronę pracy powinien stworzyć pracodawca, żeby pracownicy wykonywali pracę w sposób bezpieczny. Pracownicy muszą zdawać sobie sprawę, że ochrona pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.

  Słuchacze zostaną zapoznani z organami, które są uprawnione do przeprowadzania kontroli warunków wykonywanej pracy oraz poznają kompetencje tych organów. Wyjaśnione zostaną również odmienności problematyki organizacji systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy na tle innych krajów (Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Niemiec, Francji).

  Słuchacze muszą mieć świadomość, że wykonywana przez nich praca musi być świadczona w warunkach bezpiecznych dla ich życia oraz zdrowia. Umiejętność bezpiecznego wykonywania pracy jest ważna nie tylko dla pracownika podejmującego pracę, ale również dla wszystkich pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ORGANIZACJA WYDARZEŃ (CASE STUDY)

  Rekrutacja

  Umiejętności związane z organizacją wydarzeń stają się coraz ważniejszym narzędziem wspierającym realizację celów firmy. Celem kursu jest umożliwienie studentom zdobycia ogólnej wiedzy na ten temat. Kurs wprowadza praktyczne umiejętności wymagane we wszystkich podstawowych obszarach funkcjonalnych zarządzania wydarzeniami, takich jak: marketing, finanse, zarządzanie projektami, strategia, operacje, projektowanie wydarzeń i zasoby ludzkie.

  Studenci zapoznają się z technikami i strategiami zarządzania wymaganymi do skutecznego planowania, promocji, realizacji i oceny wydarzeń. Podczas kursu zostanie wykorzystana wiedza zdobyta podczas wcześniejszych kursów (szczególnie Zarządzania projektami) i poszerzona o elementy typowe dla organizacji wydarzeń. Aby wzmocnić praktyczny wymiar kursu, studenci zrealizują projekt, który zaowocuje stworzeniem wspólnego wydarzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA OGÓLNA

  Rekrutacja

  Kurs dotyczy ważnych aspektów pedagogiki, takich jak przedmiot pedagogiki, różne filozofie oraz teorie dotyczące nauczania i uczenia się. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi koncepcjami uczenia się i aktualnymi trendami w pedagogice. Celem zajęć praktycznych jest pokazanie, w jaki sposób teoria odnosi się do praktyki pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ

  Rekrutacja

  W zakres przedmiotu wchodzą następujące kwestie: omówienie wybranych zagadnień teorii obwodów; przedstawienie podstawowych elementów elektronicznych oraz ich właściwości; zapoznanie studentów z podstawowymi układami zawierającymi elementy elektroniczne; nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania elementów teorii obwodów w obliczeniach obwodów elektronicznych; nabycie przez studentów umiejętności modelowania układów elektronicznych oraz badanie ich właściwości z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY GEOMETRII

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

  Rekrutacja

  Kurs zapoznaje słuchaczy z procesem produkcji oprogramowania, koncentrując się na fazie analizy wymagań oraz projektowania systemu. Przedstawienie metod identyfikacji i formułowania wymagań funkcjonalnych największą uwagę skupia na zastosowaniu metody przypadków użycia. W części dotyczącej projektowania kurs stanowi wprowadzenie do języka modelowania obiektowego UML (Unified Modelling Language).

  Obejmuje prezentację bazy pojęciowej i podstawowych elementów UML, modelowania statycznych i dynamicznych aspektów systemu. Przygotowuje również do używania narzędzi wspomagających projektowanie typu CASE (Computer Aided Software Engineering). Celem kursu jest uzyskanie podstawowej wiedzy z dziedziny inżynierii oprogramowania i umiejętności jej wykorzystania w rzeczywistych przedsięwzięciach informatycznych.

