Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie
RoZwiń
RoZwiń

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

UL.NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL. 22 593 86 91

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ×

UL.NOWOURSYNOWSKA 166

02-787 WARSZAWA

TEL. 22 593 86 91

https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

Kierunki studiów - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. Podanie / Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów;
2. Oryginał albo wydany przez szkołę odpis świadectwa dojrzałości albo poświadczona przez SGGW kopia świadectwa dojrzałości; dodatkowo aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego albo dyplom IB / dyplom EB / inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty.
W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania;
3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu);
4. Aktualna fotografia (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu);
5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);
6. Orzeczenie lekarskie – kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, mają w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału - wydruk dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Rekomendujemy osobiste składanie dokumentów, ale dostarczenie ich pocztą lub kurierem też jest możliwe. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, by przesłane dokumenty były oryginałami, ksero dowodu osobistego było potwierdzone, a podanie o przyjęcie na studia – podpisane. Dane wpisane w SOK muszą być kompletne i zgodne z danymi w przesłanych dokumentach, a na podaniu o przyjęcie musi widnieć wydrukowana fotografia, zaakceptowana uprzednio w SOK. Braki lub błędy w przesłanych dokumentach oraz brak zaakceptowanej fotografii uniemożliwiają przyjęcie dokumentów.

Dokumenty mogą zostać złożone przez osobę trzecią. Nie potrzebuje ona do tego specjalnych upoważnień. Należy wówczas postępować tak, jak przy przesyłaniu dokumentów pocztą lub kurierem. Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego powinny być wypełnione, a zdjęcie w formie elektronicznej zaakceptowane. Osoba składająca dokumenty musi mieć ze sobą wydrukowane i podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia, fotografię papierową, świadectwa ukończenia szkoły średniej i maturalne (oryginał lub odpis) oraz potwierdzoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego.

Dopuszczalne są również pełnomocnictwa dla osób składających dokumenty w imieniu kandydata.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dla studentów polskich - żadne. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

 Dokumenty mogą zostać złożone przez osobę trzecią. Nie potrzebuje ona do tego specjalnych upoważnień. Należy wówczas postępować tak, jak przy przesyłaniu dokumentów pocztą lub kurierem. Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego powinny być wypełnione, a zdjęcie w formie elektronicznej zaakceptowane. Osoba składająca dokumenty musi mieć ze sobą wydrukowane i podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia, fotografię papierową, świadectwa ukończenia szkoły średniej i maturalne (oryginał lub odpis) oraz potwierdzoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego. Dopuszczalne są również pełnomocnictwa dla osób składających dokumenty w imieniu kandydata.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie. Kandydat składa dokumenty dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci olimpiad centralnych i konkursów będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 59-2017/2018 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2018–2022.

Z uprawnień, o których mowa w w/w Uchwale, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów składają w BSS, w terminie określonym w kalendarium rekrutacji, komplet dokumentów (http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja-2018-2019/US-68-2016-2017-zasady-rekrutacji-2018-2019-z4.pdf) wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Na podstawie ww dyplomu lub zaświadczenia kandydatom przyznawane będą punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Próg punktowy na konkretny kierunek jest równy wynikowi ostatniego zakwalifikowanego kandydata wg listy rankingowej.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

SGGW publikuje informacje o przyjęciu / zakwalifikowaniu kandydata na studia w Systemie Obsługi Kandydatów. Kandydat znajdzie w polu statusu (zawsze podświetlonym na czerwono) jeden z trzech komunikatów:

„Możesz składać dokumenty” – kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty;
„Kolejny etap” – kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po wybraniu opcji „biorę udział w kolejnym etapie” lub powtórnym wyborze / zmianie kierunku studiów i zmianie statusu na „zarejestrowany” może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany”;
„Przyjęty..." – kandydat został zakwalifikowany i złożył w przewidzianym w kalendarium rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia powinien w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty i wówczas zostanie przyjęty na studia. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną można uiścić przelewem internetowym z dowolnego konta/rachunku lub na poczcie. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a nie jej zaksięgowania.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Opłata (dokonywana przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej / na poczcie) księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy: 
cierpliwie poczekać;
sprawdzić poprawność numeru konta, na które została wysłana;
sprawdzić czy nie wróciła na konto;
jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku. 
Uwaga! Odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie jest potwierdzeniem jej dokonania. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata (11 ostatnich cyfr to jego PESEL) i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Przedmioty rekrutacyjne zależą od wybranego kierunku studiów. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Tak.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne / niestacjonarne).
Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek w kwalifikacji podstawowej, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (w ramach pozostałych wolnych miejsc). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej kandydat będzie widział w SOK wszystkie kierunki studiów, na które może się rekrutować, liczbę pozostałych wolnych miejsc na tych kierunkach oraz swoją pozycję w rankingach kwalifikacji na te kierunki. Mając te informacje, może w sposób racjonalny wielokrotnie i dowolnie zmieniać kierunek studiów, na który chce być kwalifikowany w najbliższym etapie. Wybrany przez kandydata kierunek (zawsze jeden) jest podświetlony na czerwono. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem „zarejestrowany”.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Istnieje możliwość zmiany formy lub kierunku studiów. Jest to jednak decyzja dziekana właściwego wydziału i nie dotyczy nowo przyjętych studentów. Zasady przeniesienia określa rozdział piąty regulaminu studiów w SGGW (http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/regulamin-studiow).

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Ostateczny termin wstawiania zdjęć w formacie JPG upływa w ostatnim dniu uzupełniania danych w formularzu rejestracyjnym (zgodnie z kalendarium rekrutacji). Wszyscy kandydaci muszą mieć zdjęcie zaakceptowane przed złożeniem dokumentów na studia. 

Wasze pytania:

Kiedy pojawi się kalendarium rekrutacji(I stopnia) i kiedy zoatanie otwarty SOK? +
Pytanie od: Lila21

Zachęcamy do śledzenia zakładki "Rekrutacja":
https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/
A szczególnie zakładki "Kalendarium":
https://www.sggw.edu.pl/studia/kalendarium/

- SGGW
 • O Uczelni

 • SGGW - Kierunki studiów

 • Zasady rekrutacji

 • Domy Studenckie

 • Organizacje SGGW

 • Studia podyplomowe SGGW

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

O Uczelni

SGGW - Kierunki studiów

Organizacje SGGW

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (2)

Beti Ocena odpowiedz

Dobra uczelnia

Andrzej Ocena odpowiedz

Bardzo polecam. Wspaniałe warunki i kadra.