ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732 74 18

fax 44 73 27 405

www.unipt.pl

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732 74 18

fax 44 73 27 405

www.unipt.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem uczenia się jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji. Studenci kierunku administracja nabywają wiedzę, kompetencje społeczne, a przede wszystkim umiejętności umożliwiające działania proobywatelskie (prospołeczne), uzyskują wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania różnorodnych funkcji (w tym menedżerskich) w szeroko rozumianej administracji, zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak i w instytucjach oraz podmiotach niepublicznych.

  Uzyskują też kompetencje związane z edukacją obywatelską i umiejętnością promowania właściwych jej treści. Administracja jako kierunek studiów stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony.

  Studiowanie na tym kierunku ma na celu przede wszystkim przygotować nowoczesnych administratywistów, profesjonalnych, przyszłych urzędników do wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach sektora publicznego. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, jak również wiedzy na temat fundamentalnych instytucji ekonomicznych, gospodarczych, społecznych i prawnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • ADMINISTRATION Stopień: I REKRUTACJA

  The aim of learning is to transfer knowledge in the field of broadly understood social sciences, including in particular the legal and administrative sciences. Students in the field of administration acquire knowledge, social competences and, above all, skills enabling proactive, public-spirited attitudes; they obtain comprehensive preparation for performing various social roles, for performing various functions (including managerial functions) in the broadly understood administration, both in public (government and local-government) and economic administration, as well as in non-public institutions and entities.

  They also gain competences related to civic education and the ability to get across relevant content. Knowledge of administration is one of the essential elements of the competence of the modern official regardless of the place in which he or she will be employed. Studying in this field is aimed primarily at preparing modern administration specialists, professional future officials to perform tasks related to work in public-sector institutions.

  The abovementioned skills and attitudes are embedded in the theoretical and practical knowledge gained during the studies of issues related to the sphere of public administration, as well as knowledge of fundamental economic, social and legal institutions.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administration brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie lub j. obcy

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Ścieżkami, jakie oferowane są na kierunku bezpieczeństwo narodowe są: bezpieczeństwo publiczne, menedżer bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. Każda z nich wyznacza inny profil absolwenta kierunku bezpieczeństwo narodowe.

  Ścieżka bezpieczeństwo publiczne przygotowuje specjalistów dla potrzeb systemu bezpieczeństwa państwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli. Studia przygotowują także przyszłych funkcjonariuszy służb i dowódców formacji mundurowych oraz urzędników.

  Absolwenci mogą funkcjonować w samorządach wszystkich szczebli, szczególnie w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w firmach ochroniarskich, ale też w Policji, służbach specjalnych lub firmach chroniących przed cyberatakami. W ramach tej ścieżki absolwent zna istotę zarządzania zespołami ludzkimi i dowodzenia, funkcje i style, potrafi porównać i ocenić kierowanie i dowodzenie. Posiada teoretyczne podstawy o zjawiskach i procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań.

  Absolwent tej ścieżki identyfikuje struktury i procedury kierowania, potrafi wykorzystywać techniczne środki zarządzania, w tym narzędzia informatycznego wspomagania procesów kierowania. Posiada intuicję w procesie podejmowania decyzji i prezentuje nowe spojrzenie na przywództwo.

  Zna zastosowania przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zagrożenia występujące podczas sytuacji kryzysowych. Posiada także specjalistyczną wiedzę o zadaniach i kompetencjach organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz celach, zadaniach, zasadach osiągania gotowości i mechanizmie podejmowania decyzji, a także realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

  Potrafi scharakteryzować istniejący obieg informacji oraz umie kreować kontakty z mediami. Ponadto, zna zadania wynikające z zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności oraz ochrony obrony cywilnej. Rozumie ideę społeczeństwa obywatelskiego; posiada kompetencje do pracy w organizacjach pozarządowych, definiowania potencjału i roli organizacji pozarządowych w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa oraz uczestniczenia we współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Menedżer bezpieczeństwa to nowa ścieżka na kierunku bezpieczeństwo narodowe, będąca wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i wyzwaniom w obszarze bezpieczeństwa. Ścieżka ma charakter multidyscyplinarny. Łączy w sobie podejście holistyczne z wysoce specjalistyczną wiedzą branżową.

  Przygotowuje na poziomie podstawowym specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dla służb specjalnych, Policji, wojska, straży pożarnej, służb ochrony komercyjnej. Absolwenci tej ścieżki realnie wzmacniają system bezpieczeństwa państwa i z powodzeniem mogą ubiegać się o pracę na wszystkich szczeblach administracji, w służbach specjalnych, firmach ochroniarskich, Policji, wojsku, straży pożarnej i wszędzie tam, gdzie wymagana jest unikatowa wiedza i umiejętności zarządcze w obszarze bezpieczeństwa.