  Słuchacze powinni znać: podstawowe modele tworzenia oprogramowania, fazy cyklu życia oprogramowania, metody wydobywania wymagań, elementy i możliwe formaty przypadków użycia, podstawowe elementy modelowania obiektowego w języku UML. Umiejętności praktyczne nabywane w trakcie kursu obejmują: · pisanie poprawnych i czytelnych przypadków użycia, · projektowanie obiektowej struktury systemu za pomocą języka UML poprawnie stosując takie elementy jak klasy, związki, interfejsy, obiekty na diagramach klas i diagramach obiektów, · projektowanie dynamicznych aspektów systemu na diagramach interakcji, · stosowanie inżynierii wprzód i wstecz, · używanie wybranego narzędzia CASE.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY LOGOPEDII

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY MARKETINGU

  Rekrutacja

  Kurs zapoznaje studentów z podstawową terminologią marketingową, prezentuje narzędzia i strategie marketingowe. Uczestnicy kursu nabywają umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w zakresie kształtowania polityki marketingowej oraz zarządzania produktem, ceną, dystrybucją i promocją. Gromadzą wiedzę na temat współczesnych koncepcji marketingowych oraz uczą się ich wykorzystania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY PRAWA

  Rekrutacja

  Przedmiot obejmuje swym zakresem wstęp do prawoznawstwa oraz ogólną problematykę prawoznawstwa. Przedstawiono w nim w sposób syntetyczny najważniejsze pojęcia i konstrukcje prawa, wiedzę dotyczącą systemu prawa, stosunku prawnego i podmiotów prawa, a także tematykę związaną z tworzeniem, stosowaniem i obowiązywaniem prawa oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej, przy uwzględnieniu zasad i rodzajów tej odpowiedzialności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY PRAWNO ORGANIZACYJNE GOSPODARKI ODPADAMI I PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODSTAWY SURDOPEDAGOGIKI

  Rekrutacja

  Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z terminologią surdopedagogiczną oraz ze specyfiką funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, perspektywami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi. W ramach kursu zostaną zaprezentowane czynniki warunkujące kształtowanie i rozwój osób z uszkodzonym narządem słuchu. Przedstawione zostaną ponadto sposoby diagnozy surdopedagogicznej oraz metody pracy stosowane w surdopedagogice.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWA PACJENTÓW

  Rekrutacja

  Zakres przedmiotowy modułu koncentruje się na prawach pacjenta. Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów i słuchaczy wiedzy w zakresie prawa medycznego w zakresie cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje poszerzone wiadomości dotyczące prawa administracyjnego i administracji publicznej przy uwzględnieniu źródeł prawa administracyjnego, form działania i organizacji administracji, podmiotów administracji publicznej oraz nadzoru i kontroli w administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO CYWILNE I KARNE

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego. W zakresie prawa cywilnego przedstawione zostaną zagadnienia obejmujące zakres prawa cywilnego, systematykę prawa cywilnego, zasady prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, stosowanie prawa cywilnego, prawa podmiotowe, przedmioty stosunku cywilnoprawnego, osoby fizyczne, osoby prawne, czynności prawne, zawarcie umowy, przedstawicielstwo, wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność, przedawnienie i terminy zawite, a także przepisy ogólne dotyczące zobowiązań i prawa spadkowego.

  W zakresie prawa karnego przedstawione zostaną funkcje prawa karnego, zasady prawa karnego, ustawa karne i jej stosowanie, nauka o przestępstwie oraz nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO HANDLOWE

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje podstawowe wiadomości z zakresu prawa handlowego, przy szczególnym uwzględnieniu tematyki dotyczącej prawa handlowego podmiotowego. Omawia zagadnienia związane z pojęciem i działalnością przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa, wyjaśnia procedurę rejestracji i ewidencji przedsiębiorców, opisuje funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych, a także procedurę upadłości i restrukturyzacji. Jego celem jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu prawa handlowego, przy uwzględnieniu aktualnych regulacji prawnych i najnowszej literatury przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje prawne aspekty działania organizacji pozarządowych w Polsce, obejmujące w szczególności: zakładanie organizacji pozarządowych, status prawny organizacji pozarządowych, prowadzenie działalności pożytku publicznego, uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego oraz wybrane formy prowadzenia działalności filantropijnej przez organizacje pozarządowe. Jego celem jest nabycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO OŚWIATOWE W PRACY SZKOŁY I NAUCZYCIELA

