ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 21

tel. (22) 59 345 00

e-mail: dwip@sggw.pl

http://wip.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 21

tel. (22) 59 345 00

e-mail: dwip@sggw.pl

http://wip.sggw.pl/

 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  inżynieria systemów biotechnicznych dotyczy projektowania, produkowania i kontrolowania procesów i obiektów, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku; kierunek jest przyporządkowany do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; celem kształcenia jest dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w środowisku ich pracy; obejmuje efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich; zasadniczym elementem programu studiów I stopnia jest realizacja przez studenta w trakcie trzech semestrów interdyscyplinarnego projektu obejmującego swą tematyką zagadnienia związane z budową i eksploatacją maszyn wykorzystywanych w środowiskach przyrodniczych: rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie, gospodarce komunalnej
  WYBRANE ELEMENTY PROGRAMÓW STUDIÓW
  matematyka, mikroekonomia, ochrona środowiska, mechanika, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, produkcja leśna, chemia, grafika inżynierska, podstawy produkcji przyrodniczej, matematyka ze statystyką, wytrzymałość materiałów, nauka o materiałach, maszynoznawstwo, ergonomia, podstawy konstrukcji maszyn, inżynieria elektryczna, metrologia, termodynamika, technologie informacyjne, podstawy technologii i organizacji produkcji, napędy, maszyny do produkcji stacjonarnej, pojazdy, maszyny transportowe, eksploatacja techniczna, sterowanie i automatyka, logistyka, maszyny robocze, gospodarka energetyczna, zarządzanie przedsiębiorstwem
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich związanych z obsługą, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w środowisku ich pracy (rolniczym, leśnym, gospodarki komunalnej, produkcji żywności); postawione przed nimi zadania realizują wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia informatyczne; posiadają wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów napędów; przygotowani są do projektowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej, jak również do organizowania oraz nadzorowania tych procesów; posiadają wiedzę o urządzeniach technicznych oraz ich oddziaływaniu na obiekty biologiczne, a także umiejętności do prowadzenia badań w zakresie interakcji techniki z przyrodą
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci mogą podejmować zatrudnienie zarówno w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i zmieniającym swą strukturę sektorze firm świadczących usługi na rzecz leśnictwa; w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne, nadleśnictwa, ośrodki badawczo-rozwojowe leśnictwa, przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego; absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa czy gospodarki komunalnej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  technologie energii odnawialnej to kierunek interdyscyplinarny, łączący zagadnienia związane z energetyką i inżynierią środowiska; jest on odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące konieczności rozwoju w Polsce energetyki wykorzystującej niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii; celem utworzenia tego kierunku była potrzeba przygotowania kadr mogących włączyć się we wdrażanie energetyki ze źródeł odnawialnych
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, geologia, mechanika płynów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy studia II stopnia: infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, inżynieria środowiska, energetyczne wykorzystanie biomasy, niekonwencjonalne źródła energii, polityka energetyczna UE, prawo energetyczne, lokalny audyt energetyczny, biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej, hybrydowe systemy energetyczne, logistyka, planowanie i zarządzanie energetyką lokalną, jakość energii, technologie informacyjne w energetyce, gospodarka finansowa samorządów, analiza rynku energii
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki, są przygotowani do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej, specjalistami zdolnymi do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej, znają zagadnienia rynków energii, w tym odnawialnej; są przygotowani do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych, absolwenci mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi, mają bowiem wiedzę pozwalającą na ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technoilogie energii odnawialnej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie energii odnawialnej jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek interdyscyplinarny, łączący zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji; przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu przetwórczego
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: makroekonomia, prawo, marketing, maszynoznawstwo, ekologia i zarzadzanie środowiskiem, technika cieplna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, metrologia, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, towaroznawstwo rolnicze i leśne, eksploatacja techniczna, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, logistyka, budowa maszyn, projektowanie inżynierskie, technologie produkcji rolniczej i leśnej, rynek finansowy, technologia żywności studia II stopnia: organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie strategiczne, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami i innowacjami, analiza ekonomiczna, certyfikacja, rolnictwo proekologiczne, wybrane zagadnienia z techniki i technologii produkcji leśnej, gospodarka energetyczna, odnawialne źródła energii, zarządzanie energetyką lokalną, audyt energetyczny w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: inżynierii produkcji, zarządzania i organizacji produkcji, zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, inżynierii i organizacji procesów produkcyjnych, innowacyjności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego otoczeniu, organizacji i technologii zagospodarowania surowców drzewnych, zarządzania energetyka lokalną, inżynierii biosystemów 
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci posiadają umiejętności w zakresie inżynierii produkcji rolnej, leśnej oraz żywnościowej, są one uzupełnione wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii, posiadają również umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z określonego zakresu inżynierii produkcji: nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci mogą podjąć pracę we własnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalnej, instytutach badawczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Antoni Ocena

Nie wiem skąd koleżanka niżej wzięła taką opinię. Poziom nauczania wcale nie jest wysoki (na matematyce czy mechanice przez pół semestru powtarzane zagadnienia z absolutnych podstaw, co ma się jeszcze w gimnazjum). Nowoczesna technologia? Stare komputery, laboratoria dramatyczne. Wielu wykładowców jest złośliwa dla studentów i są w ogóle nieelastyczni. Są wykładowcy, którzy są naprawdę super, ale to pojedyncze przypadki i zazwyczaj są to ludzie z innych wydziałów. Naprawdę nie polecam tej uczelni, a w szczególności wydziału inżynierii produkcji. Zdecydowanie szkoda czasu i nerwów na przychodzenie w to miejsce.

Katarzyna Ocena

Wydział mimo, że nie jest zbyt nowoczesny i zachwycający pod względem architektonicznym to zdecydowanie imponuje od "wewnątrz". Pracownicy świetni, poziom nauczania wysoki, w przeciwieństwie do niektórych wydziałów czy uczrlni tu nie da się nie robić nic i zdać, nowoczesna technologia. Atmosfera i nauczanie na plus, nacisk na praktykę co wychodzi na dobre w przyszłości.