  Kompetencje, które nabywają studenci w ramach tej ścieżki, wytwarzają realną przewagę konkurencyjną, kreują dojrzałą i odpowiedzialną osobowość, rozwijają unikatowe i cenione na rynku pracy kompetencje: menedżerskie, zawodowe, społeczne i osobiste. Absolwenci ścieżki menedżer bezpieczeństwa nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i postawy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, oparte na nowoczesnych technologiach, w tym przede wszystkim w oparciu o systemy informatyczne wspomagające procesy analityczno-decyzyjne.

  Nabywają niezbędną teorię i praktykę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem personalnym i liderowania oraz uczenia się z doświadczeń. Potrafią identyfikować zagrożenia i profesjonalnie, bez zbędnego ryzyka je niwelować. Posiadają umiejętność autoprezentacji osobistej oraz stosowania tzw. warsztatu pracy menedżera bezpieczeństwa. W toku studiowania studenci ścieżki menedżer bezpieczeństwa nabywają też odpowiednie kompetencje do koordynacji działań służb bezpieczeństwa na terenie obiektów, w których wystąpi zagrożenie lub podczas imprez masowych, jak również mogą pełnić rolę pomocników dowódców i koordynatorów akcji w sytuacjach kryzysowych.

  Absolwenci tej ścieżki są organizatorami systemów bezpieczeństwa w firmach prywatnych, zakładach pracy, korporacjach i urzędach. Potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Dodatkowo, w trakcie studiów nabywają certyfikaty potwierdzające unikatowe kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Większość zajęć ma charakter praktyczny (gry decyzyjne, warsztaty, ćwiczenia i wizyty u potencjalnych pracodawców).

  Ścieżka zarządzanie kryzysowe przygotowuje specjalistów dla potrzeb systemu bezpieczeństwa państwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli. Studia przygotowują także przyszłych funkcjonariuszy służb, urzędników i dowódców bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą funkcjonować w samorządach wszystkich szczebli, szczególnie zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, w firmach ochroniarskich, ale też w Policji, służbach specjalnych lub firmach chroniących przez cyberatakami.

  Absolwent tej ścieżki posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad organizacji administracji publicznej w Polsce oraz administracji specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. Absolwent posiada wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym w odniesieniu do współczesnych zagrożeń, o prawnych podstawach i organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów logistycznych. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

  Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa oraz siecioterroryzmu. Korzysta z informatycznych narządzi wspomagania procesów informatyczno-decyzyjnych. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE, trendy cywilizacyjne w aspekcie problematyki bezpieczeństwa świata początku XXI wieku.

  Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Identyfikuje obszary ryzyka w systemach bezpieczeństwa, biegle posługuje się terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem, stosuje metody klasyfikacji i ewaluacji ryzyka, analizuje efekty materialnych i niematerialnych skutków wystąpienia ryzyka, tworzy scenariusze awaryjne w przypadku wystąpienia ryzyka.

  Celem ogólnym kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na studiach drugiego stopnia jest opanowanie wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego etc. Zakłada się, iż przyjęta metodyka nauczania, wykorzystując dotychczasową wiedzę i umiejętności studentów wyposaży ich w niezbędne nowe oraz poszerzone w porównaniu ze studiami pierwszego stopnia elementy wiedzy, umiejętności i przygotowania zawodowego, które będą mogli spożytkować podejmując pracę zawodową lub kontynuując studia na poziomie trzeciego stopnia.

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien być menadżerem bezpieczeństwa przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów oraz zespołów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego. Przygotowanie studentów do osiągnięcia ogólnego celu kształcenia znajduje wyraz w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk Społecznych, realizującego cztery podstawowe funkcje nauczania: uczenie się, kształtowanie umiejętności, wychowanie i pracę naukowo-badawczą

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Ukończenie studiów na kierunku ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

  Ponadto, studia na tym kierunku kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, a zwłaszcza w życiu gospodarczym.

  Podkreślić należy także aplikacyjny charakter studiów na kierunku ekonomia. Zawarte w programie studiów przedmioty i grupy przedmiotów do wyboru z zakresu gospodarki samorządów terytorialnych oraz z zakresu innowacji w gospodarce dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w określonych środowiskach pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska zdobędą wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Osiągną wysoki poziom znajomości języka angielskiego (poziom C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka nowożytnego (poziom B2).

