Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów UE Wrocław

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

Tel.:       71 36 80 490

Fax:       71 36 76 654

E-mail:  jolanta.harasna@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

Tel.:       71 36 80 490

Fax:       71 36 76 654

E-mail:  jolanta.harasna@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif

 • ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Analityka gospodarcza
  Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także prognozowania w obszarze danych biznesowych, regionalnych danych społeczno-gospodarczych oraz danych makroekonomicznych. Absolwent może podjąć pracę w różnych podmiotach i instytucjach rynku finansowego, komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych, wywiadowniach gospodarczych.
  Oferta specjalności:
  • Analityk rynku,
  • Analityk decyzji biznesowych.
  Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:
  • analityk,
  • specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu,
  • specjalista ds. reklamy, sprzedaży, finansów,
  • kierownik działu,
  • członek zarządu,
  • kierownik przedsiębiorstwa,
  • analityk rynku pracy,
  • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego,
  • specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi,
  • analityk, specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
  • analityk, doradca finansowy (gospodarczy).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Finanse i rachunkowość
  Studia na I stopniu kierunku Finanse i rachunkowość ukierunkowane są na przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz wykształcenie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Oferowanych jest sześć specjalności, które poszerzają wiedzę i umiejętności z obszarów rachunkowości i finansów. Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy kierunki ekonomiczne – jeden na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie).
  Oferta specjalności:
  • Rachunkowość i auditing,
  • Rachunkowość i podatki,
  • Rynek finansowy,
  • Zarządzanie finansami,
  • Bankowość i ubezpieczenia,
  • Finanse i rachunkowość – program zaawansowany (tylko studia stacjonarne).
  Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:
  • księgowy,
  • doradca podatkowy,
  • audytor,
  • controller,
  • specjalista ds. rachunkowości zarządczej.
  • Studia prowadzone są także w języku angielskim
  • Bachelor Studies in Finance
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowośći brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA W BIZNESIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka w biznesie
  Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w zarządzaniu i biznesie. Poza wiedzą teoretyczną związaną z nowoczesnymi formami organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania metod i narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań na stanowisku informatyka biznesu. W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności. Pierwsza z nich Technologie informacyjne w MSP ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Absolwent będzie posiadał umiejętności rozwiązywania problemów związanych z analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów informacyjnych w MSP, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla MSP, pracy indywidualnej, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Druga specjalność, Systemy informacyjne w korporacjach kształci specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej dla dużych korporacji. Absolwent będzie posiadał umiejętności rozwiązywania problemów związanych z analizą, projektowaniem i wdrażaniem korporacyjnych systemów informacyjnych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla korporacji, pracy w dużym zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy.
  Oferta specjalności:
  • Technologie informacyjne w MSP,
  • Systemy informacyjne w korporacjach.

  ​​Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

  • analityk i projektant systemów informatycznych,
  • administrator baz danych,
  • specjalista z zakresu e-biznesu, bezpieczeństwa i marketingu informatycznego.
  Studia prowadzone są także w języku angielskim - Business Informatics
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Logistyka
  Studia na kierunku Logistyka są realizowane na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Program kierunku ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.
  Oferta specjalności:
  • Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  • Logistyka w handlu i usługach.

  Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

  • specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach,
  • funkcjonalnych podmiotów gospodarczych,
  • kierownik, pracownik działu przedsiębiorstwa wymagającego,
  • kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji,
  • zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania),
  • pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING Stopień: I II REKRUTACJA

  Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna przekazywana jest na wykładach. Absolwent nabywa umiejętności na ćwiczeniach oraz laboratoriach, często samodzielnie przygotowując projekty. Umiejętności obsługi komputerowych systemów ewidencyjnych absolwent zdobywa w laboratorium symulującym działanie podmiotu gospodarczego. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku „Rachunkowość i controlling” absolwent może zostać doradcą biznesowym dla zarządów spółek, czyli księgowym, doradcą podatkowym oraz kontrolerem. Nabędzie specjalistyczną wiedzę z wielu obszarów oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne, analityczne, rozumienie zjawisk globalnych, w tym manipulacji finansowych. Otrzyma wiedzę z zakresu prawa bilansowego oraz podatkowego na poziomie prowadzenia działalności gospodarczej mikro-, małych i średnich podmiotów gospodarczych, umiejętności prowadzenia pełnej ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań okresowych, analizy informacji finansowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość i controlling brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku rachunkowość i controlling jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
  Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi. Absolwent kierunku posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami oraz projektami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. W ramach kierunku znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu organizacjami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych zarówno przy pracy w przedsiębiorstwie, jak i prowadzeniu własnego biznesu. Zajęcia prowadzone są z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
  Oferta specjalności:
  • Team Leader,
  • Logistyka,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Przedsiębiorczość w biznesie,
  • Menedżer kreatywny,
  • Zarządzanie projektami.

  Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

  • specjalista organizacji i zarządzania,
  • menadżer/kierownik średniego szczebla zarządzania
  • w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw,
  • w tym w szczególności w obszarach: zarządzania
  • kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją,
  • zarządzania pracą, czy zarządzania projektami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Agata Ocena

Dla wszystkich, którzy nie są absolutnymi geniuszami w matmie, ale lubią logicznie myśleć i pogrzebać trochę w liczbach, polecam analitykę gospodarczą na tej uczelni :)