• DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dietetyka
  Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Celem studiów jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi. Student nabywa wiedzę niezbędną do odpowiedniej oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia człowieka, zapobiegania chorobom dietozależnym, planowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci kierunku są przygotowani do udzielania wskazań żywieniowych w poradniach dietetycznych pacjentom z różnymi chorobami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 września 2011 r. dietetyk obowiązkowo wchodzi w skład zespołu żywieniowego w szpitalach. Absolwent kierunku może podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, zakładach żywienia zbiorowego oraz dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, organizacjach konsumenckich oraz komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. W XXI wieku, w dobie ludzi otyłych, dietetyk to pożądany i przyszłościowy zawód.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia
  • Język polski( kryterium dodatkowe)

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest wynik wstępnego egzaminu teoretycznego, dodatkowo 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Fizjoterapia
  Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i planowania rehabilitacji. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, obsługi i działania aparatów do tych zabiegów oraz edukacji pacjentów do dalszego postępowania. Studenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim z zakresu stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i leczeniu. Studenci poznają ponadto zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuj tytuł zawodowy licencjata, a absolwent studiów II stopnia tytuł magistra. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych i sportowych oraz gabinetach odnowy biologicznej. Przygotowywani są również do pracy z osobami chcącymi poprawić swoją sylwetkę, wydolność i sportowcami (rehabilitacja sportowa). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia popyt na usługi rehabilitacyjne i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia,fizyka/fizyka i astronomia
  • Biologia 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik wstępnego egzaminu teoretycznego, dodatkowo 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Pielęgniarstwo
  Jest to kierunek najstarszy na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Od 1978 r. kształcimy pielęgniarki z zakresu profesjonalnej opieki, pielęgnacji i edukacji pacjentów. Kadra naukowo-dydaktyczna z zaangażowaniem przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co decyduje o skutecznym wyposażeniu kadry pielęgniarskiej w kompetencje zawodowe. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych oraz seminaryjnych, a największym atutem są zajęcia praktyczne w szpitalach klinicznych Uniwersytetu Medycznego oraz współpracujących z Uczelnią podmiotach medycznych stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Student nabywa wiedzę z nauk medycznych i socjologicznych oraz obejmującą profesjonalne pielęgnowanie, edukację i opiekę nad pacjentem. Atutem jest możliwość kształcenia na niestacjonarnych studiach I stopnia, pomostowych. Ten rodzaj kształcenia jest przewidziany dla absolwentów 5-letniego liceum medycznego, 2-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki, 2,5-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki lub 3-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki. W zależności od rodzaju ukończonej szkoły studia te trwają od 2 do 3 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych oraz administracji rządowej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Absolwent pielęgniarstwa może zostać przedsiębiorcą i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą obejmującą usługi medyczno-pielęgniarskie, poradnictwa z profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - Kierunek Położnictwo
  Zawód położnej powinien być traktowany jako misja. Kształcenie na tym kierunku obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk medycznych, w szczególności z: położnictwa, ginekologii, pediatrii, opieki położniczej, genetyki, embriologii i promocji zdrowia. Zajęcia są prowadzone przez naukowców oraz wieloletnich praktyków z wykorzystaniem zaplecza szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i współpracujących z Uczelnią podmiotów medycznych, stacjonarnych i ambulatoryjnych. Po zakończeniu studiów położna jest przygotowana do prowadzenia edukacji zdrowotnej obejmującej przygotowywanie do życia w rodzinie i planowanie ciąży, monitorowanie prawidłowego przebiegu ciąży, a przede wszystkim prowadzenia porodu. Atutem jest możliwość kształcenia na studiach pomostowych, które są przeznaczone dla absolwentów 2-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej lub 2,5-letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej. W zależności od rodzaju ukończonej szkoły studia te trwają od 2 do 3 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa, a absolwent studiów II stopnia tytuł magistra położnictwa. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w podmiotach leczniczych stacjonarnych i ambulatoryjnych, szkołach rodzenia lub mogą prowadzić indywidualne praktyki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ratownictwo medyczne
  Ratownik medyczny to nowy, prestiżowy zawód medyczny. Kształcimy przyszłych ratowników na podstawie najnowszych międzynarodowych standardów i wytycznych. Studenci otrzymują bardzo dobre podstawy teoretyczne ratownictwa oraz praktyczne z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego pod kierunkiem specjalistów ratownictwa medycznego (praktykujących ratowników medycznych i lekarzy). Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk medycznych, ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, samoobrony, języka migowego. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach leczniczych, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego. Absolwent ratownictwa medycznego ma bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego. Może uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Bdo wyboru jeden z przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia (poziom podstawowy lub rozszerzony); język polski - kryterium dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - Kierunek Zdrowie publiczne
  Zdrowie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych. Studenci zdrowia publicznego podczas studiów uzyskują wiedzę z: nauk medycznych (propedeutyki medycyny, nauki o człowieku, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej), nauk humanistycznych i ekonomicznych (podstaw prawa, ekonomii, finansowania, rachunkowości oraz organizacji i zarządzania). Program studiów jest tak ułożony, aby absolwent był przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach opieki zdrowotnej, instytucjach administracji samorządowej i rządowej, w Narodowym Funduszu Zdrowia lub innych instytucjach finansujących świadczenia zdrowotne (ubezpieczalnie prywatne), w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent nabywa tytuł zawodowy licencjata. Na studiach drugiego stopnia oferujemy naszym studentom wybór jednej ze specjalizacji: edukacja i promocja zdrowia, ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie i organizacja ochrony zdrowia. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra. Kierunek zdrowie publiczne cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, nie tylko w kraju, ale i zagranicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Studentka położnictwa Ocena

Panuje tutaj straszny bałagan, harmonogram zajęć zmieniany co chwilę, wykładowcy przekładają zajęcia ? bo im nie pasuje ?. Zdecydowanie nie polecam. Traktowanie studentów na praktykach pozostawia wiele do życzenia.

zadowolona Ocena

Wysoki poziom kształcenia i bardzo przydatne przedmioty. Polecam!