  Ponadto program studiów uwzględnia przedmioty dotyczące podstaw wiedzy o Unii Europejskiej, historii muzyki popularnej w krajach anglojęzycznych, historii kina anglojęzycznego, wprowadzenia do Gender studies, podstaw studiowania, a także podstaw dyskursu akademickiego oraz szeroko pojętych kompetencji osobistych i społecznych, co wpłynie na efektywność procesu uczenia się i funkcjonowania w środowisku zawodowym.

  Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia badań naukowych (samodzielnie bądź we współpracy z opiekunem naukowym), a także do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od realizacji wariantów programu (wybór przedmiotów fakultatywnych) studenci zdobędą szeroką wiedzę dotyczącą specyfiki pracy tłumacza i różnorodnych typów przekładów.

  Alternatywny wariant umożliwi zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru działalności biznesowej i języka biznesu, z uwzględnieniem przygotowania do pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci kierunku filologia angielska, zależnie od zrealizowanego wariantu programu, znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń lub firmach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi, poszukującymi pracowników z biegłą znajomością biznesowego języka angielskiego.

  Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska zdobędą pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Osiągną wysoki poziom znajomości języka angielskiego (poziom C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka nowożytnego (poziom B2+).

  Ponadto program studiów uwzględnia przedmioty dotyczące kultury i społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, społeczeństwa obywatelskiego, literatury europejskiej, sposobów sprawnego wyszukiwania i doboru informacji naukowych oraz szeroko pojętych kompetencji osobistych i społecznych, co wpłynie na efektywność procesu uczenia się i funkcjonowania w środowisku zawodowym.

  Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i tym samych podjęcia studiów trzeciego stopnia. W zależności od realizacji wariantów programu (wybór przedmiotów fakultatywnych) studenci zdobędą szeroką wiedzę dotyczącą specyfiki pracy tłumacza i różnorodnych typów przekładów. Studia umożliwią również przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

  Alternatywny wariant umożliwi zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru działalności biznesowej i języka biznesu, z uwzględnieniem przygotowania do pracy w środowisku międzynarodowym.

  Absolwenci studiów będą się wyróżniać znajomością języków specjalistycznych (profesjolektów). Absolwenci kierunku filologia angielska, zależnie od zrealizowanego wariantu programu, znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń lub firmach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi, poszukującymi pracowników z biegłą znajomością biznesowego języka angielskiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Cele uczenia się na kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym są następujące:

  1) Uzyskanie przez studentów wiedzy z nauk ekonomicznych i specjalistycznej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentów finansowych i rachunkowych.

  2) Zdobycie umiejętności pełnienia poszczególnych ról na różnych szczeblach kariery zawodowej; umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych; umiejętności twórczego myślenia i działania, związanych z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.

  3) Przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych i niefinansowych różnych sektorów rynku, w działach odpowiadających za finanse i rachunkowość.

  4) Zdobycie umiejętności dodatkowych, tj. znajomości technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej; przygotowania do podjęcia pracy zgodnej ze specjalnością, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, ich przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników.

  Absolwent kierunku finanse i rachunkowość studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania wybranych organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków. Absolwent zna mechanizm rynkowy i zjawiska makro i mikroekonomiczne, zasady funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego oraz posiada praktyczne umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji gospodarczych.

  Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, prawo), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia I stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia dają absolwentowi kierunku historia wszechstronną wiedzę w zakresie historii powszechnej i Polski, zwłaszcza wiedzę o charakterze ogólnym, wiedzę o procesach historycznych, procesach i zjawiskach „długiego trwania”, umiejętność analizy procesów historycznych w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej oraz ujmowania treści historycznych w związki przyczynowo-skutkowe.

  Absolwent posiądzie również umiejętność integrowania wiedzy historycznej uzyskanej z różnych źródeł. Absolwent będzie miał także świadomość konieczności uzupełniania wiedzy oraz będzie aktywnym i tolerancyjnym uczestnikiem życia społecznego.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent będzie posiadał też znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także umiejętność wykorzystywania odpowiednich dla kierunku technologii informatycznych. Będzie cechował się też ogólnym wykształceniem humanistycznym.

  Studia drugiego stopnia dadzą absolwentowi kierunku historia poziom wiedzy umożliwiający w sposób dogłębny zrozumienie i interpretację procesów historycznych; wiedza ta będzie rozszerzona w stosunku do studiów pierwszego stopnia, zwłaszcza w wybranych obszarach istotnych dla ogólnego obrazu dziejów człowieka, jego cywilizacji zarówno duchowej, jak i technicznej.

