• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Automatyka i robotyka
  Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, przebiegi procesów technologicznych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków, itp. Umiejętności analizy i projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzań przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów.
  Absolwent potrafi:
  • Analizować i implementować programy w C, C++ i wykorzystywać: mechanizmy współbieżności, komunikacji i synchronizacji procesów oraz tworzyć systemy baz danych.
  • ƒƒStosować algorytmy do rozwiązania problemów optymalizacji dyskretnych i ciągłych procesów produkcyjnych, korzystając ze struktur danych, algorytmów i metod sztucznej inteligencji.
  • ƒƒAnalizować kinematykę i dynamikę robotów, obsługiwać, programować i eksploatować roboty przemysłowe i usługowe, stosować algorytmy planowania ruchu i sterowania robotów zdolnych do samodzielnego działania w zmieniającym się otoczeniu (roboty autonomiczne, inteligentne).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku CYBERBEZPIECZEŃSTWO gwarantują wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Studenci uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, w aspektach technicznych oraz prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych. Wiedza oraz umiejętności uzyskane w ramach niniejszego  kierunku umożliwiają jego absolwentowi branie czynnego udziału w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji związanym m.in. z audytowaniem systemów, sieci  i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyberbezpiczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Elektronika
  Kierunek Elektronika na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej zapewnia studentom wykształcenie obejmujące szerokie spektrum zagadnień decydujących o postępie technicznym i mających wpływ na kierunki rozwoju współczesnej cywilizacji. Na pierwszych dwóch latach studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw inżynierii elektronicznej, a także wybranych zagadnień z telekomunikacji, informatyki i automatyki. W szczególności zdobywają wiedzę na temat podstaw elektromagnetyzmu, umiejętności z zakresu budowy i działania elementów, układów i urządzeń elektronicznych, jak również techniki analogowej, cyfrowej oraz mikroprocesorowej. Na tej podstawie mogą specjalizować się w konstruowaniu aparatury elektronicznej, w tym aparatury optoelektronicznej i medycznej, metodach akwizycji danych pomiarowych oraz zastosowaniach techniki mikroprocesorowej; w zagadnieniach inżynierii akustycznej: realizacji nagrań dźwiękowych, techniki nagłośnienia przestrzeni otwartych i pomieszczeń, techniki ultradźwiękowej, walki z hałasem i akustyki mowy; oraz w zastosowaniu komputerów w różnych działach techniki: do obliczeń inżynierskich, sterowania urządzeniami i systemami, konstruowania i zarządzania bazami danych oraz sieciami komputerowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka
  Na kierunku Informatyka kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji komputerów i mikrokomputerów, inżynierii oprogramowania, projektowania, zarządzania i utrzymywania systemów informatycznych, baz i hurtowni danych, systemów komputerowych i mikroprocesorowych, systemów transmisji danych, budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w medycynie i różnych dziedzinach techniki.
  Absolwent potrafi:
  • ƒZarządzać, konfigurować i projektować bezpieczne usługi internetowe.
  • ƒƒTworzyć zaawansowane aplikacje komputerowe, w tym programy współbieżne i rozproszone oraz systemy wbudowane.
  • Programować i administrować systemami operacyjnymi.
  • Projektować i eksploatować sieci komputerowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ELEKTRONICZNA I KOMPUTEROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Program studiowania na nowym kierunku Electronic and Computer Engineering (ECE) zawiera wszystkie najważniejsze potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy dla współczesnych elektroników. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu tradycyjnej elektroniki z informatyką oraz automatyką i robotyką. Profil firm, które będą korzystać z kompetencji absolwentów tego kierunku, to przede wszystkim firmy produkcyjne i usługowe. W tym zakresie jest, a w najbliższym czasie będzie stale wzrastało, zapotrzebowanie na specjalistów z tytułem inżyniera elektronika, posiadających umiejętności integracji urządzeń i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych (w tym mikroprocesorowych) w szeroko rozumianej automatyce przemysłowej. Umiejętności te zawierają m.in. programowanie sterowników PLC, PAC, systemów SCADA oraz systemów robotycznych, uruchamiania i rozruchu systemów sterowania, lokalnego i zdalnego serwisu, zdalnego nadzoru nad pracującymi systemami sterowania produkcji. Również umiejętność projektowania szeroko rozumianych układów sterowania, systemów telemetrycznych i pomiarowych będzie na rynku pracy przyjęta bardzo pozytywnie. Znacząco zwiększa się ilość firm, które operują w sferze Internet of Things oraz integrują te wyroby w jednolite systemy (np. inteligentne budynki). Ta sfera działalności na każdym etapie od projektu, poprzez produkcję do eksploatacji wymaga połączenia wiedzy inżynierskiej w dziedzinie elektroniki z wiadomościami z dziedziny informatyki.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria elektroniczna i komputerowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka 

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Teleinformatyka
  Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych, zwanych też sieciami teleinformatycznymi. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych z jednej strony i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych z drugiej strony, wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i zastosowań informatyki w telekomunikacji – czyli specjalistów w zakresie teleinformatyki. Nowy kierunek, unikatowy w skali kraju, został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów – łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z informatyki z wiedzą o telekomunikacji. Kształcenie obejmuje m.in.: inżynierię internetową, bazy danych, sieci teleinformatyczne, których końcowymi odbiorcami danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek, sieci multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business i m-business).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka jest ocena na dyplomie oraz posiadanie tytułu inżyniera.

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Telekomunikacja
  Na kierunku Telekomunikacja kształceni są specjaliści z zakresu telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych oraz multimediów w telekomunikacji. Obecnie sieci telekomunikacyjne stanowią połączenie zaawansowanych rozwiązań służących do przesyłania informacji na odległość z aplikacjami umożliwiającymi realizację tzw. usług multimedialnych. Dlatego też często sieci te nazywa się teleinformatycznymi. Studenci nabywają wiedzę dotyczącą podstaw telekomunikacji i miernictwa telekomunikacyjnego, technik kodowania i modulacji oraz analizy i przetwarzania sygnałów oraz implementacji tych technik w układach mikroprocesorowych. Poznają tajniki propagacji fal elektromagnetycznych oraz zasady projektowania anten, zapoznają się z najnowszymi metodami tworzenia i przekazu multimedialnych treści wizyjnych i dźwiękowych, strukturą i zasadami działania przewodowych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik internetowych oraz metodami zarządzania, eksploatacji i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z użytkowaniem i bezpieczeństwem sieci telekomunikacyjnych. Absolwenci kierunku Telekomunikacja są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik przetwarzania sygnałów obrazu i dźwięku. Posiadają zarówno umiejętności podejmowania samodzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespołowej, jak i kierowania zespołami ludzkimi. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą telekomunikacją oraz z teleinformatyką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i informatyczny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, przy eksploatacji i serwisie sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Telekomunikacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

student Ocena

polecam