  Rekrutacja

  Przedmiot realizowany jest w ramach studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela. Prezentuje praktyczne wiadomości dotyczące organizacji i funkcjonowania oświaty w Polsce, przy uwzględnieniu elementów prawa, głównych aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego oraz problematyki organizacji i zarządzania oświatą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje podstawowe wiadomości dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uzwględniono w nim ogólne zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego, wyjaśniono jego istotę, definicję oraz dokonano charakterystyki jego źródeł. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie zagadnień związanych z ochroną praw dziecka, zwłaszcza na poziomie rodziny. Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw dziecka i ich ochrony.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROCES COACHINGOWY

  Rekrutacja

  Przedmiotem kursu jest zdobycie umiejętności prowadzenia spotkania coachingowego. Omówione i przećwiczone zostaną różne modele coachingu z uwzględnieniem wielu płaszczyzn w których może być zastosowany. Cele kursu jest również dostarczenie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji indywidualnych z Klientami. Słuchacze będą mieli okazję doświadczać ich działania ponieważ w dużej części zajęć będą uczestnikami procesu wchodząc w rolę coacha.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE DESKTOPOWYCH APLIKACJI BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE INTERNETOWYCH APLIKACJI BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  W ramach przedmiotu prezentowana jest metoda tworzenia kompletnej internetowej aplikacji biznesowej w technologi ASP.NET Core MVC przy pomocy Microsoft Visual Studio. Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi standardami internetowymi, takimi jak HTML, CSS, JavaScript oraz ich zastosowaniem w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE W JAVA

  Rekrutacja

  W ramach przedmiotu studenci opanowują zasady programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Poznają pojęcia klasy w Java, obiektu, dziedziczenia, klas abstrakcyjnych, interfejsów i kolekcji. Przedmiot zakłada przygotowanie studentów w zakresie podstaw programowania obiektowego w języku Java. Celem przedmiotu jest opanowanie praktycznych umiejętności programowania obiektowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE W PHP

  Rekrutacja

  Kurs stanowi warsztaty programowania w PHP z elementami HTML i Javascript. Studenci w trakcie zajęć opanowują elementy programowania w wymienionych technologiach na bazie zadań praktycznych, przygotowują także projekt – prosty serwis internetowy budowany w technologii PHP/Javascript z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

  Kurs przez swój laboratoryjny charakter doskonali praktyczną umiejętność, sprawność i swobodę programowania skryptowego jak również zdolność wspólnej pracy przy tworzeniu oprogramowania. Wskazuje także na popularne techniki programowania i sposoby wykorzystania HTML i PHP w budowie internetowych aplikacji biznesowych. Wymaga podstawowej znajomości HTML/CSS jak również podstaw logiki programowania i projektowania relacyjnych baz danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROGRAMOWANIE W PHP

  Rekrutacja

  Kurs stanowi warsztaty programowania w PHP z elementami HTML i Javascript. Studenci w trakcie zajęć opanowują elementy programowania w wymienionych technologiach na bazie zadań praktycznych, przygotowują także projekt – prosty serwis internetowy budowany w technologii PHP/Javascript z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

  Kurs przez swój laboratoryjny charakter doskonali praktyczną umiejętność, sprawność i swobodę programowania skryptowego jak również zdolność wspólnej pracy przy tworzeniu oprogramowania. Wskazuje także na popularne techniki programowania i sposoby wykorzystania HTML i PHP w budowie internetowych aplikacji biznesowych. Wymaga podstawowej znajomości HTML/CSS jak również podstaw logiki programowania i projektowania relacyjnych baz danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE MOBILNYCH APLIKACJI BIZNESOWYCH

  Rekrutacja

  Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami projektowania aplikacji mobilnych, prezentacja narzędzi i technik umożliwiających wykonanie aplikacji. Student opanowuje oprogramowanie Xamarin.Forms (C#, XAML) i wykonuje aplikację za jego pomocą. Studenci zapoznają się z wieloplatformowością.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Rekrutacja

  Podczas kursu przekazywana jest wiedza na temat istoty przedsiębiorczości jako postawy, procesu i czynnika decydującego o konkurencyjności społeczeństw i gospodarek. Przedstawia się sposoby identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans oraz zapewnienia zasobów i warunków wdrażania pomysłu na działalność gospodarczą. Kształtowane są umiejętności związane z planowaniem przedsięwzięć i zarządzaniem w początkowym okresie działalności firmy.