  Studia drugiego stopnia dadzą również odpowiednie przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do prowadzenia badań historycznych, a także przygotowują absolwenta do samodzielnego sprostania problemom zawodowym, zwłaszcza w zakresie wybranego bloku przedmiotów.

  Absolwent posiądzie także świadomość konieczności kształcenia ustawicznego, a także będzie aktywnie włączała się w organizację życia społecznego, zachowując tolerancyjną i życzliwą postawę. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent będzie umiał posługiwać się pojęciami oraz metodami warsztatu historycznego z zakresu historii, a także posiądzie poszerzone wykształcenie humanistyczne oraz znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny 
  • filozofia lub geografia lub historia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

  Na kierunku Logistyka prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych oraz istoty zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Będą w pełni rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, środków, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

  Zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych oraz samorządach terytorialnych.

  Studenci po ukończeniu studiów licencjackich, będą posiadali praktyczne umiejętności umożliwiające im prezentowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego, a także podejmowania działań zmierzających do usprawniania realizowanych procesów logistycznych w obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz samorządów terytorialnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ma wiedzę ogólnopedagogiczną, która umożliwia planowanie, organizowanie, realizację i ewaluację procesów i działań wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych, animacyjnych, wspierających i wspomagających całożyciowy rozwój człowieka.
  Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju psychospołecznego, a także dotyczącą uwarunkowań społeczno-kulturowych funkcjonowania jednostek i grup. Ponadto posiada i operuje wiedzą o instytucjach wspierających i wspomagających proces wychowania.
  Jest przygotowany do planowania i organizowania szeroko rozumianej działalności pedagogicznej na rzecz różnych grup wiekowych. Studia umożliwiają także wykorzystanie i weryfikację uzyskanej wiedzy i zdobywanie doświadczenia praktycznego podczas praktyk zawodowych.
  Absolwent jest przygotowany do działań interwencyjnych oraz do rozwiązywania problemów wychowawczych, a także do realizacji i interpretacji wyników badań w różnych środowiskach wychowawczych.
  Kształcenie na kierunku pedagogika na studiach drugiego stopnia realizowane jest z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji. Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą pedagogiczną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą solidną podstawę działalności w zakresie wychowania, wspierania rozwoju człowieka, a także podejmowania działań pomocowych i naprawczych.
  Posiada poszerzone umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także wykazuje aktywność i samodzielność w zakresie umiejętności wzbogacenia swojej wiedzy i doskonalenia kompetencji w zakresie praktycznego działania pedagogicznego. Absolwent posiada umiejętność komunikacji społecznej, refleksyjnego spojrzenia na działalność swoją i innych ludzi, a także pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.
  Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne potrafi posługiwać się zasadami i kierować się normami etycznymi w podejmowanej działalności. Umie współpracować z innymi, poszukiwać i prowadzić dyskusję, eksplorować a także oferować wsparcie w swojej dziedzinie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena na dyplomie ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Koncepcją kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

  W toku jednolitych studiów magisterskich o profilu ogóloakademickim student zdobędzie złożoną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowany do kompetentnego wykorzystywania w praktyce pedagogicznej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów realizowanych w toku studiów.

  Celem strategicznym jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak by absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z programem kształcenia i byli tym samym przygotowani do wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz do potrzeb rynku pracy. Swoją postawą reprezentowali wysokie standardy etyczne i zaangażowanie w działalność zawodową.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • biologia lub geografia lub historia lub wos

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zarządzanie
  Na kierunku zarządzanie prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania (m. in. finansami przedsiębiorstw, zasobami ludzkimi i procesami logistycznymi) oraz umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i procesów ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych.
  Będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do prowadzenia ewidencji gospodarczych i kierowania na szczeblu operacyjnym zasobami ludzkimi, procesami logistycznymi oraz finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.
  Absolwent kierunku zarządzanie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu zarządzania finansami jednostek, zasobami ludzkimi przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach.
  Absolwent zna: zasady profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji finansowych; prawne uwarunkowania rynku pracy, modele polityki personalnej, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, zasady budowania motywacji pracowników oraz roli i zadań działu personalnego w organizacji; tworzenia łańcuchów dostaw, zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz wykorzystywanej technologii w zarządzaniu procesami logistycznymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

   

   

Opinie (3)

Dawid Ocena

Kolega namów mnie na studiowanie tutaj i to był bardzo dobry wybór

studentka Ocena

Polecam. Uniwersytet jest blisko mojego domu, wiedza przekazywana rzetelnie .

ekono Ocena

studiuję ekonomię i nie polecam jej w filii ujk, przenoszę się do Łodzi na UŁ