  Tematyka obejmuje także wybrane aspekty działań przedsiębiorczych, do których należą internacjonalizacja, generowanie innowacji oraz publiczna i prywatna infrastruktura wspierająca firmy. Ciekawym uzupełnieniem przedmiotu są analizy wybranych branż, pod kątem perspektyw biznesowych. Przedmiot przygotowuje studenta do podjęcia samodzielnej działalności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA OGÓLNA: EMOCJE I MOTYWACJE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU

  Rekrutacja

  Praktyka psychologii sportu jest coraz bardziej doceniana przez zawodników osiągających lepsze wyniki jak i dostrzegana i coraz uważniej analizowana przez media. Przedmiot omawia te elementy, na które składa codzienność pracy psychologa / trenera mentalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU W POLSCE

  Rekrutacja

  Podczas zajęć (wykładów i ćwiczeń) Studentom zostanie przekazana wiedza z zakresu współczesnej psychologii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychologii zachowań użytkowników dróg, jakimi są kierowcy. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z psychologią stresu kierowcy, problematyką wypadków drogowych w Polsce i na świecie oraz z psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w ruchu drogowym.

  Zostaną poruszone problemy psychologii osobowości i rozpoznawania zaburzeń kierowcy, sposoby i kryteria badań psychologicznych wobec osoby kierującej pojazdem, oraz oceny i determinanty sprawności psychofizycznej osoby badanej, jaką jest kierowca. Student/Słuchacz zapoznany zostanie z kodeksem zawodowym psychologa w kontekście badań w zakresie psychologii transportu oraz wymogami i specyfiką pracy psychologa transportu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

  Rekrutacja

  Psychologia wychowawcza bada psychologiczne podstawy kształcenia i wychowania, a więc procesów które oddziałują na jednostkę w odmienny sposób stymulując jej rozwój. Proces wychowania i nauczania zmierza do wywołania określonych zmian w psychice człowieka kształtujących jego osobowość.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOSOMATYKA

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

  Rekrutacja

  Wykłady i ćwiczenia ukazują aspekty teoretyczne i praktyczne rachunkowości finansowej. W ramach kursu prezentowane są podstawy prawne oraz ich zastosowanie do ewidencji zdarzeń gospodarczych i rozliczeń różnych rodzajów działalności. Studenci zostają zapoznani z podstawowymi sprawozdaniami finansowymi, ich konstrukcją, poszczególnymi elementami oraz znaczeniem jako źródło informacji zewnętrznych w firmie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  Rekrutacja

  Założeniem kursu jest zaprezentowanie podstaw różnych narzędzi rachunkowości zarządczej, jak również przedstawienie możliwości ich zastosowania w zarządzaniu firmą. Kurs dostarcza studentom teorię jak i praktyczne przykłady, które mają pomóc lepiej zrozumieć materiał. Kurs ma na celu kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania, a więc wykorzystywania instrumentów decyzyjnych w procesie projektowania systemu zarządzania oraz posługiwania się nim w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  Rekrutacja

  Założeniem kursu jest zaprezentowanie podstaw różnych narzędzi rachunkowości zarządczej, jak również przedstawienie możliwości ich zastosowania w zarządzaniu firmą. Kurs dostarcza studentom teorię jak i praktyczne przykłady, które mają pomóc lepiej zrozumieć materiał. Kurs ma na celu kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania, a więc wykorzystywania instrumentów decyzyjnych w procesie projektowania systemu zarządzania oraz posługiwania się nim w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RENDERING / TEXTURING

  Rekrutacja

  2D TEXTURING - RENDERING ARNOLD jest przedmiotem wprowadzającym w podstawowe i średnio zaawansowane zagadnienia dwu/trój-wymiarowej sztuki cyfrowej tworzonej. Przedmiot ma na celu wprowadzić uczestników w podstawowe techniki texturowania proceduralnego / digital paintingu i w najistotniejsze zagadnienia z zakresu renderowania 3D Maya Arnold, co pozwoli studentom pozyskać umiejętności zaawansowanej kreacji wizualnej 2D/3D.Przedmiot zostanie zrealizowany w oparciu o oprogramowanie Autodesk Maya Arnold i Adobe Photoshop obejmując najważniejsze zagadnienia texturowania 2D i renderingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RENDERING/ COMPOSITING I

  Rekrutacja

  RENDERING - COMPOSITING I jest przedmiotem wprowadzającym w podstawowe i średnio zaawansowane zagadnienia renderowania 3D i compositingu. Przedmiot ma na celu wprowadzić uczestników w podstawowe techniki składania pass’ów 3D i w najistotniejsze zagadnienia z zakresu renderowania 3D Maya Arnold, co pozwoli studentom pozyskać umiejętności zaawansowanej kreacji CGI. Przedmiot zostanie zrealizowany w oparciu o oprogramowanie Autodesk Maya Arnold i NukeX The Foundry obejmując najważniejsze zagadnienia z zakresu compositingu i postprodukcji CGI.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLE I ZADANIA MENEDŻERA/COACHA

  Rekrutacja

  Coaching staje się coraz bardziej docenianą formą uwalniania potencjału ludzi w organizacjach. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na managerach, którzy wspierając coaching i rozumiejąc jego zalety mogą wspierać pracowników w osiąganiu przez nich celów zarówno zawodowych jak i prywatnych. Przedmiot omawia te elementy, na które składa codzienność pracy managera, który chce włączyć w swoje działania specyficzną formę pracy z ludźmi – coaching.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNKI FINANSOWE

  Rekrutacja

  Rynki finansowe stanowią kluczowy element gospodarki rynkowej oraz pełnią ważną rolę w zakresie alokacji kapitału i zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami rynków finansowych i ich zasadami funkcjonowania oraz przekazanie wiedzy na temat najważniejszych instrumentów finansowych i ich ryzyka w zarządzaniu inwestycjami kapitałowymi.

  Celem kształcenia jest również wypracowanie wśród słuchaczy umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących na rynkach finansowych, w szczególności na rynkach obligacji i akcji. Zdobyte umiejętności mogą okazać się przydatne zwłaszcza w dobie kryzysu finansowego. Zasady inwestowania na rynku obligacji wraz z pomiarem ryzyka i konstruowaniem portfeli inwestycyjnych są omawiane w drugiej części kursu. Natomiast zarządzanie inwestycjami opartymi na akcjach i kontraktach terminowych realizowane są na oddzielnych kursach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYSUNEK/ MALARSTWO

  Rekrutacja

  Kurs pomaga w opanowaniu podstawowych umiejętności graficznych, wspiera rozwój własnego stylu i kreatywności opartych o znajomość technik rysunku i malarstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SIECI KOMPUTEROWE

  Rekrutacja

  Przedmiot obejmuje podstawy działania sieci komputerowych, w tym najważniejsze protokoły i mechanizmy oraz działanie najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w sieciach (przełączników, koncentratorów, punktów dostępowych, routerów).

  Słuchacze zapoznają się ze stosem protokołów TCP/IP (w wersji IPv4 i IPv6), poznają technologie stosowane w przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieciach komputerowych. W stopniu podstawowym poznają też najważniejsze technologie stosowane w sieciach rozległych. Słuchacze poznają podstawy routowania i najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPOŁECZNE, ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OSÓB CHORYCH I OZDROWIEŃCÓW

  Rekrutacja

  Kurs obejmuje zagadnienia związane ze specyficznymi uwarunkowaniami egzystencji osób chorych na nowotwory i wyleczonych oraz dylematy etyczne i moralne w opiece paliatywnej. W ramach kursu poruszone zostaną również kwestie związane z problemy prawnymi dotyczącymi chorych onkologicznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STRATEGIE I PROCESY PERSONALNE

  Rekrutacja

  Kurs Strategie i procesy personalne jest pierwszym kursem otwierającym program specjalności: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Problematyka kursu dotyczy strategicznego zarządzania zasobmi ludzkimi (zzl) w organizacji. Kluczowe zagadnienia dotyczą mechanizmów budowania strategii zzl oraz projektowania i realizowania procesów personalnych, których głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju i angażowania się pracowników w realizację celów firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STRATEGIE I PROCESY PERSONALNE

  Rekrutacja

  Kurs Strategie i procesy personalne jest pierwszym kursem otwierającym program specjalności: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Problematyka kursu dotyczy strategicznego zarządzania zasobmi ludzkimi (zzl) w organizacji. Kluczowe zagadnienia dotyczą mechanizmów budowania strategii zzl oraz projektowania i realizowania procesów personalnych, których głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju i angażowania się pracowników w realizację celów firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

  Rekrutacja

  Kurs prezentuje główne grupy substancji psychoaktywnych. Omówione zostaną: tło historyczne, wzór i budowa, występowanie, sposób otrzymywania/produkcji, zastosowanie, sposób podawania ich. Poruszone zostaną kwestie takie jak: dawka aktywna/śmiertelna, działanie i metabolizm oraz wpływ substancji na narządy i układy fizjologiczne człowieka oraz jego funkcjonowanie psychospołeczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  Rekrutacja

  System interwencji kryzysowej to skuteczne działanie w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i socjalno-bytowej skierowane do osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, z którą nie są w stanie sobie samodzielnie poradzić.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAWIE POLSKIM I UE

  Rekrutacja

  Tematyka kursu obejmuje przybliżenie rozwiązań systemowych w obszarze zamówień publicznych w Polsce oraz prawie Unii Europejskiej (dyrektywa klasyczna, dyrektywa sektorowa, dyrektywa obronna, dyrektywa koncesyjna, dyrektywa odwoławcza).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY INFORMATYCZNE

  Rekrutacja

  Kurs ma zapoznać studentów z problematyką stosowania technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentuje zagadnienia informatyzacji pokazując jej cele, uwarunkowania i towarzyszące zagrożenia. Zajęcia ćwiczeniowe mają dać praktyczny kontakt z konkretnymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie i umożliwić poznanie zasad ich funkcjonowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY OPERACYJNE

  Rekrutacja

  Kurs omawia problemy związane z budową i funkcjonowaniem systemów operacyjnych. Omawiane są podstawowe pojęcia takie, jak proces, współbieżność, wieloprogramowość, maszyna wirtualna, pamięć wirtualna. Rozważane są zasadnicze funkcje systemu operacyjnego, czyli zarządzanie zasobami (procesory, pamięć, system plikowy, urządzenia wejścia-wyjścia, zasoby programowe), jak również funkcje systemu widziane od strony użytkownika.

  Szczególna uwaga została zwrócona na system Unix/Linux. W szczególności zajmujemy się powłoką, systemem plikowym, przetwarzaniem wsadowym i programowaniem systemowym. Kurs porusza też problemy współpracy procesów oraz mechanizmy ich synchronizacji i komunikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE W TRANSPORCIE

  Rekrutacja

  W ramach przedmiotu zaprezentowane zostaną aktualne rozwiązania teleinformatyczne stosowane przez firmy logistyczne (transportowe, kurierskie, spedycyjne). Główne problemy rozwoju systemów logistycznych wiążą się ze stale rozwijającą się technologią przekazywania informacji, z rozwojem infrastruktury oraz z rosnącymi kosztami transportu. Studenci i słuchacze będą mogli przeprowadzać symulacji z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w branży. Przedmiot powstaje w ścisłem współpracy z przedsiebiorstwem Webfleet Solutions.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA

  Rekrutacja

  Sztuczna inteligencja (AI) jest szybko rozwijającą się technologią, która mocno oddziałuje na życie, tak z perspektywy indywidualnej, jak i całego społeczeństwa. Podczas kursu studenci i słuchacze otrzymają podstawową wiedzę o elementach składających się na tą technologię, takich jak algorytmy, uczenie maszynowe, sieci neuronowe. Studenci i słuchacze zostaną zapoznani z obszarami, w których sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana oraz poznają ograniczenia i zagrożenia sztucznej inteligencji. Elementem kursu jest też spojrzenie na wpływ AI na rynek pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE PRZEMYSŁU 4.0

  Rekrutacja

  Technologia pozostaje kluczowym czynnikiem napędzającym zmiany w Przemyśle 4.0. Powszechne zastosowanie inteligentnej technologii, a także udoskonalenie i informatyzacja procesów oraz rozwój przetwarzania w chmurze, mają znaczący wpływ na przemysł wytwórczy i globalną gospodarkę. Celem kursu jest omówienie technologii przemysłu 4.0 wraz analizą przykładów zastosowań nowoczesnych narzędzi IT w gospodarce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TEORIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ

  Rekrutacja

  Główne zadanie kursu to zapoznanie studentów/słuchaczy z niesegregacyjną formą kształcenia dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, kładąc nacisk na ukazanie korzyści i zagrożeń dla rozwoju dzieci wynikających ze wspólnej edukacji . Przedmiot zapoznaje także z aspektami prawnymi, organizacyjnymi oraz finansowymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRAUMA I DYSOCJACJA

  Rekrutacja

  Na zajęciach zostaną przedstawione informacje z obszaru traumy psychologicznej, wpływu traumy na jednostkę w koncepcji: historycznej, biologicznej i psychologicznej. Poruszone będą również mechanizmy wyjaśniające powstawanie stresu pourazowego jak i psychologiczne konsekwencje traumatycznego stresu oraz zaburzenia dysocjacyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • VFX I

  Rekrutacja

  Student pozna procesy i narzędzia niezbędne do realizacji efektów wizualnych. Pozna rolę supervisora vfx, producenta vfx oraz roli pozostałych członków ekipy filmowej. Poprzez ćwiczenie na wybranych przykładach ujęć z filmów fabularnych i reklam zrealizowanych przez prowadzącego, słuchacz zostanie nauczony ich realizacji. Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem oprogramowania Adobe After Effect.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  Rekrutacja

  Tematyka przedmiotu obejmuje poznanie procedur organizacji wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabywanie umiejętności trafnego doboru i stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka; nabywanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i społecznych małego dziecka oraz prowadzenie i tworzenie dokumentacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WPŁYW ZABURZEŃ SI NA ŻYCIE EMOCJONALNE I SPOŁECZNE DZIECKA ORAZ NA JEGO UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE

  Rekrutacja

  Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z włlywem zaburzeń Integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym. Znajdować się tam będą podstawowe zagadnienia z teorii, oraz terapii SI. Ponadto przedstawia wybrane zagadnienia na temat wplywu tych zaburzeń na sfere emocjonalną dziecka oraz na jego umiejętności szkolne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM I HOTELARSKIM

  Rekrutacja

  Celem zajęć z przedmiotu Wybrane aspekty organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim jest zapoznanie studentów z najważniejszymi ekonomicznymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, w tym hotelarskich.

  Szczególny nacisk położony został na istotę zarządzania jednostkami tego sektora gospodarki, charakterystykę różnych typów przedsiębiorstw branży turystycznej, omówienie zasobów przedsiębiorstwa turystycznego oraz charakterystycznymi cechami procesów zarządczych obszarach zarządzania personelem, jakością usług turystycznych oraz zarządzania hotelarstwem, jako jednym z ważniejszych obszarów turystki. Ważnym elementem zajęć jest analiza finansowa przedsiębiorstwa sektora turystycznego omawiana w aspekcie menedżerskim

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

  Rekrutacja

  Przedmiot prezentuje praktyczne wiadomości dotyczące wypadków przy pracy jakim mogą ulec pracownicy oraz chorób zawodowych na jakie mogą zachorować pracownicy świadczący pracę w szczególnych warunkach. Na kursie omawiane są więc dwa aspekty. Pierwszy z nich uwzględnia poznanie teoretycznych podstaw obowiązującego stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków jakim mogą ulec pracownicy w trakcie codziennego wykonywania swoich obowiązków (zgodnych z zakresem czynności) oraz wykazu chorób, jakie zostały uznane za choroby zawodowe.

  Drugi aspekt uwzględnia poznanie praktycznych aspektów wypadków przy pracy – poprzez rozwiązywanie przykładowych kejsów dotyczących różnych wypadków, jakim mogą ulec pracownicy w czasie wykonywania swojej codziennej pracy oraz jakie choroby może wywołać u nich świadczenie pracy w warunkach specyficznych, z narażeniem na uszczerbek własnego zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE GIER

  Rekrutacja

  Przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi narzędziami graficznymi wchodzącymi w skład pakietu Unreal Engine oraz podstaw skryptowania przy pomocy Blueprintów. Poglądowo zostaną przedstawione i omówione główne podsystemy do operacji na zasobach graficznych, procesy importowania do edytora oraz metody konfiguracji zasobów w celu optymalnego wyświetlania. Wstępnie zostanie również omówione skryptowanie przy pomocy Blueprintów w celu stworzenia prostych interakcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

  Rekrutacja

  Jedną z istotnych cech charakteryzujących efektywnych menedżerów są rozwinięte kompetencje społeczne, odnoszące się do takich aspektów jak: komunikacja, budowanie zespołów, tworzenie klimatu organizacyjnego sprzyjającego współpracy, innowacyjności i zaangażowaniu pracowników. W tym celu niezbędne jest posiadanie wiedzy, która pozwoli zrozumieć motywy działań ludzi w środowisku organizacji, a także dynamikę i złożoność tworzonych przez nich relacji.

  Zachowania organizacyjne to dyscyplina, w ramach której analizowane są indywidualne, grupowe i organizacyjne mechanizmy warunkujące funkcjonowanie pracowników oraz ich związki z efektywnością firmy. Ważnym elementem rozważań jest wpływ zmieniającego się otoczenia na postawy i oczekiwania ludzi. Przedmiot ten łączy i wykorzystuje wiedzę z zakresu: psychologii, socjologii, politologii, antropologii i zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I KSZTAŁTOWANIE MARKI

  Rekrutacja

  Na zajęciach studenci poznają istotę produktu jako narzędzia marketingowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego marki. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania i analizowania struktury produktu, jego cyklu życia, a także całego portfela produktów firmy. Studenci zgłębiają także znaczenie i specyfikę usług w działalności marketingowej. Studenci poznają też różne strategie marki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku międzynarodowego. Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności studentów w zakresie zarządzania produktami w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORTOWYM

  Rekrutacja

  Przedmiot koncentruje uwagę słuchaczy na specyficznych problemach zarządzania firmą transportową. Szczególny nacisk położony jest na problematyce parku maszynowego oraz planowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Przedmiot powstaje przy współpracy z największymi przedsiębiorstwami transportowymi z regionu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA

  Rekrutacja

  Celem kursu jest dostarczenie studentom szerokiej wiedzy na temat fundraisingu, oraz instrumentarium służącego analizie i metodzie pozyskiwania środków na działalność organizacji. Zaprezentowane metody i narzędzia umożliwiają słuchaczowi: - ocenić misje, wizje i strategie organizacji, w kontekście pozyskiwania finansowania zewnętrznego, - ocenić, metody fundraisingowe, najbardziej korzystne dla danego celu i organizacji, - zastosować techniki fundraisingowe, oraz przeprowadzić właściwie kampanie fundraisingowa.

  Pierwsza część kursu pozwala na udzielenie odpowiedzi na kluczowe dla dalszych rozważań pytania – czym jest misja wizja i strategia organizacji, z jakich środków organizacje realizują swoje działania statutowe, czym jest fundraising, jakie są metody pozyskiwania środków zewnętrznych na działanie organizacji, oraz gdzie tych środków szukać. Druga część kursu pozwala na nabycie praktycznej umiejętności zastosowania metod fundraisingowych, z określeniem misji wizji i strategii, oraz poprawnie sformułowanych wniosków grantowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZASTOSOWANIE ARKUSZY KALKULACYJNYCH

  Rekrutacja

  Kurs zapoznaje z wybranymi technikami analitycznymi wykorzystywanymi w procesie analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych z dziedziny zarządzania. Uczestnik kursu nabywa umiejętności analizy informacji, modelowania problemów decyzyjnych oraz wykorzystania arkusza Excel do ich rozwiązywania. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące modelowania problemów decyzyjnych, optymalizacji, wspomagania decyzji w warunkach niepewności, wspomagania wielokryterialnego wyboru, analizy danych, symulacji i prognozowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZIELONA TRANSFORMACJA SEKTORA GOSPODARKI ODPADAMI

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)